522/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010 do 30.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

522
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. novembra 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 124/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 141/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na humánne a veterinárne lieky,1) zdravotnícke pomôcky,1) omamné a psychotropné látky,2) chemické látky a zmesi,3) biocídne výrobky,4) potraviny5) a iné výrobky, ktoré sa do ľudského tela aplikujú prehĺtaním, injekčne, inhaláciou alebo implantáciou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa slová „zákona č. 128/2002 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov.“ a na konci sa pripája táto veta: „Čl. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 235, 5. 9. 2009).“.
3.
V § 14 ods. 2 písm. c) siedmom bode sa slovo „oznámená“ nahrádza slovom „registrovaná“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 11 zákona č. 163/2001 Z. z. v znení zákona č. 434/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „Čl. 10 písm. a) bod (ix) nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa citácia „Príloha č. 5 výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005 (oznámenie č. 214/2005 Z. z.).“ nahrádza citáciou „Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 761/2009 z 23. júla 2009 (Ú. v. EÚ L 220, 30. 8. 2009).“.
8.
Slovo „prípravok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „zmes“ v príslušnom tvare.
9.
V prílohe č. 3 časti 1 sa dopĺňajú referenčné čísla 189 až 205, ktoré znejú:
Ref.
číslo
Látka Obmedzenia Iné obmedzenia
a požiadavky
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia
v kozmetickom
výrobku
Ďalšie obmedzenia
a požiadavky
a b c d e f
189 Trinátrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl)-4-(4-sulfonátofenyldiazenyl)pyrazol-3-karboxylát a hlinitý pigment 1)
Trisodium 5-hydroxy-1-(4- sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-
carboxylate and aluminium lake o
Acid Yellow 23 **
CAS 1934-21-0
EINECS 217-699-5
Acid Yellow 23 Aluminum lake **
CAS 12225-21-7
EINECS 235-428-9
CI 19140
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,5 %    
190 Dihydrogen-(etyl)[4-[[-4-[etyl(3-sulfonátoben-
zyl)]amino]-fenyl(2-sulfonátofenylmetylidén]
cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén](3-sulfonáto-
benzyl)amónium, vnútorná soľ, disodná soľ a jej amónne a hlinité soli 1)

Benzenemethanaminium, N-ethyl-N-[4-[[4-[ethyl-[(3-sulfophenyl)-methyl]-
amino]-phenyl] [2-sulfophenyl)-methylene]-2,5-cyclohexadien-1-
ylidene]-3-sulfo, inner salt, disodium salt and its ammonium and aluminium salts o
Acid Blue 9 **
CAS 3844-45-9
EINECS 223-339-8
 
Acid Blue 9 Ammonium salt **
CAS 2650-18-2
EINECS 220-168-0
 
Acid Blue 9 Aluminum lake **
CAS 68921-42-6
EINECS 272-939-6
CI 42090
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,5 %    
191 Dinátrium-6-hydroxy-5-[(2- metoxy-3-metyl-4-sulfonátofenyl)diazenyl]
naftalén-2-sulfonát 1)

Disodium 6-hydroxy-5-[(2- methoxy-4-sulphonato-m-tolyl)azo]naphthalene-2- sulphonate o
Curry Red **
CAS 25956-17-6
EINECS 247-368-0
CI 16035
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,4 %    
192 Trinátrium-7-hydroxy-8-(4- sulfonáto-1-naftyldiazenyl)naftalén-1,3-
disulfonát a hlinitý pigment 1)

Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2- hydroxynaphthalene-4’,6,8-trisulphonate and aluminium lake
Acid Red 18 **
CAS 2611-82-7
EINECS 220-036-2
 
Acid Red 18 Aluminum lake **
CAS 12227-64-4
EINECS 235-438-3
CI 16255
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,5 %    
193 Hydrogen-3,6-bis(dietylamino)-9-(2,4-
disulfonátofenyl)xantýlium, sodná soľ 1)

Hydrogen 3,6-bis(diethylamino)-9-(2,4-disulphonatophenyl)
xanthylium, sodium salt o
Acid Red 52 **
CAS 3520-42-1
EINECS 222-529-8
CI 45100
a) látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
 
 
b) látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

 
 
b) 0,6 %
a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
1,5 %.
a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
194 Dinátrium-5-amino-4-hydroxy-3-(fenyldiazenyl)naftalén-2,7-disulfonát 1)
Disodium 5-amino-4-hydroxy- 3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate o
Acid Red 33 **
CAS 3567-66-6
EINECS 222-656-9
CI 17200
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,5 %    
195 Nátrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10-
dioxo-9,10-dihydroantracén-2-sulfonát 1)

Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10- dioxoanthracene-2-sulphonate o
Acid Blue 62 **
CAS 4368-56-3
EINECS 224-460-9
CI 62045
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,5 %  – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
 – Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 – Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
 
196 1-[(2’-metoxyetyl)amino]-2-nitro-4-[bis(2’-
hydroxyetyl)amino]benzén 1)

1-[(2’-Methoxyethyl)amino]-2-nitro-4-[di-(2’-
hydroxyethyl)amino] benzene
HC Blue No 11 **
CAS 23920-15-2
EINECS 459-980-7
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 2,0 %  – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
 – Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 – Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
 
197 1,5-bis(ß-hydroxyetylamino)-4-chlór-2-
nitrobenzén 1)

1,5-Di-(ß-hydroxyethylamino)-2-nitro-4-chloro-
benzene o
HC Yellow No 10 **
CAS 109023-83-8
EINECS 416-940-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,1 %  – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
 – Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 – Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
 
198 2-[3-(metylamino)-4-nitrofenoxy]etanol 1)
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol o
3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol **
CAS 59820-63-2
EINECS 261-940-7
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,15 %  – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
 – Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 – Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
 
199 2,2’-[[4-[(2-hydroxyetyl)amino]-3-nitrofenyl]
imino]bisetanol 1)

2,2’-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitrophenyl]imi-
no]bisethanol o
HC Blue No 2 **
CAS 33229-34-4
EINECS 251-410-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 2,8 %  – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
 – Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 – Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
200 3-[[4-[bis(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofe-
nyl]amino]-propán-1-ol 1)

1-Propanol, 3-[[4-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-2-nitrophe-
nyl]amino]
HC Violet No 2 **
CAS 104226-19-9
EINECS 410-910-3
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 2,0 %  – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
 – Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 – Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
201 2-chlór-6-(etylamín)-4-nitrofenol 1)
Phenol, 2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitro- o
2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol **
CAS 131657-78-8
EINECS 411-440-1
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 3,0 %  – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
 – Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 – Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
202 4,4’-[propán-1,3-diylbis(oxy)]- bisbenzén-1,3-diamín a tetrahydrochloridová soľ 1)
4,4’-[1,3-Propanediylbis(oxy)]- bisbenzene-1,3-diamine and its tetrahydrochloride salt o
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane **
 
CAS 81892-72-0
EINECS 279-845-4
 
1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl **
CAS 74918-21-1
EINECS 278-022-7
a) látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
 
 
b) látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

 
 
b) 1,2 % ako voľná báza (1,8 % ako tetrahydrochloridová soľ)
a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,2 %, vyjadrené ako voľná báza (1,8 % ako tetrahydrochloridová soľ). a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
 
 

a), b)
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
203 6-metoxy-N2-metylpyridín-2,3-diamín a jeho dihydrochloridová soľ 1)
6-Methoxy-N2-methyl-2,3-pyridinediamine hydrochloride and dihydrochloride salt o
6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl **
CAS 90817-34-8 (HCl)
CAS 83732-72-3 (2HCl)
EINECS 280-622-9 (2HCl)
a) látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
 
b) látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov


 
b) 0,68 % ako voľná báza (1,0 % ako dihydrochlorid)
a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,68 %, vyjadrené ako voľná báza (1,0 % ako dihydrochlorid).
 
a), b)
 – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
 – Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 – Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.a), b)
Môže spôsobiť alergickú reakciu.
204 2,3-dihydro-1H-indol-5,6-diol a jeho hydrobromidová soľ 1)
2,3-Dihydro-1H-indole-5,6-diol and its hydrobromide salt o
Dihydroxyindoline **
CAS 29539-03-5
Dihydroxyindoline HBr **
CAS 138937-28-7
EINECS 421-170-6
látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 2,0 %   Môže spôsobiť alergickú reakciu.
205 4-[(3-hydroxypropyl)amín]-3-nitrofenol 1)
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol o
4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol **
CAS 92952-81-3
EINECS 406-305-9
a) látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b) látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasovb) 2,6 %
a) Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššia prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,6 %, vyjadrené ako voľná báza.
a), b)
 – Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
 – Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 µg/kg.
 – Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
a) Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
1)
Voľná báza a soli tejto látky na farbenie vlasov sa môžu používať, ak nie sú zakázané podľa prílohy č. 2 tohto nariadenia vlády.“.
10.
V prílohe č. 3 časti 2 sa vypúšťajú referenčné čísla 7, 9, 14, 18, 24, 28, 47 a 58.
11.
V prílohe č. 3 časti 2 v referenčnom čísle 55 v stĺpcoch c a d sa vypúšťa písmeno b).
12.
V prílohe č. 11 prvý bod znie:
„1.
Táto príloha uvádza zoznam alternatívnych metód validovaných Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM) Spoločného výskumného centra, ktoré sú na splnenie požiadaviek tohto nariadenia vlády k dispozícii a ktoré nie sú uvedené v osobitnom predpise.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu1 znie:
„1)
Nariadenie (ES) č. 440/2008 v znení nariadenia Komisie (ES) č. 761/2009.“.
13.
Príloha č. 17 sa dopĺňa bodmi 64 a 65, ktoré znejú:
„64.
Smernica Komisie 2009/36/ES zo 16. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 98, 17. 4. 2009).
65.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. mája 2010 okrem bodov 6, 8 a 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2010, a okrem bodov 5 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2010.
Robert Fico v. r.