Predpis bol zrušený predpisom 336/2010 Z. z.

516/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

516
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 1. decembra 2009
o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 554/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa upravené podľa § 8 ods. 3 zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 8 ods. 1 zákona sa suma „21, 25 eura“ nahrádza sumou „21, 99 eura“,
b)
v § 8 ods. 2 zákona sa suma „9, 96 eura“ nahrádza sumou „10, 31 eura“.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Viera Tomanová v. r.