475/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

475
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 26. októbra 2010 v Haagu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z. a oznámenie č. 66/2010 Z. z.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudli platnosť 26. októbra 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 26. októbra 2010.
K oznámeniu č. 475/2010 Z. z.
ZMENY
Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
Článok 1
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
Pravidlo 36 odsek 1 znie:
„(1)
Prihlasovateľ môže podať vylúčenú prihlášku týkajúcu sa ktorejkoľvek skoršej európskej patentovej prihlášky, ktorá je v konaní, ak
(a) je vylúčená prihláška podaná pred uplynutím lehoty 24 mesiacov od prvého oznámenia prieskumového oddelenia podľa článku 94 odseku 3 a podľa pravidla 71 odsekov 1 a 2 alebo pravidla 71 odseku 3 týkajúceho sa najskoršej prihlášky, pre ktorú bolo toto oznámenie vydané, alebo
(b) je vylúčená prihláška podaná pred uplynutím lehoty 24 mesiacov od oznámenia, v ktorom prieskumové oddelenie namietalo, že skoršia prihláška nespĺňa požiadavky článku 82, ak bola táto námietka vznesená prvý raz.“.
Článok 2
(1)
Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 26. októbra 2010.
(2)
Bez ohľadu na ustanovenia článku 3 rozhodnutia správnej rady CA/D 2/09 sa bude pravidlo 36 odsek 1 zmenené článkom 1 tohto rozhodnutia uplatňovať pre vylúčené prihlášky podané 1. apríla 2010 alebo po tomto dátume.
V Haagu 26. októbra 2010