211/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2010 do 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. apríla 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
organizovaní krátkodobého trhu s elektrinou.“.
2.
V § 2 písm. e) sa slová „letný stredoeurópsky čas“ nahrádzajú slovami „stredoeurópsky letný čas“.
4.
V § 2 písmeno j) znie:
„j)
lokálnym vydavateľom identifikačných čísiel prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je na vymedzenom území poverený Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav (ďalej len „združenie prevádzkovateľov“) prideľovať a evidovať identifikačné čísla subjektov zúčtovania a bilančných skupín v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov; lokálny vydavateľ identifikačných čísiel určuje postup pri určovaní identifikačných čísiel odberných miest v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav,“.
5.
§ 2 sa dopĺňa písmenami m) až v), ktoré znejú:
„m)
rámcovou distribučnou zmluvou zmluva o distribúcii elektriny uzatvorená medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny, na ktorej základe sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy zaväzuje poskytovať distribúciu elektriny a regulované služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy do odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane ostatných regulovaných služieb,
n)
stratami elektriny v sústave rozdiel medzi množstvom elektriny, ktoré vstupuje do sústavy, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ sústavy, a množstvom elektriny, ktoré vystupuje zo sústavy, znížený o vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy,
o)
obchodnou oblasťou územie, na ktorom je krátkodobý trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou pre účastníkov krátkodobého trhu s elektrinou,
p)
prenosovou kapacitou integrovaných trhov denná prenosová kapacita určená pre implicitnú aukciu realizovanú v dvoch alebo vo viacerých integrovaných obchodných oblastiach; pre zaistenie prenosu elektriny medzi integrovanými trhmi nie je potrebné získať právo na využitie prenosovej kapacity účastníkmi trhu s elektrinou,
r)
implicitnou aukciou spôsob obchodovania s elektrinou formou aukcie, pri ktorom sa úspešnému účastníkovi obchodovania s elektrinou zároveň pridelí cezhraničná prenosová kapacita,
s)
explicitnou aukciou spôsob pridelenia cezhraničnej prenosovej kapacity formou aukcie,
t)
vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy spotreba elektriny na prevádzkovanie stavebných častí zariadení sústavy a technologických zariadení sústavy okrem strát elektriny v sústave,
u)
ostatnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy celková spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy a strát elektriny v sústave,
v)
vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny; technologickú časť zariadenia na výrobu elektriny tvoria technologické časti nevyhnutné na výrobu elektriny tvoriace jeden technologický celok.“.
6.
V § 3 ods. 3 sa slovo „poplatku“ nahrádza slovami „ceny za pripojenie alebo nákladov“.
7.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do sústavy s užívateľmi sústavy, ktorí nemajú takúto zmluvu s prevádzkovateľom sústavy uzavretú, sa pre odberné miesto za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia považuje najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie posledných dvoch rokov. Maximálna rezervovaná kapacita sa určuje osobitne pre každé odberné miesto. Za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia existujúcich výrobcov elektriny sa považuje inštalovaný činný elektrický výkon existujúceho elektroenergetického zariadenia slúžiaceho na výrobu elektriny. Za takto určenú maximálnu rezervovanú kapacitu existujúcich užívateľov sústavy sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú.“.
8.
V § 4 ods. 2 sa za slová „na základe povolenia7)“ vkladajú slová „alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti7)“, za slová „vlastnej spotreby“ sa vkladajú slová „elektriny pri výrobe elektriny“, vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 5 ods. 2 písm. a) a ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z.“.
11.
V § 5 ods. 2 sa slovo „sedem“ nahrádza číslom „14“.
13.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu sa v prípade explicitnej aukcie prideľuje účastníkom trhu s elektrinou transparentným a nediskriminačným spôsobom na základe ich požiadaviek a cenových ponúk v termínoch a podľa pravidiel platných na uskutočňovanie aukcií na príslušnom cezhraničnom profile alebo môže byť pridelená organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na účely implicitných aukcií realizovaných v integrovaných obchodných oblastiach v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.
14.
V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Kapacita cezhraničného profilu, na ktorom nie je zavedené prideľovanie kapacít formou explicitnej aukcie, môže byť využitá na účel cezhraničného prenosu elektriny na základe voľných nominácií podľa pravidiel platných na uskutočňovanie aukcií na príslušnom cezhraničnom profile uverejnených na internetovej stránke prevádzkovateľa prenosovej sústavy.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
15.
V § 6 ods. 7 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
16.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Plánované hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch na nasledujúci deň poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy zúčtovateľovi odchýlok denne do 15:00 h v členení po obchodných hodinách a jednotlivých subjektoch zúčtovania.“.
17.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Distribúciu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe zmluvy o distribúcii elektriny a prístupe do distribučnej sústavy9) uzatvorenej s užívateľom sústavy alebo na základe rámcovej distribučnej zmluvy uzavretej s dodávateľom elektriny. Na každé odberné miesto sa uzatvára iba jedna zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do distribučnej sústavy.“.
18.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje raz ročne bezodplatne odberateľovi elektriny na základe žiadosti odberateľa elektriny údaje o odbere elektriny za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v odbernom mieste s meraním typu A alebo B za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov elektronicky v tabuľkovom editore, a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odberateľa elektriny.“.
19.
V § 8 ods. 2 sa slová „koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť“ nahrádzajú slovami „dodávateľ poslednej inštancie“ a vypúšťajú sa slová „v domácnosti“.
20.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Obstaranie regulačnej elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom podporných služieb, dodávateľom regulačnej elektriny alebo prostredníctvom havarijnej výpomoci od susediacich prevádzkovateľov prenosových sústav.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
21.
V § 8 ods. 8 sa za slovo „Vyúčtovanie“ vkladá slovo „združenej“ a vypúšťajú sa slová „okrem odberateľa elektriny v domácnosti“.
22.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak je zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke elektriny uzatvorená na neurčitý čas, výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.“.
23.
V § 11 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy priebežne vyhodnocuje veľkosť obstaranej regulačnej elektriny, objem a kvalitu obstaraných podporných služieb podľa technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke
a)
priebežne predbežné vyhodnotenie veľkosti obstaranej regulačnej elektriny za posledných 12 hodín s hodinovým posunom,
b)
predbežné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa,
c)
konečné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho mesiaca po ukončení mesačného vyhodnotenia,
d)
pravidlá a podmienky obstarania podporných služieb.“.
24.
V § 12 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Ak má koncový odberateľ elektriny s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému tvoria súčasť ceny za združenú dodávku elektriny. Platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému uhradí dodávateľ elektriny prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny.
(5)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy uhradí platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, vrátane platby za elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a dodanú v rámci tejto miestnej distribučnej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.“.
25.
V § 12 ods. 6 sa za slovo „Prevádzkovateľ“ vkladá slovo „miestnej“, vypúšťa sa čiarka a slová „ktorého ročná distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 GWh,“ a na konci sa pripája táto veta: „Podrobnosti komunikácie medzi prevádzkovateľmi sústav upraví prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vo svojom prevádzkovom poriadku.“.
26.
V § 12 ods. 7 prvá veta znie:
„Výrobca elektriny, ktorý elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny dodáva priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebúva pre celkovú vlastnú spotrebu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému uhradí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené.“.
27.
V § 13 odsek 7 znie:
„(7)
Pre odberné miesto účastníka trhu s prenesenou zodpovednosťou za odchýlku je jeho jediným dodávateľom elektriny pre toto odberné miesto subjekt zúčtovania, ktorý za neho prevzal zodpovednosť za odchýlku v tomto odbernom mieste.“.
28.
V § 13 ods. 8 sa za slovo „prevádzkovateľa“ vkladá slovo „miestnej“, vypúšťa sa čiarka a slová „ktorého ročná distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 GWh“.
29.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Postup a podmienky poskytovania údajov vo veci odchýlky účastníka trhu s elektrinou v prípade zmeny dodávateľa elektriny v odbernom mieste pripojenom do miestnej distribučnej sústavy sú uvedené v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa odchýlok a v zmluve o podmienkach poskytovania údajov uzatvorenej medzi prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny.
(10)
Ak prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy preniesol zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt zúčtovania, je tento subjekt zúčtovania povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu.18a) Podmienkou prevzatia zodpovednosti za odchýlku výrobcu elektriny podľa prvej vety je príslušnosť výrobcu elektriny a prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy k tej istej bilančnej skupine a dodávka vyrobenej elektriny do regionálnej distribučnej sústavy na základe zmluvy o dodávke vyrobenej elektriny na účely pokrytia strát v regionálnej distribučnej sústave.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 3 ods. 1 písm. d) a ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
30.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Subjekt zúčtovania po pridelení identifikačného čísla podľa odseku 1 požiada prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je odberné miesto subjektu zúčtovania a odberné miesta účastníkov trhu s elektrinou, za ktorých subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku, pripojené, o registráciu príslušných odberných miest, a to najneskôr 40 dní predo dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre existujúce odberné miesta a najneskôr 14 pracovných dní predo dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre nové odberné miesta. Na účel priradenia identifikačného čísla je existujúcim odberným miestom odberné miesto, ktoré bolo najmenej raz zaradené do bilančnej skupiny.“.
31.
V § 14 odsek 10 znie:
„(10)
Ak doterajší dodávateľ elektriny nemá možnosť uskutočňovať dodávku elektriny18b) alebo sa mu ako subjektu zúčtovania skončí zmluva o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu, zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste účastníka trhu s elektrinou, za ktorého subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku a ktorý nemá uzavretú ku dňu zániku doterajšej zmluvy novú zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, preberá ku dňu zániku doterajšej zmluvy o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu príslušný dodávateľ poslednej inštancie, a to najviac po dobu troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie zabezpečuje odo dňa ukončenia doterajšej zmluvy o zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu do dotknutých odberných miest dodávku elektriny a súvisiace služby, najviac však po dobu troch mesiacov. Ak sa subjektu zúčtovania skončí zmluva o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu, oznámi to zúčtovateľ odchýlok príslušnému dodávateľovi poslednej inštancie a príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 30 dní vopred.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
§ 20a ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.“.
32.
V § 14 ods. 11 až 15 sa slová „koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „dodávateľ poslednej inštancie“ v príslušnom tvare.
33.
V § 14 ods. 16 sa slová „90 kalendárnych dní“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.
35.
V § 15 odsek 8 znie:
„(8)
Hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch akceptované systémom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny zobchodované prostredníctvom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou sú pri uzávierke dennej registrácie diagramov zaradené do systému zúčtovateľa odchýlok.“.
38.
V § 16 ods. 8 sa slová „prevádzkovateľom prenosovej sústavy“ nahrádzajú slovami „zúčtovateľom odchýlok“.
40.
V § 16 odsek 11 znie:
„(11)
Ak platba vypočítaná podľa odseku 7 písm. a) je záporné číslo, platbu uhradí zúčtovateľ odchýlok subjektu zúčtovania; ak platba vypočítaná podľa odseku 7 písm. b) je záporné číslo, platbu uhradí zúčtovateľ odchýlok poskytovateľom regulačnej elektriny; ak platba vypočítaná podľa odseku 7 písm. a) a b) je kladné číslo, platbu uhradí subjekt zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok.“.
42.
V § 16 odsek 15 znie:
„(15)
Zúčtovateľ odchýlok uverejňuje denne do 10:00 h na svojej internetovej stránke za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení
a)
objem obstaranej kladnej regulačnej elektriny a zápornej regulačnej elektriny,
b)
celkové náklady na obstaranie regulačnej elektriny,
c)
viacnáklady na obstaranie regulačnej elektriny,
d)
súčet kladných a záporných odchýlok,
e)
veľkosť odchýlky sústavy a zúčtovaciu cenu za odchýlku.“.
44.
V § 17 ods. 2 sa slová „Dodávateľ elektriny“ nahrádzajú slovami „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy“.
45.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Typový diagram odberu určený podľa odseku 2 oznámi prevádzkovateľ distribučnej sústavy príslušnému dodávateľovi elektriny, do ktorého bilančnej skupiny odberné miesto patrí.“.
48.
V § 18 ods. 4 sa slová „výrobných zariadení výrobcu elektriny“ nahrádzajú slovami „zariadení na výrobu elektriny“.
49.
V § 18 ods. 5 sa slová „výrobných zariadení“ nahrádzajú slovami „zariadení na výrobu elektriny“ a slová „pre regulačnú“ sa nahrádzajú slovami „za regulačnú“.
50.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, ktorý prevádzkuje miestnu distribučnú sústavu na základe povolenia na distribúciu elektriny pred 1. júnom 2010, oznámi do 31. októbra 2010 prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, že podniká v elektroenergetike.
(2)
Dodávateľ elektriny do 1. septembra 2010 zosúladí zmluvy o dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke elektriny uzatvorené na neurčitý čas pred 1. júnom 2010 s § 8 ods. 11.“.
51.
Slovo „Sk“ sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „euro“ v príslušnom tvare.
53.
V prílohe č. 2 časti B sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Doterajší dodávateľ elektriny môže vzniesť námietku proti zmene dodávateľa elektriny pre príslušné odberné miesta prevádzkovateľovi sústavy do 22 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke elektriny, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na príslušnom odbernom mieste najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ sústavy zmenu dodávateľa elektriny nevykoná a bezodkladne o tom informuje doterajšieho dodávateľa elektriny a žiadateľa o vykonanie zmeny dodávateľa elektriny.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
54.
V prílohe č. 2 časti C odsek 1 znie:
„(1)
Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s doterajším dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny.“.
55.
V prílohe č. 2 časti C ods. 2 sa slová „1, 2 a 4“ nahrádzajú slovami „1, 2, 4 a 6“.
56.
V prílohe č. 2 časti D odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak odberné miesto, ktorého sa zmena týka, nie je vybavené priebehovým meraním, prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí pre dané odberné miesto typový diagram odberu po doručení žiadosti o registráciu odberného miesta v súlade s časťou B a oznámi ho novému dodávateľovi elektriny najneskôr päť pracovných dní predo dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny.
(3)
Prevádzkovateľ sústavy bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto, ktoré nie je vybavené priebehovým meraním, odpočtom alebo prepočtom ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny podľa priemernej dennej spotreby elektriny na danom odbernom mieste na základe údajov podľa posledných fyzických odpočtov odberného miesta.“.
57.
V prílohe č. 2 časti D ods. 4 sa za slovo „odovzdá“ vkladajú slová „doterajšiemu subjektu zúčtovania a novému“.
58.
V prílohe č. 3 ods. 6 sa slová „subjekty zúčtovania“ nahrádzajú slovami „bilančné skupiny“.
59.
V prílohe č. 3 ods. 7 sa slová „každý subjekt zúčtovania“ nahrádzajú slovami „každú bilančnú skupinu“ a za slovo „dňa“ sa vkladá slovo „nasledujúceho“.
60.
V prílohe č. 4 časti C ods. 1 sa slová „Dodávateľ elektriny“ nahrádzajú slovami „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy“.
61.
V prílohe č. 4 časti C sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
62.
V prílohe č. 4 časti D ods. 2 sa slová „dodávateľ elektriny“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“.
66.
V prílohe č. 4 časti F ods. 2 sa slová „subjektov zúčtovania“ nahrádzajú slovami „bilančných skupín“.
68.
V prílohe č. 4 časti G odsek 3 znie:
„(3)
Zmenu priradenia odberného miesta koncového odberateľa elektriny s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B ods. 1 písm. c) k inému druhu typového diagramu odberu elektriny vykonáva prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je koncový odberateľ elektriny pripojený. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutoční bezodplatne odpočet alebo prepočet spotreby elektriny k dátumu zmeny typového diagramu a oznámi dodávateľovi elektriny deň zmeny priradenia typového diagramu na odbernom mieste a údaj o spotrebe elektriny na odbernom mieste ku dňu zmeny typového diagramu.“.
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010 okrem bodov 3, 9, 10, 12, § 7 ods. 5 a 7 v bode 18, § 13 ods. 11 v bode 29, bodov 34, 36, 37, 39, 41, 43, 46, 47, 52, 63 až 65, 67 a 69, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Robert Fico v. r.