450/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

450
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. júna 2010 bol v Bratislave podpísaný Protokol medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej (vyhláška č. 138/1974 Zb. a oznámenie č. 199/1997 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 61 z 8. septembra 2010 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky protokol ratifikoval 18. októbra 2010.
Protokol nadobudne platnosť 1. decembra 2010 v súlade s článkom 4.
K oznámeniu č. 450/2010 Z. z.
PROTOKOL medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej
Slovenská republika a Holandské kráľovstvo,
prajúc si zmeniť a doplniť Zmluvu medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej, podpísanú v Prahe 4. marca 1974, v znení protokolu podpísaného 16. februára 1996 v Bratislave (v tomto protokole ďalej len „zmluva“),
dohodli sa takto:
Článok 1
V článku 19 zmluvy sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
Článok 2
Článok 20 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim článkom:
„Článok 20
Verejné funkcie
(1)
a)
Platy, mzdy a iné podobné odmeny platené jedným zo štátov alebo jeho nižším správnym útvarom alebo miestnym orgánom fyzickej osobe za služby poskytované tomu štátu alebo útvaru alebo orgánu sa v tom štáte môžu zdaniť.
b)
Také platy, mzdy a iné podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom štáte, ak sa služby poskytujú v tomto štáte a fyzická osoba, ktorá je osobou majúcou bydlisko v tomto štáte,
(i)
je štátnym príslušníkom tohto štátu alebo
(ii)
sa nestala osobou majúcou bydlisko v tomto štáte iba z dôvodov poskytovania týchto služieb.
(2)
a)
Napriek ustanoveniam odseku 1 dôchodky a iné podobné odmeny vyplácané buď priamo, alebo z prostriedkov, ktoré vytvoril jeden zo štátov alebo jeho nižší správny útvar alebo miestny orgán, fyzickej osobe za služby preukázané tomu štátu alebo útvaru alebo orgánu sa môžu zdaniť v tom štáte.
b)
Také penzie a podobné odmeny však podliehajú zdaneniu len v druhom štáte, ak fyzická osoba je osobou majúcou bydlisko v tomto štáte a štátnym príslušníkom tohto štátu.
(3)
Ustanovenia článkov 16, 17 a 19 sa použijú na platy, mzdy, penzie a iné podobné odmeny za služby poskytované v súvislosti s podnikateľskou činnosťou vykonávanou niektorým štátom alebo jeho nižším správnym útvarom alebo miestnym orgánom.“.
Článok 3
V článku 25 zmluvy sa v časti A bode 2 slová „článku 20“ nahrádzajú slovami „článku 20 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a)“.
Článok 4
Tento protokol, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si štáty diplomatickou cestou písomne oznámia, že boli splnené ústavné požiadavky alebo požiadavky vnútroštátnych predpisov pre nadobudnutie platnosti tohto protokolu, a jeho ustanovenia sa budú vykonávať v zdaňovacích rokoch a obdobiach začínajúcich sa prvým dňom januára alebo neskôr v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom protokol nadobudol platnosť.
Článok 5
Tento protokol ostane v platnosti počas platnosti zmluvy.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Bratislave 7. júna 2010 v dvoch vyhotoveniach, v slovenskom jazyku, v holandskom jazyku a v anglickom jazyku, všetky tri texty sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu slovenského a holandského textu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Miroslav Lajčák v. r.

Za Holandské kráľovstvo:

Daphne Bergsma v. r.