489/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

489
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 9. novembra 2009,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 8 a 11 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy sa mení takto:
1.
V § 2 odsek 1 znie:
„(1)
Zoznam patologicko-anatomických pracovísk a pracovísk súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, na ktorých sa vykonávajú pitvy, je uvedený v prílohe č. 2.“.
2.
Prílohy č. 2 a 3 znejú:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 771/2004 Z. z.
ZOZNAM PATOLOGICKO-ANATOMICKÝCH PRACOVÍSK A PRACOVÍSK SÚDNEHO LEKÁRSTVA ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU, NA KTORÝCH SA VYKONÁVAJÚ PITVY
1. Súdnolekárske pracovisko Bratislava – Antolská,
2. Patologicko-anatomické pracovisko Bratislava – Antolská a Sasinkova,
3. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Nitra,
4. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Žilina,
5. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Martin,
6. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Banská Bystrica,
7. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Lučenec,
8. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Prešov,
9. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Poprad,
10. Súdnolekárske a patologicko-anatomické pracovisko Košice.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 771/2004 Z. z.
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PATOLOGICKO-ANATOMICKÉHO PRACOVISKA A PRACOVISKA SÚDNEHO LEKÁRSTVA ÚRADU PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU
A) Patologicko-anatomické pracovisko
Materiálno-technické vybavenie patologicko-anatomického pracoviska nekroptického úseku sa člení na tieto časti:
a) administratívna – kancelária na vedenie písomnej agendy nekroptickej prevádzky a na styk s pozostalými,
b) pitevná – pitevňa na vykonávanie pitiev a priľahlý pitevný trakt vrátane márnice na manipuláciu s telami zomretých a ich dočasné uloženie až do odvozu pohrebnou službou,
c) laboratórium na spracovanie materiálu odobratého pri pitve na mikroskopické vyšetrenie,
d) úsek mikroskopickej diagnostiky.
a) Základné vybavenie administratívnej časti
1. stôl pod počítač,
2. osobný počítač s perifériou a tlačiarňou vybavený špecializovaným softvérovým systémom alebo PC-terminál na zosieťovaných pracoviskách s informačným systémom,
3. písací stroj,
4. archivačný systém,
5. pracovný stôl,
6. kopírovacie zariadenie.
b) Základné vybavenie pitevného traktu – pitevne a márnice
1. pitevný stôl a preparačný stolík s tečúcou vodou – minimálne dva kusy, optimálne s odsávaním a s audiosystémom (závesný mikrofón a záznamové zariadenie na diktovanie a audiozáznam s nožným spínačom),
2. súbor pitevných nástrojov – v závislosti od počtu stolov,
3. sada sterilných nástrojov na bakteriologické, virologické, parazitologické, mykologické odbery, na tkanivové kultúry atď.,
4. skrinka na pitevné nástroje,
5. sterilizátor na pitevné nástroje na tzv. infekčné pitvy,
6. váha na mŕtvoly,
7. závesná váha na orgány nad 500 g,
8. závesná váha na orgány do 500 g,
9. vibračná píla na kosti,
10. digestor – automat na odobratý formalínom fixovaný materiál a na odobraté makropreparáty,
11. časť určená na preparáciu a maceráciu orgánov,
12. maceračné zariadenie,
13. pojazdné operačné svietidlo,
14. analytický UV žiarič,
15. stolová odstredivka,
16. stereomikroskop,
17. pojazdné stolíky na orgány – dva kusy,
18. brúska na nože,
19. preparačná lupa s osvetlením,
20. časť určená na fotodokumentáciu: stojan na makrofotografiu a digitálny fotografický prístroj vybavený zoomom, fotografické reflektory – štyri kusy a bleskové zariadenie s dvoma extenzormi,
21. pojazdný alebo stacionárny rtg. prístroj – iba na vybraných pracoviskách,
22. negatoskop,
23. technické váhy,
24. chladnička na uchovávanie tiel – boxy, minimálna kapacita 20 – 25 tiel alebo chladiaca miestnosť s rovnakou kapacitou,
25. vozík na mŕtve telo – minimálne dva kusy,
26. vozík na prevoz rakiev,
27. germicídne žiariče – počet podľa plochy/objemu priestorov,
28. mraziaci box na materiál.
c) Základné vybavenie laboratória
1. stolová odstredivka,
2. termostat s vodným plášťom 56 oC,
3. termostat s vodným plášťom 37 oC,
4. binokulárny mikroskop,
5. digestor,
6. farbiaci automat minimálne dvojlinkový na farbenie HE + farbenie špeciálnych metód,
7. tkaninové procesory typu Histokinette 2000,
8. zariadenie na zalievanie tkanív do parafínu,
9. vodný kúpeľ s reguláciou,
10. sánkový mikrotóm – dva kusy,
11. rotačný mikrotóm – dva kusy,
12. kryostat,
13. irotóm s pevným nožom na veľké rezy – 12 nožov,
14. držiak čepeliek – štyri kusy,
15. laboratórne analytické váhy,
16. 250-litrová chladnička,
17. mraznička,
18. archivačný systém na ukladanie preparátov,
19. archivačný systém na ukladanie parafínových bločkov,
20. počítačový terminál,
21. laboratórna teplovzdušná sušiareň s núteným obehom vzduchu do 200 oC,
22. odvápňovač kostných preparátov,
23. destilačný prístroj,
24. veľký stôl pod mikroskop,
25. laboratórne obojstranné mokré stoly – jedna zostava,
26. laboratórne jednostranné mokré stoly – jedna zostava,
27. parapetné laboratórne stoly – jedna zostava,
28. plastikové komôrky,
29. príručný sterilizátor,
30. prednášková/seminárna miestnosť s vybavením: negatoskop, spätný projektor, diaprojektor, osobný počítač s premietacím zariadením a plátno.
d) Základné vybavenie úseku mikroskopickej diagnostiky
1. binokulárny mikroskop s fázovým kontrastom – jeden kus na lekára,
2. elektrónový mikroskop – na vybraných pracoviskách,
3. stereomikroskop
4. plastikové komôrky na zalievanie excízií,
5. analytické váhy,
6. elektrické rýchlováhy,
7. 100-litrová chladnička,
8. 200-litrová chladnička,
9. germicídny žiarič,
10. elektrický sterilizátor,
11. laboratórny stôl,
12. termostat,
13. skrine na archiváciu mikroskopických preparátov,
14. písací stroj,
15. osobný počítač a tlačiareň.
B) Pracovisko súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Materiálno-technické vybavenie pracoviska súdneho lekárstva pozostáva z týchto častí:
a) nekroptický úsek,
b) úsek mikroskopickej diagnostiky,
c) úsek forenznej chémie a toxikológie,
d) referenčné – štandardné prístrojové vybavenie a zariadenie okrem minimálneho prístrojového vybavenia a zariadenia,
e) úsek forenznej sérohematológie a genetiky,
f) úsek vyšetrovania živých osôb,
g) úsek administratívy, fotodokumentácie, rtg. dokumentácie a videodokumentácie,
h) administratívna časť lekára,
i) administratívna časť nelekára,
j) potreby na terénne obhliadky mŕtvych.
a) Základné vybavenie nekroptického (pitevného) úseku
1. pitevný stôl a preparačný stolík,
2. váha na mŕtvoly,
3. automatická váha na orgány,
4. váha na orgány do 500 g – poštová váha,
5. vibračná píla na kosti,
6. digestor pre makropreparáty,
7. pojazdné bodové operačné svietidlo,
8. stolová odstredivka,
9. pojazdný alebo stacionárny rtg. prístroj – iba na vybraných pracoviskách,
10. negatoskop,
11. školská tabuľa,
12. sterilizátor,
13. chladnička na telá zomretých,
14. germicídny žiarič – podľa počtu pitevných stolov,
15. súbor pitevných a preparačných nástrojov,
16. pojazdné stolíky na orgány,
17. vozík na mŕtvoly – podľa počtu pitevných stolov,
18. zdvíhací vozík na manipuláciu s mŕtvolami,
19. maceračné zariadenie,
20. brúska na nože,
21. vodný kúpeľ,
22. preparačná lupa s osvetlením,
23. písací stroj,
24. diktafón,
25. osobný počítač a tlačiareň.
b) Základné vybavenie úseku mikroskopickej diagnostiky
1. binokulárny mikroskop,
2. stereoskopický mikroskop,
3. mikrotóm,
4. mikrotómový nôž,
5. automat na rezanie bločkov,
6. autotechnikón,
7. zmrazovací mikrotóm a nože,
8. automat na farbenie mikroskopických preparátov,
9. plastikové komôrky na zalievanie excízií,
10. kyvety na farbenie mikroskopických preparátov,
11. analytické váhy,
12. elektrické rýchlováhy,
13. 100-litrová chladnička,
14. 200-litrová chladnička,
15. germicídny žiarič,
16. elektrický sterilizátor,
17. laboratórny stôl,
18. termostat,
19. skrine na uchovávanie bločkov,
20. skrine na uchovávanie mikroskopických preparátov,
21. písací stroj,
22. osobný počítač a tlačiareň.
c) Základné vybavenie úseku forenznej chémie a toxikológie na vybraných pracoviskách
1. kolorimeter,
2. denzitometer (UV – VIS) na vyhodnocovanie tenkovrstvovej chromatografie,
3. box/tmavá komora s UV lampou (vlnová dĺžka nastaviteľná minimálne na 254 a 366 nm),
4. automatický imunoanalyzátor (drogy, liečivá),
5. plynový chromatograf s „head space“ systémom (prchavé látky, drogy, liečivá – dôkaz, stanovenie),
6. analytické váhy (presnosť na štyri desatinné miesta),
7. predvážky do 1 000 g,
8. laboratórna centrifúga s výkyvným rotorom s adaptérmi na skúmavky rôznych veľkostí; do 6 000 RPM,
9. destilačný prístroj na vodu s kapacitou minimálne 10 l/min. s deionizáciou,
10. sklená destilačná a refluxná súprava – zábrusová,
11. vodný termostat k vákuovej odparke,
12. ultratermostat s chladiacim zariadením pre rozsah nastaviteľných teplôt – 20 oC až + 100 oC,
13. vodný kúpeľ pre 2-litrovú guľatú banku s nastaviteľnou výškou,
14. ultrazvukový kúpeľ s ohrevom – 5-litrový,
15. magnetická miešačka s ohrevom,
16. sada sklených lopatkových miešadiel s/bez zábrusového ložiska, s elektrickou pohonnou prevodovou jednotkou s nastaviteľnými otáčkami,
17. trepačka s nastaviteľnou frekvenciou a univerzálnym úchytom pre laboratórne sklo,
18. vodná výveva,
19. vákuová odparka,
20. 500-litrová chladnička,
21. 100-litrová mraznička,
22. pH-meter so sadou elektród,
23. sada nastaviteľných automatických pipiet s vymeniteľnými špičkami,
24. laboratórny digestor,
25. homogenizátor biologického materiálu (mixér),
26. teplovzdušný sušič s nastaviteľnou teplotou a prúdením vzduchu (fén),
27. trezor na jedy a štandardy,
28. laboratórny stôl pre mokrú chémiu,
29. stoly pod váhy,
30. laboratórne skrine,
31. osobný počítač s tlačiarňou,
32. laboratórna teplovzdušná sušiareň s núteným obehom vzduchu do 200 oC,
33. box pre tlakové nádoby (technické a laboratórne plyny),
34. regulačné ventily na tlakové nádoby pre plyny – podľa potreby,
35. rozvody technických plynov – podľa potreby,
36. kalkulačka,
37. stopky,
38. nosiče (platničky, papier), vývojnice a detekčné sklo na tenkovrstvovú a papierovú chromatografiu,
39. imunochromatografické skríningové testy na drogy a liečivá (stripy, platničky a pod.),
40. potrebné štandardy a chemikálie,
41. základné laboratórne odmerné, varné a pomocné sklo,
42. ochranné prostriedky a pomôcky pre výkonný personál,
43. SPE – extraktor.
d) Referenčné – štandardné prístrojové vybavenie a zariadenie okrem minimálneho prístrojového vybavenia a zariadenia
1. UV – VIS spektrometer (meranie priebežného spektra),
2. plynový chromatograf s hmotnostným detektorom (GCMS),
3. systém vysokotlakovej kvapalinovej chromatografie (HPLC),
4. analytická centrifúga na Eppendorf – vialky; do 10 000 RPM,
5. olejový kúpeľ pre 2-litrovú guľatú banku s nastaviteľnou výškou,
6. ohrievacie hniezda s termostatom pre guľaté banky s objemom 50, 100, 250 a 1 000 ml,
7. vibračné miešadlo na úpravu analytických vzoriek (VORTEX),
8. mikroanalytický derivatizačný blok s pripojením na inertný plyn – derivatizácia vzoriek,
9. pyknometer,
10. pieskový kúpeľ,
11. IČ spektrometer,
12. atómový absorbčný spektrometer, resp. plameňový fotometer (stanovenie kovov),
13. kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom (LCMS),
14. elektroforéza,
15. systém preparatívnej, nízkotlakovej kolónovej chromatografie,
16. kofflerov blok,
17. refraktometer,
18. ultracentrifúga s výkyvným aj s uhlovým rotorom s adaptérmi na rôzne príslušné laboratórne sklo do 20 000 RPM, chladená,
19. olejová výveva s vymrazovačkami,
20. zariadenie na lyofilizáciu vzoriek (vysušenie za vákua),
21. zariadenie na potenciometrickú titráciu,
22. zariadenie na titračné stanovenie,
23. skener a digitálny fotoaparát k osobnému počítaču,
24. žíhacia piecka so sadou téglikov (porcelánové, platinové),
25. platinové žíhacie očko,
26. sklársky plynový kahan.
e) Základné vybavenie úseku forenznej sérohematológie a genetiky
1. termostat s reguláciou 37 oC,
2. termostat s reguláciou 60 oC,
3. analytické váhy,
4. poloautomatické elektrické rýchlováhy,
5. zariadenie na elektroforézu s vyhodnocovačom,
6. laboratórna odstredivka,
7. vodný kúpeľ,
8. 100-litrová chladnička,
9. 200-litrová chladnička,
10. mraznička,
11. ultrafialová lampa,
12. binokulárny mikroskop,
13. obrátený mikroskop,
14. preparačná lupa s osvetlením,
15. mikropipety,
16. laboratórny stôl,
17. laboratórna skriňa,
18. písací stroj,
19. osobný počítač a tlačiareň,
f) Základné vybavenie úseku vyšetrovania živých osôb
1. osobná váha,
2. vyšetrovacie lôžko,
3. odberová súprava na biologický materiál,
4. negatoskop.
g) Základné vybavenie úseku administratívy, fotodokumentácie, rtg. dokumentácie a videodokumentácie
1. elektrický písací stroj,
2. diktafón,
3. kopírovacie zariadenie (xerox),
4. osobný počítač a tlačiareň,
5. automatické mikrofotografické zariadenie,
6. digitálny fotografický prístroj,
7. fotografické reflektory,
8. expozimeter,
9. statív pre fotoprístroj,
10. skener (kopírovacie zariadenie),
11. sada medzikrúžkov pre makrofotografiu,
12. výmenný objektív pre makrofotografiu,
13. digitálna videokamera,
14. farebný TV prijímač,
15. videorekordér,
16. multimediálny projektor,
17. premietacie plátno,
18. negatoskop,
19. mikroprojektor s nástavcom pre mikroskop.
h) Základné vybavenie administratívnej časti lekára
1. binokulárny mikroskop,
2. písací stroj,
3. osobný počítač a tlačiareň.
i) Základné vybavenie administratívnej časti nelekára
1. písací stroj,
2. osobný počítač a tlačiareň.
j) Základné vybavenie pri terénnych obhliadkach mŕtvych a konzultáciách
1. mobilný telefón,
2. digitálny fotografický prístroj,
3. pamäťová karta,
4. prenosný počítač a tlačiareň,
5. ochranné prostriedky – oblečenie,
6. baterka s nabíjačkou,
7. písací stroj,
8. kancelárske potreby,
9. teplomer na meranie jadrovej telesnej teploty (od 0 oC).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.
Richard Raši v. r.