287/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011 do 31.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

287
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. mája 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 108/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 124/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 374/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 141/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 522/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 17e sa vkladajú § 17f až 17i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠17f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júla 2010
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 26 až 43, 47 a 56, možno podľa predpisov účinných do 14. júla 2010 uvádzať do obehu do 14. októbra 2010.
§ 17g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2010
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 208 a nie sú označené podľa predpisov účinných od 1. decembra 2010, možno umiestňovať na trh do 31. októbra 2011 a predávať do 31. októbra 2012.
§ 17h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. februára 2011
(1)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 130, možno podľa predpisov účinných do 14. februára 2011 predávať do 14. augusta 2011.
(2)
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látku uvedenú v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčným číslom 151a a nespĺňajú požiadavky podľa predpisov účinných od 15. februára 2011, možno predávať do 14. augusta 2011.
§ 17i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2011
Kozmetické výrobky, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe č. 3 časti 1 pod referenčnými číslami 8, 8a, 9, 9a, 16, 22, 193, 202, 203, 205 a v prílohe č. 3 časti 2 pod referenčnými číslami 3 až 6, 10 až12, 16, 19 až 22, 25, 27, 31 až 39, 44, 48 až 50, 55 a 56, možno podľa predpisov účinných do 31. októbra 2011 predávať do 31. októbra 2012.“.
2.
V prílohe č. 2 referenčné číslo 450 znie:
„450. Esenciálne oleje z verbeny (Verbena essential oils o) Lippia citriodora Kunth. a deriváty iné ako čisté extrakty (CAS 8024-12-2), ak sú použité ako vonná zložka“.
3.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 8 stĺpec b znie:
„N-substituované deriváty p-fenyléndiamínu a ich soli, N substituované deriváty o-fenyléndiamínu2) okrem derivátov uvedených v inej časti tejto prílohy a v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 1309, 1311 a 1312
N-substituted derivatives of p-Phenylenediamine and their salts; N-substituted derivatives of o-Phenylenediamine5), with exception of those derivatives listed elsewhere in this Annex and under reference numbers 1309, 1311, and 1312 in Annex II“.
4.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 8 stĺpci f písm. a) a b) sa veta „Môže vyvolať alergickú reakciu.“ nahrádza vetami, ktoré znejú:
„Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.“.
5.
V prílohe č. 3 časti 1 sa za referenčné číslo 8 vkladá referenčné číslo 8a, ktoré znie:
„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia
a upozornenia,
ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického
výrobku
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných percentách
Ďalšie
obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
8a p-fenyléndiamín a jeho soli2)
p-Phenylenediamine **
CAS 106-50-3
EINECS 203-404-7
p-Phenylenediamine HCl **
CAS 624-18-0
EINECS 210-834-9
p-Phenylenediamine sulfate **
CAS 16245-77-5
EINECS 240-357-1
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
2 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje fenyléndiamíny. Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Len na profesionálne použitie.
Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje fenyléndiamíny.
Použiť vhodné rukavice.“.
6.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 8a stĺpec f znie:
„a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne použitie.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Použiť vhodné rukavice.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.“.
7.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 9 stĺpec b znie:
„Metylfenyléndiamíny, ich N-substituované deriváty a ich soli2) okrem látky uvedenej v tejto prílohe pod referenčným číslom 9a a látok uvedených v prílohe č. 2 pod referenčnými číslami 364, 1310 a 1313
Methylphenylenediamines, their N-substituted derivatives and their salts1) with the exception of the substance under reference number 9a in this Annex and substances under reference numbers 364, 1310 and 1313 in Annex II“.
8.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 9 stĺpec f znie:
„a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Len na profesionálne použitie.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Použiť vhodné rukavice.“.
9.
V prílohe č. 3 časti 1 sa za referenčné číslo 9 vkladá referenčné číslo 9a, ktoré znie:
„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia
a upozornenia,
ktoré musia byť uvedené na obale kozmetického
výrobku
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných percentách
Ďalšie
obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
9a Toluén-2,5-diamín a jeho soli 2)
Toluene-2,5-diamine **
CAS 95-70-5
EINECS 202-442-1
Toluene-2,5-diamine sulfate **
CAS 615-50-9
EINECS 210-431-8
Látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov
a)
Všeobecné použitie
b)
Profesionálne použitie
a), b)
Po zmiešaní v oxidačných podmienkach najvyššie prípustná koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť
4 % hm. vyjadrené v prepočte na voľnú bázu.
a)
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
b)
Len na profesionálne použitie.
Môže vyvolať alergickú reakciu.
Obsahuje fenyléndiamíny.
Použiť vhodné rukavice.“.
10.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 9a stĺpec f znie:
„a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Nepoužívať na farbenie obočia a mihalníc.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.
b)
Len na profesionálne použitie.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Obsahuje fenyléndiamíny (toluéndiamíny).
Použiť vhodné rukavice.
Zmiešavací pomer je uvedený na obale.“.
11.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 16 stĺpec f znie:
„Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.“.
12.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 22 stĺpci f písm. a) prvom a druhom bode sa na konci pripájajú tieto vety:
„Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.“.
13.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčných číslach 26 až 43, 47 a 56 stĺpci f v druhej vete sa za slovo „obsahom“ vkladá slovo „zlúčenín“ a v poslednej vete sa slovo „fluór“ nahrádza slovom „fluorid“.
14.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 130 stĺpec b znie:
„Terpenes and terpenoids“.
15.
V prílohe č. 3 časti 1 sa za referenčné číslo 151 vkladá referenčné číslo 151a, ktoré znie:
„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale
kozmetického
výrobku
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných percentách
Ďalšie
obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
151a Allyl phenethyl ether **
CAS 14289-65-7
EINECS 238-212-2
Koncentrácia voľného
alyl-alkoholu v éteri musí byť
0,1 % hm.“.
16.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčných číslach 193 a 205 stĺpci f písm. a) sa na konci pripájajú tieto vety:
„Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.“.
17.
V prílohe č. 3 časti 1 referenčných číslach 202 a 203 stĺpec f znie:
„a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.
b)
Môže spôsobiť alergickú reakciu.“.
18.
V prílohe č. 3 sa časť 1 dopĺňa referenčným číslom 206, ktoré znie:
„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia
byť uvedené na obale
kozmetického
výrobku
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných percentách
Ďalšie
obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
206 Verbena, čistý extrakt
Lippia citriodoraKunth.
Verbena absolute o
CAS 8024-12-2
0,2 %“.
19.
V prílohe č. 3 sa časť 1 dopĺňa referenčným číslom 207, ktoré znie:
„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia byť uvedené
na obale
kozmetického výrobku
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných percentách
Ďalšie
obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
207 Etyl N2-dodekanoyl-L-argi­ninát, hydrochlorid1)
Ethyl lauroyl agrinate HCl **
CAS 60372-77-2
EINECS 434-630-6
a)
mydlá
b)
šampóny proti lupinám
c)
dezodoranty, okrem dezodorantov v sprejoch
0,8 % Na iné účely ako zabránenie
rozmnožovaniu
mikroorganizmov
v kozmetickom výrobku. Tento účel musí
vyplývať
z prezentácie
výrobku.
 
Vysvetlivky:
1) Ako konzervačná látka je uvedená v prílohe č. 6 časti 1 referenčnom čísle 58.“.
20.
V prílohe č. 3 sa časť 1 dopĺňa referenčnými číslami 208 a 209, ktoré znejú:
„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré
musia byť
uvedené
na obale
kozmetického výrobku
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia prípustná koncentrácia v kozmetickom výrobku v hmotnostných percentách Ďalšie
obmedzenia
a požiadavky
a b c d e f
208 1-(2-aminoetyl)amino- -4-(2-hydroxyetyl)oxy-
-2-nitrobenzén a jeho soli
1-(beta-Aminoethyl)
amino-4- -(beta-hydroxyethyl)oxy-
-2-nitrobenzene o
HC Orange č. 2 **
CAS 85765-48-6
EINECS 416-410-1
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 1,0 % Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 m/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
- máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
- ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
- ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
209 2-[(2-metoxy)-4-nitro-fenyl)amino]etanol a jeho soli
2-[(2-methoxy-4-nitro-phenyl)amino]ethanol o
2-Hydroxyethylamino-
-5-nitroanisole **
CAS 66095-81-6
EINECS 266-138-0
Látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov 0,2 % Nepoužívať s nitrozačnými systémami.
Najvyššie prípustné množstvo nitrozamínov 50 m/kg.
Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.“.
21.
V prílohe č. 3 časti 2 referenčných číslach 3 až 6, 12, 19 až 22, 25, 32 až 39 a 44 stĺpec f znie:
„Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.“.
22.
V prílohe č. 3 časti 2 referenčných číslach 10, 11, 16, 31, 49, 50 a 55 stĺpec f znie:
„a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.“.
23.
V prílohe č. 3 časti 2 sa vypúšťajú referenčné čísla 26 a 29.
24.
V prílohe č. 3 časti 2 referenčných číslach 27, 48 a 56 stĺpec f znie:
„a)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.
b)
Farby na vlasy môžu vyvolať vážne alergické reakcie.
Prečítajte si pokyny a dodržiavajte ich.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov.
Dočasné tetovanie čiernou henou môže zvýšiť riziko alergie.
Nefarbite si vlasy, ak:
– máte na tvári vyrážky alebo máte citlivú, podráždenú alebo poškodenú pokožku hlavy,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu po farbení vlasov,
– ste v minulosti zaznamenali reakciu na dočasné tetovanie čiernou henou.“.
25.
Príloha č. 6 sa dopĺňa referenčným číslom 58, ktoré znie:
„Ref. číslo Látka O b m e d z e n i a Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia byť uvedené
na obale kozmetického výrobku
Oblasť
aplikácie/použitia
Najvyššia
prípustná
koncentrácia v kozmetickom výrobku
v hmotnostných percentách
Obmedzenia a požiadavky
a b c d e f
58 Etyl N2-dodekanoyl-L-argi-ninát, hydrochlorid1)
Ethyl lauroyl agrinate HCl **
CAS 60372-77-2
EINECS 434-630-6
 
  0,4 % hm. Nepoužívať v kozmetických výrobkoch na pery, na hygienu ústnej dutiny a v sprejoch.  
Vysvetlivky:
1) Iné použitie ako konzervačnej látky je uvedené v prílohe č. 3 časti 1 referenčnom čísle 207.“.
26.
Príloha č. 17 sa dopĺňa bodmi 67 až 72, ktoré znejú:
„67. Smernica Komisie 2009/129/ES z 9. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 267, 10. 10. 2009).
68. Smernica Komisie 2009/130/ES z 12. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 268, 13. 10. 2009).
69. Smernica Komisie 2009/134/ES z 28. októbra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 282, 29. 10. 2009).
70. Smernica Komisie 2009/164/EÚ z 22. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 344, 23. 12. 2009).
71. Smernica Komisie 2010/3/EÚ z 1. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohy III a IV technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 29, 2. 2. 2010).
72. Smernica Komisie 2010/4/EÚ z 8. februára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku (Ú. v. EÚ L 36, 9. 2. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2010 okrem čl. I bodov 20 a 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2010, čl. I bodov 2, 14, 15 a 18, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. februára 2011, čl. I bodov 19 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2011, a čl. I bodov 4, 6, 8, 10 až 12, 16, 17, 21, 22 a 24, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2011.
Robert Fico v. r.