499/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

499
ZÁKON
z 29. októbra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z. a zákona č. 285/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 34 ods. 3 prvá veta znie: „Pozemkový fond spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom22) a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom.22a)“.
2.
V § 35 ods. 4 druhej vete sa za slová „má nárok“ vkladajú slová „na odmenu,“.
3.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Odmena člena rady za výkon funkcie je mesačne vo výške vypočítanej ako násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva za predchádzajúci kalendárny rok, a to:
a)
predseda rady 1,5-násobku,
b)
podpredseda rady jednonásobok,
c)
členovia rady 0,7-násobku.“.
Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z. a zákona č. 540/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 50 ods. 6 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa tieto slová: „obdobne správca postupuje vo veciach lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo štátu a neznámych vlastníkov je sporné.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.