Predpis bol zrušený predpisom 500/2009 Z. z.

89/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.03.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 26. februára 2009,
ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty ustanovuje:
§ 1
Vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty je uvedený v prílohe.
§ 2
(1)
Vzor súhrnného výkazu podľa § 1 sa prvýkrát použije pri podávaní súhrnných výkazov za prvý kalendárny štvrťrok 2009.
(2)
Vzor súhrnného výkazu podľa doterajšieho predpisu sa použije pri podávaní súhrnných výkazov za kalendárne štvrťroky, ktoré sa skončili najneskôr 31. decembra 2008.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 276/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje vzor súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ján Počiatek v. r.
Príloha k opatreniu č. 89/2009 Z. z.
VZOR
SÚHRNNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY