278/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 39 ods. 15 písm. h) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 8. júna 2010 č. 11/2010, ktorým sa ustanovujú metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania.
Opatrenie ustanovuje metódy oceňovania pozícií zaznamenaných v bankovej knihe a podrobnosti o oceňovaní pozícií zaznamenaných v bankovej knihe vrátane frekvencie tohto oceňovania.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 21/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.