246/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. apríla 2010 bol v Kyjeve podpísaný Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Administráciou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o výmene informácií.
Protokol nadobudol platnosť 16. apríla 2010 v súlade s článkom 11 ods. 1.
Do textu protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.