463/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

463
ZÁKON
z 28. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z. a zákona č. 266/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 50e ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo k)“.
2.
V § 50e ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok sa neposkytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru zamestnanca, s ktorým skončil pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov50a) alebo dohodou z tých istých dôvodov v období 6 mesiacov pred uzatvorením dohody podľa odseku 5.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
„50a)
§ 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z.“.
3.
V § 50e ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo k), sa príspevok poskytne najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.“.
4.
V § 50e ods. 5 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
záväzok zamestnávateľa preukázať, že s uchádzačom o zamestnanie prijatým na vytvorené nové pracovné miesto neskončil pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov50a) alebo dohodou z tých istých dôvodov v období 6 mesiacov pred uzatvorením tejto dohody,“.
Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená l) až o).
5.
V § 50e ods. 5 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
záväzok zamestnávateľa, že zachová vytvorené pracovné miesto pre uchádzača o zamestnanie, na podporu zamestnávania ktorého sa príspevok poskytuje najmenej 12 kalendárnych mesiacov,“.
Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená n) až p).
6.
Za § 72i sa vkladá § 72j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72j
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. decembru 2009
V období od 1. decembra 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely poskytnutia príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 nevyžaduje splnenie podmienky vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace u znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a). Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje najskôr odo dňa nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.