470/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

470
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 12. novembra 2010 č. MF/023817/2010-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2010 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.