324/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júna 2010 bolo v Ríme podpísané Memorandum o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy.
Memorandum nadobudne platnosť jeden mesiac po dni podpisu, t. j. 22. júla 2010.
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa netýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.
K oznámeniu č. 324/2010 Z. z.
MEMORANDUM O POROZUMENÍ medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky o zmluvách, ktorými sa riadia dvojstranné slovensko-talianske vzťahy
Vláda Slovenskej republiky a vláda Talianskej republiky,
uznávajúc, že Slovenská republika je sukcesorom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
súhlasili s procesom revízie dohôd uzatvorených medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Talianskou republikou s cieľom ďalšieho rozvoja kontaktov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou,
odkazujúc na konzultácie uskutočnené v Ríme medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky,
sa zhodli, že medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou ostávajú v platnosti nasledujúce zmluvné dokumenty:
– Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o vysporiadaní otvorených finančných a majetkových otázok medzi oboma krajinami (Praha 27. júla 1966)
– Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky o filmovej spolupráci (Praha 25. marca 1968)
– Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky (Praha 18. mája 1971)
– Dohoda uzatvorená výmenou nót o zriadení kancelárie talianskeho národného ústavu pre zahraničný obchod (Praha 6. septembra 1972)
– Konzulárna zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou (Praha 10. októbra 1975)
– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dane z príjmu a zabránení daňovému úniku (Praha 5. mája 1981)
– Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných (Praha 6. decembra 1985)
– Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Talianskej republiky o vedecko-technickej spolupráci (Rím 30. novembra 1990).
Toto Memorandum o porozumení nadobudne platnosť jeden mesiac po dni podpisu.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali toto Memorandum o porozumení.

Dané v Ríme 22. júna 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, talianskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Stanislav Vallo v. r.

Za vládu
Talianskej republiky:

Giorgio Marrapodi v. r.