292/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
ZÁKON
z 18. júna 2009
o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z. a zákona č. 274/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť v položke 154 písmená a) a b) znejú:
„a)
Vydanie licencie na cezhraničnú prepravu určených výrobkov, z hodnoty tovaru uvedenej v udelenej licencii...........................0,1 % najmenej 33 eur
b)
Vydanie medzinárodného dovozného certifikátu a vyhlásenia konečného užívateľa........16,50 eura“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť v položke 154 písmená i) a j) znejú:
„i)
Vydanie povolenia na prepravu výbušnín.....33 eur
j)
Vydanie duplikátu alebo predĺženia platnosti povolení (licencií) podľa písmen a), b) a i).........................16,50 eura“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XI Banská činnosť sa zrušuje položka 179.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z. a zákona č. 577/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa pred slová „obvodným banským úradom“ vkladajú slová „Hlavným banským úradom alebo“.
2.
V § 19 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá veta, ktorá znie:
„Na účely tohto zákona sa dobývaním rozumie akákoľvek činnosť fyzických osôb a právnických osôb zameraná na získanie nerastu z ložiska.“.
3.
V § 26 sa vypúšťajú odseky 5 až 13.
4.
V § 33 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13e sa citácia „§ 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 294/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 292/2009 Z. z. o obchodovaní s výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 40 ods. 5 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až r) sa označujú ako písmená e) až p).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 292/2009 Z. z.
  Názov výrobku Číslo položky
(podpoložky)
kombinovanej
nomenklatúry
Merná jednotka
1. Práškové výmetné výbušniny 3601 kg
2. Pripravené výbušniny, iné ako práškové výmetné výbušniny 3602 kg
3. Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zapaľovače, elektrické rozbušky, neelektrické rozbušky 3603 ks
4. Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky 3604 ks
Príloha č. 2 k zákonu č. 292/2009 Z. z.
  Názov výrobku Číslo položky
(podpoložky)
kombinovanej
nomenklatúry
Merná
jednotka
1. Zameriavacie ďalekohľady na zbrane, periskopy, ďalekohľady skonštruované ako súčasť prístrojov, strojov, zariadení alebo nástrojov, nešpecifikované ani nezahrnuté v tejto kapitole alebo v triede XVI kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka 9013 10 00 ks
2. Krátke strelné palné zbrane – revolvery a pištole vrátane signálnych pištolí a zbraní nabíjaných ústím (krátke historické zbrane nabíjané ústím, repliky a funkčné napodobeniny historických zbraní) 9302 00 ks
3. Dlhé strelné palné zbrane s drážkovaným, hladkým vývrtom alebo iným profilom vývrtu (flóbertky, malokalibrovky, guľovnice, brokovnice, guľobrokové zbrane, dlhé historické zbrane nabíjané ústím, repliky a funkčné napodobeniny historických zbraní) 9303 ks
4. Plynové zbrane (vzduchovky, vetrovky, zbrane na CO2, narkotizačné zbrane, airsoftové zbrane, paintbalové zbrane, plynové expanzné prístroje).
Expanzné zbrane (plynovky, akustické zbrane, zbrane na granuly, expanzné prístroje).
Strelné mechanické zbrane.
9304 00 ks
5. Hlavné časti zbraní (hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, valec revolvera, záver, puzdrá strelných zbraní (puzdrá hlavní, lôžka, telá a rámy zbraní), dnové skrutky zbraní nabíjaných ústím hlavne) alebo časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísla 9302 až 9304 colného sadzobníka 9305 ks
6. Strelivo a jeho časti (strelivo do palných zbraní: brokové náboje, guľové náboje, signálne  náboje a strely, nábojky na výmet signálnych striel, jednotné alebo hromadné inertné strely, nábojnice, zápalky; strelivo do plynových zbraní: terčové strelivo s inertnými strelami, airsoftové strelivo, paintbalové strelivo, narkotizačné strely; strelivo do expanzných zbraní a expanzných prístrojov: akustické nábojky, pracovné nábojky, nábojky s granulami, prachové tablety; strely do mechanických zbraní; výmetné náplne použité v strelive: čierne prachy, bezdymové prachy, zápalkové zlože) 9306 ks
1)
§ 4 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 2 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, ktorým sa vydáva Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 4; Ú. v. ES L 302, 19. 10. 1992) v znení neskorších predpisov.
6)
Čl. I bod 6 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992, ktorým sa vydáva Colný kódex spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993) v znení neskorších predpisov.
7)
Článok 114 až 129 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 v platnom znení.
8)
Článok 145 až 160 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992 v platnom znení.
10)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2; Ú. v. ES L 256, 7. 9. 1987) v znení neskorších predpisov.
11)
§ 20 a 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
12)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení neskorších predpisov.
13)
§ 11 až 13 a § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.