404/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

404
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30. septembra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení zákona č. 278/2006 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 202/2004 Z. z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu v znení vyhlášky č. 574/2004 Z. z., vyhlášky č. 414/2005 Z. z. a vyhlášky č. 486/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe v riadku č. 13 stĺpci „Denaturačný prostriedok“ sa slovo „glycerín“ nahrádza slovom „etylénglykol“.
2.
Príloha sa dopĺňa riadkom č. 22, ktorý znie:
„22. terc-butylalkohol
a
denatoniumbenzoát
0,78 g
a
0,008 g
78 g
a
0,8 g
780 g
a
8 g
na použitie
v kozmetickom
priemysle
 “.

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Ján Počiatek v. r.