280/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2010 do 30.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

280
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 9. júna 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 Obchodného zákonníka a podľa § 14 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 640/2005 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 604/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 529/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Podmienkou zverejnenia alebo uverejnenia údajov podľa § 1 je zaplatenie a predloženie kópie dokladu o zaplatení úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie spôsobom podľa § 5 ods. 2, ak sa úhrada podľa tohto nariadenia vyžaduje. Doklad o zaplatení úhrady musí obsahovať identifikačné údaje osoby, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, bankové spojenie vydavateľa, variabilný symbol, ktorým je identifikačné číslo osoby (IČO), ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, ak je pridelené, špecifický symbol a sumu úhrady. Špecifický symbol a suma úhrady sú ustanovené v prílohe č. 2. Ak je osoba, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov, fyzickou osobou, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo, alebo ak o zverejnenie alebo uverejnenie údajov žiada iná osoba ako osoba, ktorej sa údaje týkajú, uvedie ako variabilný symbol identifikačné číslo osoby (IČO), ktorej sa zverejnené alebo uverejnené údaje týkajú. Bankové spojenie vydavateľa je uvedené v tiráži Obchodného vestníka.“.
2.
V § 6 ods. 6 sa slová „desiatich dní“ nahrádzajú slovami „15 dní“ a slová „3,31 eura“ sa nahrádzajú slovami „3 eurá“.
3.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Vydavateľ vráti osobe úhradu zaplatenú za zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 1 zníženú o manipulačný poplatok 3 eurá v lehote 60 dní od doručenia písomnej žiadosti, ak zaplatenie úhrady nie je doplnené podkladmi podľa § 4, a to na účet žiadateľa, ktorého bankové spojenie je uvedené v písomnej žiadosti.
(8)
Vydavateľ vráti osobe, ktorá žiada o zverejnenie alebo uverejnenie údajov podľa § 1, úhradu zaplatenú nad rámec ustanovený v prílohe č. 2, zníženú o manipulačný poplatok 3 eurá; úhrada neprevyšujúca 3 eurá sa nevracia.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Robert Fico v. r.