159/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2010 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 23. marca 2010,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2008 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 203/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2 prvá veta znie: „Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2011 a 2012 je uvedené v prílohe č. 1.“.
2.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 131/2006 Z. z.
Celkové množstvo kvót oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý v tonách na roky 2011 a 2012
Okres Emisné kvóty v t/rok
2011 2012
Bratislavský kraj    
Bratislava I 30 30
Bratislava II 11 070 10 500
Bratislava III 40 30
Bratislava IV 40 30
Bratislava V 30 30
Malacky 270 260
Pezinok 30 30
Senec 30 30
     
Trnavský kraj    
Trnava 340 320
Dunajská Streda 340 320
Galanta 270 250
Hlohovec 30 30
Piešťany 30 30
Senica 30 30
Skalica 30 30
     
Trenčiansky kraj    
Trenčín 340 320
Bánovce nad Bebravou 30 30
Ilava 70 60
Myjava 30 30
Nové Mesto nad Váhom 30 30
Partizánske 580 550
Považská Bystrica 580 550
Prievidza 36 750 34 900
Púchov 240 230
     
Nitriansky kraj    
Nitra 30 30
Komárno 30 30
Levice 30 30
Nové Zámky 1 350 1 280
Šaľa 580 550
Topoľčany 30 30
Zlaté Moravce 30 30
     
Žilinský kraj    
Žilina 1 850 1 740
Bytča 30 30
Čadca 30 30
Dolný Kubín 30 30
Kysucké Nové Mesto 30 30
Liptovský Mikuláš 30 30
Martin 1 750 1 680
Námestovo 30 30
Ružomberok 750 700
Turčianske Teplice 30 30
Tvrdošín 30 30
     
Banskobystrický kraj    
Banská Bystrica 30 30
Banská Štiavnica 30 30
Brezno 70 60
Detva 30 30
Krupina 30 30
Lučenec 90 80
Poltár 30 30
Revúca 1 350 1 300
Rimavská Sobota 30 30
Veľký Krtíš 30 30
Zvolen 2 300 2 200
Žarnovica 30 30
Žiar nad Hronom 650 600
     
Prešovský kraj    
Prešov 30 30
Bardejov 30 30
Humenné 1 200 1 140
Kežmarok 30 30
Levoča 30 30
Medzilaborce 30 30
Poprad 30 30
Sabinov 30 30
Snina 170 160
Stará Ľubovňa 30 30
Stropkov 30 30
Svidník 30 30
Vranov nad Topľou 2 150 2 000
     
Košický kraj    
Košice I 30 30
Košice II 10 750 10 200
Košice III 30 30
Košice IV 2 050 1 950
Košice-okolie 70 60
Gelnica 30 30
Michalovce 5 850 5 550
Rožňava 3 250 3 100
Sobrance 30 30
Spišská Nová Ves 30 30
Trebišov 30 30“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.
Jozef Medveď v. r.