415/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

415
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. októbra 2010 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky o zjednodušenom postupe pri preprave minerálneho oleja pevným potrubím v pozastavení spotrebnej dane.
Dohoda nadobudla platnosť 21. októbra 2010 v súlade s článkom 5.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve financií Slovenskej republiky.