87/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
ZÁKON
zo 17. februára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 465/2005 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
podmienky ochrany ľudí pred výrobkami, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
spotrebiteľské balenie je akékoľvek jednotkové balenie tabakového výrobku, ktorý je určený na predaj pre spotrebiteľa,
i)
zariadenie spoločného stravovania je zariadenie, ktoré poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov,
j)
predajňa je vymedzený, uzavretý priestor, stály architektonický objekt určený na predaj tovaru spotrebiteľom.“.
3.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Poskytovanie informácií o tabakových výrobkoch
(1)
Výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov každoročne predkladajú Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo„) zoznam všetkých zložiek a ich množstiev použitých pri výrobe tabakových výrobkov určených na predaj v Slovenskej republike, a to podľa jednotlivých obchodných značiek a druhu tabakového výrobku.
(2)
Zoznam zložiek podľa odseku 1 musí obsahovať aj dôvod použitia jednotlivých zložiek použitých pri výrobe tabakových výrobkov s uvedením ich funkcie a ich kategórie a toxikologické údaje zložiek v spálenej forme alebo v nespálenej forme, súvisiace najmä s ich účinkami na zdravie a na závislosť, ktoré má výrobca alebo dovozca tabakových výrobkov k dispozícii.
(3)
Ministerstvo na účel informovania spotrebiteľov zabezpečí uverejnenie informácií poskytnutých podľa odsekov 1 a 2 v miestnej tlači alebo prostredníctvom internetu okrem tých informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom1a) výrobcu alebo dovozcu tabakových výrobkov.
(4)
Ministerstvo oznamuje Európskej komisii všetky údaje a informácie vyplývajúce z právneho aktu Európskych spoločenstiev a Európskej únie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Napríklad § 18 a 19 Obchodného zákonníka.“.
4.
Nadpis pod § 6 znie: „Predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.
5.
V § 6 ods. 1 sa za slová „tabakových výrobkov“ vkladajú slová „a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.
6.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „v bufetoch nachádzajúcich sa“.
7.
V § 6 ods. 2 a 3 sa za slová „tabakové výrobky“ vkladajú slová „a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.
8.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov z automatov.“.
9.
V § 7 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
na verejných letiskách,2a) v dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach, električkových, trolejbusových, lanových a špeciálnych dráhach, v priestoroch železničných staníc a zastávok, v prostriedkoch autobusovej vnútroštátnej hromadnej osobnej dopravy, v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
b)
v areáloch zdravotníckych zariadení okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je vyhradený na psychiatrických oddeleniach,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 2 písm. j) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 7 ods. 1 písmená g) a h) znejú:
„g)
v úradných budovách, v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách a galériách,
h)
v zariadeniach spoločného stravovania, okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených minimálne 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia,“.
11.
V § 7 ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,2b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:
„2b)
§ 23 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 6 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
13.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slová „tabakového dymu“ vkladajú slová „a dymu z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.
14.
V § 8 ods. 2 sa za slová „tabakové výrobky“ vkladajú slová „a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak“.
15.
V § 8 ods. 3 sa slovo „oznamom“ nahrádza slovami „bezpečnostným a zdravotným označením3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.“.
16.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.“.
17.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa slová „orgány na ochranu zdravia“ nahrádzajú slovami „orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgány verejného zdravotníctva“),“.
18.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 3 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. “.
19.
V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
Železničná polícia.“.
20.
V § 10 ods. 2 a 3 sa za slová „tabakových výrobkov“ vkladajú slová „a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.
21.
V § 10 ods. 4 sa za slová „dovozca tabakových výrobkov“ vkladajú slová „a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“ a za slová „týchto tabakových výrobkov“ sa vkladajú slová „a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.
22.
V § 10 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie obmedzení podľa § 8 ods. 2 až 4.
(7)
Orgány verejného zdravotníctva uložia pokutu od 331 eur do 3 319 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazov podľa § 7 ods. 1 písm. b) až i).“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 11.
23.
V § 10 ods. 10 sa za slová „Slovenskou obchodnou inšpekciou“ vkladá čiarka a slová „orgánmi verejného zdravotníctva“.
24.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slová „tabakové výrobky“ vkladajú slová „a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,“.
25.
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. 1 písm. j).“.
26.
V § 11 ods. 2 sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b) a d)“.
27.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Priestupky podľa odseku 1 písm. a) prejednávajú obce; v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj obecná polícia, Železničná polícia a Policajný zbor Slovenskej republiky.“.
28.
V § 11 ods. 5 sa slová „regionálne úrady verejného zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „orgány verejného zdravotníctva“.
29.
V § 11 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Priestupky uvedené v odseku 1 písm. d) prejednávajú orgány ustanovené v osobitnom predpise.5a)“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 6 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 465/2005 Z. z., zákonom č. 378/2008 Z. z., zákonom č. 461/2008 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009 okrem čl. I 10. bodu § 7 ods. 1 písm. h), ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.