49/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2009 do 30.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

49
ZÁKON
z 12. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z. a zákona č. 562/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 50c sa vkladajú § 50d až 50h, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠50d
Príspevok na podporu udržania zamestnanosti
(1)
Príspevok na podporu udržania zamestnanosti (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý zachová pracovné miesta aj v prípade vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré nemôže zamestnancom prideľovať prácu a ktorý v záujme predísť alebo obmedziť prepúšťanie zamestnancov po dohode s úradom obmedzí na prechodné obdobie svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 4 % ustanoveného týždenného pracovného času. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 56a.
(2)
Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu
a)
preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom z náhrady mzdy, ktorá patrí zamestnancovi podľa osobitného predpisu50) najviac však z náhrady mzdy vo výške priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje a
b)
sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie plateného zamestnancom z náhrady mzdy, ktorá patrí zamestnancovi podľa osobitného predpisu50) najviac však z náhrady mzdy vo výške priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.
(3)
Úrad poskytne zamestnávateľovi príspevok za dni, v ktorých bola zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, v úhrne najviac v rozsahu 60 kalendárnych dní v kalendárnom roku. Príspevok podľa odseku 2 písm. b) zamestnávateľ vypláca zamestnancovi mesačne pozadu spolu so mzdou v termíne určenom na výplatu mzdy.
(4)
Príspevok poskytuje úrad zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 5. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo, a ak je zamestnávateľ fyzickou osobou, úrad v ktorého územnom obvode má fyzická osoba trvalý pobyt.
(5)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 4 obsahuje
a)
identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
dátum začatia a skončenia podpory udržania pracovných miest,
c)
počet zamestnancov a ich profesijnú štruktúru,
d)
výšku náhrady mzdy zamestnanca podľa osobitného predpisu,50)
e)
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
f)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok v dohodnutom termíne najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
g)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
h)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 50e
Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta
(1)
Príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý pred prijatím uchádzača o zamestnanie na vytvorené pracovné miesto, vykonával svoju činnosť nepretržite najmenej 12 mesiacov. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 50f, § 51a, § 53d a 56.
(2)
Výška príspevku je mesačne
a)
v Bratislavskom kraji 15 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 50 % z celkovej ceny práce zamestnanca, prijatého na vytvorené pracovné miesto,
b)
v ostatných krajoch 30 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, najviac 50 % z celkovej ceny práce zamestnanca, prijatého na vytvorené pracovné miesto.
(3)
Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto pre uchádzača o zamestnanie, na podporu zamestnávania ktorého sa príspevok poskytuje, najmenej počas 12 kalendárnych mesiacov. Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.49b)
(4)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto, počas najviac 12 kalendárnych mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody podľa odseku 5, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada.
(5)
Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku, ktorá obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
charakteristiku vytvoreného pracovného miesta alebo vytvorených pracovných miest,
c)
počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru uchádzačov o zamestnanie prijatých na vytvorené pracovné miesta,
d)
dátum vytvorenia pracovného miesta alebo vytvorených pracovných miest, obdobie, počas ktorého budú pracovné miesta prevádzkované a počet mesiacov zamestnávania uchádzačov o zamestnanie na týchto pracovných miestach,
e)
výšku, podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
k)
záväzok zamestnávateľa predložiť úradu doklad, že vykonáva svoju činnosť nepretržite najmenej 12 mesiacov,
l)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
m)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
n)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
§ 50f
Príspevok ku mzde zamestnanca
(1)
Príspevok ku mzde zamestnanca (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnancovi, ktorý bol pred prijatím do pracovného pomeru vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace, bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania, ktoré si sám našiel. Príspevok sa poskytuje, ak hrubá mesačná mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok, dosahuje najviac 1,7 násobok sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mzda vypláca.
(2)
Úrad poskytuje zamestnancovi príspevok na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 4 najviac počas 22 kalendárnych mesiacov, ak zamestnanec o príspevok písomne požiada najneskôr do 3 mesiacov od nástupu do zamestnania.
(3)
Výška príspevku je mesačne
a)
22 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, počas prvých 12 mesiacov poskytovania príspevku,
b)
11 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, počas ďalších mesiacov poskytovania príspevku.
(4)
Dohoda podľa odseku 2 obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
názov a adresu zamestnávateľa zamestnanca,
c)
dátum nástupu do zamestnania a dĺžku trvania pracovného pomeru,
d)
záväzok zamestnanca, že do určeného termínu predloží úradu pracovnú zmluvu a najneskôr do 3 kalendárnych dní oznámi úradu skončenie pracovného pomeru,
e)
záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnancovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnancom,
f)
záväzok zamestnanca, že mesačne, najneskôr do 10 kalendárnych dní po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca, predloží úradu doklad o trvaní pracovného pomeru a výške dosahovanej mzdy,
g)
výšku, podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
h)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
i)
podmienky a spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)
Príspevok sa neposkytuje za dni dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak zamestnanec nevykonáva pracovnú činnosť z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť.
§ 50g
Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti
(1)
Príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace, bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a ktorý začne a bude vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov, ak o príspevok písomne požiada. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 49 a 50h.
(2)
Príspevok sa poskytuje na úhradu
a)
preddavku na poistné na zdravotné poistenie plateného samostatne zárobkovo činnou osobou podľa osobitného predpisu počas 22 mesiacov,
b)
poistného na sociálne poistenie plateného dobrovoľným platiteľom poistného podľa osobitného predpisu po uplynutí 18 mesiacov od začatia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, najviac počas 4 mesiacov.
(3)
Príspevok podľa odseku 2 poskytuje úrad po preukázaní úhrady občanom, ktorý vykonáva alebo prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť, vo výške vypočítanej z minimálneho vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.51)
(4)
Príspevok na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 5 poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť.
(5)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 4 obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
dátum začatia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,
c)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
e)
podmienky poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,
h)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(6)
Občan, ktorý prestal vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím 24 mesiacov, môže byť do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí 24 mesiacov od začatia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti.
§ 50h
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi
(1)
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje občanovi, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace a ktorý začne a bude vykonávať alebo prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi52) nepretržite najmenej 24 mesiacov, ak o príspevok písomne požiada. Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 49 a 50g.
(2)
Príspevok sa poskytuje na úhradu
a)
preddavku na poistné na zdravotné poistenie plateného samostatne zárobkovo činnou osobou podľa osobitného predpisu počas 22 mesiacov,
b)
poistného na sociálne poistenie plateného dobrovoľným platiteľom poistného podľa osobitného predpisu po uplynutí 18 mesiacov od začatia vykonávania činností podľa odseku 1, najviac počas 4 mesiacov.
(3)
Príspevok poskytuje úrad na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 4 po preukázaní úhrady občanom, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 1, vo výške vypočítanej z minimálneho vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.51)
(4)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 3 obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
dátum začatia vykonávania činností podľa odseku 1,
c)
výšku príspevku, jeho špecifikáciu a spôsob úhrady,
e)
podmienky poskytnutia príspevku,
f)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
g)
záväzok úradu, že bude poskytovať príspevok do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov,
h)
záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
i)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(5)
Občan, ktorý prestal vykonávať činnosti podľa odseku 1 pred uplynutím 24 mesiacov, môže byť do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí 24 mesiacov od začatia ich vykonávania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 50 až 52 znejú:
„50)
§ 142 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
51)
§ 138 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z.
§ 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
52)
Čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).“.
2.
V § 53 ods. 3 sa slová „99,59 eura“ nahrádzajú slovami „135 eur“.
3.
Za § 72d sa vkladajú § 72e až 72g, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej k 1. marcu 2009
§ 72e
(1)
Pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá požiada o priznanie postavenia sociálneho podniku do 31. decembra 2010, sa podmienky podľa § 50b ods. 1 písm. b) a c) na účel priznania postavenia sociálneho podniku považujú za splnené.
(2)
U právnickej osoby, ktorá je obcou, samosprávnym krajom, združením obcí alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj sa na účely započítavania najmenej 30 % celkového počtu zamestnancov podľa § 50b ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2010 započítavajú zamestnanci, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli uchádzačmi o zamestnanie.
§ 72f
V období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2010 sa na účely § 53d ods. 2 splnenie podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti podľa § 53d ods. 2 prvej vety nevyžaduje.
§ 72g
Príspevky podľa § 50d až 50h sa poskytujú najdlhšie do 31. decembra 2010.“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z. a zákona č. 460/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 142 ods. 4 sa vypúšťa slovo „inú“.
2.
Za § 252b sa vkladá § 252c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠252c
Prechodné ustanovenia účinné k 1. marcu 2009
(1)
Ak v období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2012 nemôže zamestnanec z vážnych prevádzkových dôvodov vykonávať prácu, môže zamestnávateľ, po dohode so zástupcami zamestnancov podľa § 230 poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, za ktoré patrí zamestnancovi mzda najmenej vo výške základnej zložky mzdy podľa § 119 ods. 3. Ak pominie prekážka v práci na strane zamestnávateľa podľa prvej vety, je zamestnanec povinný odpracovať poskytnuté pracovné voľno bez nároku na mzdu, ktorá bola poskytnutá podľa prvej vety, ak sa zmluvné strany nedohodnú na priaznivejšej úprave pre zamestnancov.
(2)
Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol podľa odseku 1, nejde o prácu nadčas.
(3)
Čas pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi podľa odseku 1 sa posudzuje ako výkon práce.
(4)
Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného voľna poskytnutého podľa odseku 1 a evidenciu pracovného času, v ktorom si zamestnanec nadpracúva pracovné voľno poskytnuté podľa odseku 1 tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu.
(5)
Na účely zisťovania priemerného zárobku podľa § 134 ods. 1 sa do zúčtovanej mzdy nezahŕňa mzda vyplatená zamestnancovi podľa odseku 1 prvej vety; do počtu odpracovaných hodín sa nezhŕňa čas, počas ktorého zamestnanec vykonáva prácu podľa odseku 1 druhej vety.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009. Ustanovenia § 50d až 50h v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.