365/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2010 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

365
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 2. septembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 596/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 96/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 233/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „Komisii Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej komisii“.
2.
V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a Európskych spoločenstiev“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
4.
V § 13 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty Európskej únie“.
5.
V prílohe č. 1 riadky č. 50, 177, 180, 182 až 185 znejú:
„č. 50
Iprodión
(Iprodione)
CAS číslo: 36734-19-7
CIPAC číslo: 278
3-(3,5-dichlórfenyl)-N-izopropyl-2,4-
dioxoimidazolidín-
1-karboximid
960 1. 1. 2004 31. 12. 2013 Môže sa registrovať a používať ako fungicíd a nematocíd.
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o účinnej látke iprodióne, ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 3. decembra 2002, a najmä jej prílohy I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení
– výskumný ústav venuje osobitnú pozornosť možnosti znečistenia podzemných vôd, ak sa účinná látka používa vo vysokých dávkach (najmä na trávniky) na kyslých pôdach (pH nižšie ako 6) v zraniteľných klimatických podmienkach,
– referenčné laboratórium musí dôkladne zvážiť riziko pre vodné bezstavovce, ak sa účinná látka používa priamo v blízkosti povrchových vôd a vo svojom odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
č. 177
Clofentezine
CAS číslo: 74115-24-5
CIPAC číslo: 418
3,6-bis(2-chlórfenyl)-1, 2,4,5-tetrazín ≥ 980
(suchého
materiálu)
1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa clofentezinu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.
Pri tomto celkovom hodnotení
– musí kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku podľa potreby predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– hydrometeorologický ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnosti rozsiahleho prenosu vzduchom,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva musia venovať osobitnú pozornosť riziku pre necieľové organizmy; v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Oznamovateľ predloží Komisii do 31. júla 2011 program monitorovania na hodnotenie možnosti rozsiahleho prenosu clofentezinu vzduchom a súvisiacich environmentálnych rizík. Výsledky uvedeného programu monitorovania odovzdá ako správu o monitorovaní spravodajskému členskému štátu a Komisii do 31. júla 2013.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2012 potvrdzujúce štúdie metabolitov clofentezinu vzťahujúce sa na posúdenie rizika, ktoré predstavujú z toxikologického a environmentálneho hľadiska.
č. 180
Diflubenzuron
CAS číslo: 35367-38-5
CIPAC číslo: 339
1-(4-chlórfenyl)-3-(2,6-difluórbenzoyl) močovina ≥ 950
nečistota:
max. 0,03 g/kg
4-chlórani-
lín
1. 1. 2009 31. 12. 2018 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa diflubenzuronu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.

Pri tomto celkovom hodnotení
– musí kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov,
– referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť ochrane suchozemských organizmov,
– ústav včelárstva musí venovať osobitnú pozornosť ochrane necieľových článkonožcov vrátane včiel.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2011 ďalšie štúdie zamerané na nečistotu a metabolit 4-chlóranilín (PCA) z hľadiska jej možného toxikologického významu.
č. 182
Lenacil
CAS číslo: 2164-08-1
CIPAC číslo: 163
3-cyklohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidín-2,4(3H)-dión ≥ 975 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa lenacilu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy, najmä riasy a vodné rastliny; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, akými sú napríklad ochranné zóny medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2012 potvrdzujúce informácie o identite a charakterizácii metabolitov v pôde Polar B a Polars a metabolitov M1, M2 a M3, ktoré sa vyskytli v lyzimetrických štúdiách, a potvrdzujúce údaje o striedajúcich sa plodinách vrátane možných fytotoxických účinkov.
Ak z rozhodnutia o klasifikácii lenacilu vyplynie potreba ďalších informácií o relevantnosti metabolitov IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B a Polars, držiteľ registrácie predloží také informácie Komisii a kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia takého rozhodnutia o klasifikácii.
č. 183
Oxadiazon
CAS číslo: 19666-30-9
CIPAC číslo: 213
5-tert-butyl-3-(2,4-dichlór-5-
izopropoxyfenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ón
≥ 940 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa oxadiazonu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.
Pri tomto celkovom hodnotení
– musí kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemných vôd metabolitom AE0608022 pri používaní účinnej látky v situáciách, keď možno očakávať výskyt dlhodobých anaeróbnych podmienok alebo v regiónoch s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2012
– ďalšie štúdie zamerané na nečistotu v navrhovanej technickej špecifikácii z hľadiska jej možného toxikologického významu,
– informácie, ktoré by bližšie objasnili výskyt metabolitu AE0608033 v prvotných a striedajúcich sa plodinách,
– ďalšie skúšky na striedajúcich sa plodinách (najmä koreňové plodiny a obilniny) a štúdiu metabolizmu u prežúvavcov s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre spotrebiteľov,
– informácie na ďalšie riešenie rizika pre vtáky a cicavce živiace sa dážďovkami a dlhodobého rizika pre ryby.
č. 184
Picloram
CAS číslo: 1918-02-1
CIPAC číslo: 174
kyselina
4-amino-3,5,6-
trichlórpyridín-2-
karboxylová
≥ 920 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa picloramu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.
Pri celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť
– výskumný ústav možnosti kontaminácie podzemných vôd, ak sa picloram použije v regiónoch s citlivými pôdnymi alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2012
– ďalšie informácie s cieľom potvrdiť, že analytická metóda monitorovania použitá v reziduálnych skúškach správne kvantifikuje rezíduá picloramu a jeho konjugátov,
– štúdiu fotolýzy v pôde s cieľom potvrdiť hodnotenie rozkladu picloramu.
č. 185
Pyriproxyfén
CAS číslo: 95737-68-1
CIPAC číslo: 715
4-fenoxyfenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyléter ≥ 970 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa pyriproxyfénu, a najmä jej dodatkov I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 11. mája 2010.
Pri celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2012 ďalšie informácie potvrdzujúce posúdenie rizika, ktoré predstavuje pyriproxyfén a metabolit DPH-pyr pre vodný hmyz, a rizika, ktoré predstavuje pyriproxyfén pre opeľovače.“.
6.
Príloha č. 1 sa dopĺňa riadkami č. 311 a 313, ktoré znejú:
„č. 311
fluorid sulfurylu
(Sulfuryl fluoride)
CAS číslo: 002699-79-8
CIPAC číslo: 757
fluorid sulfurylu > 994 1. 11. 2010 31. 10. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd/nematocíd (fumigant) aplikovaný profesionálnymi používateľmi v hermeticky uzavierateľných zariadeniach
a) ktoré sú prázdne, alebo
b) ak podmienky používania zabezpečujú, že expozícia spotrebiteľa je prijateľná.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa fluoridu sulfurylu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. mája 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť
– úrad verejného zdravotníctva riziku, ktoré predstavuje anorganický fluorid v kontaminovaných produktoch, ako napríklad v múke a otrubách, ktoré počas fumigácie zostali v mlyne alebo v zrne uskladnenom v silách v mlyne; v odbornom posudku uvedie opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa také produkty nedostali do potravinového a krmivového reťazca, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre operátorov a pracovníkov, napríklad pri vstupe do zariadení ošetrených fumigáciou po vyvetraní; v odbornom posudku predpíše nosenie dýchacích prístrojov nezávislých od okolitej atmosféry alebo iného vhodného vybavenia pre osobnú ochranu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva riziku pre okolo stojace osoby; v odbornom posudku uvedie nutnosť zriadenia primeranej zóny so zákazom vstupu do blízkosti zariadenia ošetreného fumigáciou, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
 
        ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako spúšťač sebaobranného mechanizmu plodiny.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa látky FEN 560 (prášok zo semien senovky gréckej), ktorú 11. mája 2010 finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť riziku pre operátorov, pracovníkov a okolo stojacie osoby.
Odborné pracoviská v prípade potreby v odbornom posudku uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ak je to potrebné, odborné pracoviská uvedú v odborných posudkoch opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. augusta 2012 ďalšie informácie, a najmä potvrdzujúce údaje o
– podmienkach spracúvania mletím nevyhnutné na to, aby sa zabezpečilo, že rezíduá iónov fluoridu v múke, otrubách a zrne neprekročia prirodzené hodnoty pozadia,
– troposférických koncentráciách fluoridu sulfurylu. Namerané koncentrácie by sa mali pravidelne aktualizovať. Medza detekcie analytickej metódy je najmenej 0,5 ppt (ekvivalent 2,1 ng fluoridu sulfurylu/m3 vzduchu troposféry),
– odhadovanej dĺžke zotrvávania fluoridu sulfurylu v ovzduší na základe najhoršieho scenára s ohľadom na potenciál globálneho otepľovania.
č. 313
FEN 560 [nazývaný tiež senovka grécka (fenugreek) alebo prášok zo semien senovky gréckej (fenugreek seed powder)]
Číslo CAS: žiadne
Číslo CIPAC: žiadne
Účinná látka je pripravená z prášku zo semien Trigonella foenum-graecum L. (senovky gréckej)
neuplatňuje sa 100-percentný prášok zo semien senovky gréckej bez akýchkoľvek prídavných látok a výťažkov; semená zodpovedajú požiadavkám týkajúcim sa potravín určených na ľudskú spotrebu 1. 11. 2010 31. 10. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako spúšťač sebaobranného mechanizmu plodiny.

ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa látky FEN 560 (prášok zo semien senovky gréckej), ktorú 11. mája 2010 finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť riziku pre operátorov, pracovníkov a okolo stojacie osoby.
Odborné pracoviská v prípade potreby v odbornom posudku uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.“.
7.
Príloha č. 2 sa dopĺňa riadkami č. 311 a 313, ktoré znejú:
„311 fluorid sulfurylu
(Sulfuryl fluoride)
28. február 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní, alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
29. február 2012 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 29. februára 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fluoridu sulfurylu spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2010. Nerelevantné
313 FEN 560 (nazývaný tiež prášok zo semien senovky gréckej) 30. apríl 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1, okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní, alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2012 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky FEN 560 (prášku zo semien senovky gréckej) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. októbra 2010.“.
 
8.
Nadpis prílohy č. 11 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
9.
Príloha č. 11 sa dopĺňa bodmi 34 až 37, ktoré znejú:
„34. Smernica Komisie 2010/38/EÚ z 18. júna 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fluorid sulfurylu medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 154, 19. 6. 2010).
35. Smernica Komisie 2010/39/EÚ z 22. júna 2010, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa účinných látok klofentezín, diflubenzurón, lenacil, oxadiazón, pikloram a pyriproxyfén (Ú. v. EÚ L 156, 23. 6. 2010).
36. Smernica Komisie 2010/42/EÚ z 28. júna 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť FEN 560 (prášok zo semien senovky gréckej) medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 161, 29. 6. 2010).
37. Smernica Komisie 2010/58/EÚ z 23. augusta 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o rozšírenie použitia účinnej látky iprodiónu (Ú. v. EÚ L 221, 24. 8. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2010.
Iveta Radičová v. r.