164/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 16. apríla 2010,
ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 je 8 934 eur.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2010.
Viera Tomanová v. r.