494/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

494
ZÁKON
z 27. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/ 2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 240/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z. a zákona č. 59/ 2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Nad § 4 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Úlohy a použitie ozbrojených síl“.
Zároveň sa vypúšťa nadpis pod § 4.
2.
V § 4a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
vojenským vzdušným objektom lietadlo vo vojenských službách alebo iný neidentifikovaný vzdušný prostriedok,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
3.
V § 4a písm. e) sa slovo „vyčlenených“ nahrádza slovom „určených“.
4.
V § 4b odsek 1 znie:
„(1)
Za podozrivého narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt, ktorý sa stal objektom činu protiprávneho zasahovania a ktorého zámer je nejasný.“.
5.
V § 4b sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za podozrivého narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje aj vzdušný objekt, na ktorého sa vzťahujú najmenej dve z týchto podmienok:
a)
vzdušný objekt bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky prenikol do vzdušného priestoru Slovenskej republiky alebo porušil režim letu určený letovým plánom,
b)
vzdušný objekt nevykonáva pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo pokyny a signály veliteľa pohotovostného lietadla,
c)
vzdušný objekt náhle mení parametre letu alebo vykonáva neprimerané odchýlky od plánovanej dráhy letu,
d)
vzdušný objekt neodôvodnene mení kód odpovedača sekundárneho radaru alebo nadmerne využíva režim signálu identifikácie bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky,
e)
posádka vzdušného objektu používa neštandardnú frazeológiu alebo sú zaznamenané iné zmeny v rádiovej komunikácii nesúvisiacej s vykonávaním letu,
f)
kód odpovedača sekundárneho radaru vzdušného objektu signalizuje stav núdze alebo protiprávny zásah na palube lietadla v súlade s medzinárodne ustanovenými kódmi,
g)
došlo k prerušeniu alebo k úplnej strate signálov z odpovedača sekundárneho radaru,
h)
od orgánov štátnej moci iných štátov, medzinárodných organizácií alebo od mimovládnych organizácií bolo získané upovedomenie o zámeroch vzdušného objektu,
i)
bola prijatá informácia o neurčitej hrozbe násilia prostredníctvom tretej strany.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
6.
V § 4b odsek 3 znie:
„(3)
Za pravdepodobného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt kvalifikovaný ako podozrivý narušiteľ vzdušného priestoru
a)
podľa odseku 1 alebo 2, ktorý opakovane nevykonáva pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo pokyny a signály veliteľa pohotovostného lietadla,
b)
podľa odseku 2, ak je dôvodné podozrenie, že je alebo sa stane objektom činu protiprávneho zasahovania.“.
7.
V § 4c ods. 1 sa slová „nereaguje na“ nahrádzajú slovom „nevykonáva“.
8.
V § 4c ods. 2 úvodnej vete sa slová „§ 4b ods. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „§ 4b ods. 1 až 4“.
9.
V § 4c ods. 3 sa slová „§ 4b ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 4b ods. 4“.
10.
V § 4c ods. 5 sa vypúšťa odkaz 13f vrátane poznámky pod čiarou.
11.
V § 4c odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Minister obrany môže poveriť prijatím opatrení podľa odseku 2 písm. a) až d) veliteľa vzdušných síl ozbrojených síl, jeho zástupcu alebo náčelníka štábu vzdušných síl ozbrojených síl.
(7)
O použití opatrenia podľa odseku 3 rozhoduje minister obrany a v čase jeho neprítomnosti člen vlády poverený predsedom vlády, ktorým môže byť minister vnútra Slovenskej republiky, minister spravodlivosti Slovenskej republiky alebo minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.“.
12.
§ 4c sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
O použití opatrenia podľa odseku 3 minister obrany alebo člen vlády poverený podľa odseku 7 bezodkladne informuje prezidenta Slovenskej republiky, predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky.“.
13.
§ 4d znie:
㤠4d
(1)
Ustanovenia § 4b a 4c sa nepoužijú pri narušení vzdušného priestoru Slovenskej republiky13g) vojenským vzdušným objektom.
(2)
Ustanovenia § 4b a 4c sa nepoužijú v čase vojny a vojnového stavu.
(3)
V čase vojny a vojnového stavu alebo pri narušení vzdušného priestoru Slovenskej republiky vojenským vzdušným objektom v čase mieru ozbrojené sily určené rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky plnia úlohy zabezpečovania nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky podľa pravidiel organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13g znie:
„13g)
Napríklad § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 143/1998 Z. z., čl. 3 písm. c) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve).“.
14.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
schvaľuje návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, a predkladá ho Národnej rade Slovenskej republiky na rozhodnutie.“.
15.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:
„j)
spracúva návrh na určenie ozbrojených síl na plnenie úloh zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v rámci organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, a predkladá ho vláde,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).
16.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a odsek 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
veliteľ organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, podľa odseku 11.“.
17.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Príslušný veliteľ organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti, ktorej je Slovenská republika členom, velí podľa odseku 2 písm. d) ozbrojeným silám, ktoré sú určené na plnenie úloh zabezpečovania nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky, podľa pravidiel tejto organizácie.“.
18.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Použitie vojenskej zbrane alebo vojenského zbraňového systému na vystrelenie varovných výstrelov alebo varovných svetelných signálov a na prerušenie letu vzdušného objektu na základe rozkazu veliteľa podľa § 7 ods. 2 písm. d) podlieha predchádzajúcemu súhlasu ministra obrany; minister obrany môže poveriť vydaním tohto súhlasu veliteľa vzdušných síl ozbrojených síl, jeho zástupcu alebo náčelníka štábu vzdušných síl ozbrojených síl.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.