29/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2006 bol v Bratislave podpísaný Právny nástroj o extradícii medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 2 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii podpísanej 25. júna 2003.
Národná rada Slovenskej republiky s právnym nástrojom o extradícii vyslovila súhlas uznesením č. 2147 z 15. marca 2006.
Prezident Slovenskej republiky právny nástroj o extradícii ratifikoval 27. júla 2006.
Právny nástroj o extradícii nadobudne platnosť 1. februára 2010 v súlade s bodom 5.(a).
K oznámeniu č. 29/2010 Z. z.
Právny nástroj o extradícii medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými podľa článku 3 odseku 2 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii podpísanej 25. júna 2003
1.
Podľa článku 3 odseku 2 Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o extradícii podpísanej 25. júna 2003 (ďalej len „Dohoda medzi EÚ a U. S. o extradícii“) Slovenská republika a Spojené štáty americké potvrdzujú, že v súlade s ustanoveniami tohto právneho nástroja sa uplatňuje Dohoda medzi EÚ a U. S. o extradícii vo vzťahu k dvojstrannej Zmluve medzi Republikou československou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnom vydávaní zločincov podpísanej 2. júla 1925 a k Dodatkovej zmluve medzi Republikou československou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnom vydávaní zločincov podpísanej 29. apríla 1935 (ďalej spoločne označované ako „dvojstranná zmluva o extradícii“) za nasledovných podmienok:
(a)
Článok 4 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ako je daný v článkoch I a II prílohy k tomuto právnemu nástroju, upravuje rozsah extradičných trestných činov;
(b)
Článok 5 odsek 1 a článok 7 odsek 1 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ako sú dané v článku XII odseku 2 prílohy k tomuto právnemu nástroju, upravujú spôsob doručovania žiadosti o vydanie a sprievodných dokladov a stanovujú alternatívny postup doručovania žiadosti o vydanie a sprievodných dokladov nasledujúci po predbežnej väzbe;
(c)
Článok 5 odsek 2 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ako je daný v článku XII odseku 6 prílohy k tomuto právnemu nástroju, upravuje požiadavky týkajúce sa osvedčovania, overovania alebo legalizácie žiadosti o vydanie a sprievodných dokladov;
(d)
Článok 6 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ako je daný v článku XII odseku 3 prílohy k tomuto právnemu nástroju, umožňuje alternatívnu cestu doručovania žiadostí o predbežnú väzbu;
(e)
Článok 8 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ako je daný v článku XIII prílohy k tomuto právnemu nástroju, upravuje predkladanie doplňujúcich informácií;
(f)
Článok 9 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ako je daný v článku VII prílohy k tomuto právnemu nástroju, upravuje dočasné odovzdanie osoby, proti ktorej sa vedie konanie alebo ktorá vykonáva trest odňatia slobody v dožiadanom štáte;
(g)
Článok 10 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ako je daný v článku VIII prílohy k tomuto právnemu nástroju, upravuje rozhodovanie o žiadostiach o vydanie alebo odovzdanie tej istej osoby podaných niekoľkými štátmi;
(h)
Článok 11 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ako je daný v článku XV prílohy k tomuto právnemu nástroju, upravuje použitie zjednodušeného vydávacieho konania;
(i)
Článok 12 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ako je daný v článku XVII prílohy k tomuto právnemu nástroju, upravuje žiadosti o prevoz osôb vo väzbe;
(j)
Článok 13 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ako je daný v článku XVIII prílohy k tomuto právnemu nástroju, upravuje extradíciu so zreteľom na konanie, za ktoré možno v dožadujúcom štáte uložiť trest smrti; a
(k)
Článok 14 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ako je daný v článku XIV prílohy k tomuto právnemu nástroju, upravuje konzultácie, ak dožadujúci štát zvažuje predloženie mimoriadne citlivých informácií na podporu žiadosti o vydanie.
2.
Príloha, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto právneho nástroja, zohľadňuje integrovaný text ustanovení dvojstrannej zmluvy o extradícii a Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii, ktoré sa použijú dňom nadobudnutia platnosti tohto právneho nástroja.
3.
V súlade s článkom 16 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii tento právny nástroj sa vzťahuje na trestné činy, ktoré boli spáchané pred nadobudnutím, ako aj po nadobudnutí jeho platnosti.
4.
Tento právny nástroj sa nepoužije na žiadosti o vydanie podané pred nadobudnutím jeho platnosti s výnimkou, že v súlade s článkom 16 Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii články II, VI a VII prílohy sa použijú aj na žiadosti podané pred nadobudnutím jeho platnosti.
5.
(a)
Tento právny nástroj podlieha zo strany Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických ukončeniu ich príslušných vnútroštátnych postupov potrebných na nadobudnutie jeho platnosti. Slovenská republika a Spojené štáty americké si následne vymenia listiny preukazujúce, že takéto opatrenia boli ukončené. Tento právny nástroj nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii.
(b)
V prípade ukončenia platnosti Dohody medzi EÚ a U. S. o extradícii platnosť tohto právneho nástroja sa skončí a použije sa dvojstranná zmluva o extradícii. Slovenská republika a Spojené štáty americké sa môžu napriek tomu dohodnúť, že budú naďalej uplatňovať niektoré alebo všetky ustanovenia tohto právneho nástroja.
(c)
Slovenská republika a Spojené štáty americké môžu tiež ukončiť platnosť tohto právneho nástroja, ak sa v rovnakom čase ukončí platnosť dvojstrannej zmluvy o extradícii v súlade s podmienkami v nej upravenými.
Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na tento účel riadne splnomocnení, podpísali tento právny nástroj.

Dané v Bratislave v dvoch vyhotoveniach 6. februára 2006, každé v anglickom a slovenskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.
Za Slovenskú republiku:

Daniel Lipšic v. r.

Za Spojené štáty americké:

Rodolphe Meaker Vallee v. r.
Príloha
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnom vydávaní páchateľov trestných činov
Článok I
Slovenská republika a Spojené štáty americké sa dohodli, že si na riadne podanú žiadosť podľa tejto zmluvy dodajú akúkoľvek osobu, ktorá bude obvinená alebo odsúdená za akýkoľvek trestný čin uvedený v článku II tejto zmluvy a ktorá hľadá útočisko alebo bude vypátraná na ich jednotlivých územiach; podmienkou je, že k takémuto odovzdaniu dôjde iba na základe takého dôkazu o trestnej činnosti, ktorý by podľa právneho poriadku platného na mieste, kde bola vypátraná osoba na úteku alebo osoba obvinená, odôvodňoval jej zadržanie a odovzdanie súdu, ak by bol na tomto mieste spáchaný trestný čin.
Článok II
1.
Trestný čin je extradičným trestným činom, ak podľa právnych poriadkov dožadujúceho a dožiadaného štátu je možné uložiť za jeho spáchanie trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je vyššia ako jeden rok, alebo prísnejší trest. Trestný čin sa považuje za extradičný trestný čin aj vtedy, ak pozostáva z pokusu o spáchanie alebo spolčenie alebo o účasť na spáchaní extradičného trestného činu. Ak je predmetom žiadosti vykonanie trestu odňatia slobody osobou odsúdenou za extradičný trestný čin, nevykonaná časť trestu musí byť najmenej štyri mesiace.
2.
Ak sa povolí vydanie za extradičný trestný čin, povolí sa aj za každý ďalší trestný čin uvedený v žiadosti, pokiaľ za tento ďalší trestný čin možno uložiť trest odňatia slobody v trvaní jedného roka alebo trest miernejší pod podmienkou, že sú splnené všetky ostatné podmienky vydania.
3.
Na účely tohto článku sa trestný čin považuje za extradičný trestný čin:
(a)
bez ohľadu na to, či právny poriadok dožadujúceho a dožiadaného štátu zaraďuje trestný čin do rovnakej kategórie trestných činov alebo označuje trestný čin rovnakou terminológiou;
(b)
bez ohľadu na to, či trestný čin je činom, pri ktorom federálne zákonodarstvo Spojených štátov amerických vyžaduje preukázanie takých znakov, akými sú preprava medzi štátmi alebo použitie medzištátnych pôšt alebo iných prostriedkov ovplyvňujúcich medzištátny alebo zahraničný obchod, takéto znaky slúžia iba na založenie právomoci federálneho súdu Spojených štátov amerických; a
(c)
v trestných veciach týkajúcich sa daní, colných poplatkov, menového dohľadu a kontroly dovozu alebo vývozu tovarov bez ohľadu na to, či právny poriadok dožadujúceho a dožiadaného štátu stanovuje rovnaké druhy daní, colných poplatkov alebo dohľadu nad menou alebo kontroly dovozu alebo vývozu tovarov rovnakého druhu.
4.
Ak bol trestný čin spáchaný mimo územia dožadujúceho štátu, vydanie sa povolí s výhradou splnenia ostatných potrebných požiadaviek na vydanie, ak právny poriadok dožiadaného štátu upravuje potrestanie za trestný čin spáchaný mimo jeho územia za podobných okolností. Ak právny poriadok dožiadaného štátu neupravuje potrestanie za trestný čin spáchaný mimo jeho územia za podobných okolností, výkonný orgán dožiadaného štátu môže, podľa svojej úvahy, povoliť vydanie za predpokladu, že sú splnené všetky ďalšie požiadavky na vydanie.
Článok III
1.
Ustanovenia tejto zmluvy neznamenajú právo na vydanie za politický trestný čin ani za skutky, ktoré s takými trestnými činmi súvisia; a žiadna osoba odovzdaná jednou alebo jednej zo zmluvných strán na základe tejto zmluvy nesmie byť súdená alebo potrestaná za politický trestný čin spáchaný pred jej vydaním.
2.
O tom, či je alebo nie je trestný čin politický, rozhoduje dožiadaný štát alebo súdy tohto štátu.
3.
Ak obvinenie z trestného činu zahŕňa buď skutok vraždy, alebo atentátu, alebo otravy, buď skutok dokonaný, alebo v štádiu pokusu, skutočnosť, že bol trestný čin alebo pokus spáchaný proti životu panovníka alebo hlavy ktoréhokoľvek štátu alebo proti životu ktoréhokoľvek člena jeho rodiny, nemožno považovať za dostatočne preukazujúcu, že takýto trestný čin bol politický alebo bol skutkom, ktorý súvisí s politickým trestným činom.
Článok IV
Žiadna osoba nesmie byť stíhaná za akýkoľvek trestný čin spáchaný pred jej vydaním ako ten, pre ktorý bola odovzdaná alebo vydaná inému štátu, s výnimkou, že mohla opustiť tento štát počas jedného mesiaca po prepustení na slobodu za obvinenia, pre ktoré bola vydaná.
Článok V
Páchateľ trestného činu nebude odovzdaný podľa ustanovení tejto zmluvy, ak je jeho stíhanie alebo potrestanie za trestný čin, pre ktorý sa žiada o vydanie, vylúčené z dôvodu premlčania alebo z iného zákonného dôvodu podľa právneho poriadku toho štátu, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.
Článok VI
1.
Ak sa vedie proti žiadanej osobe v dožiadanom štáte trestné stíhanie alebo v tomto štáte vykonáva trest za iný trestný čin, jej vydanie možno odložiť do ukončenia trestného stíhania, alebo v prípade odsúdenia do úplného vykonania akéhokoľvek trestu, ktorý jej bol uložený.
2.
Táto okolnosť nie je prekážkou, aby sa o žiadosti o vydanie rozhodlo čo najskôr.
Článok VII
1.
Ak sa povolí vydanie v prípade osoby, proti ktorej sa vedie konanie alebo ktorá vykonáva trest odňatia slobody v dožiadanom štáte, dožiadaný štát môže dočasne odovzdať žiadanú osobu dožadujúcemu štátu na účel trestného stíhania.
2.
Takto odovzdaná osoba bude v dožadujúcom štáte vo väzbe a bude vrátená do dožiadaného štátu po ukončení konaní proti nej v súlade s podmienkami, ktoré sa určia vzájomnou dohodou medzi dožadujúcim a dožiadaným štátom. Doba, po ktorú bola osoba vo väzbe na území dožadujúceho štátu počas trestného stíhania v tomto štáte, môže byť započítaná do doby trestu, ktorý ešte zostáva vykonať v dožiadanom štáte.
Článok VIII
1.
Ak dožiadaný štát dostane žiadosti o vydanie tej istej osoby buď za rovnaký trestný čin, alebo za rôzne trestné činy od dožadujúceho štátu a od ktoréhokoľvek iného štátu alebo štátov, výkonný orgán dožiadaného štátu určí, ktorému štátu, ak taký je, sa osoba odovzdá.
2.
Ak Slovenská republika dostane žiadosť o vydanie od Spojených štátov amerických a žiadosť o odovzdanie tej istej osoby na základe európskeho zatýkacieho rozkazu buď za rovnaký trestný čin, alebo za rôzne trestné činy, minister spravodlivosti Slovenskej republiky určí, ktorému štátu, ak taký je, sa osoba odovzdá.
3.
Pri rozhodovaní podľa odsekov 1 a 2 tohto článku dožiadaný štát vezme do úvahy všetky dôležité okolnosti vrátane nasledovných, ktoré však nie sú jediné:
(a)
či žiadosti boli podané podľa zmluvy;
(b)
miesta, kde bol spáchaný každý z trestných činov;
(c)
príslušné záujmy dožadujúcich štátov;
(d)
závažnosť trestných činov;
(e)
občianstvo poškodeného;
(f)
možnosť akéhokoľvek následného vydania medzi dožadujúcimi štátmi; a
(g)
časová postupnosť, v akej boli žiadosti prijaté od dožadujúcich štátov.
Článok IX
Podľa ustanovení tejto zmluvy nemá žiadna zo zmluvných strán povinnosť vydať svojich vlastných občanov.
Článok X
Dožadujúci štát uhradí všetky náklady spojené s prekladom extradičných materiálov a s prevozom vydávanej osoby. Dožiadaný štát uhradí všetky ďalšie náklady, ktoré vznikli v tomto štáte v súvislosti s vydávacím konaním.
Článok XI
Všetky veci, ktoré sa nachádzajú u páchateľa trestného činu v čase jeho zadržania, bez ohľadu na to, či pochádzajú z trestného činu alebo môžu byť použité ako dôkaz na usvedčenie páchateľa zo spáchania trestného činu, sa odovzdajú súčasne s osobou, ak je to možné podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán. Napriek tomu práva tretích osôb k týmto veciam zostávajú plne zachované.
Článok XII
1.
Ustanovenia tejto zmluvy sa použijú na všetky kdekoľvek ležiace územia, ktoré patria jednej zo zmluvných strán alebo sú v užívaní a pod správou jednej z nich počas takého užívania alebo správy.
2.
Žiadosti o vydanie a sprievodné doklady sa zasielajú diplomatickou cestou. Ak osoba, ktorej vydanie sa žiada, je v dožiadanom štáte v predbežnej väzbe, dožadujúci štát môže splniť svoju povinnosť zaslať žiadosť o vydanie a sprievodné doklady diplomatickou cestou predložením žiadosti a dokladov veľvyslanectvu dožiadaného štátu umiestnenému v dožadujúcom štáte. V takom prípade sa dátum prijatia tejto žiadosti veľvyslanectvom považuje za dátum prijatia dožiadaným štátom na účely uplatnenia časovej lehoty, ktorá sa musí dodržať podľa odseku 4 tohto článku, aby mohlo pokračovať zadržanie osoby.
3.
Ako alternatívu k diplomatickej ceste žiadosti o predbežnú väzbu možno podávať priamo medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov amerických. Na doručenie takej žiadosti možno využiť aj možnosti Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (Interpol).
4.
Osoba z predbežnej väzby bude prepustená na slobodu, ak do dvoch mesiacov od dátumu zadržania v Slovenskej republike alebo dátumu zatknutia v Spojených štátoch amerických nebude už uvedenou diplomatickou cestou podaná formálna žiadosť o vydanie s nižšie uvedenými listinnými dôkazmi.
5.
Ak páchateľ trestného činu bol odsúdený pre trestný čin, pre ktorý sa žiada jeho vydanie, pripojí sa riadne overená kópia rozsudku súdu, ktorým bol odsúdený. Ak je však páchateľ iba obvinený zo spáchania trestného činu, predloží sa riadne overená kópia zatýkacieho rozkazu vydaného v štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný, a kópia svedeckých výpovedí, na ktorých základe bol zatýkací rozkaz vydaný, spolu s takými ďalšími dôkazmi a dokladmi, ktoré môžu byť považované za relevantné vo veci.
6.
Doklady, ktoré sú opatrené osvedčením alebo pečiatkou ministerstva spravodlivosti alebo ministerstva alebo orgánu zodpovedného za zahraničné veci dožadujúceho štátu, sú prípustné vo vydávacom konaní v dožiadanom štáte bez ďalšieho osvedčenia, overenia alebo inej legalizácie. „Ministerstvom spravodlivosti“ sa rozumie v Slovenskej republike Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a v Spojených štátoch amerických Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických.
Článok XIII
1.
Dožiadaný štát môže požiadať dožadujúci štát o poskytnutie dodatočných informácií v ním stanovenej primeranej lehote, ak sa domnieva, že informácie poskytnuté na podporu žiadosti o vydanie dostatočne nespĺňajú požiadavky tejto zmluvy.
2.
Tieto doplňujúce informácie sa môžu vyžiadať a poskytnúť priamo medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov amerických.
Článok XIV
Ak na podporu svojej žiadosti o vydanie dožadujúci štát zvažuje predloženie mimoriadne citlivých informácií, môže s dožiadaným štátom prekonzultovať, v akom rozsahu môže dožiadaný štát zabezpečiť ochranu týchto informácií. Ak dožiadaný štát nemôže ochrániť informácie spôsobom, ktorý požaduje dožadujúci štát, dožadujúci štát rozhodne, či aj napriek tomu informácie poskytne.
Článok XV
Ak vyžiadaná osoba súhlasí s odovzdaním do dožadujúceho štátu, dožiadaný štát môže v súlade so zásadami a postupmi ustanovenými podľa svojho právneho poriadku odovzdať túto osobu čo možno najrýchlejšie bez ďalšieho konania. Súhlas vyžiadanej osoby môže zahŕňať dohodu o vzdaní sa ochrany podľa zásady špeciality.
Článok XVI
V každom prípade, keď jedna zo zmluvných strán požiada o zadržanie, väzbu alebo vydanie páchateľov trestných činov, príslušní právni úradníci štátu, v ktorom sa vedie vydávacie konanie, poskytnú pomoc dožadujúcemu štátu pred príslušnými sudcami a vyšetrujúcimi úradníkmi všetkými zákonnými prostriedkami v rámci ich pôsobnosti.
Článok XVII
1.
Spojené štáty americké môžu povoliť cez svoje územie prevoz osoby, ktorú Slovenskej republike odovzdáva tretí štát alebo ktorú Slovenská republika odovzdáva tretiemu štátu. Slovenská republika môže povoliť cez svoje územie prevoz osoby, ktorú Spojeným štátom americkým odovzdáva tretí štát alebo ktorú Spojené štáty americké odovzdávajú tretiemu štátu.
2.
Žiadosť o prevoz sa podáva diplomatickou cestou alebo priamo medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Spojených štátov amerických. Na zaslanie takejto žiadosti možno využiť aj možnosti Interpolu. Žiadosť musí obsahovať opis prevážanej osoby a stručné vyhlásenie o skutkových okolnostiach prípadu. Počas prevozu je prevážaná osoba držaná vo väzbe.
3.
Povolenie sa nevyžaduje v prípade použitia leteckej prepravy, ak sa na území štátu prevozu neplánuje žiadne pristátie. Ak dôjde k neplánovanému pristátiu, štát, v ktorom dôjde k tomuto neplánovanému pristátiu, môže vyžadovať žiadosť o prevoz podľa odseku 2. Až do ukončenia prevozu sa prijmú všetky potrebné opatrenia na zabránenie úteku osoby, ak je žiadosť o prevoz doručená do 96 hodín od neplánovaného pristátia.
Článok XVIII
Ak právny poriadok dožadujúceho štátu umožňuje za trestný čin, pre ktorý sa žiada vydanie, uložiť trest smrti, pričom právny poriadok dožiadaného štátu za taký trestný čin trest smrti neustanovuje, dožiadaný štát môže povoliť vydanie pod podmienkou, že sa vyžiadanej osobe neuloží trest smrti, alebo ak dožadujúci štát nemôže túto podmienku z procesných dôvodov splniť, pod podmienkou, že sa trest smrti, ak bude uložený, nevykoná. Ak dožadujúci štát prijme vydanie s výhradou splnenia podmienok podľa tohto článku, týmto podmienkam sa vyhovie. Ak dožadujúci štát tieto podmienky neprijme, žiadosť o vydanie možno odmietnuť.
Článok XIX
Táto zmluva zostane v platnosti do uplynutia jedného roka od dátumu doručenia oznámenia o ukončení jej platnosti ktoroukoľvek zo zmluvných strán.