373/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.09.2010 do 30.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
ZÁKON
z 9. septembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
16.
Za § 50i sa vkladá § 50j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠50j
Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
(1)
Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje zamestnávateľovi podľa odseku 3, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a na druh prác, ktoré súvisia s realizáciou opatrení na ochranu pred povodňami alebo s riešením následkov mimoriadnej situácie. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie uchádzača o zamestnanie, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 50a, § 50c, § 50d, § 50e, § 50i, § 51a, § 52, § 52a, § 56 a 56a.
(2)
Príspevok sa poskytuje na
a)
realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami podľa osobitného predpisu,54)
b)
riešenie následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného predpisu.55)
(3)
Na účely poskytovania príspevku sa za zamestnávateľa považuje
a)
obec alebo samosprávny kraj,
b)
právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
c)
právnická osoba, ktorá je správcom vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcom drobných vodných tokov,56) a jej vnútorné organizačné jednotky,57)
d)
právnická osoba založená štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov vo vlastníctve štátu.
(4)
Príspevok sa poskytuje najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov. Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške 95 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa osobitného predpisu46e) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.
(5)
Zamestnávateľovi podľa odseku 3 písm. a) sa jednorazovo poskytuje príspevok aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie potrebné na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami alebo na riešenie následkov mimoriadnej situácie vo výške 95 % preukázaných nákladov na pracovné náradie, najviac vo výške 40 eur na jedno vytvorené pracovné miesto.
(6)
U zamestnávateľa podľa odseku 3 písm. b) až d) sa postupuje v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu.58)
(7)
Zamestnávateľ môže o príspevok z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od vyhlásenia mimoriadnej situácie.
(8)
Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada; zamestnávateľovi podľa odseku 3 písm. d) poskytuje príspevok úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol vedený zamestnanec prijatý na vytvorené pracovné miesto. Príspevok sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody podľa odseku 9.
(9)
Dohoda podľa odseku 8 obsahuje
a)
osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,
b)
dátum vyhlásenia mimoriadnej situácie, ak sa príspevok poskytuje na riešenie následkov mimoriadnej situácie,
c)
počet vytvorených pracovných miest, účel poskytovaného príspevku a dohodnutý druh vykonávaných prác,
d)
dátum vzniku pracovného pomeru,
e)
výšku príspevku,
f)
podmienky a spôsob poskytovania príspevku,
g)
spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,
h)
podmienky a termín zúčtovania poskytnutého príspevku,
i)
spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
j)
záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží úradu pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru,
k)
záväzok úradu, že bude zamestnávateľovi poskytovať príspevok podľa odseku 4 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,
l)
záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 5 najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom podľa odseku 3 písm. a),
m)
záväzok zamestnávateľa, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní,
n)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(10)
Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.35)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54 až 58 znejú:
„54)
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
55)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
56)
§ 48 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
57)
§ 10 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
58)
Nariadenie (ES) č. 1998/2006.“.
33.
Za § 72m sa vkladajú § 72n až 72r, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠72n
O príspevok podľa § 50j z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného predpisu55) v období od 1. mája 2010 do dňa vyhlásenia tohto zákona možno požiadať do šiestich mesiacov odo dňa vyhlásenia tohto zákona.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 72o v tridsiatom treťom bode v čl. I a článku III, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. decembra 2010, a okrem prvého bodu až pätnásteho bodu, sedemnásteho bodu až tridsiateho druhého bodu a § 72p a 72r v tridsiatom treťom bode v čl. I a článku II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.