31/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

31
ZÁKON
z 20. januára 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z. a zákona č. 488/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „ciest pre motorové vozidlá“ nahrádzajú slovami „rýchlostných ciest“.
2.
V § 2 ods. 3 sa slová „križovaním podľa vykonávacieho predpisu“ nahrádzajú slovami „vykonávacím predpisom“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4a sa citácia „Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.“ nahrádza citáciou „Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 10/2010 Z. z.“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a Policajného zboru“ a vypúšťajú sa slová „označené podľa osobitného predpisu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „§ 8 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 7 písm. a) a b) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 8 ods. 2 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a) až c) a e)“.
7.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) sa uloží pokuta vo výške 160 eur a v blokovom konaní vo výške 120 eur.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
8.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. februára 2010
Podľa tohto zákona sa dokončia aj konania začaté pred 1. februárom 2010.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
v z. Miroslav Číž v. r.
Robert Fico v. r.