408/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

408
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. septembra 2009,
ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a pri zrážke s motorovým vozidlom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 319/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky pred zrážkou a pri zrážke s motorovým vozidlom.
§ 2
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 24. novembra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 408/2009 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009/ES zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).