137/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010 do 31.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
ZÁKON
z 3. marca 2010
o ovzduší
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
cieľ v kvalite ovzdušia, hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia,
b)
práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia,
c)
osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri vyhotovovaní odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov,
d)
oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody,
e)
pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,
f)
správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch podľa osobitného predpisu,1) do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup,
b)
znečisťujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom,2)
c)
stálym meraním meranie úrovne znečistenia ovzdušia uskutočňované na stálych miestach kontinuálne alebo občasným vzorkovaním, ktoré pri dodržaní cieľov v kvalite údajov určuje úroveň znečistenia ovzdušia,
d)
indikatívnym meraním meranie, ktoré spĺňa ciele v kvalite údajov, ktoré sú menej prísne ako tie, ktoré sa vyžadujú pre stále merania,
e)
mestským pozaďovým miestom miesto v mestských oblastiach, kde sú úrovne znečistenia ovzdušia reprezentatívne pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva,
f)
prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia,
g)
emisiou každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia,
h)
spaľovňou odpadov stacionárne technické zariadenie alebo mobilné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov3) s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní; sú to zariadenia na spaľovanie odpadov oxidáciou, zariadenia na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako je pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri týchto postupoch následne spália,
i)
zariadením na spoluspaľovanie odpadov stacionárne zariadenie alebo mobilné zariadenie, ktorého hlavným účelom je výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa odpady používajú ako riadne palivo alebo prídavné palivo alebo v ktorom sa odpady tepelne upravujú na účely ich zneškodnenia; ak sa spoluspaľovanie odpadov uskutočňuje tak, že hlavným účelom zariadenia na spoluspaľovanie odpadov nie je výroba energie alebo iného materiálového produktu, ale tepelná úprava odpadov, zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považuje za spaľovňu odpadov,
j)
vymedzením spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov vymedzenie technologického celku ako celého zariadenia vrátane všetkých spaľovacích liniek, zariadení na príjem odpadov a skladovanie odpadov, súvisiacich zariadení na predúpravu odpadov, systémov na prísun odpadov, palív a vzduchu, parných kotlov, zariadení na úpravu a skladovanie zvyškov po spaľovaní, zariadení na čistenie odpadových plynov a odpadových vôd, komínov, zariadení a systémov na riadenie spaľovacieho procesu a na zaznamenávanie a monitorovanie podmienok spaľovania, ktoré sú prevádzkové v rámci funkčného celku a priestorového celku,
k)
dokumentáciou projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkový predpis vypracovaný v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení, s podmienkami jej užívania a schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov,
l)
verejnosťou jedna alebo viacero osôb alebo ich združenia,
m)
časticami PM10 suspendované častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom definovaným v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM10 STN EN 12341, selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 10 mikrometrov s 50 % účinnosťou,
n)
časticami PM2,5 suspendované častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom definovaným v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM2,5 STN EN 14907 selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 2,5 mikrometrov s 50 % účinnosťou,
o)
prchavou organickou zlúčeninou každá organická zlúčenina antropogénneho a biogénneho pôvodu iná ako metán, schopná tvoriť fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka za prítomnosti slnečného žiarenia,
§ 3
Zdroj znečisťovania ovzdušia
(1)
Zdroj znečisťovania ovzdušia je
a)
stacionárny zdroj, ktorým je technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie; vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,
b)
mobilný zdroj, ktorým je pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktorý znečisťuje ovzdušie.
(2)
Stacionárne zdroje sa podľa miery ich vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia členia na
a)
veľký zdroj, ktorým je osobitne závažný technologický celok,
b)
stredný zdroj, ktorým je závažný technologický celok, ak nie je súčasťou veľkého zdroja,
c)
malý zdroj, ktorým je ostatný technologický celok, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.
(3)
Stacionárne zdroje sa podľa dátumu ich povolenia alebo dátumu ich uvedenia do prevádzky členia na
a)
jestvujúce stacionárne zdroje,
b)
nové stacionárne zdroje.
(4)
Stacionárne zdroje sa podľa charakteru technologického procesu, technologického princípu alebo účelu technológie zaraďujú do kategórií podľa ustanovenej kategorizácie.
(5)
V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku 1 písm. a), o členení stacionárneho zdroja podľa odsekov 2 a 3 a o jeho kategórii podľa odseku 4 rozhodne obvodný úrad životného prostredia.
§ 4
Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia
(1)
Prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia určujú
a)
emisné limity,
b)
technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
c)
národné emisné stropy,
d)
emisné kvóty.4)
(2)
Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo stacionárneho zdroja alebo jeho časti vyjadrená ako
a)
hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch,
b)
hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času,
c)
limitný emisný faktor,
d)
emisný stupeň,
e)
stupeň odsírenia,
f)
tmavosť dymu.
(3)
Emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov určené pre nové stacionárne zdroje vychádzajú z možností najlepších dostupných techník.5)
(4)
Národný emisný strop je maximálne množstvo znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok antropogénneho pôvodu vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré sa môžu v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia zo všetkých zdrojov na území Slovenskej republiky.
DRUHÁ ČASŤ
KVALITA OVZDUŠIA
§ 5
Cieľ v kvalite ovzdušia a prípustná úroveň znečistenia ovzdušia
(1)
Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je dobrá kvalita ovzdušia, a v ostatných prípadoch zlepšiť kvalitu ovzdušia. Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota a cieľová hodnota.
(2)
Prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia určuje
a)
limitná hodnota,
b)
cieľová hodnota,
c)
medza tolerancie,
d)
početnosť prekročenia limitnej hodnoty,
e)
početnosť prekročenia limitnej hodnoty zvýšenej o medzu tolerancie,
f)
dlhodobý cieľ,
g)
indikátor priemernej expozície pre častice PM 2,5,
h)
národný cieľ zníženia expozície pre častice PM 2,5,
i)
záväzok zníženia koncentrácie expozície pre častice PM 2,5,
j)
depozičný limit,
k)
informačný a výstražný prah.
(3)
Limitnou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nemá byť už prekročená.
(4)
Limitná hodnota sa od ustanovených termínov nesmie prekročiť viac ako o medzu tolerancie. Medzou tolerancie je percento limitnej hodnoty, o ktoré môže byť limitná hodnota prekročená v súlade s ustanovenými podmienkami.
(5)
Cieľovou hodnotou je úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase, ak je to možné.
(6)
Úrovňou znečistenia ovzdušia je koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší alebo jej depozícia na zemskom povrchu v danom čase.
(7)
Kritickou úrovňou je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov, pri prekročení ktorej sa môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na stromy, iné rastliny alebo prírodné ekosystémy okrem ľudí.
(8)
Dlhodobým cieľom je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá sa má dosiahnuť v dlhodobom horizonte, okrem prípadov nedosiahnuteľných primeranými opatreniami s cieľom poskytovať účinnú ochranu zdravia ľudí a životného prostredia.
(9)
Indikátorom priemernej expozície pre častice PM2,5 je priemerná úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe meraní na mestských pozaďových miestach na celom území Slovenskej republiky, ktorá odráža expozíciu obyvateľstva; používa sa na výpočet národného cieľa zníženia expozície a záväzku zníženia koncentrácie expozície.
(10)
Národným cieľom zníženia expozície pre častice PM2,5 je percentuálne zníženie priemernej expozície obyvateľstva Slovenskej republiky ustanovené na referenčný rok s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktoré sa má dosiahnuť v danom čase tam, kde je to možné.
(11)
Záväzkom zníženia koncentrácie expozície pre častice PM2,5 je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe indikátora priemernej expozície s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktorá sa dosiahne v danom čase.
(12)
Depozičným limitom je najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky usadenej po dopade na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času.
(13)
Celkovou depozíciou je celkové množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z atmosféry na povrch pôdy, vegetácie, vody a budov v danej oblasti a v danom čase.
(14)
Informačným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej je nevyhnutné poskytnúť aktuálnu a náležitú informáciu.
(15)
Výstražným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej sa musia okamžite realizovať opatrenia podľa tohto zákona.
(16)
Zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. 1.
(17)
Pre vybrané znečisťujúce látky sa okrem limitných hodnôt, cieľových hodnôt a dlhodobých cieľov na ochranu zdravia ľudí určujú aj cieľové hodnoty a dlhodobé ciele pre ozón a kritické úrovne na ochranu ekosystémov a vegetácie, ktoré nesmú byť od ustanovených termínov prekročené.
(18)
Pravidelné sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia na celom území Slovenskej republiky zabezpečuje Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poverená organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (ďalej len „poverená organizácia“).
(19)
Ak dôjde k prekročeniu informačných prahov alebo výstražných prahov, poverená organizácia o tejto skutočnosti informuje verejnosť prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
(20)
Ak v niektorej aglomerácii, zóne alebo v ich časti nie je možné dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami pre oxid dusičitý alebo benzén v lehotách do ustanovených termínov, ministerstvo môže tieto lehoty pre dané územie predĺžiť najviac o päť rokov, ak je pre územie, na ktoré sa má predĺženie vzťahovať, vypracovaný program na zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „program“). Krajský úrad životného prostredia predloží ministerstvu program doplnený o ustanovené informácie, ktoré sa týkajú príslušných znečisťujúcich látok, a preukáže, ako sa dosiahne súlad s limitnými hodnotami v rámci novej lehoty.
(21)
Zónou je na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia vymedzená časť územia Slovenskej republiky.
(22)
Aglomeráciou je na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia husto osídlená zóna, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia.
(23)
Ministerstvo oznámi Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) prípady, v ktorých sa môžu predĺžiť lehoty podľa odseku 20 alebo uplatňovať výnimka podľa § 32 ods. 19, a predloží jej programy doplnené o informácie podľa odseku 20 a § 32 ods. 19. Ak Komisia nevznesie žiadne námietky do deviatich mesiacov od doručenia oznámenia ministerstva, podmienky pre uplatňovanie odseku 20 alebo § 32 ods. 19 sa považujú za splnené.
(24)
Indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5 ustanovený na rok 2015 nesmie presiahnuť záväzok zníženia koncentrácie expozície.
(25)
Národný cieľ zníženia expozície pre častice PM2,5 sa má dosiahnuť v roku 2020 tam, kde je to možné.
§ 6
Informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia
(1)
Ministerstvo sprístupňuje na svojej internetovej stránke informácie o predĺžení lehoty podľa § 5 ods. 20, o výnimkách podľa § 32 ods. 19 a o všetkých programoch a každoročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní.
(2)
Krajský úrad životného prostredia každoročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní za svoj územný obvod.
(3)
Poverená organizácia každoročne sprístupňuje na svojej internetovej stránke správy o hodnotení kvality ovzdušia v Slovenskej republike.
(4)
Poverená organizácia sprístupňuje pre verejnosť aktuálne informácie o koncentráciách monitorovaných znečisťujúcich látok, ako aj o rýchlosti depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu, benzo(a)pyrénu a polycyklických aromatických uhľovodíkov uvedených v § 8 ods. 4 prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, periodickej tlače, informačných tabúľ alebo elektronickou formou.
(5)
Poverená organizácia aktualizuje informácie o úrovni znečistenia ovzdušia, ak ide o
a)
oxid siričitý, oxidy dusíka, častice PM10, ozón a oxid uhoľnatý, minimálne raz za deň; ak ide o hodinové hodnoty oxidu siričitého, oxidu dusičitého, oxidu uhoľnatého a ozónu v hodinových intervaloch, ak je to možné,
b)
olovo a benzén a koncentrácie uvádzané ako priemerná hodnota za posledných 12 mesiacov, minimálne raz za tri mesiace, a ak je to možné, raz za mesiac.
(6)
Informácie o kvalite ovzdušia musia obsahovať ustanovené údaje a musia byť jasné, zrozumiteľné a verejne prístupné.
§ 7
Hodnotenie kvality ovzdušia
(1)
Hodnotením kvality ovzdušia je zisťovanie úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania.
(2)
Hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva poverená organizácia vo všetkých aglomeráciách a zónach pre znečisťujúce látky, pre ktoré sú určené limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty, a pre prekurzory ozónu podľa ustanovených metód a technických požiadaviek alebo rovnocennými metódami.
(3)
Prekurzorom ozónu je látka, ktorá prispieva k tvorbe prízemného ozónu.
(4)
Hodnotenie kvality ovzdušia sa vykonáva
a)
stálym meraním v aglomeráciách alebo v zónach, kde je úroveň znečistenia ovzdušia danou znečisťujúcou látkou vyššia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, a ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén, aj v zónach a aglomeráciách, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia; stále meranie môže byť doplnené modelovacími technikami alebo indikatívnymi meraniami s cieľom poskytnúť primerané informácie o priestorovom rozložení kvality ovzdušia,
b)
kombináciou stálych meraní, indikatívnych meraní a modelovacích techník v aglomeráciách a zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia je rovnaká alebo vyššia ako dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia a rovnaká alebo nižšia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia,
c)
kombináciou stálych meraní, indikatívnych meraní a modelovacích techník v aglomeráciách a zónach, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia v reprezentatívnom časovom období medzi hornou medzou a dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o arzén, kadmium, nikel a benzo(a)pyrén,
d)
modelovacími technikami alebo technikami objektívneho odhadu v aglomeráciách a zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia je nižšia ako dolná medza pre hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia.
(5)
Spôsob hodnotenia kvality ovzdušia v aglomeráciách a v zónach preveruje ministerstvo, prípadne poverená organizácia najmenej raz za päť rokov. Ak ide o významné zmeny v činnostiach, ktoré môžu ovplyvniť koncentráciu sledovaných znečisťujúcich látok, preverenie sa uskutočňuje častejšie.
(6)
Aglomerácie a zóny sa z hľadiska úrovne znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami, pre ktoré sú určené limitné hodnoty, rozdeľujú do troch skupín.
(7)
V prvej skupine sú aglomerácie a zóny, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou alebo viacerými znečisťujúcimi látkami vyššia ako limitná hodnota, prípadne limitná hodnota zvýšená o medzu tolerancie, ak je určená. Ak ide o znečistenie ovzdušia ozónom, v prvej skupine sú aglomerácie a zóny, v ktorých je koncentrácia ozónu vyššia ako cieľová hodnota pre ozón.
(8)
V druhej skupine sú aglomerácie a zóny, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou alebo viacerými znečisťujúcimi látkami medzi limitnou hodnotou a limitnou hodnotou zvýšenou o medzu tolerancie. Ak ide o znečistenie ovzdušia ozónom, v druhej skupine sú aglomerácie a zóny, v ktorých je koncentrácia ozónu vyššia ako dlhodobý cieľ pre ozón, ale nižšia alebo rovná sa cieľovej hodnote pre ozón.
(9)
V tretej skupine sú aglomerácie a zóny, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami pod limitnými hodnotami. Ak ide o znečistenie ovzdušia ozónom v tretej skupine, sú aglomerácie a zóny, v ktorých je koncentrácia ozónu nižšia ako dlhodobý cieľ pre ozón.
(10)
Zaradenie aglomerácií a zón do skupín uvedených v odsekoch 7 až 9 preveruje ministerstvo alebo poverená organizácia každoročne. Zoznam jednotlivých skupín aglomerácií a zón uverejní ministerstvo alebo poverená organizácia na svojej internetovej stránke.
(11)
Na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia sa určia
a)
horné medze a dolné medze pre vybrané znečisťujúce látky,
b)
požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na meranie koncentrácií znečisťujúcich látok,
c)
kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok,
d)
ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia,
e)
referenčné metódy a kritériá merania a analýzy znečisťujúcich látok a referenčné metódy kalibrácie prístrojov,
f)
požiadavky na merania prekurzorov ozónu,
g)
referenčné metódy merania celkovej depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov a referenčné metódy modelovania kvality ovzdušia.
(12)
Hornou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu stálych meraní a modelovacích techník alebo aj indikatívnych meraní.
(13)
Dolnou medzou na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť modelovanie alebo techniky objektívneho odhadu.
(14)
Ak pre niektorú znečisťujúcu látku, ktorá má ustanovenú limitnú hodnotu, neexistujú reprezentatívne merania úrovne znečistenia ovzdušia v každej aglomerácii a zóne, ministerstvo zabezpečí prostredníctvom poverenej organizácie sériu reprezentatívnych meraní, hodnotení alebo odhadov, aby sa získali údaje potrebné na predbežné hodnotenie kvality ovzdušia.
(15)
Ak znečisťujúca látka musí byť meraná, meranie sa uskutočňuje na stálych miestach kontinuálne alebo indikatívnym vzorkovaním; počet meraní musí byť dostatočný na to, aby umožnil zistenie úrovne znečistenia ovzdušia.
§ 8
Meranie úrovne znečistenia ovzdušia
(1)
V aglomeráciách a v zónach, kde úroveň znečistenia ovzdušia je vyššia ako dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, poverená organizácia
a)
zriaďuje a prevádzkuje monitorovaciu meraciu sieť na stále merania úrovne znečistenia ovzdušia,
b)
zabezpečuje meranie koncentrácií ozónu a prekurzorov ozónu,
c)
využíva výsledky meraní vykonávaných úradom verejného zdravotníctva, regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,6) prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov a inými právnickými osobami.
(2)
Stále merania ozónu sa uskutočňujú v aglomeráciách a zónach, v ktorých počas ktoréhokoľvek z predchádzajúcich piatich rokov prekročili koncentrácie ozónu ustanovené dlhodobé ciele. Ak je k dispozícii menej údajov ako za päť rokov, môže poverená organizácia na účely zistenia, či došlo k prekročeniu dlhodobých cieľov, kombinovať výsledky periodických meraní uskutočnených v čase a v mieste najvyššej pravdepodobnej úrovne znečistenia s výsledkami z emisných inventúr a modelovania.
(3)
Umiestnenie a počet vzorkovacích miest určí poverená organizácia podľa ustanovených kritérií a prerokuje s krajským úradom životného prostredia.
(4)
Poverená organizácia monitoruje na zhodnotenie podielu benzo(a)pyrénu v ovzduší aj iné relevantné polycyklické aromatické uhľovodíky na obmedzenom množstve meracích miest, najmä benz(a)antracén, benzo(b)fluorantén, benzo(j)fluorantén, benzo(k)fluorantén, indeno(1,2,3-cd)pyrén a dibenzo(a,h)antracén.
(5)
Monitorovacie miesta pre znečisťujúce látky uvedené v odseku 4 sa umiestnia spolu so vzorkovacími miestami pre benzo(a)pyrén. Monitorovacie miesta sa vyberajú takým spôsobom, aby sa mohli identifikovať geografické variácie a dlhodobé trendy.
(6)
Poverená organizácia zriadi bez ohľadu na úroveň znečistenia ovzdušia na území Slovenskej republiky aspoň jedno pozaďové vzorkovacie miesto na indikatívne meranie arzénu, kadmia, niklu, celkovej plynnej ortuti, benzo(a)pyrénu a iných polycyklických aromatických uhľovodíkov uvedených v odseku 4 a na meranie celkovej depozície týchto znečisťujúcich látok. Poverená organizácia môže v záujme dosiahnutia potrebného priestorového rozlíšenia po dohode s príslušnými organizáciami v susedných členských štátoch Európskej únie zriadiť aj spoločné meracie stanice, ktoré pokryjú susediace zóny v susedných členských štátoch Európskej únie. Vzorkovacie miesta pre uvedené znečisťujúce látky sa vyberajú takým spôsobom, aby sa mohli identifikovať geografické variácie a dlhodobé trendy.
(7)
Poverená organizácia zriadi bez ohľadu na úroveň znečistenia ovzdušia na území Slovenskej republiky aspoň jednu meraciu stanicu na vidieckom pozaďovom mieste mimo významných zdrojov, ktorá má poskytnúť informácie o celkovej hmotnostnej koncentrácii častíc PM2,5 a ich chemickom zložení na základe ročného priemeru. Poverená organizácia môže v záujme dosiahnutia potrebného priestorového rozlíšenia po dohode s príslušnými organizáciami v susedných členských štátoch Európskej únie zriadiť aj spoločné meracie stanice, ktoré pokryjú susediace zóny v susedných členských štátoch Európskej únie.
§ 9
Oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia
(1)
Oblasťou vyžadujúcou osobitnú ochranu ovzdušia je
a)
oblasť riadenia kvality ovzdušia,
b)
vymedzená časť zóny alebo aglomerácie s rozlohou najmenej 50 km2, ak sa v nej vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu,
c)
národný park,7)
d)
chránená krajinná oblasť,8)
e)
kúpeľné miesto.9)
(2)
Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je aglomerácia alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená
a)
limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie,
b)
limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, ak nie je určená medza tolerancie,
c)
cieľová hodnota pre ozón, častice PM2,5, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén.
(3)
Poverená organizácia navrhuje na základe hodnotenia kvality ovzdušia krajským úradom životného prostredia vymedzenie oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b). Ak krajský úrad životného prostredia schváli navrhované vymedzenia oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b), ministerstvo a poverená organizácia ich zverejnia na svojej internetovej stránke.
§ 10
Opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia môže určiť v súhlasoch podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a 9 prísnejšie emisné limity a prísnejšie technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, ako sú ustanovené, aby bolo znečisťovanie čo najnižšie a aby určené emisné limity a podmienky ochrany ovzdušia boli v súlade s najlepšou dostupnou technikou. Určené podmienky ochrany ovzdušia musia vytvoriť technické možnosti na reguláciu stacionárnych zdrojov v závislosti od úrovne znečistenia ovzdušia v danej oblasti.
(2)
V aglomeráciách a v častiach zón s dobrou kvalitou ovzdušia krajský úrad životného prostredia a obvodný úrad životného prostredia zabezpečujú udržanie čo najlepšej kvality ovzdušia v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.10)
(3)
Ak významné znečisťovanie ovzdušia v susednom štáte zapríčiní prekročenie limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty vrátane príslušnej medze tolerancie, či prekročenie dlhodobého cieľa, alebo ak sa vyskytne prípad prekročenia výstražného prahu, ministerstvo navrhne rokovanie s príslušnými orgánmi susedného členského štátu Európskej únie s cieľom odstrániť tieto prekročenia uplatnením vhodných opatrení, ku ktorému prizve Komisiu.
(4)
Ak sa na základe rokovaní podľa odseku 3 dohodne pripraviť a vykonávať spoločný akčný plán vzťahujúci sa na susediace zóny v členských štátoch Európskej únie, vypracuje ho krajský úrad životného prostredia v spolupráci s príslušným orgánom dotknutého susedného členského štátu Európskej únie.
(5)
Ak dôjde k prekročeniu informačného prahu alebo výstražného prahu v aglomeráciách alebo zónach v blízkosti štátnych hraníc, ministerstvo čo najskôr poskytne informácie o tejto skutočnosti príslušným orgánom dotknutých susedných členských štátov Európskej únie.
(6)
Pri vypracúvaní opatrení podľa odseku 3, akčných plánov podľa odseku 4 ministerstvo a krajský úrad životného prostredia podľa potreby spolupracujú s tretími krajinami, najmä kandidátskymi krajinami na vstup do Európskej únie.
§ 11
Program a integrovaný program
(1)
Program a integrovaný program určujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia na účely dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia v danom čase.
(2)
V oblastiach riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekračovaniu limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt, pre ktoré už lehota na ich dosiahnutie uplynula, program alebo integrovaný program určí vhodné opatrenia na to, aby sa obdobie, v ktorom sú uvedené hodnoty prekračované, čo najviac skrátilo. Programy môžu zahrnúť aj opatrenia, ktoré sa uplatňujú v akčných plánoch, a aj osobitné opatrenia zamerané na ochranu citlivých skupín obyvateľstva vrátane detí.
(3)
Krajský úrad životného prostredia vypracúva program podľa odseku 1, ak sa prekračuje limitná hodnota alebo cieľová hodnota pre jednu znečisťujúcu látku, po prerokovaní s obcou, vyšším územným celkom, prevádzkovateľom zdroja, poverenou organizáciou a s dotknutými orgánmi.11) Ak na prekračovaní limitnej hodnoty a cieľovej hodnoty má významný podiel cestná doprava a pozemné komunikácie, krajský úrad životného prostredia vypracúva program v súčinnosti s orgánmi štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a so správcami pozemných komunikácií.12) Ak sú limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty prekračované pre viac ako jednu znečisťujúcu látku, krajský úrad životného prostredia vypracuje integrovaný program.
(4)
Krajský úrad životného prostredia vydá program najneskôr do 18 mesiacov od uverejnenia zoznamu vymedzených oblastí riadenia kvality ovzdušia.
(5)
Program obsahuje
a)
názov krajského úradu životného prostredia, ktorý program vydal,
b)
lokalizáciu znečistenia ovzdušia,
c)
všeobecné informácie o oblasti riadenia kvality ovzdušia,
d)
orgány a osoby zodpovedné za realizáciu programu,
e)
zoznam zdrojov ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia,
f)
charakteristiku znečistenia ovzdušia,
g)
analýzu situácie,
h)
opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.
(6)
Krajský úrad životného prostredia je povinný v mieste svojho sídla zverejniť obvyklým spôsobom na 30 dní informáciu o vypracovaní návrhu programu a informáciu o tom, kde možno do návrhu programu nahliadnuť tak, aby sa s ním mohla oboznámiť verejnosť z dotknutého územia; návrh programu zverejňuje na uvedený čas aj na svojej internetovej stránke.
(7)
Verejnosť má právo podať písomné pripomienky krajskému úradu životného prostredia v lehote podľa odseku 6.
(8)
Krajský úrad životného prostredia je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 6 uskutočniť verejné prerokovanie návrhu programu. Pri dopracúvaní programu prihliada na podané písomné pripomienky alebo pripomienky uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní.
(9)
Krajský úrad životného prostredia vydáva program jeho zverejnením na svojej internetovej stránke. Súčasne zverejní aj informáciu o dôvodoch prijatia programu a informáciu o účasti verejnosti na jeho príprave.
(10)
Na vypracovanie a vydanie integrovaného programu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 9.
(11)
Krajský úrad životného prostredia môže vypracovať program v aglomeráciách alebo v zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia prekračuje limitné hodnoty, ale neprekračuje medze tolerancie.
(12)
Ministerstvo zasiela vydané programy Komisii bezodkladne, najneskôr však dva roky po skončení roku, v ktorom sa zistilo prvé prekročenie limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt.
(13)
Ak prekračovanie limitných hodnôt pre príslušnú znečisťujúcu látku možno pripísať prírodným zdrojom, krajský úrad životného prostredia musí poskytnúť potrebné dôkazy o tom, že prekročenie limitných hodnôt je spôsobené v dôsledku príspevkov z prírodných zdrojov, a o tejto skutočnosti informovať ministerstvo.
(14)
Ministerstvo zasiela Komisii za hodnotený rok zoznam aglomerácií a zón, v ktorých je možné prekračovanie limitných hodnôt pre príslušnú znečisťujúcu látku pripísať príspevkom z prírodných zdrojov, informáciu o koncentráciách znečisťujúcej látky a zdrojoch jej emisií a dôkaz, že prekročenia limitných hodnôt možno pripísať príspevkom z prírodných zdrojov.
(15)
Príspevkom z prírodných zdrojov sú emisie znečisťujúcich látok, ktoré nie sú priamo ani nepriamo spôsobené ľudskou činnosťou, vrátane prírodných udalostí, ako sú sopečné erupcie, seizmická činnosť, geotermálne aktivity, prírodné požiare, silný vietor, morské aerosóly alebo atmosférické odchýlky, alebo prenos prírodných častíc zo suchých oblastí.
(16)
Prekročenia limitných hodnôt uvedené v odseku 14 sa nepovažujú za prekročenia limitných hodnôt podľa tohto zákona.
(17)
Krajský úrad životného prostredia môže určiť oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekročeniu limitných hodnôt pre častice PM10 z dôvodu opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo solení ciest. O určení takejto oblasti za oblasť riadenia kvality ovzdušia krajský úrad životného prostredia informuje ministerstvo a súčasne poskytne informácie o koncentráciách častíc PM10 a ich zdrojoch a predloží potrebné dôkazy o tom, že všetky prekročenia limitných hodnôt sú spôsobené opätovným rozptylom častíc PM10 a že sa podnikli primerané opatrenia na zníženie ich koncentrácií.
(18)
Krajský úrad životného prostredia vypracuje program, len ak boli limitné hodnoty častíc PM10 prekročené v dôsledku iných príčin, ako je opätovný rozptyl častíc po zimnom posype alebo solení ciest.
(19)
Ministerstvo zasiela Komisii zoznamy všetkých aglomerácií, zón alebo ich častí spolu s informáciami o koncentráciách častíc PM10 a ich zdrojoch v oblastiach podľa odseku 17 aj s dôkazmi o tom, že všetky prekročenia vznikli v dôsledku opätovného rozptylu častíc PM10 a že na zníženie týchto koncentrácií sa podnikli primerané opatrenia.
(20)
Opatrenia, ktoré sa prijímajú na dosiahnutie cieľov v kvalite ovzdušia, musia zohľadniť integrovaný prístup k ochrane ovzdušia, vody a pôdy, nesmú porušiť osobitné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a nesmú mať významne negatívne účinky na životné prostredie susediacich štátov.
§ 12
Akčný plán
(1)
Ak v aglomerácii alebo v zóne existuje riziko, že úrovne znečistenia ovzdušia prekročia výstražný prah, limitnú hodnotu alebo cieľovú hodnotu, krajský úrad životného prostredia vypracuje v spolupráci so subjektmi uvedenými v § 11 ods. 3 pred ustanoveným termínom dosiahnutia limitných hodnôt alebo cieľových hodnôt akčný plán obsahujúci krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať na zníženie rizika vzniku takéhoto prekročenia a na obmedzenie jeho trvania.
(2)
Pri znečistení ovzdušia ozónom príslušný krajský úrad životného prostredia vypracuje akčný plán obsahujúci špecifické opatrenia, ak v aglomeráciách a v zónach existuje významný potenciál na zníženie rizika prekročenia výstražného prahu, obmedzenia jeho trvania alebo veľkosti jeho prekročenia. Ak takýto potenciál neexistuje, uplatňuje sa len ozónový smogový varovný systém.
(3)
Akčný plán môže v závislosti od konkrétneho prípadu ustanoviť opatrenia na regulovanie činností a tam, kde je to nevyhnutné, aj na zastavenie činností vrátane automobilovej dopravy, ktoré prispievajú k prekročeniu výstražného prahu, limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty.
(4)
Krajský úrad životného prostredia vydáva akčný plán všeobecne záväznou vyhláškou a priebežne zverejňuje informácie o jeho plnení.
§ 13
Ozónový smogový varovný systém
(1)
Pre prípady, v ktorých by zvýšená koncentrácia ozónu mohla spôsobiť smogovú situáciu, vytvára sa ozónový smogový varovný systém, ktorý tvoria
a)
súbory informácií o znečistení ovzdušia ozónom získané z údajov monitorovacej meracej siete,
b)
predpovede meteorologických podmienok a úrovne znečistenia ovzdušia,
c)
signály upozornenia a výstrahy.
(2)
Smogovou situáciou je mimoriadne znečistenie ovzdušia, keď úroveň znečistenia ovzdušia prekročí výstražný prah.
(3)
Riadiacim strediskom ozónového smogového varovného systému je poverená organizácia, ktorá zabezpečuje získavanie, spracúvanie a vydávanie informácií, predpovedí a signálov upozornenia a výstrahy.
(4)
Ak bol v dôsledku nepriaznivých meteorologických podmienok prekročený informačný prah pre ozón alebo výstražný prah pre ozón, poverená organizácia vyhlási signály upozornenia a výstrahy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
(5)
Ak nebol informačný prah alebo výstražný prah pre ozón prekročený počas najmenej 24 hodín a ak sa nepredpovedá zhoršenie meteorologických podmienok, poverená organizácia odvolá signály upozornenia alebo výstrahy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
(6)
Poverená organizácia poskytuje informácie o úrovni nameraných koncentrácií a predpovedí úrovne znečistenia ovzdušia denne v čase trvania ozónovej smogovej situácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
TRETIA ČASŤ
POVINNOSTI OSÔB
§ 14
Spoločné ustanovenia
(1)
Výstavba nových stacionárnych zdrojov alebo zmena jestvujúcich stacionárnych zdrojov sa musí vykonávať najlepšou dostupnou technikou5) a musia byť splnené ustanovené požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.
(2)
V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené súhlasom orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej len „orgán ochrany ovzdušia“) alebo integrovaným povolením,13) alebo uvedené v dokumentácii zariadenia, ak súhlasom alebo integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo.
(3)
Palivá určené na spaľovanie v stacionárnych zdrojoch alebo na pohon mobilných zdrojov sa môžu uvádzať na trh v Slovenskej republike, ak spĺňajú ustanovené požiadavky na kvalitu. Podnikateľ, ktorý vyrába, dováža alebo predáva palivá, je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o palivách v ustanovenom rozsahu a poskytovať prevádzkovateľom zdrojov a obvodnému úradu životného prostredia potrebné údaje.
(4)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike organické rozpúšťadlá, náterové látky, lepidlá, tlačiarenské farby a laky s obsahom organických rozpúšťadiel a ďalšie výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel (ďalej len „výrobok“), je povinný vypracovať technickú dokumentáciu výrobku.
(5)
Technická dokumentácia výrobku obsahuje tieto údaje:
a)
hustotu výrobku v g/cm3,
b)
obsah organických rozpúšťadiel vyjadrený hmotnostným zlomkom kg/kg výrobku,
c)
obsah celkového organického uhlíka v organických rozpúšťadlách vo výrobku vyjadrený hmotnostným zlomkom v kg/kg výrobku,
d)
obsah neprchavých látok (sušiny) vo výrobku vyjadrený ako percento hmotnosti z celkovej hmotnosti výrobku.
(6)
Podnikateľ môže vyrábať alebo dovážať na trh v Slovenskej republike farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel určené na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí (ďalej len „regulovaný výrobok“), ak spĺňajú ustanovené hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel a ich obaly sú označené ustanoveným spôsobom.
(7)
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na regulované výrobky
a)
povolené podľa § 26 ods. 3 písm. t),
b)
určené výlučne na použitie pri ustanovených činnostiach a zariadeniach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak ich obaly sú označené textom „Výrobok určený na použitie v zariadeniach alebo na činnosti, na ktoré sa uplatňujú požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických látok“.
(8)
Zakazuje sa regulované výrobky uvedené v odseku 7 písm. b)
a)
používať v zariadeniach a pri činnostiach, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá, ak nespĺňajú ustanovené požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických látok,
b)
dodávať do maloobchodnej siete.
(9)
Nemožno zakázať, obmedziť alebo zabrániť výrobe regulovaných výrobkov a ich uvedeniu na trh v Slovenskej republike, ak spĺňajú požiadavky podľa odseku 6.
(10)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike regulované výrobky, je povinný viesť evidenciu o ich množstve a kvalite a predkladať tieto údaje Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) každoročne do 15. februára za predchádzajúci kalendárny rok; osobitne vedie a predkladá evidenciu regulovaných výrobkov uvedených v odseku 6 a v odseku 7 písm. a) a písm. b).
(11)
Používanie regulovaných výrobkov podľa odseku 6 v zariadeniach s podprahovou spotrebou rozpúšťadla možno nahradiť plnením ustanovených požiadaviek na zariadenia s najnižšou prahovou spotrebou rozpúšťadiel. Prevádzkovateľ zariadenia vopred písomne oznamuje príslušnému obvodnému úradu životného prostredia alebo príslušnej obci termín zmeny spôsobu zabezpečovania obmedzovania emisií prchavých organických zlúčenín.
§ 15
Povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov
(1)
Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní
a)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného prostredia podľa § 17 ods. 1, § 18 ods. 1 a 9 alebo s podmienkami na ochranu ovzdušia určenými integrovaným povolením,13)
b)
dodržiavať ustanovené emisné limity, emisné limity určené obvodným úradom životného prostredia podľa tohto zákona alebo integrovaným povolením a monitorovať a preukazovať ich dodržiavanie ustanoveným spôsobom;ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne o tom informovať inšpekciu a obvodný úrad životného prostredia, v prípade diskontinuálnych meraní správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania,
c)
vykonať opatrenia na nápravu uložené obvodným úradom životného prostredia alebo inšpekciou,
d)
zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným obvodným úradom životného prostredia; návrh postupu výpočtu množstva emisií predkladať na schválenie pred uvedením stacionárneho zdroja do prevádzky alebo pred jeho uvedením do prevádzky po vykonanej zmene,
e)
oznamovať obvodnému úradu životného prostredia každoročne do 15. februára ustanovené informácie o stacionárnom zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia,
f)
odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke stacionárnych zdrojov a vykonávať včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám; týmto nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov,14)
g)
zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku stacionárneho zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad životného prostredia a inšpekciu a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť,
h)
zabezpečiť automatizované meracie systémy emisií, ak je tak ustanovené, a prevádzkovať ich v súlade s dokumentáciou, s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného prostredia podľa § 17 ods. 1, § 18 ods. 1 a 9 alebo podmienkami určenými integrovaným povolením a v súlade s ustanovenými požiadavkami,
i)
zabezpečiť monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o ustanovené veľké zdroje uvedené v osobitnom predpise15) a ak obvodný úrad životného prostredia určí podmienku monitorovania v súhlase, alebo ak podmienku monitorovania určí integrované povolenie, a vykonávať ho v súlade s dokumentáciou, s podmienkami určenými v súhlase obvodného úradu životného prostredia podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a 9 alebo podmienkami určenými integrovaným povolením a v súlade s ustanovenými požiadavkami,
j)
umožniť zamestnancom príslušného orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom povereným osobám prístup ku stacionárnemu zdroju na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok, kontroly stacionárneho zdroja, monitorovacieho systému a ich prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
k)
informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo stacionárneho zdroja a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania ustanoveným spôsobom,
l)
dodržiavať technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené obvodným úradom životného prostredia podľa tohto zákona alebo integrovaným povolením a ustanovené technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov a preukazovať ich dodržiavanie ustanoveným spôsobom,
m)
vypracovať na vyzvanie obvodného úradu životného prostredia program znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov podľa ustanoveného obsahu alebo vypracovaný program na znižovanie emisií aktualizovať,
n)
dodržiavať určené emisné kvóty,
o)
podrobiť sa preskúmaniu podmienok prevádzkovania podľa § 18 ods. 9, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, a predkladať potrebné podklady,
p)
vypracovať každoročne správu o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dve a viac ton spaľovaného odpadu za hodinu, a predkladať ju obvodnému úradu životného prostredia do 15. februára nasledujúceho roka; táto správa musí obsahovať zhodnotenie ich prevádzky a porovnanie skutočných emisných hodnôt s emisnými limitmi,
q)
oznamovať písomne, faxom alebo elektronickým dokumentom podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom plánovaný termín vykonania oprávneného merania podľa písmen b), d), h) a l) inšpekcii a obvodnému úradu životného prostredia a oprávneného merania podľa písmena i) obvodnému úradu životného prostredia a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení o päť pracovných dní a menej,
r)
podieľať sa na vyzvanie krajského úradu životného prostredia na vypracovaní programu, integrovaného programu a akčného plánu a plniť opatrenia z týchto dokumentov, ktoré sa ho týkajú,
s)
poskytovať poverenej organizácii reprezentatívne údaje v reálnom čase z automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia elektronickou formou v ustanovenom rozsahu a formáte a sprístupňovať v reálnom čase údaje z automatizovaných meracích systémov emisií inšpekcii a obvodnému úradu životného prostredia,
t)
viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch ustanoveným spôsobom a spôsobom určeným obvodným úradom životného prostredia podľa § 26 ods. 3 písm. f) alebo integrovaným povolením,13)
u)
podrobiť sa preskúmaniu podmienok a požiadaviek určených na prevádzku stacionárneho zdroja podľa § 31 ods. 2 a predkladať príslušnému orgánu ochrany ovzdušia potrebné podklady,
v)
dodržiavať ustanovené podmienky prevádzkovania a celkový prevádzkový čas počas mimoriadnych prevádzkových stavov; ak ide o zariadenie na spaľovanie palív s celkovým menovitým príkonom 50 MW a viac, oznámiť do 48 hodín obvodnému úradu životného prostredia výpadok alebo poruchu zariadenia na čistenie spalín.
(2)
Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a na vyzvanie obvodného úradu životného prostredia aj prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárnych zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov v ustanovenom rozsahu a predkladať ich návrhy a zmeny na schválenie orgánu ochrany ovzdušia; v prípade stacionárnych zdrojov podliehajúcich integrovanému povoľovaniu16) sa návrhy a zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení predkladajú správnemu orgánu v integrovanom povoľovaní.17)
(3)
Ustanovenia odseku 1 písm. b) a l) sa nevzťahujú na výskumno-vývojové technologické celky; to neplatí pre spaľovne odpadov a pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, v ktorých sa ročne spaľuje viac ako 50 t odpadov.
§ 16
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov
(1)
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní
a)
uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou podľa § 17,
b)
umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
c)
vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
d)
viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
e)
neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.
(2)
Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby – podnikateľov.18)
Súhlas orgánu ochrany ovzdušia
§ 17
(1)
Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na
a)
vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom,19)
b)
inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách, ak sa na inštaláciu nevydá súhlas podľa písmen a) a c) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9,
c)
zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9,
d)
vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 15 ods. 2 a jeho zmeny, ak sa na vydanie a zmeny nevydá súhlas podľa písmen a) a c) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9,
e)
prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov, ak sa na prevádzku nevydá súhlas podľa písmen a) a c),
f)
inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,
g)
určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia, ak osobitné podmienky a osobitné lehoty nie sú určené v súhlasoch vydaných podľa písmen a) až f) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9.
(2)
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa odseku 1 predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Žiadosť o vydanie súhlasu okrem všeobecných náležitostí podania20) v závislosti od druhu požadovaného súhlasu obsahuje
a)
údaje o stacionárnom zdroji, jeho začlenení a kategorizácii a o jeho navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení,
b)
opis územia, na ktorom je alebo má byť stacionárny zdroj umiestnený a charakteristiku stavu kvality ovzdušia v tomto území,
c)
opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia,
d)
údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o zabezpečení ich dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek,
e)
údaje o tom, že stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a bude prevádzkovaný v súlade s ustanovenými požiadavkami,
f)
návrh spôsobu zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zodpovedajúci ustanoveným požiadavkám,
g)
porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou,21)
h)
ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné.
(3)
Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby veľkého zdroja alebo na zmenu využívania jeho technologických zariadení obsahuje
a)
údaje podľa odseku 2,
b)
zhodnotenie vplyvu zdroja na úroveň znečistenia v okolí jeho umiestnenia, ak o to obvodný úrad životného prostredia požiada.
(4)
K žiadosti o vydanie súhlasu podľa odseku 1 je žiadateľ povinný na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia priložiť odborný posudok.
(5)
Ak stacionárny zdroj vypúšťa znečisťujúcu látku, ktorá nemá určený emisný limit, podmienky ochrany ovzdušia určí v súhlase obvodný úrad životného prostredia po prerokovaní s regionálnym úradom verejného zdravotníctva s prihliadnutím na škodlivé účinky znečisťujúcej látky a na technické možnosti obmedzovania jej emisií; pri tomto zohľadnení môže určiť aj emisný limit.
(6)
Pri výskumno-vývojových technologických celkoch obvodný úrad životného prostredia určí v súhlase podľa odseku 1 písm. a), c) a e) podmienky a čas, na ktorý sa prevádzka týchto celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov povoľuje.
§ 18
(1)
Súhlas obvodného úradu životného prostredia je potrebný na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Tento súhlas je záväzným stanoviskom.
(2)
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa odseku 1 okrem všeobecných náležitostí podania20) obsahuje skutočnosti, ktoré preukazujú, že
a)
spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sú navrhnuté, vybavené a budú prevádzkované v súlade s ustanovenými požiadavkami a osobitnými predpismi22) a pri spaľovaní zohľadňujú kategórie a druhy odpadov,
b)
teplo uvoľnené pri spaľovaní odpadov sa podľa možnosti riešenia bude maximálne využívať, napríklad na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, na výrobu pary na priemyselné účely alebo na miestne a diaľkové vykurovanie,
c)
navrhnutý systém merania znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a zisťovania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zodpovedá ustanoveným požiadavkám,
d)
množstvo a škodlivosť tuhých a kvapalných zvyškov vznikajúcich pri procesoch spaľovania odpadov sa bude minimalizovať a zvyšky sa budú podľa možnosti recyklovať,
e)
zvyšky, ktorých vzniku nie je možné zabrániť a ktorých množstvo nemožno zmenšiť, alebo sa nedajú recyklovať, sa budú zneškodňovať v súlade s osobitnými predpismi.22)
(3)
Obvodný úrad životného prostredia vyžiada k žiadosti podľa odseku 2 súhlas, vyjadrenie alebo povolenie od orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov.23)
(4)
Obvodný úrad životného prostredia je povinný do 15 dní od podania žiadosti podľa odseku 2 doručiť jej kópiu obci, na ktorej území sa spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov nachádza alebo na ktorej území sa umiestnia.
(5)
Obec je povinná zverejniť do 15 dní od doručenia kópie žiadosti v mieste obvyklým spôsobom informáciu o jej podaní a informáciu o tom, kde možno do žiadosti nahliadnuť počas 30 dní. Verejnosť má právo v tejto lehote podať písomné pripomienky obvodnému úradu životného prostredia.
(6)
Obvodný úrad životného prostredia je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5 uskutočniť verejné prerokovanie obsahu žiadosti a pri rozhodovaní o vydaní súhlasu podľa odseku 1 prihliadať na pripomienky verejnosti podané písomne alebo uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní.
(7)
Obvodný úrad životného prostredia vydá súhlas podľa odseku 1, ak sa preukáže splnenie požiadaviek podľa odseku 2.
(8)
Súhlas podľa odseku 1 obsahuje
a)
zoznam kategórií odpadov, ktoré možno spaľovať, a ak je to možné, zoznam musí uvádzať aspoň druhy odpadov podľa katalógu odpadov a ich množstvá,
b)
zoznam a množstvo jednotlivých druhov nebezpečných odpadov,24) ich minimálny a maximálny hmotnostný tok, najmenšiu a najväčšiu výhrevnosť a maximálny obsah znečisťujúcich látok, najmä polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov, chlóru, fluóru, síry a ťažkých kovov,
c)
celkovú spaľovaciu kapacitu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov ako súhrn výrobcom určených a prevádzkovateľom spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov potvrdených spaľovacích výkonov všetkých spaľovacích liniek, ktoré tvoria komplex spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, vyjadrených množstvom spaľovaných odpadov za hodinu pri zohľadnení výhrevnosti odpadov,
d)
spôsob odberu vzoriek a meracie metódy na kontinuálne meranie emisií jednotlivých znečisťujúcich látok, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania a stavových parametrov spalín,
e)
podmienky oprávnených meraní vrátane špecifikácie metód a metodík príslušných analýz spolu s početnosťou meraní a určenia miesta odberu vzorky; určí sa aj maximálny čas technicky nevyhnutných odstavení, porúch alebo výpadkov čistiacich a meracích zariadení, počas ktorého môžu byť prekročené emisné limity určené pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia,
f)
určený emisný limit,
g)
podmienky orgánov štátnej správy podľa odseku 3,
h)
ďalšie podmienky týkajúce sa prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.
(9)
Obvodný úrad životného prostredia najmenej jedenkrát za sedem rokov preskúmava podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upraví alebo určí nové podmienky prevádzkovania. Na tento účel začne konanie z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutých orgánov štátnej správy a vydá súhlas na povolenie ďalšej prevádzky týchto zdrojov. Na vydanie súhlasu na povolenie ďalšej prevádzky si obvodný úrad životného prostredia vyžiada súhlas a vyjadrenie od orgánov štátnej správy podľa osobitného predpisu.23)
(10)
Obvodný úrad životného prostredia zverejňuje súhlasy podľa odsekov 1 a 9 a ich aktualizácie prostredníctvom internetu najmenej na 60 dní od ich právoplatnosti. Písomné vyhotovenie súhlasu musí byť počas jeho platnosti prístupné na príslušnom obvodnom úrade životného prostredia.
(11)
Na vyzvanie obvodného úradu životného prostredia je žiadateľ o vydanie súhlasu podľa odseku 1 alebo prevádzkovateľ spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov v konaní o vydanie súhlasu podľa odseku 9 povinný predložiť odborný posudok.
§ 19
Odborný posudok
(1)
Odborným posudkom alebo čiastkovým odborným posudkom sa na účely konaní pred orgánmi ochrany ovzdušia oponentským spôsobom posúdi a zdokumentuje úplnosť a správnosť riešenia jednotlivých povinností prevádzkovateľa zdroja alebo žiadateľa o vydanie súhlasu a požiadaviek na ochranu ovzdušia podľa odboru posudzovanej veci, predmetu posudzovanej veci a účelu konania, ktoré sú ustanovené týmto zákonom a technickými predpismi alebo sú určené orgánom ochrany ovzdušia, porovnaním údajov v žiadosti a v dokumentácii s konkretizovanými riešeniami podľa praxou potvrdeného súčasného stavu techniky alebo s inými znalosťami posudzovateľa.
(2)
Odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok vyhotovuje oprávnený posudzovateľ.
(3)
Oprávneným posudzovateľom je fyzická osoba,
a)
ktorej ministerstvo vydá osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti v oblasti ochrany ovzdušia (ďalej len „osvedčenie oprávneného posudzovateľa“),
b)
ktorú ministerstvo ustanoví za odborného konzultanta, ktorý je popredným odborníkom v oblasti ochrany ovzdušia a ktorý poskytuje ministerstvu odborné konzultácie, informácie a názory o najlepšej dostupnej technike, alebo
c)
ktorej ministerstvo vydá povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku.
(4)
Osvedčenie oprávneného posudzovateľa možno vydať tomu, kto úspešne zložil skúšku, ktorou preukázal znalosti predpisov, správnosť ich uplatňovania a spôsobilosť na vyhotovovanie odborných posudkov pre jednotlivé odbory oprávneného posudzovania a predmety oprávneného posudzovania a účely konania. Skúšky sa môže zúčastniť ten, kto súčasne
a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
podal žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa a preukáže, že spĺňa ustanovené kvalifikačné a technické predpoklady na vyhotovovanie odborných posudkov pre špecifikované odbory a predmety odborného posudzovania,
c)
uhradil správny poplatok podľa osobitného predpisu,25)
d)
nemá zrušené osvedčenie oprávneného posudzovateľa podľa odseku 6 písm. a) tretieho až piateho bodu.
(5)
Oprávnený posudzovateľ je povinný
a)
bezodkladne oznamovať ministerstvu zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe mu bolo vydané osvedčenie oprávneného posudzovateľa; do času doručenia stanoviska ministerstva k zmene a v čase pozastavenia výkonu posudkovej činnosti nevyhotoviť v dotknutom odbore posudzovania žiaden odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok,
b)
dodržiavať zásady odborného posudzovania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2; dodržiavanie zásad odborného posudzovania súvisiacich s uchovávaním, vysvetľovaním a kontrolou vyhotovených odborných posudkov platí aj po zániku alebo zrušení osvedčenia oprávneného posudzovateľa počas piatich rokov od vydania alebo doplnenia odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku,
c)
dodržiavať ustanovené náležitosti odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a požiadavky na jeho vyhotovovanie,
d)
preukazovať opakovane osobitnú odbornú spôsobilosť oprávneného posudzovateľa na vyzvanie ministerstva vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, alebo k vydaniu nových alebo k zmene technických noriem a špecifikácií v odboroch a predmetoch posudzovania, alebo sú závažné nedostatky v znalostiach predpisov alebo vo vykonávaní posudkovej činnosti,
e)
plniť opatrenia na nápravu určené ministerstvom, ak sú závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní posudkovej činnosti,
f)
spresniť údaje uvedené v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo doplniť ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné na účely konania orgánu ochrany ovzdušia.
(6)
Ministerstvo
a)
zruší osvedčenie oprávneného posudzovateľa alebo ustanovenie odborného konzultanta, ak oprávnený posudzovateľ alebo odborný konzultant
1.
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
2.
písomne požiada o jeho zrušenie,
3.
získal osvedčenie oprávneného posudzovateľa alebo bol ustanovený za odborného konzultanta na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov v žiadosti o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo v jej prílohách alebo v žiadosti o ustanovenie za odborného konzultanta alebo v jej prílohách,
4.
uviedol vedome nesprávne a klamlivé údaje v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo v informácii poskytnutej ministerstvu,
5.
preukázateľne opakovane a napriek upozorneniu porušil povinnosti oprávneného posudzovateľa alebo povinnosti odborného konzultanta,
b)
zmení osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ak oprávnený posudzovateľ
1.
písomne požiada o zúženie rozsahu pôsobnosti,
2.
napriek upozorneniu porušil povinnosti oprávneného posudzovateľa alebo povinnosti odborného konzultanta,
c)
pozastaví platnosť osvedčenia oprávneného posudzovateľa do vykonania opatrení na nápravu, ak oprávnený posudzovateľ porušil povinnosti oprávneného posudzovateľa.
(7)
Ak vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku je neodkladnou podmienkou vydania súhlasu a nemožno zabezpečiť vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku oprávneným posudzovateľom podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b), môže ministerstvo vydať povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku oprávnenému posudzovateľovi, ktorý má oprávnenie na príbuzný odbor oprávneného posudzovania, predmet oprávneného posudzovania alebo účel konania. Ak nie je takýto oprávnený posudzovateľ, môže ministerstvo vydať jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku osobe, ktorá preukáže, že má na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku predpoklady podľa odseku 4 písm. a) až d).
(8)
Orgán ochrany ovzdušia, pre ktorý je odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok určený, môže od oprávneného posudzovateľa požadovať spresnenie údajov uvedených v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov, ktoré sú potrebné na účely konania.
(9)
Odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok sa predkladá v štátnom jazyku.26) Náklady na odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok a na jeho úradný preklad znáša žiadateľ o vydanie súhlasu podľa § 17 alebo § 18.
(10)
Názory, závery a odporúčania oprávneného posudzovateľa nezakladajú právny nárok na vydanie súhlasu alebo iného rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia.
(11)
Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu,
a)
ministerstvo v konaní o vydaní osvedčenia oprávneného posudzovateľa uznáva osvedčenia a iné obdobné autorizácie vydané podľa predpisu iného členského štátu Európskej únie, ak ich posudzovateľ má a ak preukáže, že spĺňa požiadavky podľa tohto zákona,
b)
ktorá chce vyhotoviť odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok, môže tento vyhotoviť po udelení jednorazového povolenia na jeho vyhotovenie; ustanovenie odseku 7 o neodkladnej potrebe a o nemožnosti vyhotovenia odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku oprávneným posudzovateľom podľa odseku 3 písm. a) alebo písm. b) sa neuplatňuje,
c)
žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo žiadosť o povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku sa predkladá v štátnom jazyku v ustanovenom rozsahu a forme; k žiadosti sa prikladajú neoverené preklady dokladov do štátneho jazyka,
d)
skúška podľa odseku 3 sa skladá v štátnom jazyku; účastník skúšky môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka,
e)
pohovor na posúdenie plnenia požiadaviek predpisov na vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo jednorazového povolenia na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku sa koná v štátnom jazyku; žiadateľ môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka.
(12)
Povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku sa považuje za vydané, ak podmienky a požiadavky na vydanie povolenia sú splnené a ministerstvo nekonalo v lehote podľa § 31 ods. 10 písm. b) prvého bodu. Náklady na preukázanie splnenia požiadaviek na osobitnú odbornú spôsobilosť a na vykonanie skúšky znáša žiadateľ o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa alebo žiadateľ o povolenie na vyhotovenie posudku alebo čiastkového odborného posudku.
§ 20
Oprávnené meranie, kalibrácia, skúška a inšpekcia zhody
(1)
Na účely konaní podľa tohto zákona a konaní podľa osobitných predpisov27) sa v jednotlivých odboroch a objektoch oprávnených technických činností
a)
oprávneným meraním zisťuje
1.
hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený emisný limit okrem limitného emisného faktora, technická požiadavka alebo všeobecná podmienka prevádzkovania a hodnota súvisiacej stavovej a referenčnej veličiny, ktorá sa vzťahuje priamo na emisie alebo na zloženie čisteného alebo nečisteného odpadového plynu,
2.
hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený limitný emisný faktor, s ktorého použitím sa preukazuje dodržanie určeného emisného limitu,
3.
hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrený individuálny emisný faktor, hmotnostný tok alebo hmotnostná koncentrácia, s ktorých použitím sa vypočítava množstvo emisií,
4.
hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená limitná hodnota a cieľová hodnota znečistenia ovzdušia a ďalšie charakteristiky kvality ovzdušia,
5.
kvalitatívne zloženie emisií alebo nečistených odpadových plynov,
6.
kvalitatívne zloženie vonkajšieho ovzdušia,
7.
hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená technická požiadavka alebo všeobecná podmienka prevádzkovania stacionárnych zdrojov, ktorá sa vzťahuje nepriamo na množstvo alebo na zloženie emisií,
b)
oprávnenou kalibráciou kalibruje automatizovaný merací systém
1.
emisií,
2.
kvality ovzdušia,
c)
oprávnenou skúškou zisťuje hodnota fyzikálno-chemickej veličiny, ktorou je vyjadrená pracovná charakteristika automatizovaného meracieho systému
1.
emisií,
2.
kvality ovzdušia,
d)
oprávnenou inšpekciou zhody skúma, posudzuje a hodnotí zhoda zistených údajov so špecifickými požiadavkami na inštalovanie a prevádzku automatizovaného meracieho systému
1.
emisií,
2.
kvality ovzdušia.
(2)
Oprávnenou osobou na vykonávanie oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok alebo inšpekcie zhody je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá spĺňa tieto podmienky:
a)
vykonáva oprávnené merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody ako podnikateľskú činnosť, alebo
b)
má povolenie vydané ministerstvom na vykonanie oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody.
(3)
Oprávnenou osobou, ktorá vykonáva oprávnené merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody ako podnikateľskú činnosť, je osoba, ktorá má pre jednotlivé technické činnosti podľa odseku 1 platné
a)
osvedčenie o akreditácii alebo iný zodpovedajúci doklad vydaný príslušným akreditačným orgánom podľa medzinárodných noriem a európskych noriem a technických špecifikácií vo veciach akreditácie skúšobných laboratórií, kalibračných laboratórií alebo orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody so špecifickými požiadavkami,
b)
rozhodnutie o udelení akreditácie vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou28) o zhode činnosti akreditovanej osoby s jednotlivými notifikačnými požiadavkami pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody ustanovených týmto zákonom (ďalej len „rozhodnutie o akreditácii“); Slovenská národná akreditačná služba je na účely tohto zákona národným notifikačným orgánom (ďalej len „národný notifikačný orgán“),
c)
živnostenské oprávnenie29) a
d)
zamestnáva v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu najmenej jednu zodpovednú osobu alebo je sama zodpovednou osobou za odborné riadenie, za vecnú správnosť, za zdokumentovanie a za upozornenia, názory a interpretácie priebehu a výsledku príslušnej technickej činnosti a zhodnotenie zhody a má osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti pre špecifický odbor technickej činnosti podľa odseku 1 (ďalej len „osvedčenie zodpovednej osoby“) vydané ministerstvom.
(4)
Osvedčenie zodpovednej osoby možno vydať tomu, kto úspešne zložil skúšku v ustanovenej forme a rozsahu, ktorou preukázal znalosti predpisov, správnosť ich uplatňovania a odbornú spôsobilosť na činnosti, na ktoré sa žiada osvedčenie. Skúšky sa môže zúčastniť ten, kto súčasne
a)
je spôsobilý na právne úkony,
b)
podal žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby v ustanovenom rozsahu a preukáže, že spĺňa ustanovené všeobecné a osobitné odborné vzdelanie, všeobecnú a osobitnú odbornú prax a znalosti jednotlivých technických činností v členení podľa odseku 1,
c)
uhradil správny poplatok podľa osobitného predpisu,25)
d)
nemá zrušené osvedčenie zodpovednej osoby podľa odseku 6 písm. a) tretieho až piateho bodu.
(5)
Náklady na preukázanie splnenia požiadaviek na osobitnú odbornú spôsobilosť a na vykonanie skúšky znáša žiadateľ o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby.
(6)
Ministerstvo osvedčenie zodpovednej osoby
a)
zruší, ak zodpovedná osoba
1.
bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ak spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
2.
písomne požiada o jeho zrušenie,
3.
získala osvedčenie zodpovednej osoby na základe vedome nesprávnych a klamlivých údajov uvedených v žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby,
4.
uviedla vedome nesprávne a klamlivé údaje v správe alebo v inom zodpovedajúcom doklade o výsledku oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody,
5.
preukázateľne opakovane a napriek upozorneniu porušila povinnosti zodpovednej osoby,
b)
zmení, ak zodpovedná osoba
1.
požiada o zúženie alebo rozšírenie jeho rozsahu,
2.
napriek upozorneniu porušila povinnosti zodpovednej osoby a nevykonala účinné opatrenia na nápravu,
c)
pozastaví platnosť do vykonania opatrení na nápravu, ak zodpovedná osoba porušila povinnosti zodpovednej osoby.
(7)
Oprávnená osoba a zodpovedná osoba primerane podľa vykonávaných technických činností je povinná
a)
dodržiavať požiadavky na špecifickú oblasť zavedených oprávnených technických činností podľa odsekov 1 až 4, 6, 8 až 11 a 18, zásad výkonu oprávneného merania podľa prílohy č. 3 a ustanovených notifikačných požiadaviek,
b)
mať platné osvedčenie o akreditácii a rozhodnutie o akreditácii pre jednotlivé vykonávané oprávnené technické činnosti; nevykonávať technickú činnosť, pre ktorú bola zrušená alebo pozastavená platnosť osvedčenia o akreditácii alebo osvedčenia o notifikácii do času obnovenia ich platnosti,
c)
vykonávať jednotlivé oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody podľa
1.
dokumentácie a podmienok určených súhlasom alebo integrovaným povolením pre daný stacionárny zdroj, automatizovaný merací systém alebo pre oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody,
2.
požiadaviek určených osobitnými predpismi, ktoré sú vydané na vykonanie tohto zákona a ktoré sa podľa svojho významu vzťahujú na vykonávané oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody, ak podľa prvého bodu nie je určené inak,
3.
platných akreditovaných a notifikovaných technických noriem a špecifikácií a validovaných pracovných postupov, ak podľa prvého a druhého bodu alebo osobitnou podmienkou oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody nie je pre danú oprávnenú technickú činnosť povolené inak; dodržiavať aj odporúčané požiadavky a pracovné postupy podľa technických noriem a špecifikácií, ak náležitou validáciou a akreditáciou nie je potvrdené, že iné vlastné postupy sú ekvivalentné,
d)
vykonávať jednotlivé oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody prostredníctvom zodpovedných osôb, ktoré
1.
majú platné osvedčenie zodpovednej osoby pre príslušnú technickú činnosť,
2.
sú uvedené v osvedčení o akreditácii, v rozhodnutí o akreditácii alebo v inom zodpovedajúcom dokumente akreditovaného systému kvality ako osoby spôsobilé vyjadrovať názory a interpretácie, ako osoby zodpovedné za kalibráciu alebo ako osoby zodpovedné za inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov so špecifickými požiadavkami na príslušnú akreditovanú činnosť,
e)
preukazovať svoje oprávnenie a plnenie požiadaviek na vykonanie daného oprávneného merania, kalibrácie, skúšky a inšpekcie zhody na požiadanie konajúceho orgánu ochrany ovzdušia alebo orgánu integrovaného povoľovania, ak o oprávnení alebo o plnení požiadaviek vznikne pochybnosť,
f)
preukazovať opakovane osobitnú odbornú spôsobilosť zodpovednej osoby na vyzvanie ministerstva vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov v oblastiach oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok alebo inšpekcie zhody alebo k vydaniu nových alebo k zmene technických noriem a špecifikácií alebo ak orgány ochrany ovzdušia, orgán integrovaného povoľovania, poverená organizácia alebo národný notifikačný orgán zistil závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní oprávnených technických činností,
g)
plniť opatrenia na nápravu určené ministerstvom, ak orgány ochrany ovzdušia, orgán integrovaného povoľovania, poverená organizácia, národný notifikačný orgán zistil nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní oprávnených technických činností,
h)
poskytovať na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia, orgánu integrovaného povoľovania alebo poverenej organizácie podklady a ďalšie informácie potrebné pre dohľad nad vykonávaním oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody,
i)
uvádzať v správe, protokole, certifikáte alebo v inom zodpovedajúcom doklade o výsledkoch oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody a o výsledkoch subdodávky pravdivé údaje a plniť požiadavky na náležitosti, označovanie a na podpisovanie podľa odseku 8 písm. e),
j)
spresňovať údaje v správe alebo v inom zodpovedajúcom doklade o výsledkoch oprávneného merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody a dopĺňať ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sú potrebné na účely konania, ak o to požiada orgán ochrany ovzdušia alebo orgán integrovaného povoľovania, pre ktorý je správa určená,
k)
oznamovať národnému notifikačnému orgánu zmeny dokumentácie systému kvality oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody vrátane zmien postupov vykonávania príslušných odborných činností, zavádzania nových alebo zmenených vydaní technických noriem a technických špecifikácií, ktoré sú predmetom akreditácie a notifikácie v lehotách a forme podľa osobitného predpisu;30) ak ide o zmenu mimo rozsahu flexibilnej akreditácie, činnosti podľa zmenenej dokumentácie možno vykonávať až po doručení stanoviska národného notifikačného orgánu k zmene,
l)
oznamovať ministerstvu do desiatich kalendárnych dní odo dňa zmeny alebo od doručenia oznámenia o zrušení, pozastavení platnosti a inej zmene osvedčenia, rozhodnutia alebo oprávnenia
1.
zmeny údajov, dokladov a podmienok, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby vrátane ukončenia pracovného pomeru alebo iného obdobného pracovného vzťahu zodpovednej osoby,
2.
zrušenie, pozastavenie platnosti a ostatné zmeny osvedčenia o akreditácii, rozhodnutia o akreditácii a živnostenského oprávnenia,
m)
oznamovať národnému notifikačnému orgánu do desiatich kalendárnych dní zrušenie, pozastavenie platnosti a ostatné zmeny osvedčenia o akreditácii odo dňa jeho doručenia, ak je oprávnená osoba akreditovaná iným ako národným notifikačným orgánom,
n)
aktualizovať osvedčenie o akreditácii a osvedčenie o notifikácii podľa nových alebo zmenených noriem alebo technických špecifikácií vo veciach akreditácie do troch rokov od platnosti novej alebo zmenenej normy alebo špecifikácie alebo do lehoty určenej národným notifikačným orgánom, ak je kratšia.
(8)
Správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledkoch oprávneného merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody a o výsledkoch subdodávky
a)
je na úradné účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia alebo správnymi orgánmi v integrovanom povoľovaní záväznou listinou,
b)
predkladá sa v štátnom jazyku,
c)
musí obsahovať ustanovené náležitosti a spĺňať ustanovené požiadavky na vyhotovovanie správ, ktoré sa na daný odbor a objekt oprávnenej technickej činnosti vzťahujú; súčasne musí obsahovať odborné náležitosti správ, protokolov, certifikátov alebo iných zodpovedajúcich dokladov o výsledkoch merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody podľa technických noriem a ostatných technických špecifikácií pre akreditáciu a pre konkrétnu technickú činnosť vrátane doplnkových údajov, ktoré sú potrebné na kvalifikované interpretovanie výsledkov,
d)
označuje sa notifikačnou značkou alebo kombinovanou akreditačnou a notifikačnou značkou podľa ustanovených požiadaviek; notifikačnú značku prideľuje národný notifikačný orgán a na jej používanie platia zhodné povinnosti a sankcie za jej neoprávnené použitie ako na používanie akreditačnej značky,28)
e)
musí byť vlastnoručne podpísaná
1.
osobou, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby alebo subdodávateľa alebo je osobou splnomocnenou konať v mene štatutárneho orgánu,
2.
zodpovednou osobou za príslušnú oprávnenú technickú činnosť alebo zodpovednou osobou za technickú správnosť výsledku subdodávky, ak nejde o osobu podľa prvého bodu; podpisovanie správ, protokolov, certifikátov a iných obdobných dokladov o výsledku akreditovanej činnosti podľa akreditačných predpisov tým nie je dotknuté.
(9)
Správa, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o výsledkoch oprávnenej technickej činnosti alebo subdodávky je na úradné účely neplatný, ak
a)
ich vydala neoprávnená osoba,
b)
oprávnená osoba, zodpovedná osoba, subdodávateľ oprávneného merania alebo zodpovedná osoba subdodávateľa porušila povinnosť podľa odseku 7 písm. a) až j) a písmena k) časti vety za bodkočiarkou a odseku 8.
(10)
Oprávnená osoba
a)
zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila v súvislosti s vykonaním daného oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody na úradné účely,
b)
zodpovedá aj za škodu, ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v jej mene ako jej zamestnanci alebo ako zástupcovia na základe plnomocenstva,
c)
musí mať po celý čas vykonávania oprávnených technických činností finančné krytie svojej zodpovednosti za škodu, ktoré musí zodpovedať výške škody, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom
1.
oprávnenej skúšky a oprávnenej inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií alebo automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia,
2.
oprávnených meraní na veľkých zdrojoch.
(11)
Oprávnená osoba na základe registrácie správcu informačného systému, ktorým je ministerstvo, bezodkladne sprístupňuje prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov a orgánom ochrany ovzdušia a správnym orgánom v integrovanom povoľovaní potrebné informácie o oprávnených technických činnostiach ako službách,31) najmä názov poskytovateľa, právny štatút a formu, adresu, na ktorej je usadený, svoje kontaktné údaje, údaje o osobách oprávnených na podpisovanie správ, zodpovedných osobách za oprávnené technické činnosti, o finančnom krytí, o stálych subdodávateľoch a ich zodpovedných osobách za technické činnosti pri subdodávke a ďalšie informácie o akreditácii, notifikácii, o rozsahu a technických špecifikáciách vykonávaných oprávnených činností v ustanovenom rozsahu a forme a tieto aktualizuje z vlastnej iniciatívy.
(12)
Poverená organizácia vo vzťahu k oprávneným meraniam, kalibráciam, skúškam a inšpekciám zhody
a)
kontroluje reprezentatívnosť výsledkov automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a súlad ich prevádzky s dokumentáciou a s určenými podmienkami; na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou navrhuje opatrenia na nápravu a kontroluje ich plnenie,
b)
kontroluje reprezentatívnosť výsledkov diskontinuálnych oprávnených meraní kvality ovzdušia, kalibrácie, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia so špecifickými požiadavkami, dodržiavanie zásad výkonu oprávneného merania, náležitostí a požiadaviek vyhotovovania správ; na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou navrhuje opatrenia na nápravu a kontroluje ich plnenie,
c)
úzko spolupracuje s povoľujúcim orgánom ochrany ovzdušia pri schvaľovaní meracích prostriedkov, metód, zariadení a sietí na monitorovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov; na tento účel vydáva stanoviská, poskytuje odborné podklady a vykonáva ďalšie potrebné odborné činnosti,
d)
posudzuje na vyzvanie ministerstva plnenie požiadaviek na oprávnené technické činnosti a profesijnú spôsobilosť zodpovedných osôb,
e)
spolupracuje s národným notifikačným orgánom pri akreditácii a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností.
(13)
Informácie o štandardných metódach a metodikách jednotlivých oprávnených technických činností a o riešení ich rozvoja podľa aktuálneho stavu techniky zabezpečuje ministerstvom poverené referenčné laboratórium pre odbor meraní „Ovzdušie – imisie a emisie“ prostredníctvom internetu.
(14)
Národný notifikačný orgán na účely tohto zákona v oblasti oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody
a)
pri akreditácii a pri pravidelnom dohľade nad akreditovanými a notifikovanými oprávnenými činnosťami oprávnených osôb a ich stálych subdodávateľov spolupracuje s ministerstvom, inšpekciou a s poverenou organizáciou; pri posudzovaní zohľadňuje aj požiadavky určené ministerstvom pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností, ak budú pre dané posúdenie určené,
b)
zabezpečuje posudzovanie a dohľad nad plnením jednotlivých notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených technických činností výberom z databázy kompetentných posudzovateľov – expertov, ktorí sú odsúhlasení ministerstvom, alebo po dohode s ministerstvom, ak v databáze kompetentný posudzovateľ – expert nie je, alebo žiaden kompetentný posudzovateľ dané posúdenie nemôže vykonať,
c)
pri notifikácii a uznávaní osvedčení o akreditácii, ktoré sú vydané zahraničnými akreditačnými orgánmi, berie do úvahy ustanovené požiadavky na špecifickú oblasť oprávnených technických činností,
d)
oznamuje ministerstvu vydanie rozhodnutia o zmene, zrušení alebo o pozastavení platnosti osvedčenia o plnení notifikačných požiadaviek oprávnenej osoby a osvedčenia o akreditácii subdodávateľa,
e)
informuje ministerstvo o žiadostiach akreditovaných a notifikovaných osôb a o zmenách rozhodnutí, ktoré súvisia s oprávnenými technickými činnosťami,
f)
bezodkladne preveruje podnety a oznamuje výsledok preverenia podnetu na nedodržanie akreditačných a notifikačných požiadaviek, ktoré ministerstvo, inšpekcia, obvodné úrady životného prostredia, správny orgán v integrovanom povoľovaní alebo poverená organizácia zistia svojím vlastným dohľadom alebo kontrolnou činnosťou, alebo na základe podnetu zákazníkov akreditovaných a notifikovaných osôb,
g)
sám alebo ním určení posudzovatelia predložia doklady a podajú ďalšie potrebné informácie o akreditácii a notifikácii laboratória alebo inšpekčného orgánu, o akreditovaných metódach, metodikách a pracovných postupoch vrátane vyjadrení k vykonaniu konkrétnej technickej činnosti v súlade s rozsahom akreditácie a meracím a iným obdobným postupom akreditovanej činnosti, ak je to potrebné v konaní pred orgánom ochrany ovzdušia, správnym orgánom v integrovanom povoľovaní alebo v súdnom konaní,
h)
môže po dohode s ministerstvom vydať notifikačné požiadavky na špecifickú oblasť oprávnených meraní vo forme vykonávacieho akreditačného predpisu, ak je to potrebné pre proces akreditácie podľa akreditačných noriem a špecifikácií,
i)
preverenia a ostatné informácie podľa písmen f) a g) zabezpečuje aj vo vzťahu k zahraničnému akreditačnému orgánu, ak oprávnená osoba má osvedčenie o akreditácii podľa technických noriem a špecifikácií v oblasti akreditácie vydané zahraničným akreditačným orgánom, ktoré je uplatnené na účel notifikácie.
(15)
Ak vzhľadom na charakter oprávnenej technickej činnosti odber vzorky a špecifické fyzikálno-chemické merania alebo analytické stanovenia vykonávajú rôzne subjekty, oprávnenou osobou na účel tohto zákona je osoba, ktorá vykonáva odbery vzoriek, merania, kalibrácie alebo inšpekcie zhody na mieste merania alebo mieste inštalovania automatizovaného meracieho systému a ktorá súčasne vyhodnocuje konečný výsledok oprávnenej technickej činnosti.
(16)
Na stáleho subdodávateľa oprávnenej technickej činnosti a na zodpovednú osobu subdodávateľa zodpovedajúcu za príslušnú odbornú činnosť sa vzťahujú požiadavky a povinnosti ustanovené týmto zákonom, ktoré sa týkajú oprávnených technických činností podľa svojho významu, okrem
a)
osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti zodpovedných osôb,
b)
zásad oprávneného merania podľa prílohy č. 3 bodov č. 4, 5, 7 a 16.
(17)
Ak ide o zahraničné právnické osoby a zahraničné fyzické osoby – podnikateľov a ich stálych subdodávateľov, ktoré vykonávajú oprávnené technické činnosti podľa odseku 1 na území Slovenskej republiky trvalo, platia ustanovené požiadavky a podmienky vydania osvedčenia zodpovedných osôb a ustanovené podmienky vykonávania oprávnených technických činností a nasledujúce doplnkové požiadavky,
a)
ministerstvo a národný notifikačný orgán uznáva osvedčenia a iné obdobné oprávnenia vydané podľa predpisu iného členského štátu Európskej únie, ak ich poskytovateľ oprávnených technických činností má a ak preukáže, že spĺňa ustanovené požiadavky na jednotlivé oprávnené odborné činnosti,
b)
žiadosť o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby sa predkladá v štátnom jazyku v ustanovenom rozsahu a forme; k žiadosti sa prikladajú neoverené preklady cudzojazyčných dokladov do štátneho jazyka,
c)
skúška zahraničnej zodpovednej osoby sa skladá a pohovor na posúdenie plnenia požiadaviek predpisov na vydanie osvedčenia sa koná v štátnom jazyku; účastník skúšky môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka,
d)
poskytovateľ oprávnených technických činností predloží národnému notifikačnému orgánu na účel notifikácie
1.
kópiu osvedčenia o akreditácii v pôvodnom jazyku a neoverený preklad do štátneho jazyka,
2.
dokumentáciu systému kvality a pracovné postupy oprávnených technických činností, ktoré sú predmetom notifikácie; podrobnosti o rozsahu, jazyku a forme môže určiť alebo so žiadateľom dohodnúť národný notifikačný orgán.
(18)
Na výkon oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody v jednotlivých odboroch a objektoch oprávnených technických činností, ktoré sú podnikateľskou činnosťou, sa primerane použije osobitný predpis,31) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 21
Povolenie na oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku a inšpekciu zhody
(1)
Povolenie na oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody v jednotlivom odbore alebo objekte oprávnených technických činností vydá ministerstvo, ak ide o
a)
výnimočný prípad alebo
b)
zahraničnú právnickú osobu alebo zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a ich stálych subdodávateľov na činnosť vykonanú len jeden raz.
(2)
Výnimočným prípadom sa rozumie, ak vykonanie daného oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody je neodkladnou potrebou konania27) a
a)
pre danú oprávnenú technickú činnosť nie je v informačnom systéme uvedená žiadna oprávnená osoba,
b)
danú oprávnenú technickú činnosť nemôže z časových dôvodov alebo z dôvodu neplnenia zásad nezaujatosti vykonať žiadna oprávnená osoba.
(3)
Vo výnimočnom prípade môže dané oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody vykonať v tomto poradí:
a)
oprávnená akreditovaná osoba alebo zodpovedná osoba, ktorá neplní niektorú zo zásad nezaujatosti, ak sa prijmú osobitné podmienky na zabezpečenie dôveryhodnosti výsledku oprávneného merania,
b)
akreditované laboratórium alebo autorizované pracovisko prevádzkovateľa stacionárneho zdroja, ak je nezávislé od výsledku oprávneného merania,
c)
osoba, ktorá má flexibilnú akreditáciu na príbuzný odbor merania, objekt merania alebo metodiku merania,
d)
odborne spôsobilá osoba, ktorá je pre dané technické meranie alebo technickú skúšku autorizovaná príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie,
e)
odborne spôsobilá osoba, ktorá má osvedčenie alebo iný zodpovedajúci doklad o odbornej spôsobilosti alebo o autorizácii pre príbuzné technické meranie alebo technickú skúšku podľa osobitných predpisov,32) alebo
f)
iná osoba, ktorá preukáže, že má na vykonanie daného oprávneného merania, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody potrebné odborné predpoklady a technické prostriedky.
(4)
Na povolenie a vykonanie oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody platia povinnosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby, subdodávateľa oprávnenej technickej činnosti a zodpovedných osôb za subdodávku podľa § 20 ods. 7 písm. c), e), i) a j), § 20 ods. 8 písm. a) až c) a e), § 20 ods. 10 písm. a) a b) a § 20 ods. 16, zásady oprávneného merania uvedené v prílohe č. 3 bodoch 1 až 14 a 17 až 21 a podmienky podľa vydaného povolenia.
(5)
Povolenie na vykonanie daného oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody sa považuje za tiež vydané vtedy, ak boli splnené ustanovené jednotlivé podmienky a požiadavky na vydanie povolenia a ministerstvo nekonalo v lehote podľa § 31 ods. 10 písm. b) až d).
(6)
Ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo zahraničnú fyzickú osobu – podnikateľa a ich stálych subdodávateľov, ktorí chcú vykonať oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody na území Slovenskej republiky len jeden raz,
a)
na žiadosť a povolenie na vykonanie oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody platia primerane podmienky podľa odsekov 3 až 5,
b)
na preukázanie odbornej technickej a profesijnej spôsobilosti platia požiadavky podľa § 20 ods. 17 písm. a) a b),
c)
pohovor na posúdenie plnenia ustanovených požiadaviek na vydanie povolenia sa koná v štátnom jazyku, žiadateľ môže na vlastné náklady prizvať tlmočníka.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGÁNY OCHRANY OVZDUŠIA A ICH PÔSOBNOSŤ
§ 22
Orgány ochrany ovzdušia
Orgánmi ochrany ovzdušia sú:
a)
ministerstvo,
b)
inšpekcia,
c)
krajské úrady životného prostredia,
d)
obvodné úrady životného prostredia,
e)
obce.
§ 23
Ministerstvo
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia,
b)
vykonáva hlavný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia,
c)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie,
d)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie a obvodného úradu životného prostredia schvaľovanie meracích prostriedkov, metód, zariadení, sietí a laboratórií na monitorovanie kvality ovzdušia vykonávané prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov a prostredníctvom národného notifikačného orgánu ich akreditáciu a notifikáciu,
e)
zabezpečuje prostredníctvom národného notifikačného orgánu, poverenej organizácie a inšpekcie správnosť merania meracími prostriedkami a kontroluje udržiavanie presnosti meracích prostriedkov, najmä riadením kvality vykonávaným podľa požiadaviek medzinárodných noriem pre akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií a akreditáciu orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody meracích prostriedkov so špecifikovanými požiadavkami,
f)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie analýzy hodnotiacich metód,
g)
zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie spoluprácu s príslušnými organizáciami členských štátov Európskej únie a s Komisiou v oblasti hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia a koordináciu programov na zabezpečenie kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky, ktoré organizuje Komisia,
h)
vedie prostredníctvom poverenej organizácie evidenciu o veľkých zdrojoch a stredných zdrojoch, o ich emisiách a tieto údaje z evidencie vyhodnocuje,
i)
udeľuje výnimky z termínov na dosiahnutie limitných hodnôt pre oxid dusičitý alebo benzén v prípadoch odsúhlasených Komisiou,
j)
sprístupňuje aktuálne informácie o kvalite ovzdušia verejnosti prostredníctvom poverenej organizácie a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní,
k)
zabezpečuje vo svojej pôsobnosti a prostredníctvom poverenej organizácie a inšpekcie sledovanie technického rozvoja v rámci ochrany ovzdušia a podporuje sprístupňovanie informácií o najlepších dostupných technikách21) a technológiách obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,
l)
vo veciach odborného posudzovania
1.
zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených predpokladov na pripustenie žiadateľa o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na skúšku, vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia ustanovených predpokladov, určuje rozsah a termín konania skúšky a opakovaných skúšok, zabezpečuje vyhotovenie skúšobných otázok a vyhodnotenie skúšky; posúdením plnenia kvalifikačných požiadaviek a vykonaním skúšky ministerstvo môže poveriť orgán ochrany ovzdušia, poverenú organizáciu, odborného konzultanta alebo inú kompetentnú osobu,
2.
vydáva osvedčenie oprávneného posudzovateľa, určuje čas platnosti osvedčenia a predlžuje jeho platnosť, určuje rozsah a podmienky pôsobnosti oprávneného posudzovateľa podľa posudzovaných odborov, posudzovaných činností a predmetov posudzovania a mení rozsah alebo podmienky pôsobnosti oprávneného posudzovateľa vo vydanom osvedčení, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov,
3.
zabezpečuje zverejňovanie informácie o oprávnených posudzovateľoch a odborných konzultantoch prostredníctvom internetu; zverejňovaním informácie o oprávnených posudzovateľoch a odborných konzultantoch ministerstvo môže poveriť odbornú organizáciu rezortu životného prostredia alebo inú kompetentnú právnickú osobu,
4.
odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie oprávneného posudzovateľa, ak nejde o rozšírenie jeho rozsahu,
5.
vyzýva na opakované preukázanie odbornej spôsobilosti alebo na absolvovanie odbornej prípravy v ustanovených prípadoch podľa § 19 ods. 5 písm. d),
6.
ukladá opatrenia na nápravu, ak sú závažné nedostatky v znalostiach alebo vo vykonávaní posudkovej činnosti oprávneného posudzovateľa a zabezpečuje kontrolu ich splnenia; posúdením splnenia uložených opatrení ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v prvom bode,
7.
ustanovuje, odvoláva a mení rozsah pôsobnosti odborných konzultantov a posudzuje splnenie požiadaviek na ustanovenie odborného konzultanta,
8.
rozhoduje o zrušení, zmene alebo pozastavení platnosti osvedčenia oprávneného posudzovateľa do vykonania opatrení na nápravu a zabezpečuje posúdenie splnenia uložených opatrení; posúdením splnenia uložených opatrení ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v prvom bode,
9.
zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia ustanovených požiadaviek podľa § 19 ods. 7 a 11; posúdením splnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v prvom bode,
10.
vydáva povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku, určuje rozsah a podmienky vyhotovenia posudku alebo čiastkového odborného posudku, ak sú potrebné,
11.
požaduje spresnenie potrebných údajov v odbornom posudku alebo v čiastkovom odbornom posudku alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,
m)
vo veciach oprávnených meraní,
1.
určuje požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody, ktoré sú potrebné pre vyšpecifikovanie rozsahu a podmienok pôsobnosti oprávnených osôb podľa právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia, technických noriem a ostatných technických špecifikácií pre jednotlivé oprávnené technické činnosti,
2.
zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených predpokladov na pripustenie žiadateľa o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby na skúšku, vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na posúdenie plnenia ustanovených predpokladov, určuje rozsah a termín konania skúšky a opakovaných skúšok, zabezpečuje vyhotovenie skúšobných otázok a vyhodnotenie skúšky; posúdením plnenia kvalifikačných požiadaviek a vykonaním skúšky ministerstvo môže poveriť orgán ochrany ovzdušia, poverenú organizáciu, národný notifikačný orgán, odborného konzultanta alebo oprávneného posudzovateľa, alebo inú kompetentnú osobu,
3.
vydáva osvedčenie zodpovednej osoby, určuje čas platnosti osvedčenia a predlžuje jeho platnosť, určuje rozsah a podmienky pôsobnosti zodpovednej osoby podľa odborov, účelov, objektov, metód a metodík oprávneného merania a mení rozsah alebo podmienky pôsobnosti zodpovednej osoby vo vydanom osvedčení, ak dôjde k zmene alebo k vydaniu nových právnych predpisov,
4.
rozhoduje o zrušení, zmene alebo o pozastavení platnosti osvedčenia zodpovednej osoby,
5.
vyzýva na opakované preukázanie splnenia požiadaviek na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby vrátane účasti na odbornej príprave a zloženia skúšky, zabezpečuje posúdenie splnenia požiadaviek, vykonanie odbornej prípravy a skúšky; vykonaním odbornej prípravy, skúšky a posúdením plnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom bode,
6.
ukladá opatrenia na nápravu, ak orgány ochrany ovzdušia, orgán integrovaného povoľovania, poverená organizácia, akreditačný orgán alebo národný notifikačný orgán zistil nedostatky v znalostiach zodpovednej osoby alebo vo vykonávaní akreditovaných a notifikovaných oprávnených meraní a ostatných odborných činností a zabezpečuje kontrolu ich splnenia; posúdením splnenia uložených opatrení ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom bode,
7.
vyzýva oprávnené osoby, zodpovedné osoby, subdodávateľov oprávnených meraní na predloženie podkladov a ďalších informácií, ktoré sú potrebné pre dohľad nad plnením povinností oprávnenej osoby, zodpovednej osoby, stálych subdodávateľov oprávnených meraní a zodpovedných osôb subdodávateľov,
8.
požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,
9.
odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok, dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie zodpovednej osoby, ak nejde o rozšírenie jeho rozsahu,
10.
požaduje spresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov,
11.
podáva podnet na konanie živnostenského úradu o zrušení živnostenského oprávnenia na viazanú živnosť, o pozastavení prevádzkovania živnosti, o zmene živnostenského oprávnenia alebo o zmene zodpovedných zástupcov,
12.
kontroluje úplnosť a správnosť údajov sprístupňovaných oprávnenými osobami v informačnom systéme podľa § 20 ods. 11 a vyzýva oprávnené osoby na ich opravu alebo aktualizovanie,
13.
vyzýva poverenú organizáciu na posúdenie profesijnej spôsobilosti oprávnených osôb a zodpovedných osôb, posúdenie plnenia požiadaviek a profesijnej spôsobilosti na vydanie povolenia na vykonanie oprávneného merania vo výnimočnom prípade a na kontrolu reprezentatívnosti výsledku diskontinuálneho oprávneného merania alebo automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia,
14.
poveruje kompetentnú právnickú osobu pôsobnosťou referenčného laboratória pre odbor meraní „Ovzdušie – imisie a emisie“ a dohliada na činnosť referenčného laboratória,
15.
spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii a notifikácii požiadaviek na špecifický odbor oprávnených meraní, podáva podnety na mimoriadny dohľad, odsúhlasuje akreditačný predpis, ktorým sú vydané notifikačné požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní,
16.
zabezpečuje posúdenie splnenia ustanovených požiadaviek na vydanie povolenia na vykonanie oprávneného merania a vyzýva žiadateľa na doplnenie žiadosti a doplnenie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na overenie plnenia ustanovených požiadaviek podľa § 21; posúdením plnenia požiadaviek ministerstvo môže poveriť subjekty uvedené v druhom bode,
17.
vydáva povolenia na vykonanie oprávneného merania kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti a určuje rozsah a podmienky ich vykonania, ak sú potrebné,
n)
je vo vzťahu ku Komisii notifikačným orgánom a podáva jej informácie a správy v oblasti ochrany ovzdušia vyplývajúce zo smerníc uvedených v prílohe č. 4, najmä o
1.
orgánoch zodpovedných za plnenie povinností,
2.
sankciách za porušovanie povinností ustanovených v prijatých právnych predpisoch,
o)
vydáva stanovisko pri prerokovaní Koncepcie územného rozvoja Slovenska.33)
§ 24
Inšpekcia
(1)
Inšpekcia je kontrolným orgánom, ktorý vykonáva odborný štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 28 ods. 2.
(2)
Inšpekcia kontroluje
a)
súlad prevádzky stacionárnych zdrojov s dokumentáciou a s podmienkami určenými obvodným úradom životného prostredia a obcou,
b)
dodržiavanie schváleného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia určených na prevádzku stacionárnych zdrojov,
c)
dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov
1.
vlastnými kontrolnými diskontinuálnymi meraniami,
2.
na základe výsledkov diskontinuálnych meraní oprávnených osôb,
3.
na základe výsledkov kontinuálnych meraní automatizovaných meracích systémov emisií prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov,
d)
vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,
e)
plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,
f)
plnenie a dodržiavanie opatrení z programov,
g)
dodržiavanie opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia z programov a regulačných opatrení z akčných plánov,
h)
kvalitu vyrábaných, dovážaných a predávaných palív a na tento účel odoberá na náklady kontrolovaných subjektov vzorky a zabezpečuje ich analýzy,
i)
reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, kalibrácie, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií, dodržiavanie zásad výkonu oprávneného merania, náležitosti a požiadavky vyhotovovania správy o oprávnenom meraní a protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií a dodržiavanie osobitných podmienok oprávneného merania,
j)
dodržiavanie ostatných povinností prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov vyplývajúcich z tohto zákona,
k)
plnenie povinnosti podnikateľa pri uvádzaní údajov podľa § 14 ods. 5, kvalitu regulovaných výrobkov a označovanie ich obalov podľa § 14 ods. 6, vedenie evidencie a predkladanie údajov podľa § 14 ods. 10; na účely kontroly kvality odoberá potrebné množstvo výrobkov, ktoré kontrolovaný subjekt poskytne bezodplatne, a zabezpečuje ich analýzy.
(3)
Inšpekcia uloží na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia.
(4)
Inšpekcia za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom, ktoré zistila kontrolnou činnosťou, ukladá pokuty.
(5)
Inšpekcia spolupracuje s krajskými úradmi životného prostredia, obvodnými úradmi životného prostredia a obcami najmä pri vydávaní súhlasov podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a 9, pri určovaní prísnejších emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 10 ods. 1 a pri určovaní rozsahu a podmienok vedenia prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov.
(6)
Inšpekcia vydáva obvodným úradom životného prostredia stanoviská na účely konaní o určenie osobitných podmienok alebo osobitných lehôtzisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania stacionárnych zdrojov.
(7)
V osobitných prípadoch inšpekcia navrhuje obvodnému úradu životného prostredia skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní, zrušenie alebo zmenu súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určenie vykonania oprávneného merania.
(8)
Inšpekcia
a)
bezodkladne oznamuje obvodnému úradu životného prostredia neplatnosť správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokumentu o výsledku oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody automatizovaného meracieho systému emisií so špecifikovanými požiadavkami, ak svojou kontrolnou činnosťou podľa odseku 2 písm. i) zistila nereprezentatívnosť výsledku merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo zistila iný predpismi ustanovený dôvod neplatnosti správy,
b)
na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou oprávnených osôb na meranie emisií, kalibrácie, skúšky a na inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií so špecifikovanými požiadavkami navrhuje ministerstvu opatrenia na nápravu alebo navrhuje zmenu alebo zrušenie osvedčenia zodpovednej osoby a kontroluje vykonanie uložených opatrení a odstránenie nedostatkov,
c)
posudzuje na vyzvanie ministerstva spôsobilosť oprávnených osôb a zodpovedných osôb vykonávať oprávnené merania emisií, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody automatizovaných meracích systémov emisií so špecifikovanými požiadavkami vrátane vykonania skúšky zodpovedných osôb,
d)
posudzuje na vyzvanie ministerstva odbornú spôsobilosť žiadateľov o vydanie osvedčenia odborného posudzovateľa v odbore emisno-technologických posudzovaní a v odboroch posudzovania prostriedkov a podmienok oprávnených meraní vrátane vykonania skúšky,
e)
spolupracuje s akreditačnými orgánmi a s národným notifikačným orgánom pri akreditácii, reakreditácii a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených meraní,
f)
bezodkladne oznamuje príslušnému akreditačnému orgánu a národnému notifikačnému orgánu nedostatky v systéme kvality a v odborných činnostiach vykonávaných oprávnenými akreditovanými a notifikovanými osobami, ktoré zistila svojou kontrolnou činnosťou,
g)
zavádza a udržiava systém kvality vlastných kontrolných diskontinuálnych meraní a vykonávaných kontrol kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií vrátane akreditácie svojich odborných činností podľa medzinárodných technických noriem a účasti na medzilaboratórnych testoch profesijnej spôsobilosti,
h)
sleduje technický rozvoj v oblasti ochrany ovzdušia v rozsahu svojej pôsobnosti a spolupracuje s ministerstvom na sprístupňovaní informácií o súčasnom stave najlepších dostupných techník21) a technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,
i)
rozhoduje v prípade pochybností o neplatnosti správy, protokolu, certifikátu alebo iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávneného merania, kalibrácie, skúšky, inšpekcie zhody alebo inej obdobnej činnosti na stacionárnych zdrojoch,
j)
vypracúva program monitorovania regulovaných výrobkov, na základe ktorého kontroluje dodržiavanie ustanovených požiadaviek.
§ 25
Krajský úrad životného prostredia
(1)
Krajský úrad životného prostredia
a)
sprístupňuje informácie verejnosti a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na jeho znečisťovaní za svoj územný obvod,
b)
prerokúva a odsúhlasuje s poverenou organizáciou umiestnenie vzorkovacích miest,
c)
odsúhlasuje vymedzenie oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 9 ods. 1 písm. a) a b),
d)
vypracúva, vydáva, zverejňuje program a integrovaný program a uskutočňuje verejné prerokovanie ich návrhov a následne sleduje, zabezpečuje a vyhodnocuje ich realizáciu a v prípade potreby ich aktualizuje,
e)
určuje oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých dochádza k prekročeniu limitných hodnôt pre častice PM10 z dôvodu opätovného rozptylu častíc po zimnom posype alebo solení ciest, informuje o tom ministerstvo a zabezpečuje postup podľa § 11 ods. 17; ministerstvo informuje aj o prekročení limitných hodnôt pre znečisťujúcu látku, ktoré možno pripísať prírodným zdrojom a zabezpečuje postup podľa § 11 ods. 13,
f)
vyhlasuje začatie a ukončenie uplatňovania opatrení z akčných plánov a písomne to oznamuje subjektom, ktorých sa opatrenia týkajú, subjektom uvedeným v § 11 ods. 3 a ministerstvu; priebežne zverejňuje informácie o ich plnení,
g)
vydáva stanoviská k územným plánom regiónov.33)
(2)
Krajský úrad životného prostredia nariadi obmedzenie alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja, ak ich prevádzkovateľ
a)
nesplní pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia povinnosti podľa § 15 ods. 1 písm. g) okrem povinnosti informovať orgány ochrany ovzdušia a verejnosť,
b)
prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu uložené podľa § 26 ods. 3 písm. k) za porušenie povinnosti dodržiavať emisný limit podľa § 15 ods. 1 písm. b).
(3)
Krajský úrad životného prostredia môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja, ak ich prevádzkovateľ opätovne prekročí určenú emisnú kvótu.
(4)
Krajský úrad životného prostredia môže v prípade, keď vznikne riziko prekročenia výstražného prahu, limitnej hodnoty alebo cieľovej hodnoty v súlade s akčným plánom podľa § 12, obmedziť alebo zastaviť prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia na nevyhnutne potrebný čas.
(5)
Krajský úrad životného prostredia nariadi zastavenie prevádzky veľkého zdroja alebo stredného zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f); zastavenie stacionárneho zdroja prevádzkovaného bez uvedeného súhlasu nariadi aj vtedy, ak je pochybnosť o jeho začlenení.
§ 26
Obvodný úrad životného prostredia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia vydáva súhlas pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a 9.
(2)
Obvodný úrad životného prostredia v súhlasoch podľa odseku 1 môže určiť podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov.
(3)
Obvodný úrad životného prostredia
a)
rozhoduje v prípade pochybností o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii stacionárneho zdroja,
b)
schvaľuje postupy výpočtu množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov podľa ustanovených požiadaviek,
c)
určuje emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov,
d)
zabezpečuje udržanie kvality ovzdušia,
e)
podieľa sa na vypracovaní programu a integrovaného programu,
f)
určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa odseku 1,
g)
spracúva každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov v okrese za predchádzajúci rok a predkladá ho poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,
h)
zabezpečuje zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou dvoch a viac tonspaľovaného odpadu za hodinu a zoznamu spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod dve tony za hodinu každoročne do 31. mája nasledujúceho roka,
i)
sprístupňuje verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu,
j)
preskúmava periodicky podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upravuje alebo určuje nové podmienky prevádzkovania v súhlasoch vydaných podľa § 18 ods. 1 a 9,
k)
uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja a prevádzkovateľovi stredného zdroja opatrenia na nápravu, ak neplnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu ovzdušia,
l)
môže určiť výnimky z emisných limitov a z technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, ak je tak ustanovené,
m)
spracúva každoročne údaje o množstvách a kvalite predaných palív za predchádzajúci rok, ktoré predkladá ten, kto predáva tuhé palivo a kvapalné ropné palivo, a predkladá ich poverenej organizácii v elektronickej forme do 31. mája,
n)
určuje v prípade pochybností prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať overovacie oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek,
o)
rozhoduje v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania oprávnených meraní, o zrušení alebo zmene súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať mimoriadne oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa ustanovených požiadaviek; zmena súhlasu na predĺženie lehoty diskontinuálneho merania alebo upustenie od oprávnených meraní sa neuplatňuje, ak ide o spaľovne odpadov alebo o zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktoré sú umiestnené v obytnom území alebo zmiešanom území obce, alebo vo vzdialenosti do 700 m od takého územia,
p)
určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja podmienku vykonávania oprávnených meraní pri záložných systémoch a v tých miestach merania technologických zdrojov, v ktorých to nie je ustanovené,
q)
ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov a tomu, kto vyrába, dováža a predáva palivá,
r)
potvrdzuje zaradenie znečisťujúcej látky v mieste jej vypúšťania z veľkého zdroja a stredného zdroja do triedy B a jej preradenie do triedy A,
s)
vydáva stanoviská k územným plánom obcí a územným plánom zón,34)
t)
môže povoliť na údržbu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historických vozidiel nákup a použitie obmedzeného množstva regulovaných výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa § 14 ods. 6,
u)
určuje podľa druhu vypúšťaných znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ktoré všeobecné emisné limity, ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona, sa pre konkrétny stacionárny zdroj uplatňujú,
v)
určuje pre veľké zdroje a stredné zdroje, ktoré technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania sa pre konkrétny zdroj uplatňujú, ak ich všeobecne záväzný právny predpis vydaný na vykonanie tohto zákona ustanovuje variantne,
w)
oznamuje bezodkladne písomne ministerstvu výnimky určené podľa písmena l).
(4)
Štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom ochrany ovzdušia, vykonávajú obvodné úrady životného prostredia.
§ 27
Obec
(1)
Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
a)
podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
b)
kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
c)
vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),
d)
uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
e)
ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
f)
môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
g)
môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
h)
určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
i)
nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f).
(2)
Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.
§ 28
Hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor
(1)
Ministerstvo v rámci hlavného štátneho dozoru dozerá, ako krajské úrady životného prostredia, obvodné úrady životného prostredia, inšpekcia, obce, oprávnení posudzovatelia, oprávnené osoby, zodpovedné osoby a poverené organizácie dodržiavajú ustanovenia tohto zákona.
(2)
Inšpekcia pri výkone odborného štátneho dozoru dozerá ako kontrolované osoby plnia povinnosti podľa tohto zákona a rozhodnutia krajských úradov životného prostredia, obvodných úradov životného prostredia a obcí v oblasti ochrany ovzdušia. Pri zistení nedostatkov sa postupuje podľa § 24 ods. 3, § 24 ods. 8 písm. a), b) a f) a § 30.
(3)
Krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia pri výkone štátneho dozoru dozerajú ako kontrolované osoby plnia povinnosti podľa tohto zákona a nimi vydané rozhodnutia. Obvodné úrady životného prostredia pri zistení nedostatkov postupujú podľa § 26 ods. 3 písm. k) a § 30.
§ 29
Oprávnenie osôb vykonávajúcich hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor
(1)
Osoby vykonávajúce hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor v oblasti ochrany ovzdušia a nimi poverené osoby sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupovať na pozemky, do budov a zariadení, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu,35) vykonávať potrebné zistenia, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov. Kontrolovaná osoba je povinná zabezpečiť na požiadanie osôb vykonávajúcich hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor potrebné sprevádzanie.
(2)
Osoby vykonávajúce hlavný štátny dozor, odborný štátny dozor a štátny dozor sú povinné
a)
preukázať sa preukazom alebo poverením orgánu, z ktorého poverenia vykonávajú príslušný štátny dozor,
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone hlavného štátneho dozoru a štátneho dozoru.
§ 30
Správne delikty
(1)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 3 300 eur do 330 000 eur, ak pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia nezastaví alebo neobmedzí prevádzku stacionárneho zdroja, alebo nesplní opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. g).
(2)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží pokutu od 330 eur do 170 000 eur
a)
prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a), c), f), h), i) a n), povinnosť dodržiavať emisné limity ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. b), povinnosť dodržiavať podmienky prevádzkovania, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. l) a povinnosť plniť opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. r) alebo, ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a),
b)
podnikateľovi, ktorý vyrába, dováža alebo predáva palivá, ak poruší povinnosti o požiadavkách na kvalitu palív ustanovené v § 14 ods. 3.
(3)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží pokutu od 160 eur do 33 000 eur
a)
prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d), e), j), k), m), o), p), q), s), t), u) a v), povinnosť preukazovať a informovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. b), povinnosť informovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. g), povinnosť preukazovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. l) a povinnosť podieľať sa podľa § 15 ods. 1 písm. r),
b)
podnikateľovi, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, ak poruší povinnosti o vedení prevádzkovej evidencie a o poskytovaní údajov ustanovené v § 14 ods. 3.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 160 eur do 33 000 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, § 15 ods. 1 písm. a), c), f), h) a n), povinnosť dodržiavať emisné limity ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. b), povinnosť dodržiavať podmienky prevádzkovania, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. l) a povinnosť plniť opatrenia podľa § 15 ods. 1 písm. r) alebo, ak prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f) alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).
(5)
Obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi stredného zdroja pokutu od 33 eur do 6 700 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 15 ods. 1 písm. d), e), j), k), m), o), p), q), s), t), u) a v) a povinnosť preukazovať a informovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. b), povinnosť informovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. g), povinnosť preukazovať ustanovenú v § 15 ods. 1 písm. l) a povinnosť podieľať sa podľa § 15 ods. 1 písm. r).
(6)
Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 33 eur do 3 300 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 14 ods. 2, v § 16 ods. 1 písm. a), c) a e) alebo prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. f), alebo poruší zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. a).
(7)
Obec alebo inšpekcia uloží prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 20 eur do 330 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 16 ods. 1 písm. b) a d).
(8)
Inšpekcia uloží podnikateľovi, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike regulované výrobky pokutu od 330 eur do 170 000 eur, ak poruší povinnosti o požiadavkách na hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín ustanovené v § 14 ods. 6 alebo zákaz ustanovený v § 14 ods. 8 písm. b).
(9)
Inšpekcia uloží podnikateľovi, ktorý vyrába alebo dováža na trh v Slovenskej republike výrobky alebo regulované výrobky pokutu od 160 eur do 33 000 eur, ak poruší povinnosti o uvádzaní údajov v technickej dokumentácii výrobkov ustanovené v § 14 ods. 4, povinnosti o označovaní obalov ustanovené v § 14 ods. 6 alebo povinnosti o vedení evidencie a poskytovaní údajov ustanovené v § 14 ods. 10.
(10)
Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 7 a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obvodným úradom životného prostredia, inšpekciou alebo obcou podľa tohto zákona, obvodný úrad životného prostredia, inšpekcia alebo obec uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 1 až 7 a krajský úrad životného prostredia alebo obec môžu nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky stacionárneho zdroja.
(11)
Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odseku 2 písm. b) a odseku 3 písm. b), obvodný úrad životného prostredia alebo inšpekcia uloží podnikateľovi pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 2 a 3.
(12)
Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 8 a 9, inšpekcia uloží podnikateľovi pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 8 a 9.
(13)
Obvodný úrad životného prostredia, inšpekcia a obec môžu začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedeli, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada obvodný úrad životného prostredia, inšpekcia a obec na závažnosť a rozsah porušenia povinností, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.
(14)
Výnosy pokút uložené obvodným úradom životného prostredia a inšpekciou podľa tohto zákona sú príjmom Environmentálneho fondu.
(15)
Výnosy pokút uložené obcou podľa tohto zákona sú príjmom obce.
§ 31
Konanie
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní36) okrem konaní podľa § 9 ods. 3, § 17 ods. 1 písm. a), § 18 ods. 1, § 23 písm. d) a i), § 23 písm. l) prvého bodu, tretieho až siedmeho bodu, deviateho a jedenásteho bodu, § 23 písm. m) prvého a druhého bodu, piateho až šestnásteho bodu, § 23 písm. n) a o), § 24 ods. 6, § 25 ods. 1 písm. b), c), e), f) a g) a § 26 ods. 3 písm. r) a s).
(2)
Emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania určené na prevádzku a monitorovanie stacionárneho zdroja v právoplatných súhlasoch a rozhodnutiach orgánov ochrany ovzdušia môže príslušný orgán ochrany ovzdušia preskúmať v konaní začatom z vlastného podnetu. Tieto podmienky a požiadavky môže orgán ochrany ovzdušia zmeniť vydaním nového rozhodnutia, ak po vydaní rozhodnutia došlo k zmene právnych predpisov alebo k zmene najlepšej dostupnej techniky, ktorá umožňuje významné zníženie emisií zo stacionárneho zdroja a jej zavedenie do prevádzky je pre prevádzkovateľa technicky a ekonomicky únosné.
(3)
Krajský úrad životného prostredia v prípadoch podľa § 25 ods. 2 písm. a) a § 25 ods. 4 môže rozhodnutie o obmedzení alebo zastavení prevádzky zdroja uviesť do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba bezodkladne doručiť prevádzkovateľovi zdroja.
(4)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne do 48 hodín odo dňa doručenia odvolania.
(5)
Ak orgán ochrany ovzdušia vedie voči tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko konaní týkajúcich sa povoľovania stacionárneho zdroja alebo jeho zmien a určovania podmienok na jeho prevádzku, môže ich ukončiť jedným rozhodnutím.
(6)
Pri zmene prevádzkovateľa stacionárneho zdroja prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí alebo v súhlase obvodného úradu životného prostredia a obce, ktoré sa týkajú povolení a podmienok prevádzky stacionárneho zdroja, na nového prevádzkovateľa zdroja.
(7)
Konanie o uložení pokuty alebo opatrenia na nápravu vykonáva orgán, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva orgány a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie dokončí, je na ďalšie konanie príslušná inšpekcia.
(8)
Obvodný úrad životného prostredia príslušný na konanie podľa § 17 ods. 1 písm. a) až d), f) a g), § 17 ods. 5, § 18 ods. 1 a 9 a § 26 ods. 3 písm. c) a l) je v integrovanom povoľovaní16) dotknutým orgánom. Na vydanie vyjadrenia podľa osobitného predpisu37) môže požadovať od žiadateľa o vydanie integrovaného povolenia predloženie odborného posudku.
(9)
Konanie podľa § 3 ods. 5 začína obvodný úrad životného prostredia z vlastného podnetu alebo na základe podnetu prevádzkovateľa stacionárneho zdroja alebo inšpekcie.
(10)
Na konanie podľa § 23 písm. l) druhého a desiateho bodu a § 23 písm. m) tretieho a sedemnásteho bodu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem lehôt na rozhodnutie, ktoré sú
a)
15 dní od zloženia skúšky, ak ide o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 23 písm. l) druhého bodu a § 23 písm. m) tretieho bodu,
b)
15 dní od doručenia úplnej žiadosti, ak ide o vydanie povolenia na
1.
vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku podľa § 23 písm. l) desiateho bodu,
2.
vykonanie jednotlivého oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti podľa § 23 písm. m) sedemnásteho bodu a žiadateľom je akreditovaná osoba a ide o odbornú činnosť podľa akreditovanej normovanej metódy alebo iného zodpovedajúceho štandardného pracovného postupu bez požiadavky na osobitné podmienky merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody,
c)
30 dní od doručenia úplnej žiadosti, ak ide o vydanie jednorazového povolenia na vykonanie jednotlivého oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti podľa § 23 písm. m) sedemnásteho bodu, ak žiadateľom
1.
je akreditovaná osoba a žiada sa o osobitné podmienky merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody,
2.
nie je akreditovaná osoba a ide o odbornú činnosť podľa normovanej metódy alebo iného zodpovedajúceho štandardného pracovného postupu bez požiadavky na osobitné podmienky merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody,
d)
60 dní od doručenia úplnej žiadosti, ak ide o vydanie jednorazového povolenia na vykonanie jednotlivého oprávneného merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody alebo ich časti podľa § 23 písm. m) sedemnásteho bodu, ak žiadateľom nie je akreditovaná osoba, ide o odbornú činnosť podľa nenormovanej metódy a žiada sa aj o osobitné podmienky merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 32
Prechodné ustanovenia
(1)
Správne konanie začaté a neskončené právoplatným rozhodnutím do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, dokončí orgán ochrany ovzdušia podľa doterajších právnych predpisov.
(2)
Súhlasy a rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia vydané podľa doterajšieho zákona sú súhlasmi a rozhodnutiami orgánu ochrany ovzdušia podľa tohto zákona.
(3)
Jestvujúcim stacionárnym zdrojom na účely zaraďovania znečisťujúcich látok do triedy A a triedy B je stacionárny zdroj
a)
uvedený do prevádzky do 31. marca 1998,
b)
pre ktorý sa vydalo stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do 31. marca 1998 a ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. marca 2001,
c)
spĺňajúci podmienky podľa písmena a) alebo písmena b), ak sa pri jeho zmene vydalo nové stavebné povolenie po 1. apríli 1998, pričom nedôjde k zmene princípu celej technológie alebo k obnove celého stacionárneho zdroja.
(4)
Znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z jednotlivých miest vypúšťania znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov sa od 1. januára 1999 zaraďujú do triedy A alebo do triedy B podľa toho, či technický stav technologických zariadení stacionárneho zdroja umožňuje dodržiavať určené emisné limity.
(5)
Do triedy A sa zaraďujú všetky vypúšťané znečisťujúce látky zo všetkých miest ich vypúšťania z jestvujúcich veľkých zdrojov a jestvujúcich stredných zdrojov, ktoré nie sú zaradené do triedy B a všetky znečisťujúce látky zo všetkých miest ich vypúšťania z nových veľkých zdrojov a nových stredných zdrojov.
(6)
Do triedy B možno zaradiť znečisťujúce látky vypúšťané z jestvujúcich veľkých zdrojov a jestvujúcich stredných zdrojov, ktorých technický stav technologických zariadení neumožňuje po 1. januári 1999 dodržiavať určené emisné limity a ktorých prevádzkovateľ podá žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B podľa odseku 7. Predmetom zaradenia do triedy B je konkrétna znečisťujúca látka vypúšťaná z konkrétneho miesta jej vypúšťania zo stacionárneho zdroja.
(7)
Žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B podáva prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja obvodnému úradu životného prostredia.
(8)
Žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B obsahuje
a)
názov stacionárneho zdroja a jeho kategorizáciu,
b)
presné označenie miesta vypúšťania znečisťujúcej látky zo stacionárneho zdroja a druhu znečisťujúcej látky navrhovanej na zaradenie do triedy B a určený emisný limit,
c)
program alebo aktualizovaný program znižovania emisií zo stacionárneho zdroja,
d)
výsledky prvého zistenia údajov o dodržaní emisných limitov, ktoré preukazujú splnenie podmienok na zaradenie vypúšťanej znečisťujúcej látky do triedy B, ak boli vykonané.
(9)
Obvodný úrad životného prostredia zaradí znečisťujúcu látku do triedy B vydaním potvrdenia o jej zaradení do triedy B. Ak ide o jestvujúce veľké zdroje a jestvujúce stredné zdroje, ktoré sú zároveň vybrané jestvujúce prevádzky dohodnuté s Komisiou38) a ktorým v integrovanom povolení podľa osobitného predpisu13) bola udelená na znečisťujúcu látku výnimka z uplatňovania emisného limitu,znečisťujúca látka zostane zaradená v triede B po celý čas uplatňovania tejto výnimky určený v integrovanom povolení. Zaraďovanie znečisťujúcich látok do triedy A alebo do triedy B sa po týchto termínoch neuplatňuje.
(10)
Obvodný úrad životného prostredia zaradí znečisťujúcu látku vypúšťanú do ovzdušia z miesta vypúšťania do triedy A vydaním potvrdenia o jej zaradení do triedy A, ak mu prevádzkovateľ stacionárneho zdroja oznámi preukázanie dodržiavania určeného emisného limitu do termínov uvedených v odseku 9.
(11)
Na prevádzkovateľa stacionárneho zdroja, ktorý vypúšťa do ovzdušia znečisťujúcu látku v mieste jej vypúšťania zaradenú do triedy B, sa nevzťahuje § 15 ods. 1 písm. b).
(12)
Ustanovenia § 15 ods. 1 písm. b), d) a h) o povinnosti prevádzkovateľa stacionárneho zdroja nainštalovať monitorovací systém a zisťovať množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky a údaje o dodržaní určeného emisného limitu kontinuálnym monitorovaním v mieste vypúšťania znečisťujúcich látok, v ktorom je niektorá znečisťujúca látka zaradená do triedy B, sa neuplatnia do preradenia všetkých znečisťujúcich látok v danom mieste vypúšťania z triedy B do triedy A alebo do termínov ukončenia zaraďovania znečisťujúcich látok do triedy A alebo triedy B.
(13)
Ak sa na prevádzkovateľa stacionárneho zdroja vzťahuje odsek 12,
a)
množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky zaradenej do triedy A a do triedy B sa zisťuje postupom schváleným obvodným úradom životného prostredia,
b)
údaje o dodržaní emisného limitu pre znečisťujúcu látku zaradenú do triedy A sa zisťujú technickým výpočtom alebo diskontinuálnym oprávneným meraním v ustanovených lehotách.
(14)
Po uplynutí termínu zaraďovania znečisťujúcich látok do triedy A alebo triedy B uvedenom v odseku 9 prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja zisťujú údaje o dodržaní emisného limitu pre všetky vypúšťané znečisťujúce látky ustanoveným spôsobom a v ustanovených lehotách.
(15)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti oprávneného posudzovateľa vydané podľa doterajšieho zákona sa považuje za osvedčenie oprávneného posudzovateľa vydané podľa tohto zákona; odborní konzultanti ministerstva ustanovení podľa doterajšieho zákona sa považujú za odborných konzultantov, ktorí sú ustanovení podľa tohto zákona.
(16)
Oprávnenia na vykonávanie oprávnených meraní, ktoré sú vydané podľa doterajšieho zákona, sú platné do 31. decembra 2012; požiadavky a podmienky vykonávania oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody ustanovené týmto zákonom okrem osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti zodpovedných osôb tým nie sú dotknuté. Osoby, ktorým bolo vydané oprávnenie podľa doterajšieho zákona môžu od 1. januára 2013 vykonávať oprávnené merania, kalibrácie, skúšky alebo inšpekcie zhody, ak splnia podmienky a požiadavky ustanovené týmto zákonom vrátane osvedčenia o akreditácii podľa platného vydania technických noriem a technických špecifikácií vo veciach akreditácie a osvedčenia o notifikácii podľa tohto zákona, predpisov vydaných na jeho vykonanie a určených ministerstvom pre špecifickú oblasť oprávnených meraní.
(17)
Doterajšie oprávnenie na vykonávanie oprávneného merania sa považuje za osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby, ktorá je uvedená v oprávnení vrátane určeného rozsahu a podmienok pôsobnosti zodpovednej osoby za oprávnené meranie alebo inú oprávnenú činnosť; na žiadosť zodpovednej osoby môže ministerstvo vydať osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti vrátane spresnenia alebo zúženia rozsahu pôsobnosti, ak nejde o jeho rozšírenie.
(18)
Autorizované osoby a iné odborne spôsobilé osoby, ktoré vykonávajú oprávnené merania a iné obdobné skúšky na účel zistenia a preukázania dodržania určenej technickej požiadavky alebo všeobecnej podmienky prevádzkovania podľa doterajších predpisov, môžu príslušné oprávnené merania a skúšky vykonávať do 31. decembra 2012; od 1. januára 2013 môžu príslušné oprávnené merania a skúšky vykonávať trvalo, ak splnia podmienky a požiadavky ustanovené týmto zákonom, predpismi vydanými na jeho vykonanie a určené ministerstvom pre špecifickú oblasť príslušných oprávnených meraní a skúšok.
(19)
Ak v niektorej aglomerácii, zóne alebo v ich časti nemožno z dôvodu rozptylových podmienok špecifických pre príslušné miesto, nepriaznivých klimatických podmienok alebo cezhraničných príspevkov dosiahnuť súlad s limitnými hodnotami pre častice PM10, nebudú sa na danom území uplatňovať tieto limitné hodnoty do 11. júna 2011, ak je pre územie, na ktoré sa má táto výnimka vzťahovať, vypracovaný program a ak krajský úrad životného prostredia a ministerstvo preukážu Komisii, že na celonárodnej, regionálnej a miestnej úrovni boli prijaté všetky primerané opatrenia na dosiahnutie súladu s limitnými hodnotami v novej lehote.
§ 33
Splnomocňovacie ustanovenia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
veľké zdroje, stredné zdroje a malé zdroje a ich kategorizáciu, jestvujúce stacionárne zdroje a nové stacionárne zdroje, zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov vrátane lehôt a podmienok ich platnosti a požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok (§ 3, 4 a § 14 ods. 1),
b)
limitné hodnoty, cieľové hodnoty, cieľové hodnoty a dlhodobé ciele pre ozón, indikátor priemernej expozície pre častice PM 2,5, národný cieľ zníženia expozície pre častice PM 2,5 a záväzok zníženia koncentrácie expozície pre častice PM 2,5 a kritické úrovne pre vybrané znečisťujúce látky a termíny ich dosiahnutia, medze tolerancie a podmienky ich uplatňovania, početnosť prekročenia limitnej hodnoty, početnosť prekročenia limitnej hodnoty zvýšenej o medzu tolerancie, depozičné limity, informačné prahy a výstražné prahy, spôsoby sledovania a hodnotenia týchto kritérií, aglomerácie a zóny, podrobnosti o informáciách a údajoch, ktoré budú v programoch a o informáciách dopĺňajúcich programy (§ 5),
c)
podrobnosti o informáciách a údajoch o kvalite ovzdušia, ktoré sa musia sprístupniť verejnosti (§ 5 ods. 19, § 6 a 13),
d)
metódy a technické požiadavky na hodnotenie kvality ovzdušia (§ 7 ods. 2),
e)
horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami, požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na stále meranie koncentrácií znečisťujúcich látok, kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok, ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia, referenčné metódy a kritériá merania a analýzy znečisťujúcich látok a referenčné metódy kalibrácie prístrojov, požiadavky na merania prekurzorov ozónu a referenčné metódy merania celkovej depozície arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov, podrobnosti o meraniach na vidieckych pozaďových miestach a referenčné metódy modelovania kvality ovzdušia (§ 7 a 8 ),
f)
požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré je podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, povinný poskytnúť prevádzkovateľom zdrojov a obvodnému úradu životného prostredia (§ 14 ods. 3),
g)
zoznam regulovaných výrobkov, hraničné hodnoty pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín a označovanie obalov regulovaných výrobkov a požiadavky na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch (§ 14),
h)
požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov a rozsah ďalších údajov o stacionárnom zdroji, o emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót a na náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov [§ 15 ods. 1 písm. e) a t) a odsek 2 a § 16 ods. 1 písm. d)],
i)
monitorovanie emisií zo stacionárnych zdrojov a kvality ovzdušia v ich okolí, spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o dodržaní určených emisných limitov, technických požiadaviek, všeobecných podmienok prevádzkovania, spôsob a požiadavky na monitorovanie a preukazovanie kvality ovzdušia prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov, náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií a kvality ovzdušia (§ 15 ods. 1),
j)
jednotlivé odbory odborného posudzovania, predmety odborného posudzovania a účely konania, podrobnosti o kvalifikačných a technických predpokladoch na vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa a o preukazovaní a posudzovaní ich splnenia, o žiadosti o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa, o skúške, o osvedčení oprávneného posudzovateľa a o predlžovaní jeho platnosti, o oznamovaní zmien údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie oprávneného posudzovateľa, o opakovanom preukazovaní osobitnej odbornej spôsobilosti oprávneného posudzovateľa, o ustanovovaní odborných konzultantov a ich činnosti, o žiadosti o jednorazové povolenie na vyhotovenie odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a o preukazovaní a posudzovaní predpokladov na jednorazové povolenie, o náležitostiach odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku a o požiadavkách na ich vyhotovovanie (§ 19),
k)
jednotlivé notifikačné požiadavky na špecifický odbor oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia so špecifikovanými požiadavkami, požiadavky na systém kvality, podrobnosti o odboroch a objektoch diskontinuálnych oprávnených meraní, kalibrácií, skúšok a inšpekcií zhody, podrobnosti o rozsahu a forme informácií poskytovaných oprávnenými osobami do informačného systému, požiadavky na personálne a technické zabezpečenie oprávnených meraní, skúšok, kalibrácií a inšpekcií zhody, požiadavky na metódy a metodiky oprávneného merania, kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody a podmienky ich platnosti a používania, podrobnosti o výsledkoch oprávnených meraní, náležitosti správy a čiastkovej správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní, kalibrácii, skúške alebo inšpekcii zhody a podmienky ich vyhotovovania, podrobnosti o posudzovaní plnenia notifikačných požiadaviek a o osvedčení o notifikácii, kvalifikačné predpoklady na vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia zodpovednej osoby, podrobnosti o preukazovaní a posudzovaní splnenia kvalifikačných predpokladov, o skúške a o osvedčení a vymedzení rozsahu pôsobnosti zodpovednej osoby, o opakovanom preukazovaní odbornej spôsobilosti zodpovednej osoby, podrobnosti o povolení na jednotlivé oprávnené meranie, kalibráciu, skúšku alebo inšpekciu zhody a o preukazovaní a posudzovaní splnenia požiadaviek na jednorazové povolenie (§ 20 a 21),
l)
obsah programu znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti (§ 15).
§ 34
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 35
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
Čl. I. zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z., zákona č. 529/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 286/2009 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 704/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu,
3.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 351/2007 Z. z.,
4.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 202/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia,
5.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia,
6.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení vyhlášky č. 132/2006 Z. z. a vyhlášky č. 457/2007 Z. z.,
7.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti,
8.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky č. 102/2005 Z. z. a vyhlášky č. 488/2006 Z. z.,
9.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch,
10.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 133/2006 Z. z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch v znení vyhlášky č. 30/2009 Z. z.,
11.
vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 338/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
12.
výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 1/ 2003 z 15. mája 2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia (oznámenie č. 204/2003 Z. z.).
§ 36
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 137/2010 Z. z.
ZOZNAM
ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK NA ÚČELY HODNOTENIA A RIADENIA KVALITY OVZDUŠIA
1. Oxid siričitý
2. oxid dusičitý a oxid dusnatý (oxidy dusíka)
3. častice PM10 a PM2,5
4. olovo
5. ozón
6. benzén
7. oxid uhoľnatý
8. polycyklické aromatické uhľovodíky (benzo(a)pyrén)
9. kadmium
10. arzén
11. nikel
12. ortuť
Poznámky:
1. Oxidmi dusíka sa rozumie súčet oxidu dusnatého a oxidu dusičitého v jednotke objemu vzduchu vyjadrený ako oxid dusičitý v mikrogramoch na kubický meter (µg/m3),
2. Arzénom, kadmiom, niklom a benzo(a)pyrénom sa rozumie celkový obsah týchto prvkov a ich zlúčenín vo frakcii častíc PM10,
3. Polycyklickým aromatickým uhľovodíkom sa rozumie organická zlúčenina zložená z najmenej dvoch kondenzovaných benzénových jadier obsahujúcich len uhlík a vodík; benzo(a)pyrén je jeden z reprezentantov polycyklických aromatických uhľovodíkov.
4. Celkovou plynnou ortuťou sa rozumejú výpary ortuti ako prvku (Hg) a reaktívna plynná ortuť, ktorou je druh ortuti rozpustný vo vode s dostatočne vysokým tlakom pár, aby existoval v plynnom stave.
Príloha č. 2 k zákonu č. 137/2010 Z. z.
ZÁSADY ODBORNÉHO POSUDZOVANIA
1. Mať v čase odborného posudzovania znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, súčasnom stave najlepšej dostupnej techniky, technických normách a ostatných špecifikáciách a odborných materiáloch v odbore podľa predmetu odborného posudzovania a tieto v odbornom posudku dôsledne uplatniť; v prípade pochybnosti o podmienkach posudzovania a náležitostiach odborného posudku tieto s konajúcim orgánom ochrany ovzdušia vopred prerokovať.
2. Vyhotoviť odborný posudok v súlade s vydaným osvedčením, ak na priloženie odborného posudku bol žiadateľ o súhlas vyzvaný orgánom ochrany ovzdušia; ak v osvedčení nie je rozsah pôsobnosti na malé zdroje vylúčený alebo obmedzený, môže oprávnený posudzovateľ posudzovať také malé zdroje, ktorých technológia je vecne zhodná s niektorou z kategórií stredného zdroja alebo veľkého zdroja, ktoré sú v osvedčení menovite uvedené a ktoré sa technologicky od kategorizácií uvedených v osvedčení líšia iba svojou kapacitou a pre ktoré sa uplatňuje zhodné riešenie najlepšej dostupnej techniky.
3. Posudzovať zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov, zmeny ich využívania alebo zmeny druhu paliva, pri ktorých dôjde ku zmene kategorizácie stacionárneho zdroja alebo emisného limitu alebo ku zmene technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania, pri ktorých sa uplatňuje iný stav najlepšej dostupnej techniky, ako aj prevádzku po vykonaných zmenách môže oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie na zmenenú kategorizáciu (zmenený druh paliva).
4. Posudzovať zmenu využívania zariadenia, pri ktorej dôjde k doplneniu špecifických podmienok prevádzkovania bez zmeny pôvodnej kategorizácie, môže oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie súčasne na daný predmet posudzovania a aj na špecifickú technológiu (napr. v prípade spaľovania odpadov v rotačnej cementárenskej peci má osvedčenie na výrobu cementu aj na spaľovanie odpadov). Ak taký oprávnený posudzovateľ nie je ustanovený alebo žiaden z ustanovených oprávnených posudzovateľov nemôže odborný posudok vyhotoviť, posudok môže vyhotoviť oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie na príslušnú kategorizáciu (výroba cementu); posúdenie v ostatných odboroch a posúdenie špecifických podmienok sa zabezpečí formou čiastkových odborných posudkov podľa bodu 5.
5. Zabezpečiť posúdenie vybraných parametrov predmetu posudzovania vyhotovením čiastkových odborných posudkov môže oprávnený posudzovateľ prostredníctvom iných oprávnených posudzovateľov po dohode s objednávateľom odborného posúdenia, ak v rámci jedného konania treba posúdiť predmet posudzovania vo viacerých odboroch posudzovania alebo vo viacerých posudzovaných činnostiach; ak z predmetu posudzovania nevyplýva inak, čiastkové odborné posudky na ostatné odbory posudzovania zabezpečuje oprávnený posudzovateľ v odbore emisno-technologického posudzovania.
6. Konzultovať špecifické otázky vo svojom odbore posudzovania, ak je to potrebné, s inými oprávnenými posudzovateľmi, najmä s odbornými konzultantmi alebo aj s inými odborníkmi z teórie a praxe, ktorí nie sú oprávnenými posudzovateľmi; konzultácie sa nepovažujú za vyhotovenie čiastkového odborného posudku.
7. Nevyhotoviť odborný posudok, ak žiadosť o vydanie súhlasu alebo predložená dokumentácia neobsahuje konkretizované hodnoty parametrov ochrany ovzdušia predmetu posudzovania alebo posudzovanej činnosti, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi alebo ak nie je k žiadosti priložená voľba najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia.
8. Neodporučiť v odbornom posudku vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, ak z odborného posúdenia vyplýva, že
8.1 predmet posudzovania nespĺňa všetky ustanovené požiadavky na ochranu ovzdušia,
8.2 nie sú riešené všetky ustanovené povinnosti prevádzkovateľa stacionárneho zdroja alebo žiadateľa o súhlas,
8.3 riešenie ustanovených požiadaviek a povinností podľa posudzovanej dokumentácie nie je v súlade s predpismi
a na splnenie ustanovených požiadaviek a povinností je potrebná podstatná zmena predmetu posudzovania alebo posudzovanej dokumentácie.
9. Preberať záruky za správnosť vyhotoveného posudku alebo čiastkového odborného posudku vo vzťahu k objednávateľovi odborného posúdenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a uzavretej zmluvy (dohody) o odbornom posúdení, najmenej však päť rokov odo dňa vyhotovenia odborného posudku alebo odo dňa jeho doplnenia.
10. Uchovávať odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania a pôvodné zistenia počas najmenej piatich rokov odo dňa vyhotovenia odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku alebo odo dňa jeho doplnenia.
11. Doplniť alebo vysvetliť na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok a súvisiace podklady vrátane vysvetlenia odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku na prerokovaniach žiadosti o vydanie súhlasu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo určených orgánom ochrany ovzdušia.
12. Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo objednávateľa odborného posúdenia (žiadateľa o súhlas); za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány ochrany ovzdušia.
13. Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu v písomnej forme zoznam vyhotovených odborných posudkov a čiastkových odborných posudkov a v elektronickej forme informáciu o vyhotovených posudkoch a o čiastkových odborných posudkoch (názov posudku, dátum vyhotovenia posudku, údaje o žiadateľovi o súhlas, účel posudzovania – označenie súhlasu, názov a stručné údaje o predmete posudzovania a závery vyplývajúce z výsledku posúdenia); na vyžiadanie ministerstva doplniť prehľady o vyhotovených posudkoch aj o ďalšie náležitosti, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.
14. Umožniť ministerstvu alebo ministerstvom poverenej osobe kontrolu správnosti odborného posudku alebo čiastkového odborného posudku; bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie a podklady súvisiace s posúdením správnosti posudku alebo čiastkového odborného posudku.
15. Zúčastniť sa na vyzvanie ministerstva riešenia súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky v oblasti ochrany ovzdušia, technických noriem a iných obdobných špecifikácií a odborných materiálov, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.
16. Nevyhotoviť odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok, ak možno mať vo vzťahu posudzovateľa k predmetu posudzovania, ku konajúcemu orgánu ochrany ovzdušia a k účastníkom konania pochybnosť o nezaujatosti posudzovateľa. Rozhodujúce zásady pri posúdení nezaujatosti posudzovateľa sú:
16.1 Nevyhotoviť odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok pre vlastnú potrebu, potrebu blízkej osoby, potrebu osoby, s ktorou má posudzovateľ pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, a pre ostatné ekonomicky alebo personálne s posudzovateľom alebo zamestnávateľom prepojené subjekty.
16.2 Odmena za vyhotovenie posudku alebo čiastkového odborného posudku nesmie závisieť od výsledku posúdenia a musí byť vylúčený aj iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku posudzovania.
16.3 Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv k predmetu posudzovania, napríklad patentová ochrana.
16.4 Nevyhotoviť odborný posudok, ak osoba konajúca v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní je blízkou osobou.
16.5 Dôsledne preskúmať plnenie týchto zásad pred vyhotovením posudku, pričom sa predpokladá, že na posúdenie možných pochybností o zaujatosti pozná posudzovateľ vec do všetkých podrobností.
16.6 Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať podmienky vyhotovenia posudku alebo čiastkového odborného posudku s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vyhotovením posudku; na naplnenie podstaty nesplnenia podmienky nezaujatosti je rozhodujúci už vznik dôvodnej pochybnosti. Zaujatosť a správnosť odborného posudku sa v tomto zmysle neskôr neskúmajú a orgánom ochrany ovzdušia ani nedokazujú.
Príloha č. 3 k zákonu č. 137/2010 Z. z.
ZÁSADY VÝKONU OPRÁVNENÉHO MERANIA
1. Oprávnené merania môže zodpovedná osoba vykonávať na takých malých zdrojoch, ktorých technológia je vecne zhodná s niektorou z kategórií stredného zdroja alebo veľkého zdroja, ktoré sú v osvedčení menovite uvedené, a ktorá sa technologicky od uvedenej kategorizácie líši iba svojou kapacitou, ak v osvedčení zodpovednej osoby nie je rozsah pôsobnosti na malé zdroje vylúčený alebo obmedzený.
2. Nevykonať oprávnené meranie, ak oprávnená osoba nemá v čase oprávneného merania zavedenú platnú metódu a metodiku oprávneného merania a túto nemá uvedenú v osvedčení o akreditácii a osvedčení o notifikácii alebo odsúhlasenú ministerstvom vo výnimočnom prípade. Zavedenie a splnenie požiadaviek platnej metódy a metodiky musí byť náležite validované, potvrdené praktickým overením a zdokumentované interným pracovným postupom alebo iným obdobným dokumentom.
3. Mať v čase výkonu oprávneného merania znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, technických normách a ostatných špecifikáciách a odborných materiáloch vzťahujúcich sa na odbor a objekt oprávneného merania a tieto pri oprávnenom meraní dôsledne uplatňovať; v prípade pochybnosti o uplatňovaní určených podmienok oprávneného merania, reprezentatívnosti a neistote výsledku oprávneného merania, náležitostiach a podmienkach vyhotovenia správy o oprávnenom meraní tieto s konajúcim orgánom ochrany ovzdušia vopred prerokovať.
4. Oznamovať identifikačné údaje objektu oprávneného merania, účel oprávneného merania, merané údaje, metodiky oprávneného merania, predpokladané neistoty výsledkov meraných údajov a riešenie osobitných podmienok oprávneného merania, ak boli určené najmenej päť pracovných dní pred plánovaným termínom jeho vykonania pri oprávnenom meraní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania a skúškach emisných automatizovaných monitorovacích systémov územne príslušnému inšpektorátu a pri oprávnenom meraní úrovne znečistenia ovzdušia a skúškach imisných automatizovaných monitorovacích systémov úrovne znečistenia ovzdušia územne príslušnému pracovisku poverenej organizácie.
5. Vyžadovať od prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa oprávneného merania, zákazníka) písomné vyhlásenie o tom, že počas oprávneného merania zodpovedala prevádzka objektu merania podmienkam oprávneného merania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, dokumentácie a osobitných podmienok oprávneného merania, ak boli určené príslušným orgánom ochrany ovzdušia, a tieto podľa miestnych podmienok preveriť. Nevykonať oprávnené meranie, ak objednávateľ písomné vyhlásenie nevydal alebo ak podmienky merania nie sú splnené, alebo o ich splnení sú odôvodnené pochybnosti, alebo ak prevádzkovateľ stacionárneho zdroja (objektu oprávneného merania) nesplnil povinnosť oznámiť plánovaný termín oprávneného merania.
6. Informovať bez zbytočného odkladu preukázateľne prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa, zákazníka), inšpekciu a obvodný úrad životného prostredia príslušný podľa miesta konania oprávneného merania o nereprezentatívnosti alebo o pochybnosti o reprezentatívnosti výsledku oprávneného merania a o prijatých nápravných opatreniach, ak to oprávnená osoba zistí po vyhotovení správy o oprávnenom meraní alebo čiastkovej správy o oprávnenom meraní.
7. Informovať preukázateľne prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa, zákazníka) o tom, že správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.
8. Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo prevádzkovateľa stacionárneho zdroja (objednávateľa, zákazníka); podrobnosti dohodnúť v písomne uzavretej zmluve, dohode alebo objednávke. Za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány ochrany ovzdušia alebo organizácie poverené kontrolou správnosti výsledkov oprávnených meraní.
9. Preberať záruky za dohodnutý výkon a za reprezentatívnosť výsledku oprávneného merania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a s prevádzkovateľom stacionárneho zdroja (objednávateľom, zákazníkom) písomne uzavretej zmluvy (dohody) alebo objednávky, najmenej však šesť rokov odo dňa vyhotovenia, zmeny alebo doplnenia správy o oprávnenom meraní alebo odo dňa vyhotovenia zmeny alebo doplnenia čiastkovej správy o oprávnenom meraní.
10. Uvádzať pri styku s prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov (objednávateľmi, zákazníkmi) úplné informácie o svojej kompetencii na oprávnené merania podľa platného osvedčenia o akreditácii, osvedčenia o notifikácii a osvedčenia zodpovednej osoby, o čase platnosti osvedčení, o podmienkach na výkon oprávnených meraní a o ďalších obmedzeniach výkonu oprávnených meraní podľa platných osvedčení; na iné komerčné účely uvádzať informácie o svojej kompetencii v takom rozsahu a forme, aby neboli klamlivé.
11. Nezačať oprávnené meranie a ukončiť všetky rokovania o vykonaní oprávneného merania s prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov (objednávateľmi, zákazníkmi), ak bol podaný návrh na začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo likvidácie oprávnenej osoby alebo ak jediná zodpovedná osoba pre daný odbor, predmet, metódu alebo metodiku oprávneného merania je vo výpovednej lehote a do času ukončenia pracovného pomeru oprávnené meranie neukončí a nevyhotoví správu o oprávnenom meraní.
12. Mať systém tvorby a zdokumentované pravidlá tvorby ceny oprávneného merania a prihliadať na účelnosť a na primeranosť nákladov na oprávnené meranie, ak to stav techniky oprávneného merania a požiadavky na postačujúcu presnosť výsledkov z hľadiska účelu oprávneného merania umožňujú.
13. Vysvetliť na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia alebo organizácie poverenej kontrolou správnosti výsledkov správu o oprávnenom meraní alebo čiastkovú správu o oprávnenom meraní a súvisiace podklady.
14. Uchovávať správy, záznamy, materiály a podklady dokumentujúce podmienky oprávneného merania, pôvodné zistenia a z nich odvodené závery, výpočty, prehľadné tabuľky o dodržiavaní právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia a normatívnych parametrov metodík oprávneného merania počas najmenej šiestich rokov odo dňa odovzdania správy o oprávnenom meraní alebo čiastkovej správy o oprávnenom meraní alebo odo dňa ich zmeny alebo doplnenia.
15. Zúčastňovať sa na vlastné náklady na ministerstvom určených posudzovaniach profesijnej spôsobilosti, medzilaboratórnych alebo im zodpovedajúcich porovnávacích meraniach.
16. Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu v písomnej forme zoznam vykonaných oprávnených meraní a subdodávok za predchádzajúci kalendárny rok a v elektronickej forme informáciu o oprávnených meraniach a subdodávkach (názov správy, dátum vyhotovenia správy, údaje o žiadateľovi o súhlas, účel merania - označenie súhlasu, názov a stručné údaje o objekte merania, prehľadnú tabuľku výsledkov oprávneného merania a ich interpretáciu); informáciu o oprávnenom meraní v tomto rozsahu zaslať v elektronickej forme na príslušnú inšpekciu najneskôr do 30 dní od zaslania alebo odovzdania správy o oprávnenom meraní prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja (objednávateľovi oprávneného merania, zákazníkovi). Na vyžiadanie ministerstva a inšpekcie doplniť informáciu aj o ďalšie náležitosti, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.
17. Umožniť kontrolu reprezentatívnosti výsledkov oprávneného merania; na požiadanie umožniť kontrolu oprávneného merania na mieste, bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie súvisiace s posúdením reprezentatívnosti výsledkov oprávneného merania vrátane vykonania prípadných medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, rozborov overovacích vzoriek alebo posúdení spôsobilosti.
18. Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ovzdušia, špecifické skúšky monitorovacích systémov možno prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nie je inou oprávnenou osobou, ak subdodávateľ
a) je uvedený v dokumentácii systému kvality oprávnenej osoby a zmluvné podmienky vykonávania subdodávok sú opísané do náležitých podrobností,
b) vykonáva rozbory a skúšky podľa metód a metodík, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky oprávneného merania a preukáže, že má potvrdenú a zdokumentovanú ich platnosť a zavedenie,
c) má vo svojom systéme kvality zdokumentované zavedenie ministerstvom stanovených požiadaviek pre subdodávky pri oprávnených meraniach,
d) je v potrebnom rozsahu oboznámený so súvisiacimi okolnosťami rozhodujúcimi pre kvalifikovaný výkon subdodávky vrátane oboznámenia sa s objektom merania – skúšky, ak je to potrebné,
e) má zdokumentované, že pri subdodávkach dodržiava povinnosti podľa § 20 ods. 18, zásady výkonu oprávnených meraní okrem bodov 4, 5, 7, 18, 19 a 20; ostatné zásady sa pri subdodávkach uplatňujú podľa svojho významu.
19. Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ovzdušia, špecifické skúšky a kalibráciu monitorovacích systémov možno prostredníctvom inej oprávnenej osoby, ak je to pri danom oprávnenom meraní potrebné. Odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných technicko-prevádzkových parametrov objektu oprávneného merania možno zabezpečiť prostredníctvom inej oprávnenej osoby alebo prostredníctvom iného subdodávateľa, ktorý nie je oprávnenou osobou, ak je tento na danú činnosť akreditovaný a preukáže splnenie zásad podľa bodu 18 písm. b) až d); zdokumentovanie plnenia zásady podľa bodu 18 písm. c) sa uplatňuje individuálne podľa subdodávky.
20. Zabezpečovať oprávnené merania vybraných znečisťujúcich látok alebo merania technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania a ich vyhodnotenie formou čiastkovej správy o oprávnenom meraní prostredníctvom inej oprávnenej osoby možno len v špecifických prípadoch, ak je to potrebné vzhľadom na rozsah alebo podmienky, alebo časovú tieseň vykonania oprávneného merania, napríklad potreba merania tej istej znečisťujúcej látky rôznymi metódami pre pochybnosti o interferenciách, skladba stacionárneho zdroja z viacerých technologicky špecifických častí, kapacitné možnosti a časová obmedzenosť prevádzky pri ustanovených technicko-prevádzkových podmienkach. V takých prípadoch možno odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných technicko-prevádzkových parametrov objektu oprávneného merania zabezpečiť aj prostredníctvom laboratória prevádzkovateľa objektu merania, ak je laboratórium na dané skúšky a činnosti akreditované, preukáže splnenie zásad podľa bodu 18 písm. b) až d) a obvodný úrad životného prostredia vydá súhlas s osobitnými podmienkami zabezpečenia dôveryhodnosti výsledku danej činnosti [§ 17 ods. 1 písm. g)]; zdokumentovanie plnenia zásady podľa bodu 18 písm. c) sa uplatňuje individuálne podľa subdodávky.
21. Nevykonať oprávnené meranie, ak vo vzťahu k objektu oprávneného merania, k príslušnému orgánu ochrany ovzdušia a k účastníkom konania možno mať pochybnosť o nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby alebo subdodávateľa (akreditované laboratórium tretej strany alebo inšpekčný orgán typu A). Rozhodujúce zásady na posúdenie nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby a subdodávateľa sú:
21.1 Nevykonať oprávnené merania pre vlastnú potrebu a pre ostatné s oprávnenou osobou personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojené subjekty (napr. zapožičanie technických prostriedkov alebo prenájom priestorov potrebných na výkon oprávneného merania).
21.2 Odmeňovanie zodpovedných osôb a ďalších zamestnancov zúčastňujúcich sa na oprávnenom meraní nesmie závisieť od výsledkov oprávneného merania; vylúčiť iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku oprávneného merania okrem finančnej sumy, ktorá je primeraná vykonanej práci.
21.3 Vedúci pracovníci môžu do činností, ktoré súvisia s oprávnenými meraniami, zasahovať len v súlade s kompetenciami podľa odsúhlasenej dokumentácie systému kvality a musia sa zdržiavať všetkých takých konaní, ktoré by mohli vyvolať pochybnosť o akejkoľvek forme ovplyvnenia výsledku oprávneného merania a zaujatosti konania oprávnenej osoby.
21.4 Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv k objektu oprávneného merania, napríklad patentová ochrana.
21.5 Vylúčiť vzťah blízkej osoby k osobám, ktoré majú vo väzbe na výsledky oprávneného merania priamy prospech alebo ktoré by mohli byť na základe výsledkov oprávnených meraní postihované bez ohľadu na formu postihu, napríklad členovia štatutárnych orgánov právnických osôb alebo fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, zodpovední pracovníci vnútornej organizačnej jednotky až po najnižšiu úroveň zodpovedného pracovníka meraného stacionárneho zdroja alebo výrobne vrátane zmenového majstra alebo predáka.
21.6 Vylúčiť vzťah blízkej osoby aj k osobe konajúcej v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní.
21.7 Vylúčiť účasť pracovníkov orgánov ochrany ovzdušia a pracovníkov poverených kontrolou reprezentatívnosti výsledkov v štatutárnych, dozorných a kontrolných orgánoch právnickej osoby alebo ich majetkového podielu; výnimkou je majetková účasť formou kupónovej privatizácie, ak nie je dominantná.
21.8 Dôsledne preskúmať plnenie tejto zásady pred oprávneným meraním, pričom sa predpokladá, že na posúdenie možných pochybností o zaujatosti oprávnená osoba, zodpovedná osoba a subdodávateľ poznajú vec do všetkých podrobností.
21.9 Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať konkrétny prípad s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vykonaním oprávneného merania. Na naplnenie podstaty nesplnenia týchto zásad je rozhodujúci už vznik dôvodnej pochybnosti; zaujatosť a reprezentatívnosť výsledku oprávneného merania sa v tomto zmysle neskôr neskúmajú a orgánom ochrany ovzdušia ani nedokazujú.
21.10 Vo výnimočnom prípade, ak sa niektorá z uvedených zásad nezaujatosti nemôže splniť, možno oprávnené meranie vykonať len za osobitných podmienok určených príslušným orgánom ochrany ovzdušia.
Na subdodávateľa sa jednotlivé zásady nezaujatosti vzťahujú podľa svojho významu v prípadoch, ak je potrebné jeho oboznámenie sa s objektom merania – skúšky, pri ktorom by mohla vzniknúť pochybnosť o dôveryhodnosti výsledku oprávneného merania.
Príloha č. 4 k zákonu č. 137/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 23; Ú. v. ES L 350, 28.12.1998) v znení smernice Komisie č. 2000/71/ES zo 7. novembra 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 26; Ú. v. ES L 287, 14. 11. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/17/ES z 3. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 76, 22. 3. 2003), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
2. Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú. v. ES L 85, 29. 3. 1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).
3. Smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 24; Ú. v. ES L 121, 11. 5. 1999) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/33/ES zo 6. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5; Ú. v. ES L 332, 28. 12. 2000) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 309, 27. 11. 2001) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 8; Ú. v. EÚ L 143, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (Ú. v. EÚ L 23, 26. 1. 2005) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 87, 31. 3. 2009).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (Ú. v. EÚ L 152, 11. 6. 2008).
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
2)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (Ú. v. EÚ L 161, 14. 6. 2006) v platnom znení, § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 117/2007 Z. z.
5)
§ 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 5 a 6 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 454/2007 Z. z.
8)
§ 18 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 35 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
12)
§ 2 zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3d ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 18 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Príloha č. 8 časť A a príloha č. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
20)
§ 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 21, 27 a 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
25)
26)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
27)
§ 2 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 525/2003 Z. z.
§ 8 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 9 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33)
§ 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
34)
§ 20 až 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. v znení zákona č. 532/2005 Z. z.