339/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. augusta 2009,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov sa mení takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 4, 7 a 9 znejú:
„2)
Čl. 85q nariadenia Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).
4)
Čl. 8 a 9 nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009).
7)
Čl. 85i bod 1 nariadenia (ES) č. 491/2009.
9)
Čl. 85u bod 5 nariadenia (ES) č. 491/2009.“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. a) sa slová „všetky vinohradnícke plochy v užívaní žiadateľa,“ nahrádzajú slovami „vinohradnícke plochy, ktoré majú byť predmetom ukončenia výsadby,“.
3.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená b) až i).
4.
V § 3 ods. 3 písm. f) sa slovo „pozemku“ nahrádza slovom „viniča“.
5.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Hlava II čl. 4 až 6 a 23 a 24 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).“.
7.
V § 4 ods. 5 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.
8.
V § 6 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
Príloha XV nariadenia (ES) č. 555/2008 v platnom znení.“.
9.
Príloha č. 2 sa vypúšťa.
10.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 341/2008 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontrolu vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 42/2009 z 20. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2009).
2. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009).
4. Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.