533/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.12.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

533
ZÁKON
z 3. decembra 2009,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z. a zákona č. 192/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 86d sa vkladajú § 86e a 86f, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafom znejú:
„Zlúčenie Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
§ 86e
(1)
Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s. sa zlučuje so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. 1. januára 2010.
(2)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. sa stáva právnym nástupcom Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s.
(3)
Platnosť povolenia Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. zaniká 1. januára 2010.
(4)
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. podá bezodkladne návrh na zápis zlúčenia Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. do obchodného registra36) k 1. januáru 2010 a návrh na výmaz Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. z obchodného registra36) k 1. januáru 2010.
(5)
Poistný kmeň Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. sa prevádza na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s. 1. januára 2010.
(6)
Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov86) k zamestnancom Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. prechádzajú k 1. januáru 2010 na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s.
(7)
Všetky práva a povinnosti zo vzťahov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia prechádzajú k 1. januáru 2010 zo Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s.
(8)
Na zlúčenie sa nepoužijú ustanovenia § 13 ods. 1 písm. d) a e), § 61 tohto zákona, § 69 ods. 1, 4 až 10, § 218a až 218p Obchodného zákonníka a osobitný predpis.32)
§ 86f
(1)
Jediným akcionárom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. po zlúčení je Slovenská republika. Správu akcií od 1. januára 2010 vykonáva ministerstvo zdravotníctva.
(2)
Pri zlúčení nebudú poskytnuté žiadne osobitné výhody audítorom, členom predstavenstva ani členom dozorných rád Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.
(3)
Pri výmene akcií Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. za akcie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. nebude vyplatený doplatok v peniazoch. Na bezodplatný prevod správy akcií100) sa nepoužije osobitný predpis.32)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 100 znie:
„100)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 156 ods. 7 Obchodného zákonníka.“.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z. a zákona č. 192/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 21. decembra 2009 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.