440/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

440
ZÁKON
z 21. októbra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z., zákona č. 395/2008 Z. z. a zákona č. 278/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 4 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
2.
V § 2 písmená h) a i) znejú:
„h)
klasifikačnou spoločnosťou právnická osoba alebo jej organizačná zložka alebo iné ňou riadené subjekty vykonávajúce pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) činnosti súvisiace so zabezpečovaním technickej spôsobilosti námorných lodí a rekreačných plavidiel,
i)
uznanou klasifikačnou spoločnosťou klasifikačná spoločnosť uznaná podľa osobitného predpisu,1ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
3.
V § 4 ods. 1 písm. b) treťom bode sa za slová „kontrol námorných lodí“ vkladajú slová „v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.847 (20)“ a za slová „spôsobilosti námorných lodí“ sa vkladajú slová „v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.847 (20)“.
4.
V § 4 ods. 1 písm. b) štvrtom bode sa spojka „a“ za slovom „postupov“ nahrádza čiarkou a slová „opatrení podľa medzinárodnej zmluvy1b)“ sa nahrádzajú slovami „opatrení, osvedčení podľa medzinárodnej zmluvy1b) a osvedčení o výnimke z medzinárodnej zmluvy,1b) v súlade s rezolúciou Medzinárodnej námornej organizácie A.847 (20)“.
5.
V § 4 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
spolupracuje s Európskou komisiou pri posudzovaní klasifikačnej spoločnosti, o uznanie, ktorej žiadalo podľa písmena c),“.
6.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) až g), ktoré znejú:
„e)
upraví poverenie uznanej klasifikačnej spoločnosti podľa písmena b), ak Európska komisia upravila uznanie klasifikačnej spoločnosti, ktoré udelila,
f)
môže predložiť Európskej komisii žiadosť o odňatie uznania klasifikačnej spoločnosti,
g)
nesmie odmietnuť poveriť uznanú klasifikačnú spoločnosť, iba v odôvodnených prípadoch, môže obmedziť počet poverených uznaných klasifikačných spoločností,“.
Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená h) až l).
7.
V § 4 ods. 1 písmená h) a i) znejú:
„h)
kontroluje činnosť poverenej uznanej klasifikačnej spoločnosti, a ak pri kontrole zistí, že poverená uznaná klasifikačná spoločnosť nevykonáva svoju činnosť v súlade s poverením podľa písmena b), platnosť poverenia pozastaví alebo zruší,
i)
informuje bezodkladne Európsku komisiu a ostatné členské štáty Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko (ďalej len „členské štáty“) o poverených uznaných klasifikačných spoločnostiach a o pozastavení platnosti poverenia alebo o zrušení poverenia uznanej klasifikačnej spoločnosti podľa písmena h) s uvedením závažných dôvodov pozastavenia poverenia alebo zrušenia poverenia,“.
8.
V § 4 ods. 1 písm. j) sa za slová „vyhodnocuje činnosť“ vkladá slovo „poverenej“.
9.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
spolupracuje s poverenou uznanou klasifikačnou spoločnosťou pri vypracúvaní pravidiel a postupov na vykonávanie činností tejto spoločnosti podľa písmena b) a na dosiahnutie jednotného výkladu medzinárodných dohovorov,“.
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).
10.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami n) až r), ktoré znejú:
„n)
predkladá Európskej komisii správu o dôvodoch zadržania námorných lodí zapísaných v námornom registri a zaradenia Slovenskej republiky do čierneho zoznamu alebo sivého zoznamu podľa Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole najneskôr štyri mesiace odo dňa zverejnenia výročnej správy Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole,
o)
oznámi Európskej komisii oprávnené orgány, ktoré budú mať prístup k údajom o námorných nehodách a námorných mimoriadnych udalostiach z Európskej informačnej platformy o námorných nehodách,
p)
oznámi bez zbytočného odkladu predsedovi stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti účasť námornej lode na námornej nehode alebo na námornej mimoriadnej udalosti,
q)
môže delegovať po vzájomnej dohode na príslušný orgán iného členského štátu úlohu viesť vyšetrovanie námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti alebo určité úlohy na vykonanie takého vyšetrovania,
r)
spolupracuje s príslušnými orgánmi členských štátov a Medzinárodnou námornou organizáciou pri prijímaní postupov a pravidiel, zriaďovaní a vývoji systémov na účely zvyšovania bezpečnosti námornej plavby a ochrany životného prostredia a poskytuje im potrebné informácie.“.
11.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
„f)
schvaľuje prvé vydanie osvedčenia o výnimke z technickej spôsobilosti námornej lode,
g)
vydáva osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu1bb) podľa vzoru uvedeného v osobitnom predpise,1bc)“.
Doterajšie písmená f) až r) sa označujú ako písmená h) až t).
Poznámky pod čiarou k odkazom 1bb a 1bc znejú:
„1bb)
Príloha I čl. 1 bod 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 z 23. apríla 2009 o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
1bc)
Príloha II dodatok B časť II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009.“.
12.
V § 4 ods. 2 písm. p) sa za slová „osvedčení o absolvovaní“ vkladajú slová „kvalifikačných kurzov na výkon funkcie podľa osobitného predpisu,1bd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazom 1bd znie:
„1bd)
Kapitola II až IV Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 v znení zmien a doplnkov z roku 1995 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).“.
13.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno t).
14.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 3 až 10, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo pred udelením poverenia na výkon činností súvisiacich so zabezpečovaním technickej spôsobilosti námorných lodí uznanej klasifikačnej spoločnosti so sídlom v inom ako členskom štáte (ďalej len „tretí štát“), môže požiadať tento tretí štát, aby poveril uznané klasifikačné spoločnosti, ktoré majú sídlo v členskom štáte na základe reciprocity.
(4)
Poverením podľa odseku 1 písm. b) je písomná zmluva uzatvorená medzi ministerstvom a uznanou klasifikačnou spoločnosťou, ktorá musí obsahovať najmä
a)
ustanovenia podľa dodatku II rezolúcie Medzinárodnej námornej organizácie A.739(18),
b)
ustanovenia o finančnej zodpovednosti, a to
1.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobila škodu na majetku, stratu majetku, zranenie alebo smrť osôb,
2.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť z nedbanlivosti spôsobila zranenie alebo smrť osôb; finančná náhrada musí byť najmenej 4 milióny eur,
3.
právo ministerstva na finančnú náhradu od uznanej klasifikačnej spoločnosti v rozsahu súdneho rozhodnutia alebo rozhodcovského rozhodnutia, podľa ktorého uznaná klasifikačná spoločnosť z nedbanlivosti spôsobila stratu majetku alebo škodu na majetku; finančná náhrada musí byť najmenej 2 milióny eur,
c)
ustanovenie o pravidelnej kontrolnej činnosti podľa odseku 1 písm. h) a j),
d)
ustanovenia o možnosti vykonávania náhodných a podrobných kontrol námorných lodí,
e)
ustanovenia o povinnosti uznanej klasifikačnej spoločnosti predkladať informácie o klasifikovaných námorných lodiach, o zmenách, odňatí alebo pozastavení platnosti klasifikačnej triedy námornej lode.
(5)
V poverení podľa odseku 4 ministerstvo môže ustanoviť povinnosť pre uznanú klasifikačnú spoločnosť zriadiť organizačnú zložku so sídlom na území Slovenskej republiky.
(9)
Ministerstvo vydá osvedčenie1bb) o poistení zodpovednosti dopravcu1bb) pre prípad smrti alebo úrazu cestujúcich, ak dopravca uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti dopravcu pre prípad námornej nehody námornej osobnej lode v súlade s osobitným predpisom1bf) na jeden rok.
(10)
Ministerstvo zriadi a prevádzkuje národný systém na prijímanie, ukladanie, vyhľadávanie a výmenu námorných informácií SafeSeaNet na účely námornej bezpečnosti v prístavoch a na mori, ochrany životného prostredia a efektívnosti námornej plavby. Námorné informácie, ktoré obsahuje národný systém SafeSeaNet, sú dôverného charakteru. Ministerstvo oprávňuje osoby1bg) na prístup do tohto systému a poskytuje informácie z tohto systému na účely trestného konania a občianskoprávneho konania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1be až 1bf znejú:
„1be)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
1bf)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009.
1bg)
§ 8a ods. 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 441/2010 Z. z.“.
15.
V § 8 ods. 4 sa za slovo „vykoná“ vkladá slovo „poverená“.
16.
V § 9 ods. 1 sa slová „verejný zoznam“ nahrádzajú slovami „neverejný zoznam“.
17.
V § 9 ods. 3 sa slová „verejným zoznamom“ nahrádzajú slovami „neverejným zoznamom“.
18.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ministerstvo na požiadanie poskytuje na účely zvýšenia bezpečnosti a zabránenia znečisťovania životného prostredia z námorných lodí minimálne tieto informácie:
a)
údaje o lodi (napríklad názov, číslo IMO),
b)
dátumy technických prehliadok a auditov námorných lodí,
c)
identifikáciu uznaných klasifikačných spoločností,
d)
identifikáciu príslušného orgánu, ktorý vykonal technickú kontrolu námornej lode a dátumy vykonania technických kontrol námornej lode,
e)
výsledky technických kontrol vykonaných prístavným orgánom,
f)
informáciu o námorných nehodách,
g)
identifikáciu námorných lodí, ktoré boli vymazané z námorného registra počas predchádzajúcich 12 mesiacov.“.
19.
V § 12 ods. 1 písm. l) a m) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,“.
20.
V § 12 ods. 1 písm. r) sa za slovo „prevádzkovateľ“ vkladá čiarka a slová „meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,“.
21.
V § 13 odsek 10 znie:
„(10)
Ministerstvo z dôvodu získania informácií o existujúcich nedostatkoch alebo iných skutočnostiach súvisiacich s bezpečnosťou a technickou spôsobilosťou námornej lode môže požiadať o súčinnosť príslušný orgán štátu, v ktorého námornom registri bola námorná loď naposledy zapísaná. Ak sa vyskytnú pochybnosti o tom, či je námorná loď podľa odseku 9 spôsobilá na plavbu, môže byť pred jej zápisom do námorného registra vykonaná kontrola spôsobilosti námornej lode na plavbu.“.
22.
§ 13 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Ak príslušný orgán iného štátu požiada ministerstvo o informácie o námornej lodi zapísanej v námornom registri, ministerstvo bezodkladne poskytne informácie o nedostatkoch alebo iných skutočnostiach súvisiacich s bezpečnosťou a technickou spôsobilosťou námornej lode.“.
23.
V § 17 ods. 3 písm. b) sa za slovo „nehody“ vkladajú slová „alebo námornej mimoriadnej udalosti“.
24.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Na námornej lodi musia byť v origináli uložené tieto lodné listiny, denníky a iné lodné doklady:
a)
registračný list alebo dočasný registračný list,
b)
osvedčenie o novostavbe námornej lode,
c)
povolenie na zriadenie a prevádzkovanie lodnej rádiostanice,4)
d)
osvedčenie o klasifikačnej triede námornej lode,
e)
medzinárodné osvedčenie o vymeriavaní námorných lodí,
f)
osvedčenie o bezpečnosti námornej osobnej lode,
g)
osvedčenie o bezpečnosti konštrukcie námornej lode,
h)
osvedčenie o bezpečnostnom vybavení námornej lode,
i)
osvedčenie o bezpečnostnom rádiovom vybavení námornej lode,
j)
osvedčenie o výnimke vrátane prípadného zoznamu nákladu,
k)
osvedčenie o bezpečnosti námornej lode,
l)
medzinárodné osvedčenie o bezpečnosti námornej lode (ISSC),
m)
osvedčenie o spôsobilosti na hromadnú prepravu skvapalnených plynov,
n)
osvedčenie o spôsobilosti na hromadnú prepravu nebezpečných chemikálií,
o)
medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovaniu ropou,
p)
medzinárodné osvedčenie o zabránení znečisťovaniu pri hromadnej preprave škodlivých skvapalnených látok,
q)
medzinárodné osvedčenie o nákladovej značke,
r)
medzinárodné osvedčenie o výnimke z nákladovej značky,
s)
osvedčenie o bezpečnom obsadení námornej lode lodnou posádkou,
t)
osvedčenia alebo akékoľvek iné dokumenty požadované v súlade s osobitným predpisom,4a)
u)
lekárske potvrdenia podľa § 41,
v)
osvedčenie o pevnosti trupu námornej lode a strojových zariadeniach,
x)
osvedčenie o bezpečnosti vysokorýchlostných osobných plavidiel4b) a povolenie na ich prevádzku,
y)
osvedčenie o bezpečnosti pre námorné lode určené na špeciálne účely,
z)
osvedčenie o bezpečnosti pre mobilné pobrežné vŕtacie jednotky,
aa) osvedčenie o poistení alebo akýkoľvek iný dokument o finančnej záruke týkajúci sa občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené ropným znečistením (Medzinárodný dohovor o občianskej zodpovednosti za škody spôsobené ropným znečistením, 1992),
ab) osvedčenie o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode podľa § 40a,
ac) osvedčenie o poistení zodpovednosti dopravcu v prípade smrti alebo úrazu cestujúcich,
ad) medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia,
ae) medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania splaškami,
af) dokument zhody a osvedčenie o riadení bezpečnej prevádzky vydané v súlade s osobitným predpisom,4c)
ag) dokument zhody so špecifickými požiadavkami na námorné lode prepravujúce nebezpečný tovar,
ah) špeciálny súpis alebo zoznam nebezpečného tovaru alebo podrobný plán uloženia,
ai) záznam o monitorovaní vypúšťania ropy a kontrolnom systéme pre poslednú plavbu s vodným balastom, ak ide o ropný tanker,
aj) inventárny zoznam, protipožiarny plán a pri námorných osobných lodiach bezpečnostný plán v prípade poškodenia,
ak) núdzový plán v prípade ropnej nehody,
al) zložky so záznamami o prehliadke, ak ide o námorné lode na hromadný náklad a ropné tankery,
am) správy o predchádzajúcich inšpekciách štátnej prístavnej kontroly,
an) informácie o pomere A/A-max., ak ide o osobné lode ro-ro,
ao) dokument oprávňujúci na prepravu obilia,
ap) návod na zabezpečenie nákladu,
aq) plán spracovania odpadu a kniha záznamov o odpade,
ar) pomocný rozhodovací systém pre veliteľov námorných osobných lodí,
as) kooperačný plán SAR pre námorné osobné lode plaviace sa na určených trasách,
at) zoznam prevádzkových obmedzení pre námorné osobné lode,
au) príručka pre stabilitu námorných lodí na hromadný náklad,
av) plány nakládky a vykládky námorných lodí na hromadný náklad,
ax) plán organizácie práce členov lodnej posádky,
ay) záznamy o pracovnom čase a čase odpočinku členov lodnej posádky,
az) informácie o stabilite námornej lode,
ba) kniha manipulácie s ropnými látkami,
bb) kniha záznamov o náklade,
bc) súvislý prehľad histórie námornej lode,
bd) povolenie na prepravu cestujúcich, ak je námorná loď určená na prepravu cestujúcich,
be) zoznam cestujúcich, ak je námorná loď určená na prepravu viac ako dvanástich cestujúcich,
bf) lodný denník,
bg) denník, v ktorom sú zaznamenávané školenia a výcvik vrátane bezpečnostného výcviku členov lodnej posádky,
bh) denník, v ktorom sú zaznamenávané kontroly a údržby záchranných zariadení s príslušenstvom a protipožiarnych zariadení s príslušenstvom,
bi) strojný denník,
bj) zdravotný denník,
bk) denník rádiokomunikačnej služby,
bl) zoznam členov lodnej posádky,
bm) ďalšie osvedčenia a listiny predpísané medzinárodnými dohodami.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a až 4c znejú:
„4a)
Medzinárodný dohovor o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 v znení zmien a doplnkov z roku 1995 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).
4b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 581/2006 Z. z. o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave.
4c)
Kapitola IX Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori (SOLAS 1974) v znení neskorších predpisov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).“.
25.
V § 20 ods. 2 sa slová „písm. a), i), j), m) až o)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až t), v) až z), ad) až ag), al) až au), bb) až bd), bf), bi) až bk), bm)“.
26.
V § 21 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Žiadosť o vydanie námorníckej knižky obsahuje:
a)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu žiadateľa,
b)
dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu rodinného príslušníka,
c)
krvnú skupinu, výšku postavy, farbu vlasov, vzhľad tváre, farbu očí, tvar nosa, zvláštne znamenie.
(6)
Osobné údaje podľa odseku 5 sa môžu poskytnúť na základe žiadosti prístavným orgánom, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode a osobe sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 10.
27.
V § 21 ods. 7 písmeno b) znie:
„b)
dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu rodinného príslušníka, krvná skupina, výška postavy, farba vlasov, vzhľad tváre, farba očí, tvar nosa, zvláštne znamenie člena lodnej posádky,“.
28.
V § 21 ods. 7 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, názov, ak ide o právnickú osobu,“.
29.
V § 24 písm. f) sa slová „uvedenej v § 28 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „uvedenej v § 28 ods. 1 písm. c) až f)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo námornej mimoriadnej udalosti“.
30.
V § 24 písm. h) sa za slovami „námornej nehode“ vypúšťa čiarka a slová „zrážke alebo o inej udalosti“ sa nahrádzajú slovami „alebo námornej mimoriadnej udalosti“.
31.
Za § 26 sa vkladajú § 26a a 26b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠26a
Vstup námornej lode do prístavu alebo na kotvisko
(1)
Prevádzkovateľ, agent6c) alebo veliteľ námornej lode, ktorá sa musí podrobiť rozšírenej inšpekcii a smeruje do prístavu alebo na kotvisko členského štátu, oznámi prístavnému orgánu alebo orgánu zriadenému na tento účel do troch dní pred príchodom do prístavu alebo kotviska alebo pred opustením predchádzajúceho prístavu alebo kotviska, ak bude plavba trvať menej ako tri dni, tieto údaje:
a)
identifikácia námornej lode (názov, volací znak, identifikačné číslo IMO alebo číslo MMSI),
b)
plánovaný čas postoja,
c)
konfigurácia trupu tankera, stav nákladných nádrží a nádrží na vodný balast, objem a druh nákladu,
d)
plánované činnosti v prístave alebo na kotvisku určenia (napríklad nakládka, vykládka),
e)
plánované pravidelné technické kontroly a dôležité údržbárske a opravné práce, ktoré sa vykonajú, kým je námorná loď v prístave určenia,
f)
dátum poslednej rozšírenej inšpekcie na území, v ktorom štáty, ktoré sú signatármi Parížskeho memoranda o porozumení, vykonávajú rozšírené inšpekcie.
(2)
Údaje podľa odseku 1 sa poskytujú v elektronickej forme a v súlade s osobitným predpisom.6d)
(3)
Prevádzkovateľ námornej lode alebo veliteľ námornej lode zabezpečí, aby bol v prevádzkovom pláne dostatočný čas na vykonanie rozšírenej inšpekcie. Námorná loď zostáva v prístave až do ukončenia rozšírenej inšpekcie; tým nie sú dotknuté kontrolné opatrenia z bezpečnostných dôvodov.
§ 26b
Zamietnutie vstupu námornej lode do prístavu alebo na kotvisko
(1)
Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode môže požiadať prístavný orgán, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu námornej lode do prístavu alebo na kotvisko (ďalej len „zamietnutie vstupu“), o zrušenie tohto príkazu. Žiadosť sa podáva prístavnému orgánu, ktorý vydal príkaz na zamietnutie vstupu. Prílohou k žiadosti musí byť znalecký posudok znalca povereného ministerstvom, ktorý vykonal obhliadku námornej lode, potvrdzujúci dodržiavanie medzinárodných dohovorov a dokument vydaný klasifikačnou spoločnosťou, ktorá námornú loď klasifikovala, potvrdzujúci, že táto loď zodpovedá normám klasifikačnej triedy určeným klasifikačnou spoločnosťou. Ministerstvo potvrdí prístavnému orgánu vykonanie obhliadky námornej lode znalcom.
(2)
Zamietnutie vstupu sa zruší, ak vlastník alebo prevádzkovateľ predloží prístavnému orgánu, v ktorom boli zistené nedostatky na námornej lodi, dôkaz o tom, že námorná loď spĺňa požiadavky ustanovené v medzinárodných dohovoroch.
(3)
Ak nedostatky námornej lode nemôžu byť odstránené v prístave zadržania a prístavný orgán povolí námornej lodi preplávať do iného prístavu vybraného veliteľom námornej lode a prístavným orgánom, v ktorom je možné nedostatky odstrániť, veliteľ námornej lode požiada ministerstvo o určenie podmienok plavby do vybraného prístavu. Podmienky plavby určené ministerstvom a schválené prístavným orgánom sa vzťahujú na bezpečnosť a zdravie cestujúcich a členov lodnej posádky, bezpečnosť iných námorných lodí a ochranu morského prostredia.
(4)
Pri neoprávnenom zadržaní námornej lode alebo neoprávnenom omeškaní námornej lode je vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode oprávnený na náhradu finančnej straty alebo škody, pričom dôkazné bremeno nesie vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode.
(5)
Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode má právo odvolať sa proti zadržaniu námornej lode alebo zamietnutiu vstupu prístavným orgánom. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(6)
Náklady na novú inšpekciu námornej lode, ktorej sa námorná loď podrobí pred zrušením príkazu na zamietnutie vstupu, znáša vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode.
(7)
Vlastník námornej lode alebo prevádzkovateľ námornej lode hradia náklady spojené
a)
s úvodnou, podrobnejšou a rozšírenou inšpekciou námornej lode,
b)
so zadržaním námornej lode; zadržanie sa nezruší, pokiaľ nie je uhradená celá suma alebo sa nezloží dostatočná záruka náhrady týchto nákladov.
(8)
Náklady súvisiace s inšpekciami hradia vlastník námornej lode, prevádzkovateľ námornej lode alebo zástupca vlastníka alebo prevádzkovateľa námornej lode.
(9)
Fyzická osoba alebo právnická osoba s oprávneným záujmom o bezpečnosť námornej lode, bezpečnosť alebo zdravie posádky, životné alebo pracovné podmienky na námornej lodi a prevenciu znečisťovania životného prostredia môže predložiť prístavnému orgánu sťažnosť.
(10)
Ustanovenia odsekov 1 až 9 a § 26a sa nevzťahujú na námorné jachty.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6c a 6d znejú:
„6c)
§ 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z.
6d)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z.“.
32.
Nadpis pod § 28 znie: „Námorná nehoda a námorná mimoriadna udalosť“.
33.
V § 28 odsek 1 znie:
„(1)
Námorná nehoda je udalosť, v dôsledku ktorej došlo k
a)
smrti alebo vážnemu ublíženiu na zdraví v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
b)
nezvestnosti osoby z námornej lode v súvislosti s prevádzkou námornej lode,
c)
neodvratnej skaze, pravdepodobnej neodvratnej skaze alebo opusteniu námornej lode,
d)
poškodeniu námornej lode,
e)
stroskotaniu alebo obmedzeniu spôsobilosti námornej lode alebo účasti námornej lode v kolízii,
f)
poškodeniu námornej lode súvisiacemu s prevádzkou námornej lode alebo
g)
znečisteniu životného prostredia spôsobeného poškodením námornej lode súvisiacim s jej prevádzkou.“.
34.
V § 28 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Za vážnu námornú nehodu sa považuje námorná nehoda, pri ktorej došlo k požiaru, výbuchu, kolízii s iným objektom, nasadnutiu na plytčinu, zrážke s inou loďou, poškodeniu námornej lode ľadom alebo vplyvom nepriaznivého počasia, praskline trupu námornej lode alebo ak v ich dôsledku sa predpokladá poškodenie trupu námornej lode a spôsobujú
a)
nefunkčnosť hlavných motorov, rozsiahle poškodenia obytných priestorov, vážne poškodenie konštrukcie námornej lode, ktoré sú príčinou nespôsobilosti námornej lode pokračovať v plavbe alebo
b)
znečistenie životného prostredia a poruchu námornej lode, ktorá si vyžaduje jej vlečenie alebo pomoc z brehu.
(3)
Za veľmi vážnu námornú nehodu sa považuje námorná nehoda, v dôsledku ktorej došlo k smrti, neodvratnej skaze námornej lode alebo vážnemu znečisteniu životného prostredia.
(4)
Námorná mimoriadna udalosť je udalosť, v dôsledku ktorej je ohrozená námorná loď, fyzická osoba na námornej lodi alebo v dôsledku ktorej dôjde k vážnemu poškodeniu námornej lode alebo k znečisteniu životného prostredia.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 označujú ako odseky 5 a 6.
35.
V § 28 odsek 5 znie:
„(5)
Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva členov stálej komisie na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „stála vyšetrovacia komisia“). Námornú nehodu alebo námornú mimoriadnu udalosť vyšetruje vyšetrovateľ námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „vyšetrovateľ“) alebo odborná komisia na vyšetrovanie námornej nehody a námornej mimoriadnej udalosti (ďalej len „odborná vyšetrovacia komisia“). Vyšetrovateľa vymenúva a odbornú vyšetrovaciu komisiu zriaďuje predseda stálej vyšetrovacej komisie z členov stálej vyšetrovacej komisie. Predseda stálej vyšetrovacej komisie vykonáva funkciu vedúceho špecializovaného útvaru ministerstva.7) Členmi stálej vyšetrovacej komisie nemôžu byť osoby, ktorých záujmy sú v rozpore s cieľom objektívneho vyšetrenia námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti. Stála vyšetrovacia komisia je pri výkone vyšetrovania nezávislá od ministerstva. Člen stálej vyšetrovacej komisie musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbor námorná navigácia, strojný odbor alebo iný odbor technického zamerania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 18 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
36.
V § 28 ods. 6 sa za slová „námornej nehode“ vkladajú slová „alebo námornej mimoriadnej udalosti“.
37.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Vyšetrovanie námornej nehody alebo námornej mimoriadnej udalosti sa musí začať najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa námorná nehoda alebo námorná mimoriadna udalosť stala.“.
38.
V § 40 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „náklady spojené s lekárskou prehliadkou zdravotnej spôsobilosti člena lodnej posádky uhrádza vlastník námornej lode,“.
39.
V § 40 písm. h) sa za slová „námornej nehode“ vkladajú slová „alebo námornej mimoriadnej udalosti“.
40.
Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠40a
Poistenie zodpovednosti vlastníka námornej lode
(1)
Vlastník námornej lode preukazuje uzavretie zmluvy o poistení podľa § 40 písm. s) jedným alebo viacerými osvedčeniami o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode.
(2)
Osvedčenie o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode obsahuje
a)
meno námornej lode, jej IMO číslo a registračný prístav,
b)
meno a priezvisko vlastníka námornej lode alebo obchodné meno alebo názov a miesto podnikania alebo sídlo vlastníka námornej lode,
c)
druh a dobu trvania poistenia,
d)
obchodné meno alebo názov poskytovateľa poistenia a sídlo alebo miesto podnikania poskytovateľa poistenia a prípadne sídlo organizačnej zložky poskytovateľa poistenia, kde bolo poistenie uzavreté.
(3)
Výška poistenia pre každú námornú loď v prípade poistnej udalosti sa musí rovnať maximálnej výške obmedzenia zodpovednosti určenej v závislosti od hodnoty menových jednotiek Medzinárodného menového fondu (SDR).
(4)
Ak je osvedčenie o poistení zodpovednosti vlastníka námornej lode vydané v inom jazyku ako anglickom, francúzskom alebo španielskom, musí byť preložené do jedného z týchto jazykov.
(5)
Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.1bf)“.
41.
V § 41 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová „na základe žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia a štátnu príslušnosť“.
42.
V § 41 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Osobné údaje uvedené v tejto žiadosti možno poskytnúť prístavným orgánom, vlastníkovi námornej lode, prevádzkovateľovi námornej lode alebo osobe sprostredkujúcej zamestnanie člena lodnej posádky na základe písomnej žiadosti.“.
43.
V § 41 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom (ďalej len „členský štát“)“.
44.
V § 41 ods. 7 prvej vete sa slová „nečlenským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“)“ nahrádzajú slovami „tretím štátom“.
45.
V § 41 ods. 14 a 15 sa slovo „posudkom“ nahrádza slovom „potvrdením“.
46.
V § 41 ods. 16 sa slovo „Lekársky posudok“ nahrádza slovom „Lekárske potvrdenie“ a slovo „posudku“ sa nahrádza slovom „potvrdenia“.
47.
V § 41 sa za odsek 16 vkladá nový odsek 17, ktorý znie:
„(17)
Ministerstvo môže v naliehavých prípadoch, najviac na tri mesiace, povoliť výnimku členovi lodnej posádky na výkon pracovnej činnosti na námornej lodi bez lekárskeho potvrdenia do najbližšieho prístavu, v ktorom námorná loď zastaví a v ktorom môže člen lodnej posádky získať lekárske potvrdenie, ak platnosť lekárskeho potvrdenia uplynula počas plavby alebo pred nalodením a z časového hľadiska nie je možné získať lekárske potvrdenie.“.
Doterajšie odseky 17 a 18 sa označujú ako odseky 18 a 19.
48.
V § 42 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Člen lodnej posádky má nárok na dovolenku za kalendárny rok, za ktorú mu patrí náhrada mzdy. Základná výmera dovolenky je dva a pol kalendárnych dní za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru a pomerná časť za časť kalendárneho mesiaca nepretržitého trvania toho istého pracovného pomeru. Za základnú výmeru dovolenky za kalendárny rok nemožno poskytnúť peňažnú náhradu s výnimkou skončenia pracovného pomeru.“.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.
49.
V § 46 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
dodržiavať podmienky bezpečnej prevádzky námornej lode.“.
50.
V § 53 ods. 5 písm. v) a x) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,“.
51.
V § 54 ods. 2 sa za slovo „vydaným“ vkladá slovo „poverenou“.
52.
V § 56 ods. 1 sa na konci dopĺňajú tieto vety: „Preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla sa vydáva na základe žiadosti, ktorá obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu. Osobné údaje uvedené v žiadosti možno poskytnúť prístavným orgánom na základe ich písomnej žiadosti.“.
53.
V § 57 ods. 1 písm. e) sa za slovo „nehody“ vkladajú slová „alebo námornej mimoriadnej udalosti“.
54.
V § 60 ods. 1 sa suma „5 000 000 Sk“ nahrádza sumou „166 000 eur“.
55.
V § 60 ods. 2 sa suma „500 000 Sk“ nahrádza sumou „16 600 eur“.
56.
V § 60 ods. 2 písm. a) sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „denníky“ sa vkladajú slová „a iné lodné doklady“.
57.
V § 60 ods. 3 a 4 sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou „6 650 eur“.
58.
V § 60 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 40a“.
59.
V § 60 ods. 5 sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „1 660 eur“.
60.
V názve prílohy sa slová „EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV“ nahrádzajú slovami „EURÓPSKEJ ÚNIE“.
61.
V prílohe prvý a druhý bod znejú:
„1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).“.
62.
V prílohe v desiatom bode sa slová „za porušenia“ nahrádzajú slovami „vrátane trestných sankcií za trestné činy v oblasti znečistenia“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/123/ES z 21. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 280, 27. 10. 2009)“.
63.
Príloha sa dopĺňa bodmi 11 až 15, ktoré znejú:
„11. Smernica Rady 2009/13/ES zo 16. februára 2009, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/63/ES (Ú. v. EÚ L 124, 20. 5. 2009).
12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/17/ES z 23. apríla 2009 o zmene a doplnení smernice 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/18/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/35/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/20/ES z 23. apríla 2009 o poistení vlastníkov lodí, ktoré sa vzťahuje na námorné pohľadávky (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).
15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady =OJ:L:2009:131:0132:01:SK:HTML href="http://Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/21/ES z 23. apríla 2009 o plnení povinností vlajkového štátu (Text s významom pre EHP)" target=_blank>2009/21/ES z 23. apríla 2009 o plnení povinností vlajkového štátu (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2010. Ustanovenie § 4 ods. 6 až 8 v 14. bode v čl. I stráca účinnosť 17. júna 2017.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.