345/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.08.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu železničnej dopravy
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy podľa § 53 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal
výnos z 18. augusta 2010 č. 2/2010 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre.
Výnosom sa ustanovuje regulačný rámec, ktorý vymedzuje spôsob regulácie, podrobnosti postupu pri určovaní úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre, rozsah a podrobnosti uplatňovania princípov spoplatňovania železničnej infraštruktúry, rozsah a podrobnosti o určovaní primeraného zisku a ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú vynaložené na prevádzku vlaku.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 6/2010 a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy, sekcii regulácie na železničných dráhach.