420/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.11.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 81/2009 Z. z.
opatrenie zo 4. novembra 2010 č. OPL0310-S21233-OL-2010, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0310-S18832-OL-2010, ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie č. 382/2010 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 10. novembra 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 29/2010 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.