270/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

270
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. mája 2010
o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje environmentálne normy kvality1) pre prioritné látky2) a niektoré ďalšie znečisťujúce látky3) s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav povrchových vôd4) v súlade s programom opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.5)
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na osobu, ktorá využíva vody.6)
§ 2
Environmentálna norma kvality
(1)
Environmentálne normy kvality pre útvary povrchových vôd7) uvedené v prílohe č. 1 časti A sa uplatňujú v súlade s environmentálnymi cieľmi pre útvary povrchových vôd8) a s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 časti B.
(2)
Ak sa pre kategórie povrchových vôd vyskytla nadmerná kontaminácia látkami podľa odseku 7 alebo je odôvodnené podozrenie jej výskytu, uplatnia sa environmentálne normy kvality pre sediment a živé organizmy alebo pre sediment, alebo živé organizmy namiesto environmentálnych noriem kvality, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti A.
(3)
Pri uplatňovaní environmentálnych noriem kvality podľa odseku 2
a)
uplatní sa pre
1.
ortuť a jej zlúčeniny environmentálna norma kvality 20 µg/kg,
2.
hexachlórbenzén environmentálna norma kvality 10 µg/kg,
3.
hexachlórbutadién environmentálna norma kvality 55 µg/kg,
b)
určia a uplatnia sa environmentálne normy kvality pre konkrétne látky v sedimente alebo v živých organizmoch, ktoré sú odlišné od environmentálnych noriem kvality podľa písmena a); tieto normy určuje právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky9) (ďalej len „ministerstvo“) tak, aby zabezpečili minimálne rovnakú úroveň ochrany ako environmentálne normy kvality pre povrchovú vodu uvedené v prílohe č.1 časti A,
c)
uskutoční sa monitorovanie v sedimente alebo v živých organizmoch pre látky uvedené v písmenách a) a b) aspoň raz za rok alebo v inom časovom intervale, ak je to opodstatnené na základe technických poznatkov a odborných skúseností.
(4)
Environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. a) sa vzťahujú na mokré tkanivo, pričom najvhodnejší indikátor sa zvolí spomedzi rýb, mäkkýšov, kôrovcov a ďalších živých organizmov.
(5)
Ak sa environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. a) neuplatňujú pre živé organizmy, určia a uplatnia sa prísnejšie environmentálne normy kvality pre povrchovú vodu s cieľom dosiahnuť rovnakú úroveň ochrany ako pri environmentálnych normách kvality pre živé organizmy. Dôvody a podklady na použitie tohto prístupu, environmentálne normy kvality pre povrchovú vodu vrátane údajov a metodiky, podľa ktorých sa environmentálne normy kvality určili, a kategórie povrchových vôd, na ktoré sa uplatnili, sa oznamujú Európskej komisii.10)
(6)
Látky, pre ktoré boli určené environmentálne normy kvality podľa odseku 3 písm. b), dôvody a podklady na ich určenie, určené alternatívne environmentálne normy kvality vrátane údajov a metodiky, podľa ktorých boli alternatívne environmentálne normy kvality odvodené, kategórie povrchových vôd, na ktoré sa vzťahujú určené alternatívne environmentálne normy kvality a frekvencia plánovaného monitorovania spolu s jej odôvodnením, sa oznamujú Európskej komisii.
(7)
Pre prioritné látky uvedené v prílohe č. 1 časti A, ktoré majú tendenciu akumulovať sa v sedimente alebo v živých organizmoch, sa na základe monitorovania vôd11) vykonáva analýza dlhodobých trendov koncentrácií týchto látok, pričom osobitná pozornosť sa venuje látkam uvedeným pod číslami 2, 5 až 7, 12, 15 až 18, 20, 21, 26, 28 a 30. Aby sa také koncentrácie v sedimente alebo v živých organizmoch významne nezvyšovali, je osoba, ktorá vypúšťa odpadové vody s obsahom týchto látok, povinná vykonať opatrenie na postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.
(8)
Monitorovanie látok podľa odseku 7 potrebné na analýzu dlhodobých trendov sa vykonáva každé tri roky, ak technické poznatky a odborné posúdenie neoprávnia zvoliť inú frekvenciu monitorovania.
§ 3
Zmiešavacia zóna
(1)
Zmiešavacia zóna je súčasťou útvaru povrchovej vody v blízkom okolí miesta vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd, v ktorej možno prekročiť environmentálne normy kvality, ak to nespôsobí nesúlad s environmentálnymi normami kvality v zostávajúcej časti útvaru povrchových vôd.
(2)
Zmiešavacie zóny susediace s miestami vypúšťania určuje právnická osoba poverená ministerstvom a správca vodohospodársky významných vodných tokov podľa zásad určovania zmiešavacej zóny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2. Koncentrácie jednej látky alebo viacerých látok uvedených v prílohe č. 1 časti A v určených zmiešavacích zónach môžu prekročiť príslušné environmentálne normy kvality, ak tieto neovplyvnia dodržanie týchto noriem v zostávajúcej časti daného útvaru povrchových vôd.
(3)
V plánoch manažmentu povodí12) sa zahrnie opis
a)
prístupov a metodík uplatnených na vymedzenie zmiešavacích zón a
b)
opatrení, ktoré sa prijali s cieľom znížiť v budúcnosti rozsah zmiešavacích zón, ktorými sú najmä
1.
opatrenia na postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a na zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok a na postupné znižovanie znečisťovania inými látkami,
2.
preskúmanie povolení vydaných podľa osobitných predpisov13) alebo
3.
predchádzajúca regulácia vypúšťaní z bodových zdrojov, ktoré môžu spôsobiť znečistenie vôd.
(4)
Pri určovaní zmiešavacej zóny sa zabezpečí, aby bol rozsah zmiešavacej zóny
a)
obmedzený na blízke okolie miesta vypúšťania,
b)
primeraný so zreteľom na koncentrácie znečisťujúcich látok v mieste vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd a na podmienky týkajúce sa emisií znečisťujúcich látok uvedené v opatreniach podľa odseku 3 písm. b),
c)
v súlade s uplatňovaním najlepších dostupných techník a uplatňovaním emisno-imisného princípu k bodovým zdrojom a difúznym zdrojom.
§ 4
Súpis emisií, vypúšťaní a únikov
(1)
Súpis emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok uvedených v prílohe č. 1 časti A (ďalej len „súpis“) pre každé správne územie povodia14) alebo časť správneho územia povodia, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky, vypracuje právnická osoba poverená ministerstvom a správca vodohospodársky významných vodných tokov na základe informácií uvedených v Národnom registri uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne,15) údajov zhromaždených pri preskúmavaní vplyvov ľudskej činnosti na stav vôd,15a) informácií získaných prostredníctvom programov monitorovania vôd15b) a ďalších dostupných údajov. Právnická osoba poverená ministerstvom a správca vodohospodársky významných vodných tokov doplnia súpis mapovým zobrazením, ak existuje a ak je to potrebné, doplnia ho o koncentrácie v sedimente a v živom organizme.
(2)
Referenčné obdobie na odhad hodnôt znečisťujúcich látok, ktoré sa zaznamenajú do súpisov, je jeden kalendárny rok medzi rokmi 2008 a 2010. Ak ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,16) vstupné údaje možno vypočítať ako priemer z rokov 2008, 2009 a 2010.
(3)
Súpisy vrátane príslušných referenčných období v súlade s požiadavkami na predkladanie správ sa oznamujú Európskej komisii.
(4)
Súpisy sa aktualizujú ako súčasť hodnotenia analýz súčasného stavu povrchových vôd a podzemných vôd.17)
(5)
Referenčné obdobie na zavedenie hodnôt do aktualizovaných súpisov je jeden rok pred ukončením vykonávanej analýzy. Ak ide o prioritné látky alebo znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis,16) vstupné údaje možno vypočítať ako priemer troch rokov pred ukončením vykonanej analýzy.
(6)
Aktualizované súpisy sa uverejňujú v aktualizovaných plánoch manažmentu povodí.18)
§ 5
Cezhraničné znečisťovanie
(1)
Prekročenie environmentálnych noriem kvality sa nepovažuje za porušenie povinnosti podľa tohto nariadenia vlády, ak
a)
prekročenie bolo spôsobené zdrojom znečisťovania, ktorý je mimo územia Slovenskej republiky,
b)
nebolo možné prijať účinné opatrenia na dodržanie príslušných environmentálnych noriem kvality v dôsledku cezhraničného znečisťovania pri uskutočnení technicky a ekonomicky dostupných opatrení na obmedzenie nepriaznivého dosahu cezhraničného znečisťovania a
c)
sa uplatnili koordinačné mechanizmy a vo vhodných prípadoch uplatnili osobitosti určovania environmentálnych cieľov19) pre tie vodné útvary povrchových vôd, ktoré boli postihnuté cezhraničným znečisťovaním.
(2)
Informácie o okolnostiach podľa odseku 1 a informácie o opatreniach prijatých v súvislosti s cezhraničným znečisťovaním v príslušnom pláne manažmentu povodia sa poskytujú Európskej komisii.
§ 6
Transpozičné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 7
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júna 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 270/2010 Z. z.
ENVIRONMENTÁLNE NORMY KVALITY PRE PRIORITNÉ LÁTKY A NIEKTORÉ ĎALŠIE ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY
ČASŤ A: ENVIRONMENTÁLNE NORMY KVALITY (ENK)
RP: ročný priemer
NPK: najvyššia prípustná koncentrácia
Jednotka: [g/l]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Číslo Názov látky Číslo CAS(1) RP-ENK (2)
Vnútrozemské
povrchové vody (3)

RP-ENK (2)
Ostatné
povrchové vody
NPK-ENK (4)
Vnútrozemské
povrchové vody(3)
NPK-ENK (4)
Ostatné
povrchové vody
(1) Alachlór 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7
(2) Antracén 120-12-7 0,1 0,1 0,4 0,4
(3) Atrazín 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0
(4) Benzén 71-43-2 10 8 50 50
(5) Brómovaný difenyléter(5) 32534-81-9 0,0005 0,0002 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(6) Kadmium a jeho zlúčeniny
(v závislosti od tried tvrdosti vody)(6)
 
7440-43-9 ≤ 0,08 (trieda 1)
0,08 (trieda 2)
0,09 (trieda 3)
0,15 (trieda 4)
0,25 (trieda 5)
0,2 ≤ 0,45 (trieda 1)
0,45 (trieda 2)
0,6 (trieda 3)
0,9 (trieda 4)
1,5 (trieda 5)
≤ 0,45 (trieda 1)
0,45 (trieda 2)
0,6 (trieda 3)
0,9 (trieda 4)
1,5 (trieda 5)
(6a) Tetrachlórmetán(7) 56-23-5 12 12 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(7) C10 – 13 Chlóralkány 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4
(8) Chlórfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3
(9) Chlórpyrifos (chlórpyrifo-setyl) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1
(9a) Cyklodiénové pesticídy:
Aldrín(7)
Dieldrín(7)
Endrín(7)
Izodrín(7)
309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6
Σ = 0,01 Σ = 0,005 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(9b) DDT spolu(7)(8) neuplatňuje sa 0,025 0,025 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
  para-para-DDT(7) 50-29-3 0,01 0,01 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(10) 1,2-dichlóretán 107-06-2 10 10 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(11) Dichlórmetán 75-09-2 20 20 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(12) Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(13) Diurón 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8
(14) Endosulfán 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004
(15) Fluorantén 206-44-0 0,1 0,1 1 1
(16) Hexachlórbenzén 118-74-1 0,01(9) 0,01(9) 0,05 0,05
(17) Hexachlórbutadién 87-68-3 0,1(9) 0,1(9) 0,6 0,6
(18) Hexachlórcyklohexán 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02
(19) Izoproturón 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0
(20) Olovo a jeho zlúčeniny 7439-92-1 7,2 7,2 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(21) Ortuť a jej zlúčeniny 7439-97-6 0,05(9) 0,05(9) 0,07 0,07
(22) Naftalén 91-20-3 2,4 1,2 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(23) Nikel a jeho zlúčeniny 7440-02-0 20 20 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(24) Nonylfenol (4-nonylfenol) 104-40-5 0,3 0,3 2,0 2,0
(25) Oktylfenol ((4-(1,1’,3,3’-tetrametylbutyl)fenol)) 140-66-9 0,1 0,01 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(26) Pentachlórbenzén 608-93-5 0,007 0,0007 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(27) Pentachlórfenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1
(28) Polyaromatické uhľovodíky (PAH) (10) neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa
  Benzo(a)pyrén 50-32-8 0,05 0,05 0,1 0,1
  Benzo(b)fluorantén 205-99-2 Σ = 0,03 Σ = 0,03 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
  Benzo(k)fluorantén 207-08-9        
  Benzo(g,h,i)perylén 191-24-2 Σ = 0,002 Σ = 0,002 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
  Indeno(1,2,3-cd)pyrén 193-39-5        
(29) Simazín 122-34-9 1 1 4 4
(29a) Tetrachlóretylén (7) 127-18-4 10 10 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(29b) Trichlóretylén(7) 79-01-6 10 10 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(30) Zlúčeniny tributylcínu (Katión tributylcínu) 36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015
(31) Trichlórbenzény 12002-48-1 0,4 0,4 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(32) Trichlórmetán 67-66-3 2,5 2,5 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
(33) Trifluralín 1582-09-8 0,03 0,03 neuplatňuje sa neuplatňuje sa
Vysvetlivky:
(1) CAS: Chemical Abstracts Service.
(2) Tento ukazovateľ predstavuje ENK vyjadrenú ako priemerná ročná hodnota (RP-ENK). Ak nie je uvedené inak, platí pre sumu koncentrácií všetkých izomérov.
(3) Vnútrozemské povrchové vody zahŕňajú rieky a jazerá a súvisiace umelé alebo výrazne zmenené vodné útvary.
(4) Tento ukazovateľ predstavuje ENK vyjadrenú ako najvyššia prípustná koncentrácia (NPK-ENK). Ak majú NPK-ENK označenie „neuplatňuje sa“, hodnoty RP-ENK sa považujú za ochranné hodnoty proti krátkodobému najväčšiemu znečisteniu pri nepretržitom vypúšťaní, pretože sú výrazne nižšie ako hodnoty odvodené na základe akútnej toxicity.
(5) Ak ide o skupinu prioritných látok zahrnutých v brómovaných difenyléteroch (č. 5) uvedených v rozhodnutí č. 2455/2001/ES, ENK sa stanovuje len pre čísla kongenérov 28, 47, 99, 100, 153 a 154.
(6) Pre kadmium a jeho zlúčeniny (č. 6) sa hodnoty ENK líšia v závislosti od tvrdosti vody a sú kategorizované do piatich tried (trieda 1: < 40 mg CaCO3/l, trieda 2: 40 až < 50 mg CaCO3/l, trieda 3: 50 až < 100 mg CaCO3/l, trieda 4: 100 až < 200 mg CaCO3/l a trieda 5: >= 200 mg CaCO3/l).
(7) Táto látka nie je prioritnou látkou, ale jednou z ďalších znečisťujúcich látok, pre ktoré sú ENK rovnaké ako ENK ustanovené pred 13. januárom 2009.
(8) DDT spolu zahŕňa súčet izomérov 1,1,1-trichloro-2,2bis (p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 50-29-3; číslo EÚ 200-024-3); 1,1,1-trichloro-2 (o-chlórfenyl)-2-(p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 789-02-6; číslo EÚ 212-332-5); 1,1-dichloro-2,2bis (p-chlórfenyl) etylén (číslo CAS 72-55-9; číslo EÚ 200-784-6); 1,1-dichloro-2,2bis (p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 72-54-8; číslo EÚ 200-783-0).
(9) Prísnejšie ENK pre vodu sa uplatnia podľa § 2 ods. 5.
(10) Ak ide o skupinu prioritných látok polyaromatických uhľovodíkov (PAH) (č. 28), uplatňuje sa každá jednotlivá ENK, t. j. musia byť splnené ENK pre benzo(a)pyrén, ENK pre súčet benzo(b)fluoranténu a benzo(k)fluoranténu a ENK pre súčet benzo(g,h,i)perylénu a indeno(1,2,3-cd)pyrénu.
ČASŤ B: UPLATŇOVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH NORIEM KVALITY (ENK) USTANOVENÝCH V ČASTI A
1. Stĺpce 4 a 5 tabuľky: Uplatňovanie RP-ENK pre ktorýkoľvek útvar povrchovej vody znamená, že na žiadnom reprezentatívnom monitorovanom mieste v rámci vodného útvaru aritmetický priemer koncentrácií nameraných v rôznych časoch počas roka neprekročí ENK.
Spôsob uplatňovania ENK musí byť v súlade s technickými špecifikáciami na monitorovanie chemických látok a kvalitu analytických výsledkov, napríklad výpočet aritmetického priemeru, použitá analytická metóda. Ak neexistuje vhodná analytická metóda na zabezpečenie minimálnych požiadaviek na analytickú metódu stanovenia prioritnej látky, použije sa dostupná metóda a pri hodnotení chemického stavu sa uvedie nižšia spoľahlivosť hodnotenia chemického stavu podľa osobitného predpisu.19a)
2. Stĺpce 6 a 7 tabuľky: uplatňovanie NPK-ENK pre ktorýkoľvek útvar povrchovej vody znamená, že nameraná koncentrácia na žiadnom reprezentatívnom monitorovanom mieste v rámci vodného útvaru neprekročí ENK.
Na účel zabezpečenia prijateľného stupňa spoľahlivosti a presnosti20) pri určovaní súladu s NPK-ENK možno zaviesť štatistické metódy, napríklad výpočet percentilu.
3. Okrem kadmia, olova, ortuti a niklu (ďalej len „kov“) sa ENK vyjadrujú ako celková koncentrácia v pôvodnej vzorke vody. Ak ide o kovy, ENK sa vzťahujú na koncentráciu rozpustených látok, t. j. rozpustenú fázu vzorky vody získanej filtráciou cez 0,45 µm filter alebo akoukoľvek rovnocennou úpravou.
Pri posudzovaní výsledkov monitorovania vzhľadom na ENK možno zohľadniť:
a) prirodzenú pozaďovú koncentráciu kovov a ich zlúčenín, ak bránia súladu s hodnotami ENK a
b) tvrdosť, pH alebo iné ukazovatele kvality vody, ktoré majú vplyv na biologickú dostupnosť kovov.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 270/2010 Z. z.
ZÁSADY URČOVANIA ZMIEŠAVACEJ ZÓNY
1. Pri určovaní zmiešavacej zóny sa postupuje individuálne pre každé vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd.
2. Pri určovaní zmiešavacej zóny sa zohľadňuje najmä variabilita vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd, kvalita vody a prietokové pomery recipientu, ktorými sú priemerné hodnoty Qov,ccov a hodnoty Q355, Qa, cr a pravdepodobnosť prekročenia environmentálnych noriem kvality v čase a priestore.
3. Zmiešavacia zóna sa určí iba pre tie bodové zdroje vypúšťania, pod ktorými sa potvrdí nesúlad s ročným priemerom environmentálnych noriem kvality pre sledované obdobie na základe vyhodnotenia výsledkov monitorovania vplyvu vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd na kvalitu vody recipientu alebo na základe výpočtu a za predpokladu, že zníženie vypúšťaného znečistenia nie je technicky možné a nie je možné bez neprimeraných ekonomických nákladov.
4. Zmiešavacia zóna a jej rozsah nesmie ohroziť dosiahnutie dobrého chemického stavu povrchových vôd.
5. Určovanie zmiešavacích zón je časovo obmedzené podľa programu opatrení.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 270/2010 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (Ú. v. EÚ L 348, 24. 12. 2008).
1)
§ 2 písm. ad) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
2)
3)
4)
§ 4a ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
5)
6)
7)
8)
§ 5 ods. 2 a § 16 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
9)
10)
11)
§ 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.
12)
13)
§ 21 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 21 a § 36 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
15)
§ 5 zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z.
15a)
§ 5 ods. 4 výnosu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo 16. septembra 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (oznámenie č. 396/2010 Z. z.).
15b)
16)
§ 2 písm. s) až w) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
17)
18)
19)
§ 16 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
19a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd.
20)