111/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z., zákona č. 202/2008 Z. z. a zákona č. 203/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno e) znie:
„e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok,“.
2.
§ 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.“.
3.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Sekundárne zdroje živín sú látky organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, neobsahujúce nadlimitné rizikové prvky alebo rizikové látky, ak sú po predpísanej úprave vhodné na hnojenie pôdy alebo vápnenie pôdy.“.
4.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Používanie sekundárnych zdrojov živín
(1)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) vydá povolenie na používanie sekundárnych zdrojov živín na pôde na základe žiadosti producenta.
(2)
Žiadosť musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo adresu miesta podnikania, ak je miesto podnikania odlišné od trvalého pobytu, a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba,
b)
úradne osvedčený doklad o právnej forme podnikateľa,
c)
údaje o vyprodukovanom množstve a deklarovanej dávke sekundárnych zdrojov živín,
d)
údaje o obsahu sušiny a organického podielu sekundárnych zdrojov živín,
e)
hodnotu pH, celkový obsah dusíka, fosforu, draslíka a horčíka v sekundárnych zdrojoch živín,
f)
obsah hodnoty rizikových prvkov (Cd, Pb, Cr, As, Ni, Hg) a mikrobiologických parametrov.“.
5.
V § 4 ods. 1 druhej vete sa slová „Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“), ako právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „kontrolný ústav“.
6.
V § 4 ods. 3 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
7.
V § 5 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo, ak látka alebo prípravok, o certifikáciu ktorého žiadateľ žiada, je prípravkom na ochranu rastlín“.
8.
V § 7 ods. 1 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „alebo“.
9.
V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ak je hnojivo prípravkom na ochranu rastlín.“.
10.
V § 7 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Ak bol certifikát hnojiva zrušený podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), hnojivo sa nesmie uvádzať do obehu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení certifikátu.
(4)
V rozhodnutí o zrušení certifikátu hnojiva podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) kontrolný ústav určí, či má hnojivo stiahnuť z obehu ten, komu bol certifikát hnojiva vydaný, alebo či sa má zlikvidovať podľa osobitného predpisu.4)“.
11.
V § 9 písmeno e) znie:
„e)
zaslať kontrolnému ústavu každoročne do 15. februára údaje o objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív a o počtoch hospodárskych zvierat podľa kategórií v predchádzajúcom kalendárnom roku spolu s prehľadom o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku.“.
12.
V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nie je zabezpečená ich rovnomerná aplikácia na pozemku.“.
13.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťa slovo „tuhé“.
14.
V § 10 odsek 5 znie:
„(5)
Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný viesť trvalú evidenciu o príjme a o použití hnojív, čistiarenských kalov, dnových sedimentov7a) a sekundárnych zdrojov živín do poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov. Na požiadanie kontrolného ústavu je povinný bezodkladne predložiť dokumentáciu na preverenie.“.
15.
V § 10 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný z podkladov evidencie o použití hnojív, sekundárnych zdrojov živín a dosiahnutých úrodách podľa pozemkov a plodín každoročne spracúvať bilanciu živín. Na požiadanie kontrolného ústavu je podnikateľ v pôdohospodárstve povinný bezodkladne predložiť dokumentáciu na preverenie.
(8)
Podnikateľ v pôdohospodárstve je povinný každoročne do 15. februára zaslať kontrolnému ústavu prehľad o spotrebe hnojív z evidencie vedenej podľa odseku 5.“.
16.
V § 11 odsek 6 znie:
„(6)
Na zabezpečenie odberov pôdnych vzoriek na agrochemické skúšanie poľnohospodárskych pôd a pri výkone kontrol sú orgány miestnej štátnej správy a obce povinné poskytnúť kontrolnému ústavu údaje o poľnohospodárskej pôde a jej užívateľoch.6)“.
17.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Orgány štátnej správy
(1)
Orgány štátnej správy v oblasti hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok sú:
a)
ministerstvo,
b)
kontrolný ústav.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy v oblasti hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok,
b)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam kontrolného ústavu.
(3)
Kontrolný ústav
a)
certifikuje hnojivá, pestovateľské substráty a pôdne pomocné látky,
b)
zabezpečuje výkon agrochemického skúšania pôd,
c)
vydáva povolenia na používanie sekundárnych zdrojov živín,
d)
vedie register certifikovaných hnojív,
e)
ukladá pokuty za správne delikty,
f)
poskytuje ministerstvu informácie o hnojivách, pestovateľských substrátoch a pôdnych pomocných látkach,
g)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.“.
18.
V § 14 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
vstupovať na pozemky a do priestorov, kde sa hnojivá vyrábajú, skladujú, expedujú a používajú,“.
19.
V § 15 ods. 1 úvodnej vete sa slová „Pokutu do 50 000 Sk uloží ministerstvo na návrh kontrolného ústavu“ nahrádzajú slovami „Kontrolný ústav uloží pokutu do 1 500 eur“.
20.
V § 15 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
poruší povinnosti podľa § 10 ods. 5, 7 a 8.“.
21.
V § 15 ods. 2 úvodnej vete sa slová „Pokutu do 100 000 Sk uloží ministerstvo na návrh kontrolného ústavu“ nahrádzajú slovami „Kontrolný ústav uloží pokutu do 3 000 eur“.
22.
V § 15 ods. 2 písm. a) sa za slovo „výrobcovi,“ vkladá slovo „producentovi,“.
23.
V § 15 ods. 3 sa slová „Pokutu do 500 000 Sk uloží ministerstvo na návrh kontrolného ústavu“ nahrádzajú slovami „Kontrolný ústav uloží pokutu do 15 000 eur“.
24.
V § 15 ods. 4 druhej vete sa slová „Pokutu možno uložiť“ nahrádzajú slovami „Konanie o uložení pokuty možno začať“.
25.
V § 17 písm. c) sa vypúšťajú slová „a pôdnej organickej hmoty“.
Čl. II
Zákon č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 203/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 10 písmeno b) znie:
b)
vypracúva v spolupráci s ministerstvom životného prostredia dotazník o používaní čistiarenských kalov a dnových sedimentov v poľnohospodárstve ako súčasť sektorovej správy za oblasť odpadov,“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.