343/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.08.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. novembra 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vojnových hroboch.
Dohoda nadobudne platnosť 26. augusta 2010 v súlade s článkom 9 ods. 2.
K oznámeniu č. 343/2010 Z. z.
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Tureckej republiky o vojnových hroboch
Vláda Slovenskej republiky a vláda Tureckej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
berúc do úvahy existenciu vojnových hrobov na území štátov zmluvných strán, kde sú pochované telesné pozostatky slovenských a tureckých vojnových obetí,
želajúc si vzdať úctu ich pamiatke a zabezpečiť im dôstojné miesto posledného odpočinku, dodržiavajúc zásady humanity a ustanovenia Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 a Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I) z 8. júna 1977 a iných ustanovení medzinárodného humanitárneho práva,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto dohody nasledujúce pojmy znamenajú:
a)
„vojnový hrob“ znamená miesto, kde sú uložené telesné pozostatky vojnovej obete, spolu s náhrobným kameňom, pamätník, iný pietny symbol alebo pamätné miesto, ktoré pripomína vojnovú udalosť vrátane hrobov jednotlivcov a hromadných hrobov,
b)
„turecká vojnová obeť“ znamená príslušníka ozbrojených síl Osmanskej ríše, vojnového zajatca alebo civilnú osobu, ktorá bola občanom Osmanskej ríše s trvalým pobytom na území Osmanskej ríše a ktorá zomrela počas prvej svetovej vojny alebo v dôsledku tejto udalosti a bola pochovaná na území súčasnej Slovenskej republiky,
c)
„slovenská vojnová obeť“ znamená príslušníka ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska, vojnového zajatca alebo civilnú osobu, ktorá bola občanom Rakúsko-Uhorska s trvalým pobytom na území súčasnej Slovenskej republiky a ktorá zomrela počas prvej svetovej vojny alebo v dôsledku tejto udalosti a bola pochovaná na území súčasnej Tureckej republiky,
d)
„turecký vojnový pamätník“ znamená pamätníky, pamätné tabule alebo iné stavby alebo umelecké diela postavené na pamiatku tureckých vojnových obetí, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky,
e)
„slovenský vojnový pamätník“ znamená pamätníky, pamätné tabule alebo iné stavby alebo umelecké diela postavené na pamiatku slovenských vojnových obetí, ktoré sa nachádzajú na území Tureckej republiky.
Článok 2
Formy spolupráce
1.
Zmluvné strany zabezpečujú identifikáciu, evidenciu, úpravu a udržiavanie vojnových hrobov a umiestňovanie vojnových pamätníkov na ich území a pietne zaobchádzanie s nimi, a zabezpečujú na žiadosť prepravu telesných pozostatkov na územie druhej zmluvnej strany. Na účel úpravy a udržiavania vojnových hrobov konajú zmluvné strany v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a s ohľadom na národné, náboženské a iné tradície svojich štátov.
2.
Zmluvné strany si vymieňajú
a)
zoznam mien a iných údajov slovenských a tureckých vojnových obetí pochovaných na území ich štátov,
b)
informácie o umiestnení a stave slovenských a tureckých vojnových hrobov a o novoobjavených slovenských a tureckých vojnových hroboch,
c)
informácie o závažných škodách spôsobených na slovenských a tureckých vojnových hroboch a opatreniach prijatých na ich odstránenie.
3.
Nápisy na vojnových pamätníkoch sa uvádzajú v slovenskom a tureckom jazyku.
4.
Každá zmluvná strana umožní v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi druhej zmluvnej strane prístup k vojnovým hrobom, aby tak umožnila ich úpravu a udržiavanie.
5.
Každá zmluvná strana umožní v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi občanom, členom diplomatického zboru a registrovaným občianskym združeniam druhej zmluvnej strany prístup k vojnovým hrobom na účel vzdania holdu vojenským obetiam tam pochovaným.
Článok 3
Užívanie pozemkov
1.
Na základe zásady reciprocity zmluvné strany zabezpečujú bezplatné užívanie pozemkov, na ktorých sa nachádzajú vojnové hroby a vojnové pamätníky. Toto právo zanikne, ak sa pozemok prestane užívať na stanovený účel.
2.
Ak z dôvodu verejného záujmu zmluvná strana potrebuje pozemok podľa odseku 1 na iný účel, poskytne druhej zmluvnej strane iný vhodný pozemok a uhradí všetky náklady týkajúce sa premiestnenia alebo úpravy vojnových hrobov a vojnových pamätníkov.
3.
Výber nového pozemku sa vykoná výlučne so súhlasom druhej zmluvnej strany. Táto dohoda sa nedotýka vlastníckych práv k pozemkom podľa odseku 1.
4.
Nové vojnové hroby sa umiestnia na pozemkoch, na ktorých sa nachádzajú vojnové obete, alebo ak to nie je možné, na inom vhodnom pozemku. Toto sa primerane uplatní aj na vojnové pamätníky.
5.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v bezprostrednej blízkosti vojnových hrobov neumiestnia žiadnu stavbu alebo zariadenie nezlučiteľné s úctou k týmto miestam.
Článok 4
Exhumácia, prevoz a opätovné pochovanie
1.
Exhumácia telesných pozostatkov vojnových obetí a ich prevoz na účel ich opätovného pochovania v rámci štátu jednej zo zmluvných strán alebo do štátu druhej zmluvnej strany sa uskutočňuje výlučne na žiadosť dotknutej zmluvnej strany a so súhlasom druhej zmluvnej strany, na ktorej území sú telesné pozostatky vojnovej obete pochované. Žiadosť a príslušná odpoveď sa doručujú diplomatickou cestou.
2.
Ak žiadosti podľa odseku 1 vyhovie, zmluvné strany sa dohodnú na postupe exhumácie, prevoze a opätovnom pochovaní alebo odovzdaní telesných pozostatkov.
3.
Exhumáciu, prevoz a opätovné pochovanie podľa odseku 1 uskutočňujú príslušné orgány zmluvných strán. Pri exhumácii a opätovnom pochovaní môžu byť prítomní zástupcovia štátu druhej zmluvnej strany.
4.
O každom opätovnom pochovaní sa vyhotoví zápisnica obsahujúca údaje o predchádzajúcom a novom mieste vojnového hrobu a osobné údaje vojnových obetí pochovaných vo vojnovom hrobe.
Článok 5
Náklady
1.
Každá zmluvná strana hradí náklady na úpravu a udržiavanie vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území jej štátu.
2.
Každá zmluvná strana môže na vlastné náklady vykonávať úpravu a udržiavanie svojich vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území štátu druhej zmluvnej strany.
3.
Náklady na zabezpečenie prác podľa článku 4 tejto dohody hradí zmluvná strana, ktorá o to požiadala.
4.
Príslušné orgány zmluvných strán si môžu v jednotlivých prípadoch písomne dohodnúť odlišný spôsob hradenia nákladov.
Článok 6
Vykonávanie dohody
1.
Orgánmi príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvo obrany Tureckej republiky. Zmluvné strany sa vzájomne informujú diplomatickou cestou o akejkoľvek zmene príslušných orgánov.
2.
Príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody môžu uzatvárať vykonávacie protokoly.
3.
Príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody môžu splnomocniť tretie osoby na vykonávanie jednotlivých úloh a prác vyplývajúcich z tejto dohody.
Článok 7
Komisia
Na účely vyriešenia otázok, ktoré vyžadujú spoločný postup, zmluvné strany zriaďujú medzivládnu komisiu pre vojnové hroby, ktorú tvoria členovia z každej zmluvnej strany, splnomocnení príslušnými orgánmi na vykonávanie tejto dohody. Zoznam členov sa oznamuje diplomatickou cestou.
Článok 8
Riešenie sporov
Akýkoľvek spor vzniknutý pri vykonávaní tejto dohody sa rieši vzájomnými rokovaniami alebo diplomatickou cestou a nepredkladá sa medzinárodnému súdu alebo tretej strane.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1.
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.
2.
Táto dohoda nadobudne platnosť deväťdesiatym (90) dňom nasledujúcim po dni doručenia neskoršieho oznámenia o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných pre nadobudnutie jej platnosti.
3.
Každá zo zmluvných strán môže prerušiť vykonávanie tejto dohody ako celku alebo z časti, ak je ohrozená jej zvrchovanosť, bezpečnosť alebo verejný poriadok. Zmluvné strany sa navzájom diplomatickou cestou informujú o prijatí alebo zrušení takýchto opatrení. Prerušenie vykonávania tejto dohody nadobudne platnosť v deň uvedený v oznámení, avšak nie skôr ako v deň jeho doručenia.
4.
Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť zmeny a doplnenia tejto dohody, takéto zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť podľa odseku 2.
5.
Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí deväťdesiatym (90) dňom odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Dané v Bratislave 2. novembra 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, tureckom jazyku a v anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Miroslav Lajčák v. r.

Za vládu Tureckej republiky:

Mehmet Vecdi Gönül v. r.