13/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2010 do 14.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 22 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 177/2007 Z. z., vyhlášky č. 161/2008 Z. z. a vyhlášky č. 169/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý znie:
㤠13d
Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2009 zahŕňa
a)
príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu5) vyplatený a zúčtovaný platiteľom príjmu v rozhodujúcom období, v ktorom ani jeden deň nebol zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou a ani osobou podľa § 11 ods. 8 písm. n) zákona,
b)
príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,3) okrem vyňatých príjmov podľa § 13 ods. 20 zákona dosiahnutých v rozhodujúcom období.“.
2.
Prílohy č. 1 až 21 znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") zamestnanca za rok 2009
Príloha č. 2 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2009
Príloha č. 3 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona za rok 2009
Príloha č. 4 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2009
Príloha č. 5 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List SA - zamestnanec a zamestnávateľ
Príloha č. 6 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List SB - samostatne zárobkovo činná osoba
Príloha č. 7 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List SC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona
Príloha č. 8 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List SD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona
Príloha č. 9 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „poistné") poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby za rok 2009
Príloha č. 10 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List XA - zamestnanec a zamestnávateľ
Príloha č. 11 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List XB - samostatne zárobkovo činná osoba
Príloha č. 12 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List XC - platiteľ poistného podľa § 11 ods. 2 zákona
Príloha č. 13 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
List XD - zamestnanec s príjmami podľa § 13 ods. 5 zákona
Príloha č. 14 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2009
Príloha č. 15 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Žiadosť 2009
Príloha č. 16 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné za rok 2009
Príloha č. 17 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa za rok 2009
Príloha č. 18 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2009
Príloha č. 19 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009
Príloha č. 20 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Odpis z ročného zúčtovania poistného
Príloha č. 21 k vyhláške č. 239/2006 Z. z.
VZOR
Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného plateného štátom za rok 2009
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2010.
Richard Raši v. r.