382/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

382
NÁLEZ
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 20. mája 2009
V mene Slovenskej republiky
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 20. mája 2009 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na vyslovenie nesúladu ustanovení § 17 ods. 2 písm. c), ods. 3 a 4, § 19 ods. 1 písm. a), b) a c), ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3, § 30 ods. 4 písm. a), § 39 ods. 2 a § 59 písm. b) a c) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 4, čl. 15 ods. 1 a 4, čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky a o návrhu Krajského súdu v Bratislave na vyslovenie nesúladu § 19 ods. 2 písm. g) v spojení s § 19 ods. 3 a 4 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 v spojení s čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s čl. 37 ods. 3 v spojení s čl. 38 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd a s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd takto
rozhodol:
1.
Ustanovenie § 19 ods. 1 písm. a), b) a c) a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 1 prvou vetou a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 35 ods. 1 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky.
2.
Ustanovenie § 19 ods. 3 a 4 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1 prvou vetou Ústavy Slovenskej republiky a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
3.
Ustanovenia § 39 ods. 2 a § 59 písm. b) a c) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie sú v súlade s čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky.
4.
Konanie o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky v časti týkajúcej sa vyslovenia nesúladu ustanovení § 17 ods. 2 písm. c) a § 30 ods. 4 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 4, čl. 15 ods. 1 a 4, čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 20 ods. 1 a 4, čl. 35 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky zastavuje.
5.
Vo zvyšnej časti návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky a Krajského súdu v Bratislave nevyhovuje.
Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú časti zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie časti tohto zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.
Predsedníčka pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Ivetta Macejková v. r.