602/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

602
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. decembra 2009
o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
Vláda Slovenskej republiky podľa § 131 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje od 1. januára 2010 stupnicu platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorá je uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 591/2008 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 602/2009 Z. z.
STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF PRÍSLUŠNÍKOV HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU A PRÍSLUŠNÍKOV HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY
(€ mesačne)
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 do 2 473,50 496,50 523,50 560,50 600,50 636,00 679,50 723,00 766,50
2 od 2 do 4 502,00 527,00 555,50 594,50 637,50 675,00 721,00 767,50 813,50
3 od 4 do 6 531,00 557,50 587,50 629,00 674,00 714,00 762,50 811,50 860,50
4 od 6 do 9 560,50 587,50 619,50 663,00 711,00 752,00 803,50 858,00 907,00
5 od 9 do 12 589,00 618,00 651,00 697,00 747,00 791,00 845,00 899,00 953,50
6 od 12 do 15 618,00 648,00 683,00 731,50 783,50 829,50 886,50 943,50 1 000,00
7 od 15 do 18 646,50 678,50 715,00 765,50 820,50 868,50 928,00 987,50 1 047,00
8 od 18 do 21 675,50 709,00 747,00 799,50 857,00 907,00 969,50 1 032,00 1 093,50
9 od 21 do 24 704,00 739,00 779,00 833,50 893,50 946,00 1 011,00 1 076,00 1 140,50
10 od 24 do 28 733,00 769,50 811,00 868,00 930,00 985,00 1 052,00 1 120,00 1 187,50
11 od 28 do 32 762,00 799,50 842,50 902,00 967,00 1 023,50 1 093,50 1 164,00 1 234,00
12 nad 32 790,50 830,00 874,50 936,00 1 003,50 1 062,50 1 135,00 1 208,00 1 281,00