403/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009 do 30.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

403
ZÁKON
zo 16. septembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 26/2002 Z. z., zákona č. 496/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 409/2004 Z. z., zákona č. 318/2005 Z. z. a zákona č. 529/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
oprávnenou osobou
1.
právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a má povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom vydané podľa tohto zákona,
2.
právnická osoba, ktorá je výrobcom vojenského materiálu a nevyváža ho z územia Slovenskej republiky a nevykonáva ani sprostredkovateľskú činnosť,
3.
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zberateľom vojenského materiálu.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 218/2007 Z. z.“.
3.
V § 4 ods. 2 sa slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“)“.
4.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
O vydaní povolenia oprávnenej osobe [§ 3 ods. 1 písm. b) prvý bod] rozhodne ministerstvo obrany po vyjadrení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „bezpečnostný úrad“) a Slovenskej informačnej služby3aa) (ďalej len „informačná služba“).“.
5.
V § 5 ods. 3, § 6 ods. 2, § 7 ods. 5, § 10 ods. 1, 5 a 6, § 10a písm. c) a d), § 11, § 12 ods. 2, § 13, § 14 ods. 7, § 15 ods. 1, ods. 5 písm. e) a ods. 6, § 16 ods. 2, 4 a ods. 5 písm. f), § 17 ods. 1, § 18, § 19, § 20 ods. 1, § 23 ods. 1 až 4 a 8, § 24, § 25 ods. 1 až 6 sa slová „ministerstvo hospodárstva“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „ministerstvo obrany“ v príslušnom tvare.
6.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa suma „5 000 000 Sk“ nahrádza sumou „166 000 eur“.
7.
Za § 6 sa vkladajú § 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠6a
Zberateľ vojenského materiálu
(1)
Zberateľom vojenského materiálu je
a)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná a spoľahlivá, staršia ako 21 rokov, spôsobilá na právne úkony a zapísaná v registri zberateľov vojenského materiálu,
b)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná v registri zberateľov a ktorej štatutárny orgán, členovia štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnené konať v jej mene sú bezúhonné a spoľahlivé, staršie ako 21 rokov a spôsobilé na právne úkony.
(2)
Zberateľ vojenského materiálu obchoduje s vojenským materiálom výlučne v súvislosti s výkonom svojej zberateľskej činnosti a nevykonáva sprostredkovateľskú činnosť ani zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom. Vojenský materiál, ktorý môže byť predmetom zberateľskej činnosti, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.
(3)
Zberateľ vojenského materiálu je oprávnený nakupovať a predávať vojenský materiál na území Slovenskej republiky len na základe povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu, ktoré obsahuje:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno, názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu,
b)
číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov vojenského materiálu,
c)
kategórie a množstvo vojenského materiálu,
d)
označenie oprávnenej osoby, od ktorej zberateľ vojenský materiál nakupuje alebo ktorej vojenský materiál predáva,
e)
údaje o mieste uloženia vojenského materiálu, ktorý je predmetom žiadosti.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu podľa odseku 3 obsahuje:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu,
b)
číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov vojenského materiálu,
c)
kategórie a množstvo vojenského materiálu,
d)
označenie oprávnenej osoby, od ktorej chce zberateľ vojenský materiál nakúpiť alebo ktorej chce vojenský materiál predať,
e)
údaje o mieste uloženia vojenského materiálu, ktorý je predmetom žiadosti.
(5)
Vzor povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu podľa odseku 3 a vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu podľa odseku 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.
(6)
Zberateľ vojenského materiálu je povinný
a)
písomne informovať ministerstvo obrany o kategóriách, typoch a množstve vojenského materiálu, ktorý vlastní, spolu s údajmi o mieste jeho uloženia vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka,
b)
v lehote do troch dní odo dňa nákupu alebo predaja vojenského materiálu písomne informovať ministerstvo obrany o uskutočnenej transakcii,
c)
zabezpečiť vojenský materiál vo svojom vlastníctve pred odcudzením alebo zneužitím a bezodkladne informovať ministerstvo obrany o akejkoľvek neoprávnenej manipulácii s vojenským materiálom vo svojom vlastníctve,
d)
umožniť povereným zástupcom ministerstva obrany a prizvaným osobám výkon kontroly podľa § 23,
e)
bezodkladne zabezpečiť, ak vojenský materiál v jeho vlastníctve obsahuje funkčný zbraňový systém, jeho znehodnotenie podľa osobitného predpisu3c) a o vykonanom znehodnotení písomne informovať ministerstvo obrany,
f)
viesť evidenciu vojenského materiálu vo svojom vlastníctve, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
1.
názov vojenského materiálu,
2.
kategóriu vojenského materiálu,
3.
množstvo vojenského materiálu,
4.
identifikačné údaje oprávnenej osoby, od ktorej zberateľ vojenský materiál nadobudol,
5.
identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorej zberateľ vojenský materiál predal,
6.
výrobné číslo alebo iné identifikačné označenie vojenského materiálu, ak je dostupné.
(7)
Vzory formulárov podľa odseku 6 písm. a), b) a f) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.
§ 6b
Register zberateľov vojenského materiálu
(1)
Register zberateľov vojenského materiálu slúži na evidenciu zberateľov vojenského materiálu a identifikáciu vojenského materiálu, ktorý je predmetom ich zberateľskej činnosti. Register zberateľov vojenského materiálu vedie ministerstvo obrany.
(2)
Register zberateľov vojenského materiálu obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu a
b)
kategórie vojenského materiálu, ktorý je predmetom zberateľskej činnosti zberateľa vojenského materiálu.
(3)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu žiadateľa – fyzickej osoby obsahuje:
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
trvalý pobyt žiadateľa,
c)
rodné číslo žiadateľa,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že je spôsobilý na právne úkony a spoľahlivý podľa § 8,
e)
kategórie vojenského materiálu, ktorý bude predmetom zberateľskej činnosti,
f)
údaje o spôsobe skladovania vojenského materiálu.
(4)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu podľa odseku 2 je žiadateľ povinný doložiť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(5)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu žiadateľa – právnickej osoby obsahuje:
a)
obchodné meno alebo názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
d)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, jeho člena alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa, že sú spôsobilí na právne úkony a spoľahliví podľa § 8,
e)
kategórie vojenského materiálu, ktorý bude predmetom zberateľskej činnosti,
f)
údaje o spôsobe skladovania vojenského materiálu.
(6)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu podľa odseku 5 je žiadateľ povinný doložiť výpisom z registra trestov štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa nie starším ako tri mesiace a výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace.
(7)
Ministerstvo obrany zapíše žiadateľa do registra zberateľov vojenského materiálu do siedmich dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
(8)
Po zápise do registra zberateľov vojenského materiálu ministerstvo obrany vydá žiadateľovi osvedčenie o zápise do registra zberateľov, v ktorom sa uvedie:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu,
b)
kategórie vojenského materiálu, ktorý je predmetom zberateľskej činnosti zberateľa,
c)
dátum vydania osvedčenia a
d)
číslo osvedčenia.
(9)
Ak zberateľ vojenského materiálu prestane spĺňať podmienky na zápis do registra zberateľov vojenského materiálu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu obrany. Ministerstvo obrany zruší osvedčenie o zápise do registra zberateľov vojenského materiálu do siedmich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedelo.
(10)
Vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov podľa odseku 3, vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov podľa odseku 5 a vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov podľa odseku 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c)
§ 35 ods. 5 a § 58 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 9 ods. 2 písmeno f) znie:
f) potvrdením žiadateľa, že nie je vo vyrovnacom, konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní,4)“,
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 9 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
potvrdením nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálne poistenie, preddavku poistného na verejné zdravotné poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 9 odsek 3 znie:
„(3)
Žiadosť o povolenie podľa odsekov 1 a 2 sa predkladá v piatich rovnopisoch.“.
11.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zberateľa vojenského materiálu podľa § 6a ods. 1 na účel zberateľskej činnosti.“.
12.
V § 14 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
od oprávnenej osoby podľa odseku 1 alebo od zberateľa vojenského materiálu podľa § 6a ods. 1.“.
13.
V § 14 odsek 6 znie:
„(6)
Ozbrojené bezpečnostné zbory, iné ozbrojené zbory alebo oprávnené osoby oznámia ministerstvu obrany predaj vojenského materiálu najneskôr do 15 dní odo dňa predaja; to sa nevzťahuje na subdodávky výrobcov komponentov a agregátov ďalším výrobcom.“.
14.
V § 15 ods. 4 písm. j) sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“.
15.
V § 15 ods. 5 písmeno g) znie:
„g)
súhlasným stanoviskom ministerstva vnútra v prípade vývozu vojenského materiálu vyradeného z jeho evidencie a v prípade dovozu vojenského materiálu pre potreby bezpečnosti,“.
16.
V § 16 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo obrany rozhodne o udelení licencie do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie licencie; o vyjadrenie k žiadosti o udelenie licencie ministerstvo obrany požiada ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra, informačnú službu a môže požiadať bezpečnostný úrad.“.
17.
V § 16 ods. 3 prvá veta znie: „Vyjadrenia ústredných orgánov štátnej správy uvedených v odseku 1 majú pre ministerstvo obrany pri rozhodovaní o udelení licencie odporúčajúci charakter okrem záporného vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí k žiadosti o udelenie vývoznej licencie, ktoré je pre ministerstvo obrany záväzné.“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2) v platnom znení.“.
19.
V § 21 odsek 4 znie:
„(4)
Zoznam významného vojenského materiálu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany po dohode s ministerstvom vnútra a ministerstvom zahraničných vecí.“.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:
„15)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
21.
V § 23 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 8.
22.
V § 25 ods. 1 sa slová „od 10 000 do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 330 eur do 3 320 eur“.
23.
V § 25 ods. 2 úvodnej vete sa slová „od 100 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 3 320 eur do 166 000 eur“.
24.
V § 25 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
zatají okolnosti dôležité pre rozhodnutie s cieľom získať neoprávnený zápis do registra zberateľov alebo
e)
žiadosť o zápis do registra zberateľov doloží nepravdivým dokladom.“.
25.
V § 25 ods. 3 úvodnej vete sa slová „od 1 000 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 33 200 eur do 166 000 eur“.
26.
V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c)
nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 7 písm. a) až f),
d)
nesplní povinnosť podľa § 27e ods. 5.“.
27.
V § 25 ods. 4 úvodnej vete sa slová „od 1 000 000 Sk až do výšky 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 33 200 eur do 332 000 eur“.
28.
Za § 27d sa vkladá § 27e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27e
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2009
(1)
Konanie o žiadosti o povolenie obchodovania s vojenským materiálom a o žiadosti o licenciu začaté do 1. novembra 2009 dokončí Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke výročnú správu o obchode s vojenským materiálom podľa § 23 ods. 8 za rok 2009.
(3)
Ministerstvo obrany predloží Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky do 31. januára 2010 podklady na vypracovanie výročnej správy podľa odseku 2 za obdobie od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2009.
(4)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky odovzdá ministerstvu obrany do 31. januára 2010 všetku dokumentáciu, ktorá súvisí s rozhodnutiami vydanými Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky okrem dokumentácie neukončených konaní podľa odseku 1; tieto odovzdá najneskôr do 30 dní po ich ukončení.
(5)
Vlastník, správca, držiteľ alebo iný užívateľ vojenského materiálu okrem ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných ozbrojených zborov je povinný do 31. januára 2010 ohlásiť ministerstvu obrany druh, množstvo a spôsob uskladnenia vojenského materiálu, ktorý vlastní, spravuje, drží alebo inak užíva podľa stavu k 1. novembru 2009.“.
29.
Za § 27e sa vkladá § 27f, ktorý znie:
㤠27f
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ku dňu účinnosti tohto zákona vlastní vojenský materiál, nie je držiteľom platného povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom ani výrobcom vojenského materiálu, je povinná do 30. apríla 2010 požiadať ministerstvo obrany o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu podľa § 6b. Pri podaní žiadosti o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu je fyzická osoba a právnická osoba povinná nahlásiť ministerstvu obrany množstvo a miesto uskladnenia vojenského materiálu vo svojom vlastníctve.
(2)
Vojenský materiál nahlásený ministerstvu obrany podľa odseku 1 sa považuje za vojenský materiál nadobudnutý v súlade s týmto zákonom.“.
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z. a zákona č. 165/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 písm. g) sa za slová „zahraničný obchod“ vkladajú slová „okrem vojenského materiálu“.
2.
V § 12 ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
alternatívnu službu,“.
3.
V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
obchodovanie s vojenským materiálom.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.