469/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2009 do 30.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

469
ZÁKON
z 29. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z. a zákona č. 191/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. i) sa slová „ubytovací čln“ nahrádzajú slovom „hausbót“.
2.
V § 5a sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Ak ministerstvo zistí, že poverená osoba nemá miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky alebo podniká v oblasti prepravy nebezpečného tovaru odníme jej poverenie.“.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.
4.
Za § 5b sa vkladá § 5c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5c
Preprava nebezpečného tovaru
(1)
Preprava nebezpečného tovaru po vodných cestách sa vykonáva v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Na prepravu nebezpečného tovaru medzi Slovenskou republikou a tretím štátom sa vzťahuje Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(3)
Ak dôjde pri preprave nebezpečného tovaru k plavebnej nehode alebo mimoriadnej udalosti na plavidle alebo na vodnej ceste napriek dodržaniu platných bezpečnostných opatrení a je potrebné prijať nové opatrenia, ministerstvo oznámi Európskej komisii opatrenia, ktoré navrhuje prijať.“.
5.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Príslušnosť k plavbe na Rýne
(1)
Žiadosť o vydanie osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
odôvodnenie žiadosti a podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa.
(2)
K žiadosti o vydanie osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne sa prikladá
a)
kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu,
b)
výpis z obchodného, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
c)
pri akciovej spoločnosti aj výpis zo zoznamu akcionárov, ak ide o listinné cenné papiere alebo výpis z účtu majiteľa cenných papierov, ak ide o zaknihované cenné papiere alebo obdobný výpis a kópia stanov akciovej spoločnosti alebo kópia obdobnej listiny,
d)
kópia lodného osvedčenia plavidla, na ktoré má byť osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne vydané, a
e)
výpis z registra plavidiel alebo obdobný výpis.
(3)
Platnosť osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne je dva roky.
(4)
Vzor osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne je uvedený v prílohe č. 3.“.
6.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na výkon prepravy medzi prístavmi na území Slovenskej republiky zahraničným dopravcom obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,
b)
odôvodnenie žiadosti a podpis žiadateľa alebo štatutárneho orgánu žiadateľa.
(5)
K žiadosti o vydanie povolenia na výkon prepravy medzi prístavmi na území Slovenskej republiky zahraničným dopravcom sa prikladá
a)
výpis z obchodného, živnostenského registra alebo obdobného registra nie starší ako tri mesiace,
b)
kópia licencie alebo obdobného dokladu, ktorý preukazuje, že dopravca je oprávnený vykonávať medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, a
c)
kópia osvedčenia o príslušnosti k plavbe na Rýne alebo kópia potvrdenia vydaného členským štátom, v ktorom je plavidlo registrované, alebo v ktorom má vlastník plavidla sídlo alebo miesto podnikania a potvrdzujúceho podmienky ustanovené v osobitnom predpise.12e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:
„12e)
Čl. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 3921/91 zo dňa 16. decembra 1991, ktorým sa stanovujú podmienky, za ktorých môžu dopravcovia z iných štátov vykonávať prepravu tovaru alebo osôb vnútrozemskou vodnou dopravou v rámci členského štátu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 001;Ú. v. ES L 373, 31. 12. 1991).“.
7.
V § 22 ods. 11 písm. c) sa slovo „akreditovanou“ nahrádza slovom „akreditujúcou12f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12f znie:
„12f)
§ 22 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.“.
8.
V § 22 ods. 15 sa slová „medzinárodnej dohody o preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná“ nahrádzajú slovami „Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, ktorou je Slovenská republika viazaná“.
9.
V § 29 ods. 4 sa slová „veku 60“ nahrádzajú slovami „veku 65“.
10.
V § 31 ods. 2 sa slová „vzťahuje § 30 ods. 1 až 3 a 5“ nahrádzajú slovami „vzťahujú § 29 ods. 1 a § 30 ods. 1 až 3 a 5“.
11.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Zdravotná spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
(1)
Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná schopnosť a duševná schopnosť na výkon práce súvisiacej s prevádzkou plavidla.
(2)
Zdravotná spôsobilosť môže byť na základe zdravotného stavu osoby podmienená
a)
použitím zdravotníckej pomôcky,
b)
pravidelným podrobovaním sa lekárskej prehliadke,
c)
inými obmedzeniami podľa výsledkov lekárskej prehliadky.
(3)
Zdravotná spôsobilosť sa posudzuje lekárskou prehliadkou. Lekárska prehliadka zahŕňa najmä vyšetrenie zrakovej a sluchovej ostrosti, farebného videnia, pohyblivosti horných a dolných končatín, neurologického, psychiatrického a kardiovaskulárneho stavu. Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti uhrádza ten, koho zdravotná spôsobilosť sa posudzuje (ďalej len „posudzovaná osoba“).
(4)
Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (ďalej len „posudzujúci lekár“), ktorý má s posudzovanou osobou uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.17b)
(5)
Posudzujúci lekár je povinný
a)
prihliadať pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti aj na predchádzajúce zápisy v zdravotnej dokumentácii17c) posudzovanej osoby,
b)
poslať posudzovanú osobu na odborné vyšetrenie pri pochybnostiach o jej zdravotnej spôsobilosti,
c)
zaznamenať výsledky odborného vyšetrenia podľa písmena b) do zdravotnej dokumentácie posudzovanej osoby a
d)
uviesť výsledok lekárskej prehliadky v lekárskom posudku.
(6)
Vyjadrenie o zdravotnej spôsobilosti v lekárskom posudku posudzujúci lekár uvedie slovami „zdravotne spôsobilý“, „zdravotne nespôsobilý“ alebo „zdravotne spôsobilý len za určitých podmienok“, pričom podmienky musia byť uvedené v lekárskom posudku.
(7)
Minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17b a 17c znejú:
„17b)
§ 12 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17c)
§ 2 ods. 6 a § 21 zákona č. 576/2004 Z. z.“.
12.
V § 38 písm. j) sa za slovo „odníma“ vkladajú slová „osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne a“.
13.
V § 38 písm. l) sa vypúšťajú slová „osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne a povolenie na výkon kabotáže,“.
14.
V § 38 písmeno m) znie:
„m)
vydáva a odníma poverenie fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa § 5a ods. 7 a 8,“.
17.
V § 39 sa vypúšťajú písmená p) a r).
Doterajšie písmená s) a t) sa označujú ako písmená p) a r).
18.
V § 40a ods. 3 sa vypúšťa písmeno l).
19.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009
(1)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu vydané podľa § 5a ods. 5 zostávajú v platnosti do doby skončenia ich platnosti.
(2)
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu vydané v súlade s Európskou dohodou o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru, ktorou je Slovenská republika viazaná, zostávajú v platnosti do doby skončenia ich platnosti, najdlhšie však do 30. júna 2016.“.
20.
V prílohe č. 1 sa vypúšťajú druhý, piaty a deviaty bod.
Doterajšie body 3, 4, 6 až 8, 10 až 12 sa označujú ako body 2 až 9.
21.
Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 10 a 11, ktoré znejú:
„10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30. 9. 2008) v znení rozhodnutia Európskej komisie 2009/240/ES zo 4. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 71, 17. 3. 2009).
11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).“.
22.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k zákonu č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
Vzor
Osvedčenie o príslušnosti k plavbe na Rýne
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2009 s výnimkou čl. I bodov 3, 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.