60/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z. a zákona č. 567/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. c), i), m), § 9 ods. 5, § 17 ods. 1 písm. a), ods. 8 písm. a), ods. 12, § 19 ods. 3 písm. h), § 22 ods. 1, 4, 11, 12, § 24 ods. 1 a § 26 ods. 9 sa za číslo „11“ vkladajú slová „alebo 14“.
2.
V § 6 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 a 15, ktoré znejú:
„(14)
Daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa odsekov 1 a 2 za podmienok, že túto činnosť vykonáva samostatne bez zamestnanca, dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy (výnosy) nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatňuje pri týchto príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o
a)
príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,1)
b)
hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
c)
zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.
(15)
Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia nedodrží podmienky ustanovené v odseku 14, pokračuje vo vedení daňovej evidencie už len v tomto zdaňovacom období. V bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období je tento daňovník povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu1) alebo evidenciu podľa odseku 10. Daňovník, ktorý sa rozhodne viesť evidenciu podľa odseku 14, je povinný túto evidenciu viesť počas celého zdaňovacieho obdobia a uchovávať ju po dobu, v ktorej zanikne právo vyrubiť daň alebo dodatočne vyrubiť daň.34)“.
Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 16.
3.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom bytu od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov3) alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza.“.
4.
V § 9 ods. 2 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a obdobné výhry zo zahraničia“.
5.
V § 9 ods. 2 písmeno r) znie:
„r)
prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme vyplatená podľa osobitného predpisu,59b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59b znie:
„59b)
Napríklad § 141 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Základ dane sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane podľa odsekov 3 a 4 aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.“.
7.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).
8.
V § 17 ods. 3 písm. h) sa za slovo „účtovníctva“ vkladajú slová „alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14“.
9.
V § 17 ods. 11 sa za slovo „účtovníctvo“ vkladajú slová „alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14“.
10.
V § 17 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Daňovník za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, uplatní postup o nezahrnovaní kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve do základu dane, ak doručí oznámenie správcovi dane v lehote najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník vznikol. Právny nástupca daňovníka zaniknutého zrušením bez likvidácie môže pokračovať v postupe nezahrnovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve do základu dane bez doručenia oznámenia správcovi dane, ak právnym nástupcom je novozaložená obchodná spoločnosť alebo ak tento postup už uplatňoval aj daňovník, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zaniknutého zrušením bez likvidácie.“.
11.
V § 17 ods. 29 sa za slová „takého záväzku“ vkladajú slová „ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu)“ a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „s výnimkou daňovníka podľa osobitného predpisu.80a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:
„80a)
Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 31, ktorý znie:
„(31)
Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.“.
13.
V § 19 ods. 2 písmeno l) znie:
„l)
výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky
1.
podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu,88a) alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, alebo
2.
na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo
3.
vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,“.
14.
V § 20 ods. 1 sa slová „daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „súčasťou základu dane“.
15.
V § 20 ods. 2 písm. f) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
16.
V § 20 ods. 14 písm. a) až c) sa vypúšťajú slová „v zdaňovacom období, v ktorom uplynula táto doba“.
17.
V § 22 ods. 2 písm. a), ods. 6 písm. c) až e), ods. 7 a § 29 ods. 1, 2 a 3 sa suma „996 eur“ nahrádza sumou „1 700 eur“.
18.
V § 22 ods. 7 sa slová „vyššia ako 1 660 eur“ nahrádzajú slovami „vyššia ako 2 400 eur“, za slovom „vývoj“ sa vypúšťa čiarka a slová „zriaďovacie výdavky vyššie ako 1 660 eur“.
19.
V § 22 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Daňovník, s výnimkou daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a, je povinný prerušiť uplatňovanie odpisov hmotného majetku v tom zdaňovacom období, v ktorom nedôjde k predĺženiu platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby111a) alebo k predĺženiu dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku,111b) a to až do toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom stavebný úrad107) rozhodne o ďalšom predĺžení platnosti povolenia na predčasné užívanie stavby,111a) o ďalšom predĺžení dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku111b) alebo vydá kolaudačné rozhodnutie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 111a a 111b znejú:
„111a)
§ 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
111b)
§ 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
20.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Hmotný majetok podľa odseku 2 písm. a) je možné rozložiť na jednotlivé oddeliteľné súčasti hmotného majetku (ďalej len „jednotlivá oddeliteľná súčasť“), ak vstupná cena každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti je vyššia ako 1 700 eur. Jednotlivé oddeliteľné súčasti sa evidujú samostatne tak, aby boli preukázateľne zabezpečené technické a hodnotové údaje o jednotlivých oddeliteľných súčastiach a všetky zmeny jednotlivých oddeliteľných súčastí, napríklad ich prírastky a úbytky vrátane údajov o dátume vykonanej zmeny, o rozsahu zmeny, o vstupných cenách a zostatkových cenách jednotlivých oddeliteľných súčastí, o celkovej cene hmotného majetku a o sume odpisov vrátane ich zmien vyplývajúcich zo zmeny vstupnej ceny tohto majetku. Z hmotného majetku podľa odseku 2 písm. b) je možné vyčleniť na samostatné odpisovanie len tie jednotlivé oddeliteľné súčasti, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 118 znie:
„118)
§ 25 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
pre jednotlivé oddeliteľné súčasti podľa § 22 ods. 15
1.
obstarávacia cena,118)
2.
cena určená podľa kvalifikovaného odhadu alebo posudkom znalca, ak nie je k dispozícii cena uvedená v prvom bode.“.
23.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Súčet vstupných cien jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v § 22 ods. 15 sa rovná vstupnej cene tohto hmotného majetku.“.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 120 znie:
„120)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z.“.
25.
V § 26 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Pri postupe uplatnenom podľa § 22 ods. 15 sa jednotlivé oddeliteľné súčasti zaradia do rovnakej odpisovej skupiny, v ktorej je zaradený tento hmotný majetok s výnimkou jednotlivých oddeliteľných súčastí budov a stavieb, ktoré sú zaradené v prílohe č. 1.“.
26.
V § 26 ods. 7 sa slová „produkcie 28.62.5, 29.52.4“ nahrádzajú slovami „produktov 25.73.6, 28.92.4“ a slová „kódov 29.56.23 a 29.56.24“ sa nahrádzajú slovami „kódov 28.96.1 a 25.73.5“.
27.
V § 33 odsek 10 znie:
„(10)
Daňový bonus podľa odsekov 1 až 9 si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.“.
28.
V § 43 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a písm. e) tretieho bodu“.
29.
V § 45 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.“.
30.
V § 46 sa vypúšťajú slová „okrem zdaniteľných príjmov daňovníka, u ktorého za zdaňovacie obdobie nepresiahnu takéto príjmy 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a),“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 7 daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybraná zrážkou a pri ktorých nepoužil postup podľa § 43 ods. 7, nepresiahne 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a). Tento postup použije aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 7, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.“.
31.
Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý znie:
㤠51a
(1)
Daňovník, ktorý zmení spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 6 ods. 10 na uplatňovanie preukázateľných výdavkov podľa § 6 ods. 14 a naopak, upraví základ dane postupom, ktorý určí ministerstvo.
(2)
Daňovník, ktorý v zdaňovacom období uplatňoval výdavky podľa § 6 ods. 14 a po tomto zdaňovacom období začal účtovať v sústave podvojného účtovníctva alebo daňovník, ktorý v zdaňovacom období účtoval v sústave podvojného účtovníctva a po tomto zdaňovacom období začal uplatňovať výdavky podľa § 6 ods. 14, upraví základ dane postupom, ktorý určí ministerstvo.“.
32.
Za § 52f sa vkladá § 52g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009
(1)
Na zníženie základu dane o nezdaniteľné časti základu dane sa na zdaňovacie obdobia rokov 2009 a 2010 nepoužije § 11 ods. 2 a 3 a základ dane sa na tieto zdaňovacie obdobia zníži takto:
a)
ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý
1.
sa rovná alebo je nižší ako 86-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 22,5 násobku sumy platného životného minima,
2.
je vyšší ako 86-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule,
b)
ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane
1.
rovnajúci sa alebo nižší ako 176-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období
1a.
nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca 22,5 násobku platného životného minima,
1b.
má vlastný príjem nepresahujúci sumu zodpovedajúcu 22,5 násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je rozdiel medzi sumou zodpovedajúcou 22,5 násobku platného životného minima a vlastným príjmom manželky (manžela),
1c.
má vlastný príjem presahujúci sumu zodpovedajúcu 22,5 násobku platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
2.
vyšší ako 176-násobok platného životného minima a jeho manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti57) v tomto zdaňovacom období
2a.
nemá vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma zodpovedajúca rozdielu 66,5 násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane tohto daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule,
2b.
má vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) je suma vypočítaná podľa prvého bodu, znížená o vlastný príjem manželky (manžela); ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule.
(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) prvého bodu sa použije po prvýkrát pri vyberaní preddavkov na daň podľa § 35 zo zdaniteľnej mzdy za mesiac marec 2009. Ustanovenia odseku 1 sa použijú pri vykonaní ročného zúčtovania za zdaňovacie obdobia rokov 2009 a 2010 alebo pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobia rokov 2009 a 2010.
(3)
Postup podľa ustanovenia § 6 ods. 14 v znení účinnom od 1. marca 2009 môže za celé zdaňovacie obdobie použiť aj daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, ktorý v zdaňovacom období roka 2009 do 28. februára 2009 účtoval1) alebo viedol evidenciu podľa § 6 ods. 10.
(4)
Na vyčíslenie základu dane za zdaňovacie obdobie končiace po 28. februári 2009 sa použijú ustanovenia zákona v znení účinnom od 1. marca 2009 s výnimkou prílohy č. 1 v znení účinnom od 1. marca 2009, podľa ktorej daňovník, ak sa tak rozhodne, zaradí hmotný majetok do odpisových skupín až od 1. januára 2010.
(5)
Odpis hmotného majetku, na ktorý bolo vydané povolenie na predčasné užívanie stavby111a) alebo rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku,111b) môže daňovník uplatniť po prvýkrát v zdaňovacom období, ktoré skončí po 28. februári 2009.
(6)
Pri hmotnom majetku, ktorého vstupná cena je 1 700 eur a menej, môže daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie končí po 28. februári 2009, zahrnúť zostatkovú cenu v plnej výške do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie končiace v roku 2009 v daňovom priznaní podanom po 28. februári 2009 alebo pokračovať v začatom odpisovaní podľa § 27 alebo § 28.
(7)
Zostatkovú cenu zriaďovacích výdavkov zahrnie daňovník v plnej výške do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie končiace v roku 2009 v daňovom priznaní podanom po 28. februári 2009.
(8)
Ustanovenie § 22 ods. 15 v znení účinnom od 1. marca 2009 môže daňovník po prvýkrát použiť na majetok, ktorý uviedol do užívania v zdaňovacom období končiacom v roku 2009.
(9)
Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok a ktorý postupuje podľa § 52d ods. 4 až 6, 8 a 9, upravuje základ dane v súlade s týmito ustanoveniami rovnomerne počas dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období ukončených najneskôr 31. decembra 2010 a ktorý postupuje podľa § 52d ods. 7, najneskôr do 31. decembra 2010.
(10)
Na zdanenie výnosov zo štátnych dlhopisov Slovenskej republiky, ktoré boli vydané a registrované v zahraničí do 28. februára 2009 sa použijú ustanovenia § 9 ods. 2 písm. r) a § 13 ods. 2 písm. f) v znení účinnom do 28. februára 2009.
(11)
Výnimka ustanovená v § 17 ods. 29 v znení účinnom od 1. marca 2009 sa použije po prvýkrát pri podaní daňového priznania podanom po 28. februári 2009.“.
33.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 595/2003 Z. z.
ZARADENIE HMOTNÉHO MAJETKU DO ODPISOVÝCH SKUPÍN
    Odpisová skupina 1
Položka KP Názov
1-1 01.41.10 Dojnice živé
1-2 01.42.11 Ostatný hovädzí dobytok a byvoly okrem teliat živé
1-3 01.43.10 Len: ostatné koňovité zvieratá živé
1-4 01.45.1 Ovce a kozy živé
1-5 01.46.10 Ošípané živé
1-6 01.47.13 Husi živé
1-7 13.92.22 Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši, stany a kempingový tovar
1-8 22.29 Ostatné výrobky z plastov
1-9 23.19.2 Technické a ostatné sklo
1-10 23.44 Ostatné keramické výrobky na technické účely
1-11 23.9 Ostatné nekovové minerálne výrobky
1-12 25.73 Nástroje okrem:
– 25.73.5 – Formy; formovacie rámy pre zlievarne kovov; formovacie základne; modely na formy
– 25.73.6 – Ostatné nástroje
1-13 26.2 Počítače a periférne zariadenia
1-14 26.3 Komunikačné zariadenia
1-15 26.4 Spotrebná elektronika
1-16 26.51 Meracie, testovacie a navigačné zariadenia
1-17 26.7 Optické a fotografické prístroje a zariadenia
1-18 28.23 Kancelárske stroje a zariadenia okrem počítačov a periférnych zariadení
1-19 28.24 Ručné nástroje
1-20 28.29.3 Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
1-21 28.3 Stroje pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
1-22 28.93 Stroje na výrobu potravín, nápojov a na spracovanie tabaku
1-23 28.94 Stroje pre textilný, odevný a kožiarsky priemysel
1-24 29.10.2 Osobné automobily
1-25 29.10.3 Motorové vozidlá na prepravu desať a viac osôb (autobusy) okrem trolejbusov a elektrobusov
1-26 29.10.4 Motorové vozidlá na prepravu nákladu
1-27 30.92 Bicykle a vozíky pre invalidov
1-28 32.40 Hry a hračky okrem:
– 32.40.4 – Ostatné hry
1-29 32.9 Výrobky inde nezaradené
    Odpisová skupina 2
Položka KP Názov
2-1 01.43.10 Len: kone – živé
2-2 13.9 Ostatné textílie okrem:
    – 13.92.22 – Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; lodné plachty na člny, na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; stany a kempingový tovar
2-3 15 Usne a výrobky z usní
2-4 16.23.2 Montované stavby z dreva, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
2-5 22.23.2 Montované stavby z plastov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
2-6 25.21 Radiátory a kotly ústredného kúrenia
2-7 25.7 Nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar okrem:
    – 25.71.15 – Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti
    – 25.73 – Nástroje
2-8 25.9 Ostatné hotové kovové výrobky okrem:
– 25.99.2 – Ostatné výrobky zo základných kovov
2-9 26.52 Hodiny a hodinky
2-10 26.6 Prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje
2-11 27.11.31 Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
2-12 27.2 Batérie a akumulátory
2-13 27.3 Drôty a elektroinštalačné zariadenia
2-14 27.4 Elektrické svietidlá
2-15 27.5 Prístroje pre domácnosť
2-16 27.9 Ostatné elektrické zariadenia
2-17 28.11.11 Závesné lodné motory
2-18 28.12 Zariadenia na kvapalný pohon
2-19 28.13 Ostatné čerpadlá a kompresory
2-20 28.22 Zdvíhacie a manipulačné zariadenia
2-21 28.25.13 Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
2-22 28.29 Ostatné stroje a zariadenia na všeobecné účely inde neuvedené okrem:
– 28.29.1 – Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
    – 28.29.3 – Technické a domáce váhy a ostatné prístroje a zariadenia na váženie a meranie
2-23 28.4 Stroje na tvarovanie kovov a obrábanie
2-24 28.92 Stroje pre hlbinnú a povrchovú ťažbu a pre stavebníctvo
2-25 28.95 Stroje a prístroje na výrobu papiera a lepenky
2-26 28.96 Stroje na výrobu plastov a gumy
2-27 28.99 Ostatné stroje a prístroje na špeciálne účely inde neuvedené
2-28 29.10.3 Len: trolejbusy a elektrobusy
2-29 29.10.5 Motorové vozidlá na špeciálne účely
2-29 29.2 Karosérie motorových vozidiel; prívesy a návesy
2-30 30.12 Rekreačné a športové člny
2-31 30.20.33 Len: vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia)
2-32 30.3 Lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia
2-33 30.91.1 Motocykle a prívesné vozíky
2-34 30.99 Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené
2-35 31.0 Nábytok
2-36 32.2 Hudobné nástroje
2-37 32.3 Športové výrobky
2-38 32.40.4 Ostatné hry
2-39 32.5 Lekárske a stomatologické nástroje a potreby
2-40   Technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
2-41   Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15):
– rozvody počítačových sietí
    Odpisová skupina 3
Položka KP Názov
3-1 23.61.20 Montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
3-2 25.11.10 Montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete
3-3 25.29 Ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov
3-4 25.3 Parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody
3-5 25.4 Zbrane a munícia
3-6 25.71.15 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti
3-7 25.99.2 Ostatné výrobky zo základných kovov
3-8 27.1 Elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia okrem:
– 27.11.31 – Generátorové agregáty s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním
3-9 28.11.12 Zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory
3-10 28.11.13 Ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
3-11 28.11.2 Turbíny
3-12 28.21.1 Pece, horáky a ich časti
3-13 28.25 Chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť a okrem:
– 28.25.13 – Chladiace a mraziace zariadenia a tepelné čerpadlá okrem typov pre domácnosti
3-14 28.29.1 Plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
3-15 28.91 Stroje pre metalurgiu
3-16 30.11 Lode a plavidlá
3-17 30.2 Železničné lokomotívy a vozový park okrem:
– 30.20.33 – Vozidlá koľajové banské a lokálky (železnice osobitného určenia)
3-18 30.4 Vojenské bojové vozidlá
3-19   Pestovateľské celky trvalých porastov s časom plodnosti dlhším ako tri roky
3-20   2213 KS – Diaľkové telekomunikačné siete a vedenia
3-21   2224 KS – Miestne elektrické a telekomunikačné rozvody a vedenia
3-22   Drobné stavby vymedzené osobitným predpisom107) okrem § 22 ods. 2 písm. b) druhého bodu
3-33   Jednotlivé oddeliteľné súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie (§ 22 ods. 15):
– klimatizačné zariadenia
    – osobné a nákladné výťahy
    – eskalátory a pohyblivé chodníky
    Odpisová skupina 4
Položka KS Názov
4-1 1 Budovy
4-2 2 Inžinierske stavby okrem kódov uvedených v odpisovej skupine 3 a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí uvedených v odpisových skupinách 2 a 3
Poznámky:
1) Položka – označuje číslo odpisovej skupiny (1 až 4) a poradové číslo položky v príslušnej odpisovej skupine.
2) KP – kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorý je rozhodujúci na zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny. Ak pre stručnosť textácie je názov vymedzený inak, rozhodujúci je kód KP.
3) Názov – obsahové vymedzenie jednotlivých položiek a kódov prevažne s použitím textácie KP, prípadne textácie KS.
4) KS – kód klasifikácie stavieb vyhlásený opatrením Štatistického úradu Slovenskej republiky č.128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.