389/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

389
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 1. októbra 2009,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o doklade na preukazovanie osoby poverenej výkonom kontroly elektronického výberu mýta
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Doklad na preukazovanie osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona je preukaz osoby poverenej výkonom kontroly elektronického výberu mýta (ďalej len „preukaz kontrolóra“).
§ 2
(1)
Preukaz kontrolóra je doklad žltooranžovej farby s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného jemným rastrom žltooranžovej farby, zaliaty do plastovej fólie.
(2)
Na prednej strane preukazu kontrolóra je v ľavom hornom rohu prilepená fotografia držiteľa preukazu kontrolóra s rozmermi 30 mm × 35 mm, ktorá v pravej hornej časti obsahuje holografickú nálepku presahujúcu do časti mimo fotografie. Holografická nálepka obsahuje zobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky.
(3)
Pod fotografiou je text „Preukaz č.“ a evidenčné číslo tvoriace štvorčíslie, odtlačok pečiatky vydávajúceho orgánu a podpis oprávnenej osoby.
(4)
Vedľa fotografie je veľkými písmenami nadpis v čiernej farbe „SLOVENSKÁ REPUBLIKA, MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, štátny znak Slovenskej republiky, nadpis „PREUKAZ OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA“, pod ktorým je uvedené priezvisko, meno, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, názov orgánu vydávajúceho preukaz kontrolóra a dátum vydania a platnosti.
(5)
Na zadnej strane preukazu kontrolóra je text, ktorý vymedzuje oprávnenia osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 7 ods. 5 zákona.
(6)
Vzor preukazu kontrolóra je v prílohe.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2009.
Ľubomír Vážny v. r.
Príloha k vyhláške č. 389/2009 Z. z.
VZOR
PREUKAZU OSOBY POVERENEJ VÝKONOM KONTROLY ELEKTRONICKÉHO VÝBERU MÝTA