460/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

460
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. – 25. júna 2009 boli v Berne na zasadnutí 24. revízneho výboru Medzištátnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu prijaté zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (vyhláška č. 8/1985 Zb. v znení oznámenia č. 61/1991 Zb., oznámenia č. 251/1991 Zb., oznámenia č. 34/1997 Z. z., oznámenia č. 15/2001 Z. z., oznámenia č. 178/2003 Z. z., oznámenia č. 598/2005 Z. z., oznámenia č. 382/2006 Z. z., oznámenia č. 40/2007 Z. z. a oznámenia č. 165/2010 Z. z.) týkajúce sa článkov 9 a 27 dohovoru a dodatkov dohovoru B (CIM), E (CUI), F (APTU) a G (ATMF).
Pre Slovenskú republiku sú platné zmeny článkov 9 a 27 dohovoru a dodatku B (CIM) (oznámenie č. 165/2010 Z. z.).
Zmeny nadobudli platnosť 1. decembra 2010.
V ten istý deň, t. j. 1. decembra 2010, nadobudli platnosť aj pre Slovenskú republiku.
Do textu zmien možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.