445/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

445
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. novembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 písmeno e) znie:
„e)
uvedením na trh moment prvého odplatného alebo bezodplatného sprístupnenia meradla určeného pre konečného užívateľa,“.
2.
V § 4 písm. f) sa slová „bol určený“ nahrádzajú slovami „je určené“.
3.
V § 4 písm. h) sa za slovo „harmonizovanou“ vkladá slovo „európskou“ a slová „je publikovaná“ nahrádzajú slovami „na ktorú je odkaz zverejnený“.
4.
V § 4 písm. i) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na ktorý je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C.“.
5.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Ak príslušná príloha vzťahujúca sa na konkrétne meradlo ustanovuje základné požiadavky na čiastkové zostavy, platia pre čiastkové zostavy ustanovenia tohto nariadenia.“.
6.
V § 11 ods. 2 druhej vete sa za slovo „harmonizované“ vkladá slovo „európske“.
7.
V § 12 písm. d) a písmene e) prvom bode sa slovo „bola“ nahrádza slovom „je“.
8.
§ 13 vrátane nadpisu znie:
„§13
Harmonizované európske normy a normatívne dokumenty
(1)
Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so slovenskou technickou normou preberajúcou harmonizovanú európsku normu pre dané meradlo, na ktorú je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode so slovenskou technickou normou len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti slovenskej technickej normy, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedenú slovenskú technickú normu vo vestníku a na webovom sídle úradu.
(2)
Zhoda so základnými požiadavkami uvedenými v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu sa predpokladá pri meradle, ktoré je v zhode so zodpovedajúcou časťou normatívneho dokumentu a so zoznamom, na ktoré je odkaz zverejnený v úradnom vestníku v sérii C. Ak je meradlo v zhode s normatívnym dokumentom len sčasti, predpokladá sa zhoda len s tými základnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú časti normatívneho dokumentu, s ktorou je meradlo v zhode. Úrad zverejňuje odkaz na uvedený normatívny dokument vo vestníku a na webovom sídle úradu.
(3)
Výrobca môže použiť akékoľvek technické riešenie vyhovujúce základným požiadavkám uvedeným v prílohe č. 1 a v príslušnej prílohe k meradlu. Ak chce výrobca využiť výhodu predpokladu zhody, musí správne použiť riešenie uvedené v slovenskej technickej norme preberajúcej harmonizovanú európsku normu alebo v zodpovedajúcej časti normatívneho dokumentu a v zozname podľa odsekov 1 a 2.
(4)
Zhoda so skúškami podľa § 10 ods. 3 písm. i) sa predpokladá, ak sa zodpovedajúci skúšobný program realizoval podľa dokumentov uvedených v odsekoch 1 až 3 a ak výsledky skúšky zaručujú zhodu so základnými požiadavkami.“.
9.
V § 14 ods. 1 sa slová „európska harmonizovaná“ nahrádzajú slovami „harmonizovaná európska“.
10.
V § 14 ods. 2 prvej vete sa slová „na ktorý boli odkazy zverejnené“ nahrádzajú slovami „na ktorý je odkaz zverejnený“.
11.
V § 15 odsek 2 znie:
„(2)
Doplnková metrologická značka sa skladá z veľkého písmena M a posledného dvojčísla roku jej pripevnenia na meradlo umiestnených v obdĺžniku. Výška obdĺžnika sa rovná výške označenia CE. Doplnková metrologická značka sa umiestni tesne za označenie CE.“.
12.
V § 20 sa vypúšťajú odseky 2 a 3. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
13.
§ 21 znie:
㤠21
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
14.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 294/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34) v znení smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
2.
Smernica Komisie 2009/137/ES z 10. novembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú osobitné prílohy k druhom meradiel MI-001 až MI-005 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES o meradlách, pokiaľ ide o využívanie najväčších dovolených chýb (Ú. v. EÚ L 294, 11. 11. 2009).“.
15.
V prílohe D bode 3.3 druhej vete, v prílohe D1 bode 5.3 druhej vete, v prílohe E bode 3.3 druhej vete, v prílohe E1 bode 5.3 druhej vete, v prílohe H bode 3.3 druhej vete a v prílohe H1 bode 3.3 druhej vete sa za slovo „harmonizovanú“ vkladá slovo „európsku“.
16.
V prílohe D nadpis nad bodom 4.1, v prílohe D1 nadpis nad bodom 6.1, v prílohe E nadpis nad bodom 4.1, v prílohe E1 nadpis nad bodom 6.1, v prílohe H nadpis nad bodom 4.1 a v prílohe H1 nadpis nad bodom 5.1 znie: „Dohľad vykonávaný notifikovanou osobou“.
17.
V prílohe F bode 4.2 druhej vete a bode 5.4 tretej vete a v prílohe F1 bode 6.2 druhej vete a bode 7.4 tretej vete sa slová „po výrobe posledného meradla“ nahrádzajú slovami „po certifikácii meradla“.
18.
V prílohe MI-001 sa za bod 6 vkladá nový bod 6.1, ktorý znie:
„6.1 Pri vodomere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.
19.
V prílohe MI-002 časti I bode 2.1 posledná veta znie: „Pri plynomere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.
20.
V prílohe MI-002 časti II ôsmom bode sa na konci pripája táto veta: „Pri prepočítavači objemu plynu nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.
21.
V prílohe MI-003 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Pri elektromere nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.
22.
V prílohe MI-004 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Pri kompaktnom merači tepla nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.
23.
V prílohe MI-005 tabuľka č. 1 znie:
„Tabuľka č. 1
Špecifická meracia zostava Druh kvapaliny Najmenší pomer Qmax : Qmin
Výdajné stojany kvapalné palivá okrem skvapalnených plynov 10:1
skvapalnené plyny 5:1
Meracia zostava kryogénne kvapaliny 5:1
Meracie zostavy na potrubiach a zostavy na plnenie lodných cisterien všetky kvapaliny podľa použitia
Všetky ostatné meracie zostavy všetky kvapaliny 4:1

“.
24.
V prílohe MI-005 druhom bode sa za bod 2.7 vkladá nový bod 2.8, ktorý znie:
„2.8 Pri meracej zostave nesmie dochádzať k zneužívaniu najväčšej dovolenej chyby ani k systematickému zvýhodňovaniu niektorej zo strán.“.
25.
V prílohe MI-008 kapitole II časti Definície druhá a tretia veta znejú: „Čiarková nádoba je výčapná nádoba, ktorej menovitý objem Vn je vyznačený čiarkou. Koncová odmerná nádoba je výčapná nádoba, ktorej vnútorný objem Vr sa rovná menovitému objemu.“.
26.
V prílohe MI-008 kapitole II tabuľka č. 1 znie:
„Tabuľka č. 1
  Čiarková nádoba Koncová odmerná nádoba
Nádoby na prenášanie    
< 100 ml ± 2 ml – 0
+ 4 ml
≥ 100 ml ± 3 % Vn – 0
+ 6 % Vr
Nádoby na pitie    
< 200 ml ± 5 % Vn – 0
+ 10 % Vr
≥ 200 ml ± (5 ml + 2,5 % Vn) – 0
+ 10 ml + 5 % Vr
“.
27.
V prílohe MI-008 kapitole II sa za tabuľku č. 1 vkladá poznámka, ktorá znie: „Poznámka: Pre koncové odmerné nádoby znamienko „+“ znamená, že objem nádoby je najmenej Vr a najviac Vr plus najväčšia dovolená chyba.“.
28.
V prílohe MI-009 kapitole I prvom bode písm. a) sa slová „v bode 2.3“ nahrádzajú slovami „v bode 2“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2011.
Iveta Radičová v. r.