355/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 25. marca 2009 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z. a oznámenie č. 354/2009 Z. z.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. apríla 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2010.
K oznámeniu č. 355/2009 Z. z.
ZMENY
VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)
Článok 1
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V časti IV hlave II sa vkladá nové pravidlo 62a, ktoré znie:
„Pravidlo 62a
Prihlášky obsahujúce väčší počet samostatných nárokov
(1)
Ak má Európsky patentový úrad názor, že podané nároky nie sú v súlade s pravidlom 43 odsekom 2, vyzve prihlasovateľa, aby v lehote dvoch mesiacov označil nároky, ktoré sú v súlade s pravidlom 43 odsekom 2, na základe ktorých sa má vykonať rešerš. Ak prihlasovateľ včas tejto výzve nevyhovie, rešerš bude vykonaná na základe prvého nároku v každej kategórii.
(2)
Prieskumové oddelenie vyzve prihlasovateľa, aby obmedzil nároky na predmet rešerše, ak zistí, že námietka podľa odseku 1 bola neoprávnená.“.
2.
Pravidlo 63 znie:
„Pravidlo 63
Neúplná rešerš
(1)
Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nie je v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru do takej miery, že nie je možné vypracovať plnohodnotnú rešerš na stav techniky na základe všetkých alebo niektorých nárokovaných predmetov, vyzve prihlasovateľa, aby do dvoch mesiacov podal vyhlásenie, v ktorom uvedie predmet, na ktorý sa má rešerš vypracovať.
(2)
Ak nie je vyhlásenie podľa odseku 1 podané včas alebo nie je dostatočné na odstránenie nedostatku zisteného podľa odseku 1, Európsky patentový úrad vydá odôvodnené vyhlásenie, v ktorom uvedie, že európska patentová prihláška nie je v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru do takej miery, že nie je možné vypracovať plnohodnotnú rešerš na stav techniky na základe všetkých alebo niektorých nárokovaných predmetov, alebo, pokiaľ je to možné, vypracuje čiastočnú správu o rešerši. Odôvodnené vyhlásenie alebo čiastočná správa o rešerši sa bude na účely ďalšieho konania považovať za správu o európskej rešerši.
(3)
Po vypracovaní čiastočnej správy o rešerši vyzve prieskumové oddelenie prihlasovateľa, aby obmedzil nároky na predmet, na ktorý bola vypracovaná rešerš, ak zistí, že námietka podľa odseku 1 bola neoprávnená.“.
3.
V pravidle 64 odsek 1 znie:
„(1)
Ak má Európsky patentový úrad názor, že európska patentová prihláška nespĺňa požiadavku jednotnosti vynálezu, vypracuje čiastočnú správu o rešerši na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezu alebo skupiny vynálezov v zmysle článku 82, ktoré sú v patentových nárokoch uvedené na prvom mieste. Prihlasovateľovi oznámi, že ak má správa o európskej rešerši zahŕňať aj ďalšie vynálezy, musí byť do dvoch mesiacov zaplatený nový poplatok za rešerš za každý vynález. Správa o európskej rešerši bude vypracovaná na tie časti prihlášky, ktoré sa týkajú vynálezov, za ktoré boli zaplatené poplatky za rešerš.“.
4.
Pravidlo 69 znie:
„Pravidlo 69
Oznámenie o zverejnení
(1)
Európsky patentový úrad oznámi prihlasovateľovi dátum, keď bolo v Európskom patentovom vestníku oznámené zverejnenie správy o európskej rešerši, a v tomto oznámení ho upozorní na ustanovenia pravidla 70 odseku 1, článku 94 odseku 2 a pravidla 70a odseku 1.
(2)
Ak je v oznámení podľa odseku 1 uvedený dátum zverejnenia, ktorý je neskorší ako skutočný dátum zverejnenia, tento neskorší dátum je rozhodujúci pre lehoty podľa pravidla 70 odseku 1 a pravidla 70a odseku 1, ak chyba nie je zjavná.“.
5.
V časti IV hlave IV sa vkladá nové pravidlo 70a, ktoré znie:
„Pravidlo 70a
Odpoveď na rozšírenú správu o európskej rešerši
(1)
V posudku priloženom k správe o európskej rešerši poskytne Európsky patentový úrad prihlasovateľovi možnosť vyjadriť sa k rozšírenej správe o európskej rešerši a v prípade potreby ho vyzve, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v posudku priloženom k správe o európskej rešerši a zmenil opis, patentové nároky a výkresy v lehote podľa pravidla 70 odseku 1.
(2)
V prípade podľa pravidla 70 odseku 2 alebo, ak je doplnková správa o európskej rešerši vypracovaná na prihlášku Euro-PCT, Európsky patentový úrad poskytne prihlasovateľovi možnosť, aby sa vyjadril k rozšírenej správe o európskej rešerši, a v prípade potreby ho vyzve, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v posudku priloženom k správe o európskej rešerši a zmenil opis, patentové nároky a výkresy v lehote určenej na uvedenie, či si želá pokračovať v konaní o prihláške.
(3)
Ak prihlasovateľ ani nevyhovie výzve podľa odseku 1 alebo 2, ani sa k nej nevyjadrí, prihláška sa považuje za vzatú späť.“.
6.
V pravidle 135 odsek 2 znie:
„(2)
O pokračovaní v konaní sa rozhodne vzhľadom na lehoty, na ktoré sa vzťahuje článok 121 odsek 4, a na lehoty podľa pravidla 6 odseku 1, pravidla 16 odseku 1 písmena a), pravidla 31 odseku 2, pravidla 36 odseku 1 písmen a) a b) a odseku 2, pravidla 40 odseku 3, pravidla 51 odsekov 2 až 5, pravidla 52 odsekov 2 a 3, pravidiel 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 a pravidla 112 odseku 2.“.
7.
Pravidlo 137 znie:
„Pravidlo 137
Zmeny v európskej patentovej prihláške
(1)
Ak nie je ustanovené inak, nemôže prihlasovateľ meniť opis, patentové nároky ani výkresy európskej patentovej prihlášky skôr, ako dostal správu o európskej rešerši.
(2)
Spolu so všetkými pripomienkami, opravami alebo zmenami urobenými v odpovedi na oznámenia Európskeho patentového úradu podľa pravidla 70a odseku 1 alebo 2 alebo podľa pravidla 161 odseku 1 môže prihlasovateľ z vlastnej vôle meniť opis, patentové nároky a výkresy.
(3)
Bez súhlasu prieskumového oddelenia sa nesmú robiť žiadne ďalšie zmeny.
(4)
Pri podaní akýchkoľvek zmien podľa odsekov 1 až 3 ich prihlasovateľ musí určiť a uviesť ich dôvod v podanej prihláške. Ak prieskumové oddelenie zistí nesplnenie niektorej z požiadaviek, môže požadovať odstránenie tohto nedostatku do jedného mesiaca.
(5)
Zmenené patentové nároky sa nemôžu týkať predmetu, na ktorý nebola vypracovaná rešerš a ktorý netvorí s pôvodne nárokovaným vynálezom alebo skupinou vynálezov jedinú všeobecnú vynálezcovskú myšlienku. Ani sa nemôžu týkať predmetu, ktorý nebol podrobený rešerši podľa pravidla 62a alebo podľa pravidla 63.“.
8.
Pravidlo 161 znie:
„Pravidlo 161
Zmena v prihláške
(1)
Ak Európsky patentový úrad vystupoval ako Medzinárodný rešeršný úrad a tam, kde bola podaná požiadavka podľa článku 31 PCT, aj ako Medzinárodný úrad pre predbežný prieskum pre Euro-PCT prihlášku, musí prihlasovateľovi poskytnúť možnosť vyjadriť sa k písomnému posudku Medzinárodného rešeršného úradu alebo k medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a v prípade potreby ho vyzvať, aby odstránil všetky nedostatky uvedené v písomnom posudku alebo v medzinárodnej správe o predbežnom prieskume a zmenil opis, patentové nároky a výkresy do jedného mesiaca od príslušného oznámenia. Ak prihlasovateľ výzve nevyhovie alebo sa k nej nevyjadrí v súlade s ustanovením prvej vety, prihláška sa pokladá za vzatú späť.
(2)
Ak Európsky patentový úrad vypracuje doplnkovú správu o európskej rešerši pre Euro-PCT prihlášku, môže byť prihláška jedenkrát zmenená, a to v lehote do jedného mesiaca od oznámenia informujúceho o tom prihlasovateľa. Zmenená prihláška slúži ako základ pre doplnkovú európsku rešerš.“.
Článok 2
(1)
Ustanovenia článku 1 tohto rozhodnutia nadobudnú platnosť 1. apríla 2010.
(2)
Nové pravidlo 62a, pravidlo 63 zmenené článkom 1 odsekom 2 tohto rozhodnutia, nové pravidlo 70a a pravidlo 137 zmenené článkom 1 odsekom 7 tohto rozhodnutia sa použijú pre tie európske patentové prihlášky, pre ktoré sa vypracuje správa o európskej rešerši alebo doplnková správa o európskej rešerši od 1. apríla 2010 vrátane.
(3)
Pravidlo 161 zmenené článkom 1 odsekom 8 tohto rozhodnutia sa použije pre európske patentové prihlášky, pre ktoré nebolo vydané oznámenie podľa súčasného pravidla 161 pred 1. aprílom 2010.
V Mníchove 25. marca 2009