347/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. augusta 2009
o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania dočasnej štátnej pomoci1) (ďalej len „dotácia“) poľnohospodárovi,2) ktorý pestuje cukrovú repu (ďalej len „pestovateľ“).
§ 2
(1)
Dotáciu možno poskytnúť pestovateľovi, ktorý
a)
je uvedený v zozname uverejnenom vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) do 1. februára príslušného kalendárneho roka,
b)
uzavrel zmluvu3) s výrobcom cukru4) (ďalej len „výrobca“) na dodávku cukrovej repy na príslušný hospodársky rok,5)
c)
splnil podmienky na poskytnutie jednotnej platby na plochu6) v príslušnom hospodárskom roku,
d)
spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie uvedené v osobitnom predpise.7)
(2)
Dotácia sa vypočíta ako súčin ustanovenej sadzby a skutočného množstva dodanej kvótovanej cukrovej repy8) štandardnej kvality.9) Sadzba na príslušný hospodársky rok sa uverejní vo vestníku do 31. marca príslušného kalendárneho roka.
(3)
Sadzba sa vypočíta ako podiel výdavkov ustanovených na poskytnutie dotácie podľa § 1 na príslušný kalendárny rok a celkového množstva dodanej kvótovanej cukrovej repy štandardnej kvality.
(4)
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 na základe výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry10) do 15. apríla príslušného kalendárneho roka.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie je
a)
kópia zmluvy medzi pestovateľom a výrobcom podľa odseku 1 písm. b),
b)
kópia faktúry a podklad k fakturácii vystavený príslušným výrobcom o dodanom množstve kvótovanej cukrovej repy štandardnej kvality,
c)
vyhlásenie a potvrdenie preukazujúce, že pestovateľ spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa osobitného predpisu,11)
d)
kópia rozhodnutia o poskytnutí jednotnej platby na plochu v príslušnom hospodárskom roku.
§ 3
(1)
Zoznam pestovateľov, ktorým možno poskytnúť dotáciu v roku 2009, a sadzba na ktorej základe sa vypočíta dotácia v hospodárskom roku 2008/2009, sa uverejnia vo vestníku do 10. septembra 2009.
(2)
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá v kalendárnom roku 2009 do 21. septembra.
§ 4
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 347/2009 Z. z.
Vzor
Žiadosť o poskytnutie dotácie
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 347/2009 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 178, 1. 7. 2006) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 551/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 707/2008 z 24. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 197, 25. 7. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008 (Ú. v. EÚ L 223, 21. 8. 2008).
2. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení
– nariadenie Rady (ES) č. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),
– nariadenie Komisie (ES) č. 435/2009 z 26. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009),
– nariadenie rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).
3. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorými sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
1)
Čl. 182 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
2)
Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorými sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
3)
Čl. 50 nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
4)
Čl. 2 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 178, 1. 7. 2006) v platnom znení.
5)
Čl. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
6)
§ 2 ods. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu.
7)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Príloha III časť II bod 9 nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
9)
Príloha IV bod B.I. nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
10)
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z.
11)