328/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

328
VÝNOS
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 27. júla 2010,
ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 316/2010 Z. z. o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 564/2009 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 316/2010 Z. z. o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
§ 2
Tento výnos nadobúda účinnosť 30. júla 2010.
Jozef Mihál v. r.