211/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. apríla 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
organizovaní krátkodobého trhu s elektrinou.“.
2.
V § 2 písm. e) sa slová „letný stredoeurópsky čas“ nahrádzajú slovami „stredoeurópsky letný čas“.
3.
V § 2 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pre odberné miesta na napäťovej úrovni nízkeho napätia vybavené určeným meradlom s meraním štvrťhodinového činného výkonu s mesačným odpočtom môže byť rezervovaná kapacita zmluvne dojednaná a môže byť nižšia, ako je hodnota kapacity zodpovedajúca amperickej hodnote hlavného ističa.“.
4.
V § 2 písmeno j) znie:
„j)
lokálnym vydavateľom identifikačných čísiel prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je na vymedzenom území poverený Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav (ďalej len „združenie prevádzkovateľov“) prideľovať a evidovať identifikačné čísla subjektov zúčtovania a bilančných skupín v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov; lokálny vydavateľ identifikačných čísiel určuje postup pri určovaní identifikačných čísiel odberných miest v súlade so štandardom združenia prevádzkovateľov, ktoré prideľujú a evidujú prevádzkovatelia sústav,“.
5.
§ 2 sa dopĺňa písmenami m) až v), ktoré znejú:
„m)
rámcovou distribučnou zmluvou zmluva o distribúcii elektriny uzatvorená medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny, na ktorej základe sa prevádzkovateľ distribučnej sústavy zaväzuje poskytovať distribúciu elektriny a regulované služby prevádzkovateľa distribučnej sústavy do odberných miest zásobovaných dodávateľom elektriny na časti vymedzeného územia prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane ostatných regulovaných služieb,
n)
stratami elektriny v sústave rozdiel medzi množstvom elektriny, ktoré vstupuje do sústavy, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ sústavy, a množstvom elektriny, ktoré vystupuje zo sústavy, znížený o vlastnú spotrebu elektriny prevádzkovateľa sústavy,
o)
obchodnou oblasťou územie, na ktorom je krátkodobý trh s elektrinou organizovaný organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou pre účastníkov krátkodobého trhu s elektrinou,
p)
prenosovou kapacitou integrovaných trhov denná prenosová kapacita určená pre implicitnú aukciu realizovanú v dvoch alebo vo viacerých integrovaných obchodných oblastiach; pre zaistenie prenosu elektriny medzi integrovanými trhmi nie je potrebné získať právo na využitie prenosovej kapacity účastníkmi trhu s elektrinou,
r)
implicitnou aukciou spôsob obchodovania s elektrinou formou aukcie, pri ktorom sa úspešnému účastníkovi obchodovania s elektrinou zároveň pridelí cezhraničná prenosová kapacita,
s)
explicitnou aukciou spôsob pridelenia cezhraničnej prenosovej kapacity formou aukcie,
t)
vlastnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy spotreba elektriny na prevádzkovanie stavebných častí zariadení sústavy a technologických zariadení sústavy okrem strát elektriny v sústave,
u)
ostatnou spotrebou elektriny prevádzkovateľa sústavy celková spotreba elektriny prevádzkovateľa sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny prevádzkovateľa sústavy a strát elektriny v sústave,
v)
vlastnou spotrebou elektriny pri výrobe elektriny spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny; technologickú časť zariadenia na výrobu elektriny tvoria technologické časti nevyhnutné na výrobu elektriny tvoriace jeden technologický celok.“.
6.
V § 3 ods. 3 sa slovo „poplatku“ nahrádza slovami „ceny za pripojenie alebo nákladov“.
7.
V § 3 odsek 4 znie:
„(4)
Pri uzatváraní zmlúv o pripojení do sústavy s užívateľmi sústavy, ktorí nemajú takúto zmluvu s prevádzkovateľom sústavy uzavretú, sa pre odberné miesto za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia považuje najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie posledných dvoch rokov. Maximálna rezervovaná kapacita sa určuje osobitne pre každé odberné miesto. Za maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia existujúcich výrobcov elektriny sa považuje inštalovaný činný elektrický výkon existujúceho elektroenergetického zariadenia slúžiaceho na výrobu elektriny. Za takto určenú maximálnu rezervovanú kapacitu existujúcich užívateľov sústavy sa cena za pripojenie alebo náklady za pripojenie neúčtujú.“.
8.
V § 4 ods. 2 sa za slová „na základe povolenia7)“ vkladajú slová „alebo potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti7)“, za slová „vlastnej spotreby“ sa vkladajú slová „elektriny pri výrobe elektriny“, vypúšťa sa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 5 ods. 2 písm. a) a ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z.“.
9.
V § 4 odsek 5 znie:
„(5)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy denne uverejňuje na svojej internetovej stránke údaje o
a)
celkovej výrobe elektriny na vymedzenom území; celkovou výrobou elektriny na vymedzenom území sa rozumie výroba elektriny meraná na svorkách zariadení na výrobu elektriny, ktorá zahŕňa aj vlastnú spotrebu elektriny pri výrobe elektriny,
b)
spotrebe elektriny na vymedzenom území; spotrebou elektriny na vymedzenom území sa rozumie množstvo elektriny určené ako súčet celkovej výroby elektriny na vymedzenom území a dovozu elektriny, od ktorého sa odpočíta vývoz elektriny,
c)
koncovej spotrebe elektriny na vymedzenom území; koncovou spotrebou elektriny na vymedzenom území sa rozumie vlastná spotreba elektriny prevádzkovateľov sústav, elektrina dodaná koncovým odberateľom elektriny vrátane elektriny vyrobenej v zariadení na výrobu elektriny a dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebovanej pre celkovú vlastnú spotrebu výrobcu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny,
d)
cezhraničných tokoch výkonov vrátane cezhraničných tokov distribučnou sústavou,
e)
plánovaných výmenách výkonov a skutočných výmenách výkonov.“.
10.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 6 až 10, ktoré znejú:
„(6)
Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy denne do 12:00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň o množstve vlastnej spotreby elektriny, skutočnom množstve elektriny distribuovanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho sústavy a skutočných cezhraničných tokoch elektriny na základe údajov z priebehových meraní odberných miest a hodnôt z typových diagramov odberných miest s presnosťou na tri desatinné miesta a súhrnné údaje podľa odseku 9. Údaje o množstve distribuovanej elektriny v MWh cez odberné miesta umiestnené na rozhraní regionálnej distribučnej sústavy a miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy do súhrnných údajov podľa prvej vety nezapočíta. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy oznámi prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, že podniká v elektroenergetike, do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na distribúciu elektriny. Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy oznamuje prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, každú zmenu v povolení na distribúciu elektriny do siedmich dní po nadobudnutí právoplatnosti zmeny v povolení na distribúciu elektriny.
(7)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy odovzdá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy denne do 12:00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň o množstve vlastnej spotreby elektriny, skutočnom množstve elektriny distribuovanej koncovým odberateľom elektriny pripojeným do jeho sústavy a skutočných cezhraničných tokoch elektriny na základe údajov z priebehových meraní odberných miest a hodnôt z typových diagramov odberných miest s presnosťou na tri desatinné miesta a súhrnné údaje podľa odseku 9. Údaje o množstve distribuovanej elektriny v MWh cez odberné miesta umiestnené na rozhraní nadradenej miestnej distribučnej sústavy a miestnej distribučnej sústavy prevádzkovateľ nadradenej miestnej distribučnej sústavy do súhrnných údajov podľa prvej vety nezapočíta.
(8)
Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 0,1 MW, a výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny viac ako 1 MW odovzdajú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie na výrobu elektriny pripojené, denne do 12:00 h údaje v MWh za predchádzajúci deň osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny
a)
s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny7a) o
1.
vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie súhrnne za celé zariadenie výrobcu elektriny meranej na svorkách meniča na strane striedavého napätia,
2.
množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny,
3.
ostatnej vlastnej spotrebe elektriny,
4.
množstve vyrobenej elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny,
b)
bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny7a) o
1.
vyrobenej elektrine meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto výrobcu elektriny,
2.
množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.
(9)
Výrobca elektriny, ktorý vyrába elektrinu zo slnečnej energie alebo z veternej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 0,1 MW, a výrobca elektriny s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny najviac 1 MW okrem výrobcu elektriny zo slnečnej energie alebo veternej energie odovzdajú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej sú pripojení, denne do 10:00 h súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci deň alebo do 25. dňa v mesiaci predpokladané údaje v MWh za každý deň nasledujúceho mesiaca, a to osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny
a)
s meraním elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny7a) o
1.
vyrobenej elektrine meranej na svorkách generátorov; pri zariadeniach vyrábajúcich elektrinu zo slnečnej energie súhrnne za celé zariadenie výrobcu elektriny meranej na svorkách meniča na strane striedavého napätia,
2.
množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny,
3.
ostatnej vlastnej spotrebe elektriny,
4.
množstve vyrobenej elektriny dodanej priamym vedením koncovým odberateľom elektriny,
b)
bez merania elektriny na svorkách zariadenia na výrobu elektriny7a) o
1.
vyrobenej elektrine meranej určeným meradlom, ktorým je vybavené odberné miesto výrobcu elektriny,
2.
množstve vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.
(10)
Postup pre účastníkov trhu, ktorí zasielajú prevádzkovateľovi prenosovej sústavy údaje podľa odsekov 6 až 9, je uvedený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 35a zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 309/2009 Z. z.“.
11.
V § 5 ods. 2 sa slovo „sedem“ nahrádza číslom „14“.
12.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Meranie v prenosovej sústave vrátane vyhodnocovania merania na účely poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zabezpečí prevádzkovateľ prenosovej sústavy.“.
13.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Voľná obchodovateľná prenosová kapacita cezhraničného profilu sa v prípade explicitnej aukcie prideľuje účastníkom trhu s elektrinou transparentným a nediskriminačným spôsobom na základe ich požiadaviek a cenových ponúk v termínoch a podľa pravidiel platných na uskutočňovanie aukcií na príslušnom cezhraničnom profile alebo môže byť pridelená organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou na účely implicitných aukcií realizovaných v integrovaných obchodných oblastiach v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.“.
14.
V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Kapacita cezhraničného profilu, na ktorom nie je zavedené prideľovanie kapacít formou explicitnej aukcie, môže byť využitá na účel cezhraničného prenosu elektriny na základe voľných nominácií podľa pravidiel platných na uskutočňovanie aukcií na príslušnom cezhraničnom profile uverejnených na internetovej stránke prevádzkovateľa prenosovej sústavy.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.
15.
V § 6 ods. 7 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
16.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Plánované hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch na nasledujúci deň poskytuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy zúčtovateľovi odchýlok denne do 15:00 h v členení po obchodných hodinách a jednotlivých subjektoch zúčtovania.“.
17.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Distribúciu elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe zmluvy o distribúcii elektriny a prístupe do distribučnej sústavy9) uzatvorenej s užívateľom sústavy alebo na základe rámcovej distribučnej zmluvy uzavretej s dodávateľom elektriny. Na každé odberné miesto sa uzatvára iba jedna zmluva o distribúcii elektriny a prístupe do distribučnej sústavy.“.
18.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy oznamuje začiatok plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny do odberných miest s meraním typu A a B dodávateľovi elektriny, ktorý dodáva elektrinu do dotknutých odberných miest pripojených do jeho distribučnej sústavy. Dodávateľovi elektriny sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie elektriny oznamuje elektronicky najneskôr päť dní pred začiatkom plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektriny.
(6)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytuje raz ročne bezodplatne odberateľovi elektriny na základe žiadosti odberateľa elektriny údaje o odbere elektriny za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení v odbernom mieste s meraním typu A alebo B za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov elektronicky v tabuľkovom editore, a to najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odberateľa elektriny.
(7)
Meranie v distribučnej sústave vrátane vyhodnocovania merania na účely poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou zabezpečí prevádzkovateľ distribučnej sústavy.“.
19.
V § 8 ods. 2 sa slová „koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť“ nahrádzajú slovami „dodávateľ poslednej inštancie“ a vypúšťajú sa slová „v domácnosti“.
20.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Obstaranie regulačnej elektriny zabezpečuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe zmluvy uzatvorenej s poskytovateľom podporných služieb, dodávateľom regulačnej elektriny alebo prostredníctvom havarijnej výpomoci od susediacich prevádzkovateľov prenosových sústav.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
21.
V § 8 ods. 8 sa za slovo „Vyúčtovanie“ vkladá slovo „združenej“ a vypúšťajú sa slová „okrem odberateľa elektriny v domácnosti“.
22.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak je zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke elektriny uzatvorená na neurčitý čas, výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.“.
23.
V § 11 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy priebežne vyhodnocuje veľkosť obstaranej regulačnej elektriny, objem a kvalitu obstaraných podporných služieb podľa technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uverejňuje na svojej internetovej stránke
a)
priebežne predbežné vyhodnotenie veľkosti obstaranej regulačnej elektriny za posledných 12 hodín s hodinovým posunom,
b)
predbežné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa,
c)
konečné hodnoty objemu a váženého priemeru cien skutočne poskytnutých podporných služieb podľa jednotlivých druhov za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho mesiaca po ukončení mesačného vyhodnotenia,
d)
pravidlá a podmienky obstarania podporných služieb.“.
24.
V § 12 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Ak má koncový odberateľ elektriny s dodávateľom elektriny uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny, tarifa za systémové služby a tarifa za prevádzkovanie systému tvoria súčasť ceny za združenú dodávku elektriny. Platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému uhradí dodávateľ elektriny prevádzkovateľovi sústavy, do ktorej je pripojené odberné miesto koncového odberateľa elektriny.
(5)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy uhradí platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené, vrátane platby za elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny a v inom zariadení na výrobu elektriny pripojených do miestnej distribučnej sústavy a dodanú v rámci tejto miestnej distribučnej sústavy okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny.“.
25.
V § 12 ods. 6 sa za slovo „Prevádzkovateľ“ vkladá slovo „miestnej“, vypúšťa sa čiarka a slová „ktorého ročná distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 GWh,“ a na konci sa pripája táto veta: „Podrobnosti komunikácie medzi prevádzkovateľmi sústav upraví prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vo svojom prevádzkovom poriadku.“.
26.
V § 12 ods. 7 prvá veta znie:
„Výrobca elektriny, ktorý elektrinu vyrobenú vo vlastnom zariadení na výrobu elektriny dodáva priamym vedením koncovým odberateľom elektriny alebo spotrebúva pre celkovú vlastnú spotrebu elektriny v mieste umiestnenia zariadenia na výrobu elektriny okrem vlastnej spotreby elektriny pri výrobe elektriny, platbu za poskytovanie systémových služieb a platbu za prevádzkovanie systému uhradí prevádzkovateľovi prenosovej sústavy prostredníctvom prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je jeho odberné miesto pripojené.“.
27.
V § 13 odsek 7 znie:
„(7)
Pre odberné miesto účastníka trhu s prenesenou zodpovednosťou za odchýlku je jeho jediným dodávateľom elektriny pre toto odberné miesto subjekt zúčtovania, ktorý za neho prevzal zodpovednosť za odchýlku v tomto odbernom mieste.“.
28.
V § 13 ods. 8 sa za slovo „prevádzkovateľa“ vkladá slovo „miestnej“, vypúšťa sa čiarka a slová „ktorého ročná distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 GWh“.
29.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Postup a podmienky poskytovania údajov vo veci odchýlky účastníka trhu s elektrinou v prípade zmeny dodávateľa elektriny v odbernom mieste pripojenom do miestnej distribučnej sústavy sú uvedené v prevádzkovom poriadku zúčtovateľa odchýlok a v zmluve o podmienkach poskytovania údajov uzatvorenej medzi prevádzkovateľom miestnej distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny.
(10)
Ak prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy preniesol zodpovednosť za odchýlku na iný subjekt zúčtovania, je tento subjekt zúčtovania povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku výrobcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou podľa osobitného predpisu.18a) Podmienkou prevzatia zodpovednosti za odchýlku výrobcu elektriny podľa prvej vety je príslušnosť výrobcu elektriny a prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy k tej istej bilančnej skupine a dodávka vyrobenej elektriny do regionálnej distribučnej sústavy na základe zmluvy o dodávke vyrobenej elektriny na účely pokrytia strát v regionálnej distribučnej sústave.
(11)
Výrobca elektriny poskytuje zúčtovateľovi odchýlok technické údaje o dodávke elektriny potrebné na vyhodnotenie odchýlok podľa prevádzkového poriadku zúčtovateľa odchýlky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 3 ods. 1 písm. d) a ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
30.
V § 14 odsek 4 znie:
„(4)
Subjekt zúčtovania po pridelení identifikačného čísla podľa odseku 1 požiada prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je odberné miesto subjektu zúčtovania a odberné miesta účastníkov trhu s elektrinou, za ktorých subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku, pripojené, o registráciu príslušných odberných miest, a to najneskôr 40 dní predo dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre existujúce odberné miesta a najneskôr 14 pracovných dní predo dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o zúčtovaní odchýlky alebo zmluvy o prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre nové odberné miesta. Na účel priradenia identifikačného čísla je existujúcim odberným miestom odberné miesto, ktoré bolo najmenej raz zaradené do bilančnej skupiny.“.
31.
V § 14 odsek 10 znie:
„(10)
Ak doterajší dodávateľ elektriny nemá možnosť uskutočňovať dodávku elektriny18b) alebo sa mu ako subjektu zúčtovania skončí zmluva o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu, zodpovednosť za odchýlku v odbernom mieste účastníka trhu s elektrinou, za ktorého subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku a ktorý nemá uzavretú ku dňu zániku doterajšej zmluvy novú zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, preberá ku dňu zániku doterajšej zmluvy o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu príslušný dodávateľ poslednej inštancie, a to najviac po dobu troch mesiacov. Dodávateľ poslednej inštancie zabezpečuje odo dňa ukončenia doterajšej zmluvy o zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu do dotknutých odberných miest dodávku elektriny a súvisiace služby, najviac však po dobu troch mesiacov. Ak sa subjektu zúčtovania skončí zmluva o zúčtovaní odchýlky účastníka trhu, oznámi to zúčtovateľ odchýlok príslušnému dodávateľovi poslednej inštancie a príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy 30 dní vopred.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
§ 20a ods. 1 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.“.
32.
V § 14 ods. 11 až 15 sa slová „koncový dodávateľ elektriny pre domácnosť“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „dodávateľ poslednej inštancie“ v príslušnom tvare.
33.
V § 14 ods. 16 sa slová „90 kalendárnych dní“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.
34.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a externé realizácie vývozu elektriny z vymedzeného územia a dovozu elektriny na vymedzené územie prostredníctvom prenosovej sústavy“.
35.
V § 15 odsek 8 znie:
„(8)
Hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny na cezhraničných profiloch akceptované systémom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a hodnoty dodávok elektriny a odberov elektriny zobchodované prostredníctvom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou sú pri uzávierke dennej registrácie diagramov zaradené do systému zúčtovateľa odchýlok.“.
36.
V § 15 ods. 10 sa slová „prevádzkovateľa prenosovej sústavy“ nahrádzajú slovami „organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“.
37.
V § 16 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá za subjekty zúčtovania pripojené do jeho sústavy zúčtovateľovi odchýlok denne do 9:00 h a príslušnému subjektu zúčtovania denne do 9:30 h údaje o skutočnom množstve odobratej elektriny a odovzdanej elektriny za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení na základe meraných hodnôt v MW s presnosťou na tri desatinné miesta.
(4)
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá údaje podľa odseku 3 súhrnne podľa jednotlivých bilančných skupín v členení podľa typu merania A, B a C vrátane zvyškového diagramu. Údaje zahŕňajú hodnoty odberov elektriny odberateľov elektriny s priebehovým meraním a hodnoty z typových diagramov odberu, a to osobitne za dodávku elektriny a osobitne za odber elektriny.“.
38.
V § 16 ods. 8 sa slová „prevádzkovateľom prenosovej sústavy“ nahrádzajú slovami „zúčtovateľom odchýlok“.
39.
V § 16 ods. 9 sa slová „prevádzkovateľa prenosovej sústavy“ nahrádzajú slovami „organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“.
40.
V § 16 odsek 11 znie:
„(11)
Ak platba vypočítaná podľa odseku 7 písm. a) je záporné číslo, platbu uhradí zúčtovateľ odchýlok subjektu zúčtovania; ak platba vypočítaná podľa odseku 7 písm. b) je záporné číslo, platbu uhradí zúčtovateľ odchýlok poskytovateľom regulačnej elektriny; ak platba vypočítaná podľa odseku 7 písm. a) a b) je kladné číslo, platbu uhradí subjekt zúčtovania zúčtovateľovi odchýlok.“.
41.
V § 16 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Podmienky vysporiadania dodávky regulačnej elektriny sa určia v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(13)
Údaje potrebné na zúčtovanie odchýlok a opravné zúčtovanie odchýlok na požiadanie poskytuje prevádzkovateľ sústavy zúčtovateľovi odchýlok a dotknutým účastníkom trhu s elektrinou.“.
Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 14 až 20.
42.
V § 16 odsek 15 znie:
„(15)
Zúčtovateľ odchýlok uverejňuje denne do 10:00 h na svojej internetovej stránke za každú obchodnú hodinu predchádzajúceho dňa v štvrťhodinovom rozlíšení
a)
objem obstaranej kladnej regulačnej elektriny a zápornej regulačnej elektriny,
b)
celkové náklady na obstaranie regulačnej elektriny,
c)
viacnáklady na obstaranie regulačnej elektriny,
d)
súčet kladných a záporných odchýlok,
e)
veľkosť odchýlky sústavy a zúčtovaciu cenu za odchýlku.“.
43.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 21 a 22, ktoré znejú:
„(21)
Zúčtovateľ odchýlok na svojej internetovej stránke uverejňuje do dvadsiateho dňa po skončení kalendárneho mesiaca informáciu o nepresnosti v údajoch medzi údajmi z mesačných vyhodnotení a údajmi z denných vyhodnotení odchýlky v členení podľa jednotlivých prevádzkovateľov sústav v percentách za jednotlivé kalendárne dni. Percento nepresnosti sa určí podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(22)
V obchodných hodinách, v ktorých sa uplatňujú obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike vyhlásené dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy, sa vyhodnotenie odchýlky, zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny zúčtovateľom odchýlok nevykoná.“.
44.
V § 17 ods. 2 sa slová „Dodávateľ elektriny“ nahrádzajú slovami „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy“.
45.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Typový diagram odberu určený podľa odseku 2 oznámi prevádzkovateľ distribučnej sústavy príslušnému dodávateľovi elektriny, do ktorého bilančnej skupiny odberné miesto patrí.“.
46.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytne organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou druhy typových diagramov s príslušnými parametrami.“.
47.
Za § 17 sa vkladajú § 17a až 17d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou
§ 17a
Podmienky účasti na krátkodobom trhu s elektrinou
(1)
Organizovaný krátkodobý trh s elektrinou sa uskutočňuje na základe zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou uzavretej medzi organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou a účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou po zložení finančnej zábezpeky účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou najneskôr päť dní pred účinnosťou zmluvy a po splnení ďalších obchodných podmienok uvedených v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou môže byť len subjekt zúčtovania s platnou zmluvou o zúčtovaní odchýlky.
(3)
Účastník krátkodobého trhu s elektrinou zasiela organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie krátkodobého trhu s elektrinou a informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 17b
Registrácia objednávok a párovanie objednávok
(1)
Objednávky účastníka krátkodobého trhu s elektrinou obsahujú ponuku na predaj elektriny alebo dopyt na nákup elektriny.
(2)
Účastník krátkodobého trhu s elektrinou zadáva objednávky najneskôr do času určeného prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Účastník krátkodobého trhu s elektrinou doručí objednávky organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou v čase, spôsobom a vo formáte v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a platnými pravidlami informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(4)
Párovanie objednávok sa vykonáva v režime
a)
koordinovaného párovania, pri ktorom prebieha spoločné párovanie obchodných oblastí s využitím definovanej hodnoty prenosovej kapacity integrovaných trhov,
b)
samostatného párovania, pri ktorom prebieha samostatné párovanie slovenskej obchodnej oblasti.
§ 17c
Vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie denného trhu
(1)
Vyhodnotenie, zúčtovanie a vysporiadanie denného trhu sa vykonáva denne a mesačne v súlade s prevádzkovým poriadkom organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(2)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou sprístupňuje účastníkom krátkodobého trhu s elektrinou vyhodnotenie denného trhu prostredníctvom informačného systému organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(3)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou uverejňuje denne na svojej internetovej stránke
a)
hodnotu prenosovej kapacity integrovaných trhov aktuálneho obchodného dňa,
b)
aktualizovaný zoznam registrovaných účastníkov krátkodobého trhu s elektrinou,
c)
celkové množstvo nákupu elektriny ponúkané v každej obchodnej hodine v MWh,
d)
celkové množstvo predaja elektriny dopytované v každej obchodnej hodine v MWh,
e)
množstvo nákupu elektriny zobchodované v každej obchodnej hodine v MWh,
f)
množstvo predaja elektriny zobchodované v každej obchodnej hodine v MWh,
g)
rozdiel množstva nákupu a predaja elektriny zobchodovaného v každej obchodnej hodine v MWh,
h)
cenu elektriny v obchodnej oblasti pre každú obchodnú hodinu v eurách,
i)
agregované krivky nákupu a predaja elektriny ponúkanej a požadovanej v každej obchodnej hodine vrátane identifikácie úspešne zobchodovaného množstva a identifikácie dovozov a vývozov,
j)
cenové indexy pre základné pásmo, ktoré sa určuje zo všetkých obchodných hodín, a špičkové pásmo, ktoré sa určuje z obchodných hodín, ktoré pokrývajú čas v intervale od 8:00 h do 20:00 h, ktoré sa určia ako aritmetický priemer cien obchodných hodín.
(4)
Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou môže z dôvodu technických problémov pozastaviť alebo zrušiť obchodovanie na dennom trhu podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(5)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou súčinnosť pri organizovaní krátkodobého trhu s elektrinou.
(6)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy poskytujú organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou namerané a vyhodnotené údaje a informácie potrebné na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou.
(7)
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy poskytne na požiadanie organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vyhodnotenie organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou.
§ 17d
Prevádzkový poriadok organizátora krátkodobého trhu s elektrinou musí obsahovať aj
a)
pravidlá informačného systému,
b)
proces párovania objednávok,
c)
podmienky zloženia finančnej zábezpeky, spôsob určenia výšky finančnej zábezpeky účastníka krátkodobého trhu s elektrinou a podmienky a lehoty jej vrátenia,
d)
spôsob overovania a registrácie objednávok,
e)
postup pri reklamáciách,
f)
spôsob registrácie účastníkov krátkodobého trhu s elektrinou.“.
48.
V § 18 ods. 4 sa slová „výrobných zariadení výrobcu elektriny“ nahrádzajú slovami „zariadení na výrobu elektriny“.
49.
V § 18 ods. 5 sa slová „výrobných zariadení“ nahrádzajú slovami „zariadení na výrobu elektriny“ a slová „pre regulačnú“ sa nahrádzajú slovami „za regulačnú“.
50.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)
Prevádzkovateľ miestnej distribučnej sústavy, ktorý prevádzkuje miestnu distribučnú sústavu na základe povolenia na distribúciu elektriny pred 1. júnom 2010, oznámi do 31. októbra 2010 prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojený, že podniká v elektroenergetike.
(2)
Dodávateľ elektriny do 1. septembra 2010 zosúladí zmluvy o dodávke elektriny a zmluvy o združenej dodávke elektriny uzatvorené na neurčitý čas pred 1. júnom 2010 s § 8 ods. 11.“.
51.
Slovo „Sk“ sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „euro“ v príslušnom tvare.
52.
V prílohe č. 1 sa slová „podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy“ nahrádzajú slovami „podľa prevádzkového poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou“.
53.
V prílohe č. 2 časti B sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Doterajší dodávateľ elektriny môže vzniesť námietku proti zmene dodávateľa elektriny pre príslušné odberné miesta prevádzkovateľovi sústavy do 22 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny, a to výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke elektriny, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na príslušnom odbernom mieste najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa elektriny. Ak bola vznesená námietka podľa prvej vety, prevádzkovateľ sústavy zmenu dodávateľa elektriny nevykoná a bezodkladne o tom informuje doterajšieho dodávateľa elektriny a žiadateľa o vykonanie zmeny dodávateľa elektriny.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
54.
V prílohe č. 2 časti C odsek 1 znie:
„(1)
Podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s doterajším dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a uzatvorenie zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny.“.
55.
V prílohe č. 2 časti C ods. 2 sa slová „1, 2 a 4“ nahrádzajú slovami „1, 2, 4 a 6“.
56.
V prílohe č. 2 časti D odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Ak odberné miesto, ktorého sa zmena týka, nie je vybavené priebehovým meraním, prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí pre dané odberné miesto typový diagram odberu po doručení žiadosti o registráciu odberného miesta v súlade s časťou B a oznámi ho novému dodávateľovi elektriny najneskôr päť pracovných dní predo dňom vykonania zmeny dodávateľa elektriny.
(3)
Prevádzkovateľ sústavy bezodplatne určí spotrebu elektriny pre odberné miesto, ktoré nie je vybavené priebehovým meraním, odpočtom alebo prepočtom ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny podľa priemernej dennej spotreby elektriny na danom odbernom mieste na základe údajov podľa posledných fyzických odpočtov odberného miesta.“.
57.
V prílohe č. 2 časti D ods. 4 sa za slovo „odovzdá“ vkladajú slová „doterajšiemu subjektu zúčtovania a novému“.
58.
V prílohe č. 3 ods. 6 sa slová „subjekty zúčtovania“ nahrádzajú slovami „bilančné skupiny“.
59.
V prílohe č. 3 ods. 7 sa slová „každý subjekt zúčtovania“ nahrádzajú slovami „každú bilančnú skupinu“ a za slovo „dňa“ sa vkladá slovo „nasledujúceho“.
60.
V prílohe č. 4 časti C ods. 1 sa slová „Dodávateľ elektriny“ nahrádzajú slovami „Prevádzkovateľ distribučnej sústavy“.
61.
V prílohe č. 4 časti C sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
62.
V prílohe č. 4 časti D ods. 2 sa slová „dodávateľ elektriny“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“.
63.
V prílohe č. 4 časti E odsek 1 znie:
„(1)
Prevádzkovateľ sústavy odovzdá zúčtovateľovi odchýlok a príslušnému subjektu zúčtovania za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení skutočné namerané hodnoty spotreby elektriny, ak ide o odberné miesta s meraním typu A, alebo určené hodnoty spotreby elektriny, ak ide o odberné miesta s meraním typu B alebo C vrátane podielu na zvyškovom diagrame, za odberné miesta subjektu zúčtovania vrátane odberných miest účastníkov trhu s elektrinou, za ktoré subjekt zúčtovania prevzal zodpovednosť za odchýlku a ktoré sú pripojené do príslušnej sústavy v členení podľa typu merania A, B a C vrátane podielu na zvyškovom diagrame. V skupine merania typu A uvádza prevádzkovateľ sústavy skutočné namerané hodnoty. Ak prevádzkovateľ sústavy nemá skutočné namerané hodnoty k dispozícii, uvedie to k uvádzaným údajom.“.
64.
V prílohe č. 4 časti E ods. 4 sa slovo „ročnej“ nahrádza slovom „polročnej“.
65.
V prílohe č. 4 časti F odsek 1 znie:
„(1)
Na vysporiadanie zúčtovacieho obdobia odovzdá prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy zúčtovateľovi odchýlok skutočné hodnoty odberu a dodávok elektriny alebo náhradné hodnoty.“.
66.
V prílohe č. 4 časti F ods. 2 sa slová „subjektov zúčtovania“ nahrádzajú slovami „bilančných skupín“.
67.
V prílohe č. 4 sa časť F dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Pre potreby mesačného vyhodnotenia odchýlok odovzdá prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ prenosovej sústavy zúčtovateľovi odchýlok náhradné hodnoty odberu a dodávok elektriny najneskôr do piateho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca.
(6)
Na účely konečného vyhodnotenia odchýlok odovzdá prevádzkovateľ distribučnej sústavy a prevádzkovateľ prenosovej sústavy zúčtovateľovi odchýlok a príslušnému subjektu zúčtovania skutočné hodnoty odberu elektriny a dodávok elektriny najneskôr do dvadsiateho kalendárneho dňa ôsmeho mesiaca po skončení príslušného obdobia.“.
68.
V prílohe č. 4 časti G odsek 3 znie:
„(3)
Zmenu priradenia odberného miesta koncového odberateľa elektriny s typom merania C, so spôsobom odpočtu údajov podľa spôsobu uvedeného v časti B ods. 1 písm. c) k inému druhu typového diagramu odberu elektriny vykonáva prevádzkovateľ distribučnej sústavy, do ktorej je koncový odberateľ elektriny pripojený. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy uskutoční bezodplatne odpočet alebo prepočet spotreby elektriny k dátumu zmeny typového diagramu a oznámi dodávateľovi elektriny deň zmeny priradenia typového diagramu na odbernom mieste a údaj o spotrebe elektriny na odbernom mieste ku dňu zmeny typového diagramu.“.
69.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 317/2007 Z. z.
VYHODNOTENIE, ZÚČTOVANIE A VYSPORIADANIE ODCHÝLKY A REGULAČNEJ ELEKTRINY
(1)
Zúčtovateľ odchýlok vykoná predbežné denné vyhodnotenie odchýlky subjektu zúčtovania a oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny výsledky denného vyhodnotenia do 10:00 h za predchádzajúci deň na základe registrácie denných diagramov podľa § 15 a vyhodnotenia regulačnej elektriny podľa § 8.
(2)
Zúčtovateľ odchýlok na svojej internetovej stránke uverejňuje denne do 10:00 h predbežné denné vyhodnotenie odchýlky a obstaranej kladnej a zápornej regulačnej elektriny, veľkosť odchýlky sústavy, súčet kladných a záporných odchýlok, celkové náklady na obstaranie regulačnej elektriny, zúčtovaciu cenu odchýlky a viacnáklady na obstaranie regulačnej elektriny.
(3)
Zúčtovateľ odchýlok vykoná do dvoch pracovných dní od ukončenia prvej dekády a druhej dekády daného mesiaca dekádne vyhodnotenie odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny za predchádzajúcu dekádu, ktoré zohľadňuje spresnené denné hodnoty meraní a vyhodnotení obstaranej regulačnej elektriny.
(4)
Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny dekádne vyhodnotenie a sprístupní ho na svojej internetovej stránke do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa odseku 3.
(5)
Zúčtovateľ odchýlok vysporiada zálohové platby za odchýlky so subjektom zúčtovania na základe dekádneho vyhodnotenia podľa odseku 3.
(6)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať denné vyhodnotenie podľa odseku 1 alebo dekádne vyhodnotenie podľa odseku 3 najneskôr do piatich dní po skončení príslušného mesiaca.
(7)
Zúčtovateľ odchýlok vykoná každý mesiac do desiateho kalendárneho dňa (ďalej len „deň vyhodnotenia“) mesačné vyhodnotenie všetkých hodnôt odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny za predchádzajúci mesiac, ktoré zohľadňuje
a)
opravené hodnoty z merania a vyhodnotenia regulačnej elektriny odovzdané prevádzkovateľmi sústav,
b)
mesačné odpočty skutočných hodnôt odberných miest a hodnoty prepočítaných typových diagramov odberu odovzdané prevádzkovateľmi sústav,
c)
korigované hodnoty, ktoré boli predmetom reklamácie.
(8)
Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny mesačné vyhodnotenie a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa odseku 7.
(9)
Zúčtovateľ odchýlok vysporiada platby za odchýlky so subjektmi zúčtovania a platby za obstaranú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny na základe mesačného vyhodnotenia podľa odseku 7.
(10)
Subjekt zúčtovania môže reklamovať mesačné vyhodnotenie podľa odseku 7 najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhodnotenia zúčtovateľom odchýlok.
(11)
Zúčtovateľ odchýlok postúpi reklamáciu mesačného vyhodnotenia subjektu zúčtovania na príslušných prevádzkovateľov sústav, ktorí preveria reklamovanú hodnotu a do 15 kalendárnych dní od prijatia reklamácie zašlú vyjadrenie a hodnoty pre opravné mesačné vyhodnotenie zúčtovateľovi odchýlok.
(12)
Ak bola reklamácia mesačného vyhodnotenia uznaná, zúčtovateľ odchýlok vykoná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie podľa odseku 10 opravné mesačné vyhodnotenie všetkých hodnôt odchýlky a obstaranej regulačnej elektriny za príslušný mesiac.
(13)
Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny opravené mesačné vyhodnotenie a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme do 16:00 h v deň vyhodnotenia podľa odseku 12.
(14)
Na základe opraveného mesačného vyhodnotenia podľa odseku 12 zúčtovateľ odchýlok, subjekt zúčtovania a dodávateľ regulačnej elektriny vyhotovia do piatich kalendárnych dní dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa odseku 9 za odchýlky so subjektmi zúčtovania a k platbám za obstaranú regulačnú elektrinu s dodávateľmi regulačnej elektriny.
(15)
Zúčtovateľ odchýlok vykoná za každý mesiac, a to najneskôr do ôsmich mesiacov po jeho skončení, konečný prepočet a konečné vyhodnotenie odchýlky, ktoré zohľadňuje typové diagramy odberov jednotlivých skupín odberateľov elektriny bez priebehového merania opravené o ich skutočnú ročnú spotrebu podľa ročných odpočtov nameraných hodnôt.
(16)
Zúčtovateľ odchýlok oznámi subjektom zúčtovania a dodávateľom regulačnej elektriny konečné vyhodnotenie odchýlky a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme v deň vyhodnotenia odchýlky podľa odseku 15.
(17)
Subjekt zúčtovania môže konečné vyhodnotenie odchýlky reklamovať do 15 dní odo dňa oznámenia konečného vyhodnotenia odchýlky. Zúčtovateľ odchýlok reklamáciu vybaví do jedného mesiaca odo dňa doručenia reklamácie konečného vyhodnotenia odchýlky.
(18)
Zúčtovateľ odchýlok postúpi reklamáciu konečného vyhodnotenia odchýlky subjektu zúčtovania na príslušných prevádzkovateľov sústav, ktorí preveria reklamovanú hodnotu a do 15 kalendárnych dní odo dňa postúpenia reklamácie zašlú vyjadrenie a hodnoty pre upravené konečné vyhodnotenie zúčtovateľovi odchýlok.
(19)
Zúčtovateľ odchýlok uznané reklamácie zapracuje do upraveného konečného vyhodnotenia odchýlky, oznámi to subjektom zúčtovania a sprístupní ho vo svojom informačnom systéme do 16:00 h v deň vyhodnotenia odchýlky. Reklamácia upraveného konečného vyhodnotenia odchýlky nie je možná.
(20)
Na základe upraveného konečného vyhodnotenia odchýlky podľa odseku 19 zúčtovateľ odchýlok, subjekt zúčtovania a dodávateľ regulačnej elektriny vyhotovia do piatich dní dobropisy alebo ťarchopisy k vysporiadaným platbám podľa odseku 9 alebo 14.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2010 okrem bodov 3, 9, 10, 12, § 7 ods. 5 a 7 v bode 18, § 13 ods. 11 v bode 29, bodov 34, 36, 37, 39, 41, 43, 46, 47, 52, 63 až 65, 67 a 69, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Robert Fico v. r.